image

5. Usnesení RM 62/03 - 86/03 (30.1.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

5. jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 30. ledna 2003

Usnesení 62/03 - 86/03


62/03

Postup prací na sestavování rozpočtu pro rok 2003 a vymezení investičního rámce

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. návrh příjmů rozpočtu města na rok 2003 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
 2. informaci o postupu prací na sestavení rozpočtu města na rok 2003 včetně výše zdrojů pro neinvestiční a investiční výdaje dle důvodové zprávy

B) schvaluje

 1. limitní rámec investičních výdajů rozpočtu 2003 do výše 260 mil. Kč s tím, že na chybějící zdroje města bude Zastupitelstvu města předložen návrh na přijetí nového úvěru

C) ukládá

 1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, pověřenému řízením finančního odboru
  a) předložit Radě města definitivní návrh rozpočtu na rok 2003

63/03

Rozhodnutí Zastupitelstva města o výši příspěvku z povodňového fondu obce

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. informace o dosavadním průběhu administrování dotací povodňových fondů obcí

B) schvaluje

 1. změnu pravidel pro poskytování prostředků povodňového fondu města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy

C) souhlasí

 1. s výší dotace jednotlivým žadatelům dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

D) ukládá

 1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
  a) předložit seznam jednotlivých žadatelů s výší příspěvků z povodňového fondu obce Zastupitelstvu města ke schválení

T: 20. 2. 2003

E) zmocňuje

 1. starosty městských obvodů Ústí nad Labem - město, Neštěmice a Střekov
  a) k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce

64/03

Majetkoprávní vypořádání Cyklostezky "Libochovany - Ústí nad Labem" a "Ústí nad Labem - Děčín"

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. s bezúplatným převodem pozemků dle důvodové zprávy z Pozemkového fondu ČR na město Úst nad Labem

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh na převod dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

65/03

Dohoda o splátkách dluhu

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. dohodu o splátkách dluhu ve výši 233 654,- Kč obce Malečov ve znění dle důvodové zprávy

66/03

Pronájem nemovitostí býv. 56. MŒ v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. pronájem nemovitostí býv. 56. MŠ v ul. Žežická, k.ú. Krásné Březno pro Ing. Nguyena Tuana Khanha, Žežická 29, Ústí nad Labem za podmínek dle původní nájemní smlouvy

67/03

Úprava nájemného - Hrnčířská 65/2 - HZ Tabák

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. pozastavení platby nájemného panu Zdeňku Holeyšovskému od 1. 9. 2002 z důvodu oprav nebytových prostor zničených po povodni v objektu Hrnčířská 65/2 do doby zprovoznění předmětných pronajatých prostor

68/03

Prodej pozemků v k.ú. Chabařovice - stavba dálnice D8

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. pronájem pozemku p.č. 1556/26 v k.ú. Chabařovice ŘSD ČR za účelem dočasného záboru pozemku v souvislosti s výstavbou dálnice D8
 2. 2. zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1556/9 o výměře 152 m2 v k.ú. Chabařovice ve prospěch ŘSD ČR spočívajícího v právu užívání pozemku v souvislosti se stavbou dálnice D8

B) souhlasí

 1. s prodejem pozemků p.č. 1556/1, 1556/12, 1556/13, 1556/15, 1556/18, 1556/21, 1556/23, 1556/25 a 1556/27 v k.ú. Chabařovice ŘSD ČR za účelem výstavby dálnice D8

C) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

69/03

Zařazení p.p.č. 590/4 v k.ú. Svádov do vybraného majetku

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. zařazení pozemku p.č. 590/4 o výměře 173 m3 v k.ú. Svádov do vybraného majetku města
 2. svěření p.p.č. 590/4 v k.ú. Svádov do správy odboru dopravy MmÚ

70/03

Úprava usnesení RM č. 19/02a - Dodatek k nájemní smlouvě - TSM ÚL, s.r.o.

Rada města po projednání

A) upravuje

 1. usnesení RM č. 19/02a ze dne 5. 12. 2002 následovně:
  a) v bodě A) 1. se mění text "ve smyslu důvodové zprávy" na text "ve smyslu rozšíření předmětu nájmu o p.p.č. 472/176 o výměře 4416 m2 a p.p.č. 472/181 o výměře 250 m2 s veškerými součástmi a příslušenstvím vše v k.ú. Krásné Březno"

71/03

Prodej nemovitostí býv. ZUŠ v ul. Bělehradská, k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. s prodejem nemovitostí býv. ZUŠ v ul. Bělehradská, k.ú. Ústí nad Labem SSOU Industria II s.r.o. za cenu 3 000 000,- Kč s tím, že součástí kupní smlouvy bude ujednání:
  a) o předkupním právu města na dobu 10ti let
  b) o pokutě ve výši 1/3 prodejní ceny v případě změny užívání nemovitostí, kdy objekt přestane sloužit školským účelům
  c) o přechodu právního postavení pronajímatele k bytu umístěného v prodávaném objektu na nového vlastníka

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

72/03

Vstoupení města do honebních společenstev

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. se vstupem města Ústí nad Labem do honebních společenstev Chuděrov, Strážky a Chvalov
 2. s delegací Rostislava Rokose, správce obecních lesů, na valnou hromadu honebních společenstev Chuděrov, Strážky a Chvalov

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

73/03

Jmenování členů komise FRB

Rada města po projednání

A) jmenuje

 1. členy komise pro výběr žadatelů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení:
  a) předseda komise: Ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora
  b) místopředseda komise: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
  c) tajemník komise: asistentka vedoucího finančního odboru
  d) členové komise: starosta MO město
  starosta MO Severní Terasa
  starosta MO Neštěmice
  starosta MO Střekov
  vedoucí finančního odboru MmÚ
  vedoucí stavebního odboru MmÚ
  vedoucí investičního odboru MmÚ

74/03

 

Zastupování města v orgánech BD Bukov

Rada města po projednání

A) navrhuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 1. delegovat Ing. Miroslava Harciníka, náměstka primátora k zastupování města Ústí nad Labem na členské schůzi (valné hromadě) Bytového družstva Bukov s účinností od 21. 2. 2003
 2. . navrhnout k zastupování města Ústí nad Labem s účinností od 21. 2. 2003
  a) Ivana Dostála
  b) MUDr. Jiřího Madara
  c) Martina Šnajdra
  d) Ing. Tomáše Ondřicha
  e) Ing. Miroslava Harciníka
  v představenstvu Bytového družstva Bukov
  f) RNDr. Jana Eichlera
  g) Jana Řeřichu
  h) Ing. Josefa Novosada
  v kontrolní komisi Bytového družstva Bukov

B) odvolává ke dni 20. 2. 2003

 1. Jana Mastného
 2. MUDr. Irenu Jílkovou
 3. Ing. Petra Novotného CSc.
 4. Ing. Václava Fridricha
  z představenstva Bytového družstva Bukov
 5. Ing. Ladislava Hrušku
 6. Ing. Rudolfa Jakubce
 7. MUDr. Jiřího Madara
  z kontrolní komise Bytového družstva Bukov

C) ukládá

 1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

75/03

Dodatek ke zřizovací listině

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. se změnou v názvu příspěvkových organizací:
  a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
  b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
  c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
  d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
  e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241, příspěvková organizace
  f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
  g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
 2. se zněním Dodatku ke zřizovací listině příspěvkových organizací
  a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
  b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
  c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
  d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
  e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241, příspěvková organizace
  f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
  g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

T: 20. 2. 2003

76/03

Pověření k vyžádání souhlasu se jmenováním ředitele ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 5/620

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 5/620

B) pověřuje

 1. Ing. Romana Zettlitzera, pověřeného řízením odboru škoství
  a) k vyžádání souhlasu krajského úřadu ke jmenování ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 5/620 Mgr. Věry Čechurové k 1. 3. 2003

T: 31. 1. 2003

77/03

Změna územního plánu pro lokalitu "Nové Všebořice - sever"

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. s pořízením změny územně plánovací dokumentace města Ústí nad Labem pro lokalitu "Nové Všebořice - sever"

B) doporučuje

 1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
  a)schválit pořízení změny územního plánu města Ústí nad Labem pro lokalitu "Nové Všebořice - sever" v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 109/2001 Sb.

C) ukládá

 1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh na pořízení změny územního plánu města Ústí nad Labem pro lokalitu "Nové Všebořice - sever" Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

78/03

Manažerka koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o občany v přechodné sociální krizi a občany společensky nepřizpůsobené

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. s členstvím Zdeny Jakubové manažerky koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o občany v přechodné sociální krizi a občany společensky nepřizpůsobené v Manažerském týmu dle důvodové zprávy

79/03

Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. oznámení ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230 Mgr. Aloise Červína o ukončení pracovního poměru k 31. 7. 2003

B) schvaluje

 1. vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230
 2. znění inzerátu k tomuto řízení dle důvodové zprávy

C) jmenuje

 1. komisi pro konkurzní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230 dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy

D) ukládá

 1. Ing. Marcelu Rahmovi, pověřenému řízením odboru MOS
  a) organizačně zabezpečit realizaci výběrového řízení a jmenování nového ředitele ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 2/230

80/03

Změna organizační struktury MmÚ

Rada města po projednání

A) schvaluje s účinností od 1. 2. 2003

 1. převod organizačního oddělení a sekretariátu primátora z kanceláře primátora do kanceláře tajemníka
 2. zánik statutu odboru u kanceláře primátora
 3. 3. změnu organizační struktury a počet tabulkových míst
  a) kancelář tajemníka + 5
  b) kancelář primátora - 3
 4. 4) struktury uvedené v bodě A) 3. jako přílohu organizačního řádu schváleného usnesením RM č. 354/98 s účinností od 1. 1. 1999

B) konstatuje, že ke dni 1. 2. 2003

 1. počet tabulkových míst je následující:
  a) kancelář tajemníka 18
  b) kancelář primátora 5
 2. celkový počet pracovních míst MmÚ je 416 zaměstnanců

81/03

Výběrové řízení na vedoucí odborů MmÚ

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. změnu termínu plnění bodu C) usnesení RM č. 37/02a z 31.12.2002 na 25. 2. 2003

82/03

Jmenování členů komise pro územní plán a rozvoj města

Rada města po projednání

A) jmenuje

 1. členem komise pro územní plán a rozvoj města
  a) Ing. arch. Zdeňka Havlíka
  b) Ing. arch. Jaromíra Veselého

83/03

Plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na 

I. pololetí roku 2003

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na I. pololetí roku 2003

84/03

Celoroční hodnocení 1. Komunitního plánu péče ve městě a okrese Ústí nad Labem na rok 2001 - 2003

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. informace z důvodové zprávy
 2. plnění realizačních plánů 1. KPP v roce 2002

85/03

Výstupy z Informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem - data za rok 2001

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. výstupy z Informačního systému sociální služeb v regionu Ústí nad Labem - data za rok 2001

86/03

Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2002

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2002 dle důvodové zprávy

B) ukládá

 1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
  a) předložit vyhodnoceni Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2002 dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 2. 2003

Tisková oprava:

V usnesení RM č. 58/03 bylo v bodě B) 5. a) omylem uvedeno jméno Zuzana Kalinová místo správného Zuzana Kailová

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora