image

6. Usnesení RM 87/03 - 88/03 (4.2.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

6. (mimořádného) jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 4. února 2003

Usnesení 87/03 - 88/03


87/03

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2003

Rada města po projednání

A) bere na vědomí, že

 1. návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2003 se záporným saldem příjmů a výdajů je vyrovnaný tř. 8 - financováním

B) souhlasí

 1. s celkovými příjmy města Ústí nad Labem pro rok 2003 ve výši 1 199 268,77 tis. Kč, z toho:
  a) dotace městským obvodům 196 098,80 tis. Kč
 2. s celkovými výdaji rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2003 ve výši 1 268 991,34 tis. Kč, z toho:
  a) neinvestiční část výdajů ve výši 973 075,44 tis. Kč
  b) investiční část výdajů ve výši 243 000,00 tis. Kč
  c) dotace městským obvodům 52 860,90 tis. Kč
  d) účelová dotace MO Neštěmice 55,00 tis. Kč
 3. s oblastí financování ve výši 265 821,37 tis. Kč
 4. 4. se vzetím úvěru do výše 190 000 tis. Kč na financování investičních akcí

C) doporučuje

 1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
  a) návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2003 ke schválení
  b) schválit závazné ukazatele rozpočtu roku 2003 takto:
  - mzdový limit ve výši 119 071,55 tis. Kč
  z toho: platby zaměstnanců vč. OOV (bez MP) 84 000,00 tis. Kč
  platby zaměstnanců Městské policie vč. OOV 35 071,55 tis. Kč
  c) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102 zmocnit Radu města Ústí nad Labem provádět rozpočtové opatření do výše 5 mil. Kč
 2. městským obvodům
  a) v souvislosti s navýšením neúčelové dotace MO přednostně využít tyto finanční prostředky na zimní údržbu chodníků, investice a opravy městského majetku

D) ukládá

 1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2003 Zastupitelstvu města

  T: 20. 2. 2003

  b) předložit Radě města zprávu o vývoji příjmové a výdajové části rozpočtu, vč. případného návrhu úspor

  T: 4. 9. 2003

 2. správcům kapitol
  a) čerpat náklady v rámci schváleného provozního rozpočtu tak, že k 30. 6. 2003 budou vyčerpány finanční prostředky max. ve výši 47%
 3. finanční komisi a ostatním komisím RM
  a) průběžně prověřovat možnosti úspor v provozním a investičním rozpočtu
 4. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
  a) jednat s okolními městy a obcemi o možnosti sloučení s městem Ústí nad Labem a podat informaci Radě města

T: 5. 6. 2003

88/03

Změna organizační struktury MmÚ

Rada města po projednání

A) schvaluje s účinností od 5. 2. 2003

 1. změnu názvu Odboru informací pro životní prostředí na Odbor mimořádných situací
 2. změnu organizační struktury a počet tabulkovým míst:
  a) Odbor mimořádných situací +3
 3. strukturu uvedenou v bodě A) 2. tohoto usnesení jako přílohu organizačního řádu schváleného usnesením RM č. 354/98 s účinností od 1. 1. 1999

B) konstatuje, že ke dni 5. 2. 2003

 1. počet tabulkových míst je následující:
  a) Odbor mimořádných situací 6
 2. celkový počet pracovních míst MmÚ 419 zaměstnanců

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora