image

17. Usnesení RM 405/03 - 504/03 (4.9.2003)

18.09.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


17. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 4. září 2003
Usnesení  405/03 - 504/03


 

405/03
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      a)  zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. prodloužení termínu plnění  usnesení RM č. 317/03 a 340/03  na 2.10.2003


406/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - odkoupení pozemku v k.ú.    Klíše

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 1910 -  odb. SOM ve výdajové části rozpočtu ve výši
          255 tis. Kč takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 255 tis. Kč (kap. 961, org. 1910, §
              6171, pol. 6130, UZ 504) na odkoupení pozemku p.č. 634/52 o výměře 1275 m2
              v k.ú. Klíše od Agentury BEZ s.r.o. Ústí nad Labem do majetku města
          b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 255 tis. Kč (org. 5400, kap.
              971, § 6409, pol. 5901)

407/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - pojistné plnění - zámek Trmice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 1910 -  odb. SOM ve  výši 33,54 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 33,54 tis. Kč ( org.
              1910, §  6409, pol. 2322) - pojistné plnění
          b)  zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM  org. 1910 z důvodu likvidace
               škod způsobených vichřicí a prudkým deštěm v r. 2002  (kap. 961, org. 1910, §    
               6171, pol. 5171) o částku 33,54 tis. Kč - zámek Trmice


408/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - povodně

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 1910 -  odb. SOM ve  výši 199,42 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 199,42 tis. Kč ( org.
              1910, §  6409, pol. 2322) - pojistné plnění
          b)  zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM  org. 1910 na likvidaci škod
               způsobených povodní v r. 2002  (kap. 961, org. 1910, §  6171, pol. 5171, UZ 340)
               o částku 199,42 tis. Kč - objekt Garáže pod Mariánskou skálou


409/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - povodně

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru SOM, org. 1910 ve výši 3 077,40 tis. Kč  takto:
         a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 3 077,40 tis. Kč ( org.  
             1910, § 6409, po1.2322) - pojistné plnění
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org. 1910 na likvidaci škod    
              způsobených povodní v r. 2002 ( kap. 523, org.1910, § 3419, pol. 5171, UZ 340 )
              o částku 3 077,40 tis. Kč - objekt lázně Brná


410/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - pojistné plnění - veřejné osvětlení

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru SOM, org. 1910 ve výši 34,71 tis. Kč takto:
         a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 34,71 tis. Kč ( org.
             1910, § 6409, položka 2322) - pojistné plnění
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org. 1910 z důvodu likvidace
              škod způsobených poškozením sloupů veřejného osvětlení ( kap. 961, org. 1910,
              § 3631, pol. 5171) o částku 34,71 tis. Kč - sloupy veřejného osvětlení                            


411/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - pojistné plnění - hala na sůl TSM s.r.o.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru SOM, org. 1910 ve výši 24,48 tis. Kč takto:
         a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 24,48 tis. Kč
            ( org. 1910, § 6409, položka 2322) - pojistné plnění
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org. 1910 z důvodu likvidace
              škody způsobené vichřicí v r. 2002 ( kap. 961, org. 1910, § 6171, pol. 5171) o
              částku 24,48 tis. Kč - hala na sůl TSM s.r.o.


412/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 800 tis. Kč odboru SOM,
         org. 1910 takto:
         a) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části o částku 1 400 tis. Kč ( kap. 961,org.1910
              § 6320, položka 5163) na pojištění nemovitosti a lesů v majetku města
          b) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části o částku 400 tis. Kč ( org. 1910, kap. 961,
              § 6171, pol. 5163) na havarijní pojištění a povinné pojištění motorových vozidel
               v majetku města
       2. snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 1 800 tis. Kč ( org. 5400,
           kap. 971, § 6409, pol. 5901)

413/03
Prodej p.p.č. 159/1 včetně stavby k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Špitálské nám. panu I. Balogovi, bytem Obvodová 747/7, Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s prodejem průmyslového objektu se st. p. č. 159/1 o výměře 244 m2, vč. pozemku k.ú.
         Ústí n.L. panu Igoru Balogovi, Obvodová 747/7, Ústí nad Labem za cenu 382 000,- Kč        
          a náklady spojené s prodejem, se zatížením břemene - nájemní smlouvy platné
          do  30. 9. 2007
B) u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh prodeje průmyslového objektu dle bodu A) 1 tohoto usnesení
             Zastupitelstvu města
                                                                                              T: 18. 9. 2003

414/03
Prodej st.p.č. 2244/22 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s prodejem st.p.č. 2244/22 o výměře 8 m2 v k.ú. Ústí nad Labem panu Zdeňkovi      
         Velebilovi za dohodnutou kupní cenu 800,- Kč/m2, tj. 6.400,- Kč + náklady spojené
          s prodejem
B) u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh prodeje dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 18.9.2003

415/03
Prodej pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - AUTON spol. s r.o.,
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) r u š í
     1. usnesení RM č. 320/02 bod A)2 ze dne 5.9. 2002
B) d o p o r u č u j e
     1. zrušit usnesení ZM č. 545/02 bod A)3
C) s c h v a l u j e
     1. zařazení pozemků p.č. 77/1 o výměře 330 m2, p.č. 77/2 o výměře 131 m2 a  p.č. 76/1
         o výměře 237 m2, v k. ú. Ústí n.L. do vybraného majetku města
D) s o u h l a s í
      1. s prodejem pozemků p.č. 77/1 o výměře 330 m2, p.č. 77/2 o výměře 131 m2, p.č. 76/1
          o výměře 237 m2, p.č.86/3 o výměře 478 m2 - zast. pl., ost. st.obj., v k. ú. Ústí n.L.
         a s prodejem objektů dílen č.p. 3304 - stavby částečně na  cizích pozemcích v areálu
         U České besedy, k.ú. Ústí n.L. společnosti AUTON a.s., za celkovou kupní cenu
         1 999 200,- Kč s podmínkou úhrady ceny před podpisem kupní smlouvy
 E) u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na zrušení  usn. ZM č. 545/02 bod A) 3 Zastupitelstvu města
          b) předložit návrh dle bodu D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                              T: 18.9.2003


416/03
Prodej pozemků bloku 013 v k.ú. Ústí nad Labem - Amádeus spol. s r.o., Praha

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. zařazení pozemků p.č. 4262/2 o výměře 219 m2 a p.č. 4263/2 o výměře 181 m2 v k.ú.
         Ústí n. L. do vybraného majetku města
B) s o u h l a s í
     1. s prodejem pozemků p.č. 2644/1 o výměře 1003 m2, p.č. 4262/2 o výměře 219 m2 a
         pozemek dle GP označený p.č. 4263/3 o výměře 109 m2 v k.ú. Ústí n.L. obchodní  
         společnosti Amadeus s.r.o. Praha za cenu 1500,- Kč/m2 s tím, že se bude jednat o
         smlouvu o budoucí kupní smlouvě při dodržení podmínek regulačního plánu tzn. při
         rozestavěnosti 2. NP dostavby OD Sever
      2. s povinností pro společnost Amadeus s.r.o., Praha zřídit věcné břemeno k pozemkům
          p.č. 2644/1 a 4262/2, které bude spočívat v právu průjezdu a průchodu za účelem
          zásobování ve prospěch vlastníků pozemků p.č. 2639, 2640a 2644/4 v k.ú. Ústí n.L.
C) u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 
                                                                                                            T : 18.9.2000

417/03
Prodej pozemků p.č. 209/1 a 209/4 v k.ú. Ústí nad Labem - AUTO MOTORS a.s.,  Ústí n.L.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s prodejem pozemků p.č. 209/1 o výměře 2024 m2, a p.č. 209/4 o výměře 901 m2
          v k.ú. Ústí n.L. společnosti AUTO MOTORS a.s., Ústí n.L. za kupní cenu ve výši
          440 000,- Kč
     2. s podmínkou úhrady dvou ročních nájmů za bezesmluvní užívání pozemků ve výši
          88 000,- Kč
B) u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                            T: 18.9.2003


418/03
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu pozemků v k.ú. Předlice - SČE a.s. Děčín

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. zveřejnění záměru prodeje/pronájmu pozemků p.č. 897/2 o výměře 7 m2 a p.č. 901/57 o
          výměře 9 m2 v k.ú. Předlice
     2. zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 901/1 a 897/1 v k.ú. Předlice ve prospěch
         SČE a.s., Děčín spočívajícího v umožnění přístupu k trafostanicím


419/03
Zveřejnění záměru prodeje objektu Bělehradská č.p. 1471/22 se st.p.č. 2101/4, včetně  p.p.č. 2101/2 a 2101/3 k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. zveřejnění záměru prodeje obj. Bělehradská č.p. 1471/22 se st.p.č. 2101/4, včetně
         p.p.č. 2101/2 a 2101/3 k.ú. Ústí nad Labem


420/03
Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - Česká pošta s.p.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje/ pronájmu částí pozemků p.č. 2886 o výměře 765 m2 a
          p.č. 2887/1 o výměře 924 m2 v k.ú. Ústí n. L.

421/03
Pronájem části pozemku p.č. 2859 v k.ú. Ústí nad Labem
- OV KSČM

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. pronájem části pozemku p.č. 2859 o předpokládané výměře 600 m2 z celkové výměry
         2047 m2 v k.ú. Ústí n.L. za roční nájemné ve výši 24 000,- Kč pro OV KSČM se sídlem
         ul. Dobětická 10, Ústí n.L. za účelem vybudování zpevněné plochy parkoviště

422/03
Odkoupení částí p.p.č. 1007/52 a 1007/56 v k.ú. Neštěmice do majetku města

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s odkoupení části p.p.č. 1007/52 a 1007/56 o celkové výměře 791 m2, v k.ú. Neštěmice
          za cenu 20,- Kč /m2 od pana Bohumila Válka s tím, že cena bude uhrazena z rozpočtu
          MO ÚL Neštěmice a po nabytí budou svěřeny do správy ÚMO ÚL Neštěmice
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh odkoupení dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                                  T: 18.9.2003


423/03
Odkoupení p.p.č. 249/2 a 249/3  v k.ú. Dobětice  do majetku města a rozpočtové  opatření

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s odkoupením p.p.č. 249/2 o výměře 32 m2 a p.p.č. 249/3 o výměře 17 m2, obě v k.ú.
          Dobětice za dohodnutou kupní cenu 12 500,- Kč, tj. 250.- Kč/m2 od paní Ludmily
          Furišové a paní Vlasty Rezkové do majetku města
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 12,5 tis. Kč odboru SOM org.
          č. 1910 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 12,5 tis. Kč (kap. 961, org. 1910, §
              6171, pol. 6130, UZ 503) na odkoupení p.p.č. 249/2 o výměře 32 m2 a p.p.č. 249/3
              o výměře 17 m2, k.ú. Dobětice z majetku pí. Furišové a pí Rezkové do majetku
              města
          b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 12,5 tis. Kč (org. 5400, kap.
               971, § 6409, pol. 5901)
C)  u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh na odkoupení dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení
             Zastupitelstvu města
                                                                                                             T: 18. 9. 2003


424/03
Rozšíření smlouvy o nájmu provozních objektů a zařízení vým. stanice THmÚ s.r.o. - Dodatek č. 4

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 4/2003
          a) ke stávající smlouvě o nájmu objektů a zařízení v majetku města Ústí nad Labem,
              provozovaných THmÚ s.r.o. ze dne 30. 6. 1996


425/03
Rozšíření smlouvy o nájmu provozních objektů a zařízení vým. stanice THmÚ s.r.o. -  Dodatek č. 5

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření dodatku č. 5/2003
          a) ke stávající smlouvě o nájmu objektů a zařízení v majetku města Ústí nad Labem,
              provozovaných THmÚ s.r.o. ze dne 30. 6. 1996


426/03
Pozemky pod výlepovými plochami - návrh řešení

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
     1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené dne 3. 9. 1993 (na dobu 10 let tj. 3.9.1993
          - 3.9.2003) s panem Renglem -RENGL s.r.o.  zplnomocněným firmou SUN RUBICON
         s.r.o.
B)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků v celém katastru Ústí nad Labem za
          účelem  provozování výlepových ploch města

C)  j m e n u j e
      1. pracovní skupinu pro vypracování podmínek záměru ve složení:
          a) Mgr. Tomáš Jelínek
          b) Miloslava Válková
          c) Roman Štajner
          d) ing. Roman Zettlitzer
          e) Ivan Dostál
        

427/03
Vyřazení pozemku z ploch pro bezúplatný převod

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s vyřazením p.p.č. 338/1 v k.ú. Mojžíř z ploch pro bezúplatný převod zemědělských
          pozemků z vlastnictví státu do majetku města
B)  u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit nesouhlas dle bodu A) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města
                                                                                                             T: 18. 9. 2003

428/03
Vyřazení pozemku z ploch pro bezúplatný převod

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s vyřazením p.p.č. 742/1, 743 a 744/1 v k.ú. Všebořice z ploch pro bezúplatný převod
          zemědělských pozemků z vlastnictví státu do majetku města
B)  u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh  dle bodu A) tohoto usnesení  ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                             T: 18. 9. 2003    

429/03
Svěření nemovitostí do správy ÚMO ÚL - město

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. svěření p.p.č. 782/1, 782/2, 904/1, 896/9 a 896/26 vše v k.ú. Skorotice u Ústí nad
          Labem do správy ÚMO Ústí nad Labem - město


430/03
Svěření nemovitostí do správy ÚMO ÚL -Střekov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. svěření p.p.č. 57/1 a 58/1 obě v k.ú. Budov u Svádova do správy ÚMO ÚL - Střekov

431/03
Zřízení věcného břemene v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3241/126,
          3241/131, 3220/14 a 3220/15 v k.ú. Střekov a to z důvodu stavby „Optické připojení 
           základnové stanice Kukla na síť Eurotel“ pro spol. EUROTEL s.r.o. Praha,
           za jednorázovou úhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem dle skutečného
           zaměření geometrickým plánem

432/03
Zřízení věcného břemene - 2 ks trakčního trolejového vedení - Masarykova 2299/134  v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení věcného břemene vážícího se k objektu bydlení Masarykova 2299/134 v k.ú.
          Ústí nad Labem spočívající v povinnosti zachovat stávající 2 ks závěsů trakčního
           trolejového vedení včetně umožnění oprávněnému bez jakýchkoli omezení provádět
           údržbu, opravu a rekonstrukci závěsů, včetně přístupu na příslušné pozemky, kdy 
           oprávněným bude Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

433/03
Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části p.p.č.
          4400/246 a 4400/248 v k.ú. Ústí nad Labem pro spol. EUROTEL Praha s.r.o.,  za
          jednorázovou úhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem dle skutečného
          zaměření geometrickým plánem


434/03
Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  k části p.p.č. 302
          v k.ú. Ústí nad Labem pro spol. SITEL s.r.o. Praha, a to z důvodu stavby “Optická 
          trasa UJEP - Za Válcovnou“ za jednorázovou úhradu, která bude stanovena
          znaleckým posudkem dle skutečného  zaměření geometrickým plánem


435/03
Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  k části p.p.č. 506/4 a
          a 506/14 v k.ú. Ústí nad Labem pro spol. SITEL s.r.o. Praha, a to z důvodu stavby 
          “Metropolitní síť Ústí nad Labem - II. etapa“   za jednorázovou úhradu, která bude
          stanovena znaleckým posudkem dle skutečného  zaměření geometrickým plánem


436/03
 Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  k části p.p.č.
          4400/246 a 4400/248 v k.ú. Ústí nad abem pro spol. SITEL s.r.o. Praha, a to z důvodu
          stavby “Metropolitní síť Ústí nad Labem -III. etapa“ za jednorázovou úhradu, která
           bude stanovena znaleckým posudkem dle skutečného  zaměření geometrickým plánem

437/03
Revokace usnesení RM č. 7/02
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. revokaci usnesení č. 7/02 ze dne 31.1.2002 v úplném znění
¨
                                                                11
      2. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2807/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Střekov, která je
          zastavěna TS v majetku SČE, a.s. Děčín pro SČE a.s. a p.p.č. 2807/3 o výměře 62 m2
          v k.ú. Střekov pro pana Pavla Andrenacci s tím, že přístup k TS přes st.p.č. 2807/3
          v k.ú. Střekov bude ošetřen věcným břemenem - právo chůze a zajištění údržby TS
          ve prospěch SČE , a.s. Děčín

438/03
Revokace usnesení - nabídka bytu Resslova 42, DPmÚL, a.s.

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM č. 110/03 ze dne 27. 2. 2003 v úplném znění

439/03
Prodej pozemků v k.ú. Bukov - Krajský soud v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s  prodejem pozemků p.č. 1/1, 1/3, 2/1, 4/1, 6/1, 195/2, 1314/1 a část pozemku p.č.
          139/1 v k.ú. Bukov o celkové výměře 7 597 m2 ČR - Krajskému soudu v Ústí
           nad Labem za dohodnutou cenu 1 990 tis. Kč za účelem výstavby nového sídla
           krajských a okresních justičních  organizací v Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                    T: 18. 9. 2003

440/03
Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2003

Rada města po projednání

A)  z j i š ť u j e ,   ž e
      1. v hospodaření města za I. pololetí roku 2003 dosáhly:
          a) celkové příjmy města výše                944 235,94 tis. Kč
          b) celkové výdaje města výše                975 848,37 tis. Kč
      2. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši      31 612,43 tis. Kč vyrovnává oblast financování
      3. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2003 dosáhly:
          a) celkové příjmy MmÚ výše                748 624,12 tis. Kč
          b) celkové výdaje MmÚ výše                801 296,49 tis. Kč
      4. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši      52 672,37 tis. Kč vyrovnává oblast financování
B)  s o u h l a s í
      1. s hospodařením města za I. pololetí roku 2003
      2. s rozpočtovými opatřeními v rozpočtu roku 2003 dle důvodové zprávy část XIII. takto:
          a) se zvýšením v příjmové části o částku              340 374,38 tis. Kč
          b) se zvýšením neinvestičních výdajů o částku      343 478,38 tis. Kč
          c) se zvýšením investičních výdajů o částku           11 464 tis. Kč
          d) se zapojením v tř. 8 - financování                      14 568 tis. Kč
C)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtová opatření v rozpočtu roku 2003 dle důvodové zprávy část XIII. takto:
          a) zvýšení v příjmové části o částku                        8 069,37 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestičních výdajů o částku                5 755,59 tis. Kč
          c) poskytnutí úč. dotací MO ve výši                        2 313,78 tis. Kč
D)  ž á d á
      1.  všechny správce kapitol, včetně městských obvodů 
           a) aby, s ohledem na nenaplnění daňových příjmů města, zajistili v neinvestiční části
               rozpočtu čerpání ve II. pololetí roku 2003 tak, aby celkové čerpání nepřesáhlo 98 %
               schváleného rozpočtu na rok 2003
E)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 102 a zák. č. 250/00 Sb., § 19 zmocnit Radu
              města schvalovat rozpočtová opatření k zapojení Magistrátem města Ústí nad Labem       
              přijatých účelových prostředků i nad limit 5 mil. Kč. O těchto rozpočtových
              opatřeních bude Zastupitelstvo města informováno v rámci závěrečných účtů a
              pololetních rozborů hospodaření města Ústí nad Labem
F)  u k l á d á
      1.  ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora    
          a) předložit vyúčtování hospodaření města za I. pololetí roku 2003, včetně návrhu na
              rozpočtová opatření Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
                                                                                                       T: 18. 9. 200

441/03
Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Svádov přívoz - Valtířov, žel.  přejezd -  Rozpočtové opatření

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování akce „Cyklistická stezka“
          zapojením dalších příjmů z poplatků za ukládání nad stávající rozpočet takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu organizace 1000 odboru životního prostředí o
              částku 3 500 tis. Kč v položce 1333 poplatky za uložení odpadu
          b) zvyšuje se výdajová část investičního rozpočtu org. č. 1800 odboru rozvoje a 
              investic o částku 3 500 tis. Kč (§ 2219, pol. 6121, kap. 521, UZ 433) na akci
              „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Svádov, přívoz Valtířov, žel.
              přejezd“


442/03
Opravy vad panelového domu Kojetická 1387/2 - rozpočtové opatření

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování akce „Oprava vad panelového
          domu Kojetická 1387/2“ zapojením dalších příjmů z poplatků za ukládání odpadů nad
          stávající rozpočet takto:
           a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu org. č. 1000 odboru životního prostředí o částku
               2 700 tis. Kč v položce 1333 poplatky za uložení odpadů
           b) zvyšuje se výdajová část investičního rozpočtu org. č, 1800 odboru rozvoje a
               investic o částku 2 700 tis. Kč (§ 2219, pol. 6121, kap. 521, UZ 43) - nákup
               ostatních služeb, (UZ 98116) na akci „Oprava vad panelového domu Kojetická
               1387/2“

443/03
Rozpočtové opatření org. č. 1200 a 1800 - přesun  FP  mezi 
investičními akcemi za   účelem urychlení výstavby technické infrastruktury „Průmyslové zóny Severní Předlice“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s úpravou účelového zdroje v rámci schváleného rozpočtu r. 2003 odboru rozvoje
          a investic,   org. 1200 ve výši 8 000 tis. Kč u akce stavba „Průmyslová zóna Severní
          Předlice“    takto:
          a) snížení UZ 500 o částku 8 000 tis. Kč (org. 1200, kap. 214, § 3639, pol. 6121)
          b) zvýšení UZ 426 o částku 8 000 tis. Kč (org.  1200, kap. 214, § 3639, pol. 6121)
      2. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje a investic v investiční části, org. 1200 a org.
          č. 1800 ve výši 20 900 tis. Kč na akci stavba „Průmyslová zóna Severní Předlice“
          takto:
          a) snížení rozpočtu org. č. 1800 - odboru rozvoje a investic v investiční části o částku ¨
              20 900 tis. Kč  z akcí:
              - Bukov centrum - PD, kap. 962, org. 1800, § 3612, pol. 6126, UZ 400, částka
                1 500 tis. Kč
              - Bukov centrum 213 b.j. I. etapa, kap. 962, org. 1800, § 3612, pol. 6121, UZ 400,
                částka 4 000 tis. Kč
              - Plynofikace Labského údolí I., kap. 721, org. 1800, § 3633, pol. 6121, UZ 414,
                 částka 2 400 tis. Kč
              -  Obnova a st. úpravy Činoherního studia, kap. 511, org. 1800, § 3311, pol. 6121,
                  UZ 447, částka 6 000 tis. Kč
              - Víceúčelové hřiště ZŠ Vinařská, kap. 611, org. 1800, § 3113, pol. 6121, UZ 455,
                 částka  3 000 tis. Kč
             -  Rekonstrukce ul. Na Větruši, kap. 811, org. 1800, § 2212, pol. 6121, UZ 
                 483, částka 2 000 tis. Kč
              - OPVD Masarykova 20, 22,  kap. 962, org. 1800, § 3612, pol. 6121, UZ 482,
                částka 2 000 tis. Kč
           b) zvýšení rozpočtu org. 1200 - odbor rozvoje a investic v investiční části o částku 
               20 900 tis. Kč (kap. 214. org. 1200, § 3639, pol. 6121, UZ 426)
B)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozpočtové opatření dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                  T: 18. 9. 2003

444/03
Rozpočtové opatření org. 1200 - grant SFMP CBC Phare 2000 na realizaci projektu „Komunikační strategie Euroregionu Labe 2003“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic, org. č. 1200 ve výši 445,97 tis. Kč
          takto:
          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši
              445,987 tis. Kč na projekt „Komunikační strategie Euroregionu Labe 2003“ (pol.
              4118, UZ 95219)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic, org. 1200, na projekt
              „Komunikační strategie Euroregionu Labe 2003“ (kap. 213, org. 1200, § 2140, pol.
              5166, UZ 95219)       

445/03
Opravy vad panelové výstavby Jizerská 22
Příčné stání Brandtova ul.
Rozpočtové opatření

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 407 tis. Kč odboru rozvoje a
          investic, odd. investic, org. č. 1800 a MO Severní Terasa, org. 7000 takto:         
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 1 050 tis. Kč (kap. 962, org. 1800, §
              3612, pol. 6121, UZ 504) na akci „OVPD Jizerská 22“
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku    357 tis. Kč (kap. 811. § 2212, pol.
              6121, UZ 430) na akci „Příčné stání Brandtova ul.“
          c) zapojení příjmů z prodeje bytů městským obvodem Severní Terasa ve výši 1 407 tis.
              Kč z účtu VHČ Magistrátu města Ústí nad Labem (pol. 4131) nad rámec
              schváleného rozpočtu.
B)  ž á d á
     1. Městský obvod Severní Terasa
         a) aby ze svého účtu VHČ převedl částku  1 407 tis. Kč na účet VHČ města Ústí
              nad Labem do konce roku 2003


446/03
III. Rozhodnutí ZM o výši příspěvku z povodňového fondu obce

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. informaci o dosavadním průběhu administrování dotací povodňových fondů obcí
B)  s o u h l a s í
      1. s maximální výší dotace jednotlivým žadatelům dle přílohy č. 1 usnesení  
C)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit seznam žadatelů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení ke schválení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                        T: 18. 9. 2003


447/03
Změna RP „Regulační plán centra Ústí nad Labem“ -pořízení

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se zrušením usnesení ZM 534/2002 ze dne 19.9.2002 o pořízení nového regulačního
          plánu pro územ „Ústí nad Labem - centrum“
      2. s pořízením Změny RP „Regulační plán centra Ústí nad Labem
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) zrušit usnesení ZM č. 534/2002 ze dne 19.9.2002 o pořízení nového regulačního
              plánu pro území „Ústí nad Labem - centrum“
         b) schválit pořízení Změny RP „Regulační plán centra Ústí nad Labem“
C)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na zrušení usnesení ZM č. 534/2002 ze dne 19.9.2002 o pořízení
              nového regulačního plánu pro území „Ústí nad Labem - centrum“
         b) předložit návrh na  pořízení Změny RP „Regulační plán centra Ústí nad Labem“
             ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                   T: 18. 9. 2003

448/03
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Ústí nad Labem -
U Habrovického rybníka“ -  pořízení

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s pořízením Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Ústí nad Labem - U Habrovického
          rybníka“
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
         a) schválit pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Ústí nad Labem - U 
             Habrovického rybníka
C)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh na  pořízení ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Ústí nad Labem - U  
             Habrovického rybníka“ ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                   T: 18. 9. 2003  

449/03
Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - návrh zadání


Rada města po projednání

A) b e r e   n a   v ě d o m í
     1. zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“
     2. návrh zadání regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem rozhodnutí o podaných podnětech
      2. s návrhem zadání regulačního plánu “Krásné Březno - Bažantnice“
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit návrh rozhodnutí o podaných podnětech
          b) schválit návrh zadání regulačního plánu “Krásné Březno - Bažantnice“
D)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh návrh rozhodnutí o podaných podnětech  návrh zadání regulačního
             plánu “Krásné Březno - Bažantnice“ ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                     T: 18. 9. 2003 

450/03
Bukov centrum, dohoda o převodu členských práv v družstvu

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
     1. s uzavření dohody o převodu členských práv v Bytovém družstvu Bukov
B)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit záměr uzavření dohody o převodu členských práv v Bytovém družstvu
             Bukov ke schválení Zastupitelstvu města                                                
                                                                                                             T: 18. 9. 2003
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
         a) navrhnout ing. Václava Fridricha k zastupování města Ústí nad Labem
             v představenstvu Bytového družstva Bukov


451/03
 Místní investiční pobídky (MIP)

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. soubor místních investičních pobídek dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


452/03
Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Všebořická  důlní propadlina - revitalizace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více
          zájemcům veřejnou zakázku „Všebořická důlní propadlina - revitalizace
B)  u k l á d á
      1. ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou
              AZ Sanace a.s., Ústí nad Labem
                                                                                          T: 30. 9. 2003

453/03
Všebořická důlní propadlina - revitalizace - rozpočtové opatření

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování akce „Všebořická důlní
          propadlina - revitalizace“ takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu org. č. 1000 odboru životního prostředí o částku
              1 390 tis. Kč v položce 1333 poplatky za uložení odpadů
          b) zvyšuje se výdajová část investičního rozpočtu org. č. 1800 odboru rozvoje a 
              investic o částku 1 390 tis. Kč (org. 1800, kap. 731, § 3743, pol. 6121, UZ 496)
              na akci   „Všebořická důlní propadlina - revitalizace


454/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. finanční opatření v neinvestiční části rozpočtu organizace č. 1201 ve výši 63 tis. Kč 
          takto:
 a) snížení rozpočtu o částku 63 tis. Kč z prostředků kulturního kalendáře  
     (515, 1201, 3319, 5909, 350)
b) zvýšení rozpočtu o částku 63 tis. Kč na grantové projekty (515, 1201,
              3319, 5909, 367)
       2. rozdělení finančních prostředků na akce kulturního kalendáře 2003  v
           celkové výši 807 900,- Kč v členění dle přílohy důvodové zprávy.
       3. změny již schválených finančních příspěvků dle důvodové zprávy
B)  s o u h l a s í
      1. s rozdělením finančních prostředků na akce kulturního kalendáře v celkové výši 250 tis.  
          Kč dle přílohy důvodové zprávy
  2.  s rozdělením finančních prostředků na dva grantové projekty   2003 ve výši 153 tis. Kč dle důvodové zpráv
C) u k l á d á
   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora města
 a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto  usnesení Zastupitelstvu města
           Termín: 18.9. 2003 

455/03
Rozpočtové opatření org. č. 1201 - SK8 BOARD KLUB

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče o občany, org. č. 1201
           ve výši 30 tis. Kč takto:
           a) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části o částku 30 tis. Kč (org. 1201, kap. 521, §
               3419, pol. 5222, UZ 351)
           b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 30 tis. Kč (org. 5400, kap.
                971, § 6409, pol. 5901)


456/03
Rozpočtové opatření org. 1201

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření org. č. 1201 takto:
          a) zvýšení  rozpočtu v neinvestiční části o částku 688 tis. Kč,  (kap. 515, org. 1201, §
              3319, pol. 5171) v členění dle důvodové zprávy
         b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 688 tis. Kč (org. 5400, kap.
             971, § 6409, pol. 5901)
B)  s o u h l a s í
      1. s rozdělením finančních prostředků ve výši 688 tis. Kč v členění dle důvodové zprávy
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města   
                                                                                                         T: 18. září 2003
     

457/03
Koncepce podpory sportu a činnosti mládeže
A) rozpočtové opatření
B) úprava textu koncepce
C) rozdělení finančních prostředků

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A)   s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče
o občany,   org. č. 1201, ve výši 200 000,- Kč takto:
  a) snížení rozpočtu o částku 200 000,- Kč
   (kap. 524, org. 1201, § 3419, pol. 5909, UZ 353)
  b)  zvýšení rozpočtu o částku 200 000,- Kč
    (kap. 521, org. 1201, § 3419, pol. 5909, UZ 351)
  2.  rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče  o občany, org č.1201  
       ve výši  157 076,- Kč takto:
  a) snížení rozpočtu o částku 157 076 Kč
(kap. 524, org. 1201, § 3419, pol. 5909, UZ 357)
              b) zvýšení rozpočtu o částku 157 076,- Kč
 (kap. 524, org. 1201, § 3419, pol. 5909, UZ 356)
         3. změnu textu v „Koncepci systémové podpory sportu a činnosti mládeže městem Ústí 
             nad Labem v letech 2003 – 2006“ v odst. 1/4 dle bodu B/ důvodové zprávy
         4. finanční podporu tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy v celkové výši 
             80 tis. Kč v členění dle bodu C/1 důvodové zprávy
  5. rozdělení finančních příspěvků na podporu dlouhodobé činnosti nad 18 let ve výši
     466 290,- Kč v členění dle přílohy důvodové zprávy
         6  rozdělení  finančních  příspěvků na  podporu  akcí  sportovního kalendáře  v  celkové  
             výši  63  tis.  Kč  v  členění  dle  bodu  C/2    důvodové zprávy
B)   s o u h l a s í        
       1. s finanční podporou tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy v celkové  výši 
           400 tis. Kč  v členění  dle bodu C/1 důvodové zprávy
       2. s  rozdělením finančních příspěvků na podporu dlouhodobé činnosti nad 18 let  ve
           výši 533 610,- Kč  v členění dle přílohy důvodové zprávy
       3.  s finančním  příspěvkem   ve   výši    467 990,- Kč   pro   SKI   Klub  Telnice s účelem
           použití dle důvodové zprávy
C)   u k l á d á
   1. náměstkovi primátora města Mgr. Tomáši Jelínkovi
           a)  předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení
                Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
                                                        Termín: 18. 9. 2003

458/03
Rozpočtové opatření org. č. 1610

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A)   s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru péče o občany, org. č. 1610, v celkové výši 117 730,- Kč takto:
            a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 117 730,- Kč
   ( org. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
  b)  zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru péče o občany o částku 117 730,- Kč
  na zpracování II. Komunitního plánu péče ve městě Ústí nad Labem (org. 1610,
   kap. 971, § 4319, pol. 516)

459/03
Rozpočtové opatření org. č. 1610

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. informace uvedené v důvodové zpráv
B)   s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče o občany, org. č. 1610, ve výši 843 020,- Kč takto:
            a) snížení rozpočtu o částku 843 020,- Kč  (kap. 971, org. 1610, pol. 5901)
      b) zvýšení rozpočtu o částku 573 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace na provoz
           zařízení pro léčbu drogově závislých v Masarykově nemocnici (kap. 971, org. 1610, §
           3522, pol. 5339)
      c) zvýšení rozpočtu o částku 270 020,- Kč za účelem zpracování II. Komunitního plánu
          péče  ve městě Ústí nad Labem (kap. 971, org. 1610, § 4319, pol. 5166)
C)  s o u h l a s í
      1. s přidělením dotace na rok 2003 Masarykově nemocnici ve výši 573 000,- Kč
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na přidělení dotace Masarykově nemocnici Ústí nad Labem dle bodu
              B)1.b) tohoto usnesení  ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 18. 9. 2003


460/03
Preferované sporty - změna příjemce finančního příspěvku

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převedením částky 787 089,50 Kč, tj. nevyčerpané části příspěvku, který byl v rámci
          podpory preferovaným sportům poskytnut občanskému sdružení TJ Spartak Ústí nad
          Labem, na SK VOLEJBAL občanské sdružení Ústí nad Labem, Labem, Klíšská
          1322/10,   IČO   26 63 22 17
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na převod finančních prostředků dle bodu A) tohoto usnesení
              ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 18. 9. 2003
 

461/03
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě  Ústí nad Labem v roce 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. čerpání finančních prostředků určených na podporu reprezentačních a jiných akcí
          ve městě Ústí nad Labem v roce 2003 z prostředků vyčleněných z rozpočtu města na
          tyto účely v celkové částce 15 000,- Kč v členění dle důvodové zprávy

462/03
Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na realizaci akce  “Revitalizace zeleně ve školských zařízeních“ MO Severní Terasa

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uplatnění žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR na realizaci akce „Revitalizace
         zeleně ve školských  zařízeních“, Městský obvod Severní Terasa

463/03
Návrh Nařízení města Ústí nad Labem č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města po projednání

A)  v y d á v á
      1. nařízení města Ústí nad Labem č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních
          hospodářských osnov v předloženém znění

464/03
Záměr „Ústí nad Labem - vedení 110 kv Trmice - odb. Děčín“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
          posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k
          záměru „Ústí nad Labem - vedení 110 kV Trmice - odb. Děčín“
B)  n e  p o ž a d u j e
      1. doplnění předloženého Oznámení ani další posuzování předmětného záměru ve smyslu 
          citovaného zákona


465/03 
Žádost o zařazení města Ústí nad Labem do seznamu vinařských obcí

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. v souladu se zákonem č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
          některých souvisejících právních předpisů, v platném znění, se zařazením města
          Ústí nad Labem do seznamu vinařských obcí
      2. s účastní člena ZM ing. Tomáše Ondřicha v příslušné komisi

466/03
Záměr vybudování sportovního a rekreačního areálu na Klíši
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Klíše, Bukov, Předlice a Všebořice

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se záměrem vyjádřeným předloženým „Prohlášením o vzájemné spolupráci a podpoře
          investic“ dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy
      2. se složením projektového týmu uvedeným v upravené příloze č. 3 důvodové zprávy
      3. s navrženým časovým  harmonogramem uvedeným v upravené příloze č. 4 důvodové
          zprávy
B)  u k l á d á
      1. MUDr. Jiřímu Madarovi, vedoucímu projektového týmu
          a) pracovat na realizaci záměru a pravidelně informovat Radu města o postupu
          b) předložit prohlášení dle bodu A)1 tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                             T: 18. 9. 2003
      2. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit Radě města návrh  jak zajistit náhradu tréninků a zápasů plavců a vodních
              pólistů
                                                                                              T: 30. 10. 2003

467/03
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Klíše, Bukov, Předlice a Všebořice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu pozemků, dle důvodové zprávy, v k.ú. Klíšská, Bukov,
          Předlice a Všebořice spol. E.P. s.r.o. Ústí nad Labem a to za účelem realizace stavby
          „Sportovně rekreačního areálu EDENPARK Ústí nad Labem

468/03
Výsledek výběrového řízení na zprostředkovatele postoupení pohledávek

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. výsledky výběrového řízení na zprostředkovatele postoupení pohledávek a  uzavření
          smlouvy s uchazečem HERBST akciová společnost na provedení dobrovolné dražby
          pohledávek za předpokladu, že:
          a) náklady spojené s přípravou dražby nepřesáhnou
              - na ocenění pohledávek znalcem 150 tis. Kč
              - na pořízení elektronických podkladů pro inzerci 30 tis. Kč
              - na komerční inzerci 40 tis. Kč
          b) odměna zprostředkovatele bude činit 7% z ceny předmětu dražby dosažené
              vydražením
      2. hodnotu nejnižšího podání stanovenou ve výši ocenění předmětných pohledávek
          znalcem

469/03
Návrh změn a doplnění Prováděcích pokynů k OZV o FRB

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. změny a doplnění Prováděcích pokynů k OZV č. 39/95, kterou se zřizuje Fond 
          rozvoje bydlení (ve znění OZV č. 54/98, č. 87/02 a 90/02) ve znění Přílohy č. l
          důvodové zprávy

470/03
Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování akce „Opravy obrusné vrstvy
         místních komunikací“ zapojením dalších příjmů z poplatků za ukládání odpadů nad
         stávající rozpočet takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu org. č. 1000 odboru životního prostředí o částku
             3 000 tis. Kč v položce 1333 poplatky za uložení odpadů
          b) zvyšuje se výdajová část neinvestičního rozpočtu organizace 1100 odboru dopravy o
              částku 3 000 tis. Kč (kap. 811, § 2212, pol. 5171) na akci „Opravy obrusné vrstvy
              místních komunikací“

471/03
Rozvoj světelných signalizačních zařízení

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o světelných signalizačních zařízeních na území města Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
     1. ing. Daliboru Dařílkoví, vedoucímu odboru dopravy
         a) připravit k realizaci zřízení alespoň jednoho nového SSZ a zařadit tuto akci do 
             návrhu  rozpočtu na příslušný rok
                                                                                           T: dle termínu předložení rozpočtu 

        b) předložit dlouhodobý program rozvoje SSZ na území města Ústí nad Labem
                                                                                           T: 16. 10. 2003


472/03
Čištění a zimní údržba chodníků na území města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 1. 2004
      1. převod kompetencí při čištění a zimní údržbě chodníků na území města Ústí nad 
          Labem z Magistrátu města Ústí nad Labem na jednotlivé Úřady městských obvodů
B)  ž á d á
      1. Rady městských obvodů
          a) o zajištění těchto činností na území příslušného městského obvodu
C)  u k l á d á
      1. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a)  vypovědět smlouvy se stávajícími dodavateli zajišťujícími čištění a zimní údržbu
               chodníků s účinností k 31. 12. 2003


473/03
Pravidla pro uzavírání smluv při výkopových pracích v místních komunikacích ve  městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 1. 2004
      1. Pravidla pro uzavírání smluv při provádění výkopových prací v místních komunikacích
          ve vlastnictví města Ústí nad Labem v předloženém znění
      2. sazebník pro jednotlivé úkony při provádění výkopových prací

B)  p o v ě ř u j e
      1. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy
          a) k uzavírání nájemních smluv při výkopových pracích v místních komunikacích v
              souladu s ustanovením § 102, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
          b) k uzavírání smluv o omezení užívání nemovitostí při výkopových pracích v místních
              komunikacích v souladu s ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a
              zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

474/03
Program CIVITAS II

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o iniciativě CIVITAS II, spolufinancované EU
B)  s c h v a l u j e 
      1. účast města Ústí nad Labem v projektu Evropské unie CIVITAS II s partnerským
          městem NICE, s koordinátorem firmou BPV a s koordinátorem české účasti firmou
          CITYPLAN s.r.o.
C)  j m e n u j e
      1. zástupce do koordinační skupiny pro přípravu žádosti o zařazení do programu
          a) ing. Miroslava Harciníka, náměstka primátora
          b) ing. Václava Fridricha, vedoucího odboru rozvoje a investic
          c) ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru doprav


475/03
Přijetí daru od České spořitelny, a.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. přijetí daru ve výši 110 000,- Kč od České spořitelny a.s. se sídlem v Praze, pro účely 
          pořízení technického vybavení motorových vozů Okresního ředitelství Policie  ČR v
          Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. ing. Pavlu Bakulemu, koordinátorovi prevence kriminality města Ústí nad Labem
          a) zajistit, aby dar ve výši 110 000,- Kč byl  použit na stanovený účel a pořízený
              majetek byl na základě smlouvy o zápůjčce poskytnut Policii ČR
          b) majetek pořízený za výše uvedené finanční prostředky řádně zaevidovat do majetku
              města Ústí nad Labem
                                                                                                      T: 31. 10. 2003

476/03
Rozpočtové opatření org. č. 1900 - OMOS a org. 3090 - Ošetřovatelská a  pečovatelská služba

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. rozpočtové opatření odboru MOS, org. 1900 ve výši 2 506,5 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 2 506,5 tis. Kč
              (org. 1900, § 6409, pol. 2322) - přijaté pojistné náhrady
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru MOS, org. 1900 na akci oprava škod po
              povodních, v objektu DD Velké Březno (kap. 411, org. 1900, § 4316, pol. 5171, UZ
              315) o částku 2 506,5 tis. Kč
      2. rozpočtové opatření odboru MOS, org. 1900 ve výši 57,94 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu ve výdajové části o částku 57,94 tis. Kč z akce odstraňování škod
              po povodni v organizaci Ošetřovatelská a pečovatelská služba (kap. 971, org. 1900,
              § 3639, pol. 5171, UZ 315)
          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Ošetřovatelská a
              pečovatelská služba  ve výši 57,94 tis. Kč na akci odstraňování škod po povodni
             (kap. 415, org. 3090, § 4314, pol. 5331, UZ 315)
                                                               

477/03 
Schválení přijetí daru od o.p.s. Člověk v tísni - společnost při
České televizi

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. přijetí finančního daru ve výši 1,3 mil. Kč od obecně prospěšné společnosti Člověk v
          tísni - společnost při České televizi, na účel obnovy obslužných zařízení Domova
          důchodců ve Velkém Březně, po záplavách v srpnu 2002

478/03
Úprava zřizovací listiny Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í  
      1. s úpravou zřizovací listiny Poradny pro manželství rodinu a mezilidské vztahy ve znění
          důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh úplného znění zřizovací listiny Poradny pro manželství rodinu a
              mezilidské vztahy ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                T: 18. 9. 2003

479/03
Úhrada poplatku za komunální odpad v zařízeních sociální péče

Rada města po projednání

A)  s h v a l u j e
      1. změnu způsobu placení komunálního odpadu v zařízeních sociální péče ve smyslu
          důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) zajistit, aby v domovech důchodců a ústavech sociální péče byl od 1. 10. 2003       
              hrazen odvoz komunálního odpadu dle OZV č. 83/2001 z finančních prostředků   
              klientů vedle úhrady za pobyt v zařízeních sociální péče

480/03
Vyřazení služebních vozidel městské policie z majetku města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. v souladu se směrnicí MmÚ č. 29/1994 vyřazení následujících vozidel městské policie
          z majetku města Ústí nad Labem
          a) Škoda Felicia LX         ULK 01-07
          b) Škoda Felicia 1,3LXi   ULL 44-17
          c) Škoda Felicia LX         ULI  98-18
          d) Škoda Felicia GLXi     ULL 97-95
B)  u k l á d á
      1. ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí nad Labem
          a) zajistit vyřazení služebních vozidel městské policie dle bodu A) tohoto usnesení
                                                                                                           T: 31. 10. 2003

481/03
Analýza bezpečnosti ve městě

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o bezpečnostní situaci ve městě
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a)  průběžně informovat Radu města Ústí nad Labem o bezpečnostní situaci ve městě
                                                                                                         T: 27. 11. 2003


482/03
Oprava usnesení RM č. 373/03  

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. opravu usnesení RM č. 373/03 takto:
          a) původní text bodu A) 2. se ruší a nahrazuje se tímto textem:
              2. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu ve výši 248,74 tis. Kč takto:
                  a) snížení rozpočtu org. č. 1402 - Kancelář tajemníka o částku 138,2 tis. Kč
                      v oblasti mezd a zak. pojištění
                      - (kap. 921, org. 1402, § 6171, pol. 5011 o částku 102,16 tis. Kč) 
                      - (kap. 923, org. 1402, § 6171, pol. 5031 o částku 26,56 tis. Kč) 
                      - (kap. 923, org. 1402, § 6171, pol. 5032 o částku 9,19 tis. Kč) 
                      - (kap. 923, org. 1402, § 6171, pol. 5038 o částku 0,29 tis. Kč) 
                   b) snížení rozpočtu org. 1401 - hospodářská správa o částku 4,53 tis. Kč  ve             
                       FKSP (kap. 971, org. 1401, § 6171, pol. 5901 o částku 4.53 tis. Kč) 
                   c) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 106,01 tis. Kč 
                       (kap. 971, org. 5400, § 6409, pol. 5901)
                   d) zvýšení neinvestičního příspěvku org. 4300 - Muzeum města Ústí nad Labem
                        ve výši 248,74 tis. Kč   (kap. 512, org. 4300, § 3315, pol. 5331) 

483/03
Rozpočtové opatření org. č.  1400 - zapojení dotace ze státního rozpočtu na úhradu    výdajů za energie a služby v budově ÚZSVM

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. rozpočtové opatření org. č. 1400 -  odboru hospodářské správy takto:
          a) zvýšení výdajů v neinvestiční části rozpočtu (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5169
              - nákup ostatních služeb, UZ 98116) o částku 559,2 tis. Kč
           b) zapojení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 559,2 tis. Kč
               na úhradu výdajů za energie    a služby v budově ÚZSVM (pol. 4111 - neinvestiční
               přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, UZ 98116)

484/03
Přidělování služebních bytů

Rada města po projednání

A)  z m o c ň u j e
      1. ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ
          a) k přidělování služebních bytů zaměstnancům města zařazených do Magistrátu města
              Ústí nad Labem

485/03
Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. systém odměňování předsedů a členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM,
          dle důvodové zprávy
B)  s o u h l a s í
      1. s vyplacením odměn předsedům a členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy
          ZM, za I. pololetí 2003 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
     2. s rozpočtovým opatřením org. č. 1000 a č. 1402 takto:
         a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet roku 2003 ve výši 1 850 tis. Kč
             (org. 1000, pol. 1333)
         b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu kanceláře tajemníka, org. 1402, ve výši 1 850 tis.
             Kč na vyplacení odměn předsedům a členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou
             členy ZM (kap. 924, § 6112, pol. 5023)
C)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 84, odst. 2,
              písm. y) a § 85, písm. b) návrh na vyplacení odměn dle bodu B) 1. tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                                 T: 18. 9. 2003


486/03
Jmenování výkonného ředitele akciové společnosti Metropolnet

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a  v ě d o m í
      1. rezignaci ing. Viktora Housky na funkci výkonného ředitele společnosti Metropolnet
          a.s.
B)  j m e n u j e   s účinností od 1. 8. 2003
      v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, § 191, odst. 1 Zák. č.
      513/1991 Sb. v platném znění, Obchodní zákoník a v souladu s článkem VIII, odst. 6,
      písm. e) stanov společnosti Metropolnet a.s.
      1. ing. arch. Dušana Osleje
          a) výkonným ředitelem společnosti Metropolnet a.s.


487/03
Doplnění dozorčí rady akciové společnosti Metropolnet a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci pana Josefa Juhase na funkci člena dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s.
B)  j m e n u j e
      1. ing. Miloslava Pelce, do funkce člena dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s.  

488/03
Změna ve složení Kulturní komise RM ke dni 4. 9. 2003

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á     ke dni 4. 9. 2003
      1. Ivo Malíře z funkce člena Kulturní komise RM
B)  j m e n u j e    ke dni  4. 9. 2003
     1. Jana Řeřichu, členem Kulturní komise RM

     
489/03
Žádost Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice o poskytnutí účelové dotace na dokončení akce „Rekonstrukce bytových jednotek v obj. Opletalova 170, 220 Neštěmice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      a) poskytnutí účelové dotace Městskému obvodu Neštěmice ve výši 2 137,10 tis. Kč
           na akci  „Rekonstrukce bytových jednotek v obj. Opletalova 170,220 Neštěmice“
           z prostředků  Magistrátu města Ústí nad Labem takto:
          a) uvolnění neinvestiční rezervy finančního odboru ve výši 2 137,1 tis. Kč (org. 5400,
              kap. 971, § 6409, pol. 5901, UZ 22)
          b) poskytnutí účelové investiční dotace MO Neštěmice, org. 8000 ve výši 2 137,1 tis.
              Kč na akci “Rekonstrukce bytových jednotek v obj. Opletalova 170, 220 Neštěmice“
              (kap. 971, § 6409, pol. 6341, UZ 22)     

490/03
Odměňování členů DR TSMÚ spol s r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e    s účinností od 1. 8. 2003
      1. odměny členů dozorčí rady společnosti TSMÚ s.r.o. takto:
          a) předseda DR       -   7 500,- Kč/měsíc
          b) člen DR              -    5 000,- Kč/měsíc


491/03
Školní hřiště ZŠ Vinařská

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. dokončení stavby „Školní hřiště Vinařská“ ve variantě 2d) uvedené v důvodové zprávě
           tj. při současném stavu provést:
           a) zpevnění plochy
           b) rozprostření ornice
           c) zatravnění
           d) vybetonování zdi
           e) vysázení keřů a stromů
B)  u k l á d á
     1.  ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
         a) dokončit rozestavěnou stavbu “Školní hřiště Vinařská“ dle bodu A) tohoto  usnesení
                                                                                                               T: 11/2003

492/03
Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Cyklostezka  Ústí nad Labem - Děčín, část Svádov, přívoz - Valtířov, žel. přejezd“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více
          zájemcům o veřejnou zakázku “Cyklostezka Ústí nad Labem - Děčín, část Svádov,
          přívoz - Valtířov, žel. přejezd“
B)  u k l á d á
     1. ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
         a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou
             RAVEL s.r.o., Hrbovická 117/61, 400 11 Ústí nad Labem
                                                                                                      T: 18. 9. 2003
 


493/03
Smlouva o ručení (Komerční banka, a.s.)

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením smlouvy o ručení č. 70700310022 ve prospěch Komerční banky a.s.,
          (dle přílohy důvodové zprávy) za přijetí úvěru ve výši 30 000 tis. Kč na nákup nových 
          vozů MHD

B)  u k l á d á
     1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
         a) předložit návrh na uzavření smlouvy o ručení dle bodu A) tohoto usnesení
             ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                       T: 18. 9. 2003

494/03
Výběrové řízení - Činoherní studio Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více
          zájemcům o veřejnou zakázku „Činoherní studio - stavební opravy a úpravy objektu
          po povodni“
B)  u k l á d á
     1. ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
         a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou
             JAPIS s.r.o., V Aleji 480, Chabařovice
                                                                                                      T: 18. 9. 2003

495/03
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Ústí nad Labem                                                            

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 2581/1 o výměře 1680 m2 a 2593
          o výměře 984 m2 obě v k.ú. Ústí nad Labem pro spol. SčVK, a.s. Teplice, a to 
          z důvodu  zařízení staveniště pro stavbu - Stoka Z2, projekt ISPA (financovaný
          Evropskou unií)

496/03
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí
          nad Labem v roce 2003 z prostředků vyčleněných z rozpočtu města na tyto účely
          v celkové částce 10 000,- Kč


497/03
Provozování mobilního zařízení určeného k drcení odpadu a jeho následnému  třídění ve Vaňově a podle potřeby i na dalších přechodných místech

Rada města


v řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení k úpravě a využívání odpadů dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném
znění), ve kterém je město Ústí nad Labem účastníkem 

A)  n e s o u h l a s í
      1. s umístěním a provozováním mobilního zařízení určeného k drcení a samotnému třídění
          nadrceného materiálu pomocí třídičky ZS 50 TH se stacionárním místem    na p.p.č.
          530/1, 531, 532, 533, 534 a  části  p.p.č. 538/1  k.ú. Vaňov z důvodu  negativního
          ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě

498/03
Zrušení usnesení č. 149/02 - Prodej pozemku blok 003

Rada města po projednání

A)  z r u š u j e
      1. bod B) 1. a B)3. usnesení RM č. 149/02 ze dne 25. 4. 2002
B)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemku dle GP p.č. 2520/29 o výměře 247 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
          od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Ústí
          nad Labem za cenu dle znaleckého posudku, tj. 471 110,- Kč
      2. s prodejem p.p.č. 2520/29 o výměře 247 m2 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti IBS
          s.r.o., Komenského 483, Náchod, zastoupené jednatelem společnosti ing. Vladimírem
          Vydrou za cenu 471 110,- Kč s tím, že se bude jednat o budoucí kupní smlouvě, která
           bude realizována při splnění podmínek regulačního plánu města a při rozestavěnosti
           do 2.NP
B)  u k l á d á
      1.  Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                           T: 18. 9. 2003

499/03
Smlouva o úvěru se SFRB a zástavní smlouva k pohledávce

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením smlouvy o úvěru se SFRB do výš 360 tis. Kč ve znění Přílohy č. 1
          důvodové zprávy
     2. s uzavřením zástavní smlouvy k pohledávce k zajištění smlouvy o úvěru ve znění Přílohy
         č. 2 důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                           T: 18. 9. 2003

500/03
Kontrola vyplácení dávek sociální péče klientům

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o namátkové kontrole vyplácení dávek sociální péče klientům, provedené na
          ÚMO Severní Terasa, Neštěmice a Střekov

501/03
Vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za 1. pololetí 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za I. pololetí r. 2003

502/03
Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných  pohledávkách MmÚ k 30. 6. 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (včetně pohledávek) za období
          od 1.1. 1991 do 30. 6. 2003

503/03
Informace z jednání Zastupitelstva kraje

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace z jednání Zastupitelstva kraje o získání finančních prostředků z rozvojových
          programu ústeckého kraje a z programu reprodukce majetku obcí
B)  v y j a d ř u j e 
      1. vedoucím odborů městských organizací a služeb, správy obecního majetku
          a rozvoje a investic
          a)  poděkování za zpracování materiálů


504/03
Jmenování pracovní skupiny

Rada města po projednání


A)  j m e n u j e
      1. pracovní skupinu pro přípravu transformace kulturních zařízení řízených Magistrátem
          města Ústí nad Labem a Úřady městských obvodů:
          a) Ivan Dostál
          b) MUDr. Pavel Dlouhý
          c) ing. Josef Vejlupek
          d) Ivana Horká
          e) Mgr. Václav Kurka
          f) ing. Marcel Rahm


Oznámení o opravě usnesení:

1. Usnesení RM č. 239/03 ze dne 7.5.2003 se upravuje takto:
    v bodě B) 1. se chybně uvedený pozemek p.č. 635/53 upravuje na  p.č.  634/53 a
    v  bodě C) 1. se chybně uvedené pozemky p.č. 635/53  a 635/52 upravují na 634/53
    a p.č. 634/52

2.  Usnesení  RM č. 346/03 ze dne 3.7.2003 se upravuje takto
      v bodě A) 1. c) se chybně uvedený  pozemek st.p.č. 132/2. upravuje na  st.p.č. 131/2

 

 

Ing. Miroslav Harciník                            Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                                    primátor města