image

11. Usnesení RM 212/03 - 230/03 (22.4.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

11. jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 22. 4. 2003

Usnesení 212/03 - 230/03


212/03

Plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o plnění usnesení Rady města

B) schvaluje

1. změnu termínu plnění usnesení RM č. 188/03 na 22. 5. 2003

213/03

Bezpečnostní zprávy společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

a) Celková bezpečnostní zpráva

b) Doplněk Bezpečnostní zprávy na výrobu nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. Dokument Bezpečnostní zpráva (celková) společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

2. Dokument Bezpečností zpráva (doplněk pro NMEP) společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. pro objekt Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

B) souhlasí

1. s vydáním rozhodnutí o schválení Bezpečnostní zprávy (doplněk pro NMEP) ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb.

2. s vydáním rozhodnutí o schválení Bezpečnostní zprávy (celková) ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. za předpokladu, že výsledky hodnocení kumulativních a synergických účinků budou promítnuty do vnitřních i vnějších havarijních plánů společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

C) ukládá

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

a) jednat s vedením Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. o zvyšování bezpečnosti tak, jak je uvedeno v Bezpečnostním programu (uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy)

214/03

Rozpočtové opatření org. 1420 - Městská policie

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření org. č. 1420 - Městská policie Ústí nad Labem ve výši 1 500 tis. Kč takto:

a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč (org. 1420, § 5311, pol. 2210)

b) zvýšení rozpočtu ve výdajové části o částku 1 500 tis. Kč

kap. 951, org. 1420, § 5311, pol. 6122, 1460 tis. Kč (investiční část)

kap. 951, org. 1420, § 5311, pol. 5137, 40 tis. Kč (neinvestiční část)

B) ukládá

1. Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy

a) předložit Radě města harmonogram budování světelné signalizace na křižovatkách a přechodech s cílem budování nejméně jednoho zařízení ročně

T: 4. 9. 2003

215/03

Rozpočtové opatření org. 1201

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření org. č. 1201 a org. č. 9000 takto:

a) snížení výdajové části rozpočtu roku 2003 org. č. 1201 o 20 tis. Kč (kap. 515, § 3319, pol. 5909, UZ 350)

b) zvýšení výdajové části rozpočtu roku 2003 org. č. 9000 o 20 tis. Kč, určených na realizaci akce "Hrad dětem"

2. rozpočtové opatření org. č. 1201 a org. č.1440 takto:

a) snížení výdajové části rozpočtu roku 2003 org. č. 1201 o 70 tis. Kč (kap. 515, § 3319, pol. 5909, UZ 367)

b) zvýšení výdajové části rozpočtu roku 2003 org. č. 1440 o 70 tis. Kč, určených na fotografickou publikaci "Školáci"

216/03

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003 dle důvodové zprávy v celkové částce 232 500,- Kč

B) souhlasí

1. s rozdělením finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003 dle důvodové zprávy v celkové částce 300 000,- Kč

C) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T : 19. 6. 2003

217/03

Změna účelu použití finančního příspěvku - Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. změnu účelu použití finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč, poskytnutého Místní skupině Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Ústí nad Labem, ve smyslu důvodové zprávy

218/03

Rozpočtové opatření org. 1200 - pietní úprava místa hřbitova v Předlicích

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru ekonomického rozvoje, org. č. 1200 a archivu města org. 1440 ve výši 70 tis. Kč na "Pietní úpravu místa hřbitova v Předlicích" takto:

a) snížení investiční výdajové části rozpočtu OER, org. 1200 - odd. koncepcí, z FP na akci "Průmyslová zóna Severní Předlice" ve výši 70 tis. Kč (org. 1200, § 3639, kap. 214, pol. 6121, UZ 426)

b) zvýšení investiční výdajové části rozpočtu archivu města, org. 1440 na akci "Pietní úprava místa hřbitova v Předlicích" ve výši 70 tis. Kč (org. 1440, § 6211, kap. 941, pol. 6127, UZ 434)¨

219/03

Stanovení vyjednávací ceny pozemků v Průmyslové zóně Severní Předlice

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. vyjednávací ceny pro prodej pozemků v Průmyslové zóně Severní Předlice dle důvodové zprávy

220/03

Cesse smlouvy se Státním fondem životního prostředí

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. stav přípravy investiční akce "Geotermální vrt v ZOO"

B) ukládá

1. Ing. Zdeňce Jeřábkové, ředitelce ZOO

a) vést jednání se Státním fondem životního prostředí ohledně cesse smlouvy č. 01030091, včetně dodatků o poskytnutí podpory na město Ústí nad Labem

T : ihned

2. Jiřímu Čalounovi, vedoucímu investičního odboru MmÚ

a) zajistit, aby zpracování projektové dokumentace nevedlo ke zvýšení finančních nároků nad rámec prostředků rozpočtu města

221/03

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Ministerstva životního prostředí z programu "Příspěvek zoologickým zahradám" na rok 2003

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. podání žádosti města Ústí nad Labem o poskytnutí finančních prostředků z programu "Příspěvek zoologickým zahradám" ve výši 3 329 800,- Kč

B) ukládá

1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS

a) podat žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu "Příspěvek zoologickým zahradám" na Ministerstvo životního prostředí

T: do 30. 4. 2003

222/03

Žádost Zoologické zahrady Ústí nad Labem o změnu čerpání příspěvku na provoz I. pololetí roku 2003

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. čerpání schváleného příspěvku na provoz organizace č. 4000 - ZOO Ústí nad Labem v I. pololetí 2003 ve výši 12 489,86 tis. Kč, tj. 59%

223/03

Zmocnění k udílení souhlasu k podnájmům v nemovitostech města Ústí nad Labem a k podpisu nájemních smluv na hrobová místa v zastoupení města Ústí nad Labem pro Petra Hřebejka, jednatele TSM, s.r.o.

Rada města po projednání

A) ruší

1. zmocnění p. Petra Hřebejka, bývalého prokuristy TSM s.r.o. k udílení souhlasu vlastníka k podnájmům, jejichž trvání nepřesahuje dobu 15ti kalendářních dnů, v nemovitostech města Ústí nad Labem, které byly společnosti svěřeny do nájmu

2. udělení plné moci p. Petru Hřebejkovi, bývalému prokuristovi TSM s.r.o. k podpisu nájemních smluv na hrobová místa v zastoupení města Ústí nad Labem na hřbitovech, které jsou spravovány v rámci smlouvy, uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a TSM s.r.o. Ústí nad Labem ze dne 12. 4. 1996

B) zmocňuje

1. Petra Hřebejka, jednatele TSM s.r.o. Ústí nad Labem

a) k udílení souhlasu vlastníka k podnájmům, jejichž trvání nepřesahuje dobu 15ti kalendářních dnů, v nemovitostech města Ústí nad Labem, které byly společnosti svěřeny do nájmu

C) uděluje

1. Petra Hřebejka, jednatele TSM s.r.o. Ústí nad Labem

a) plnou moc k podpisu nájemních smluv na hrobová místa v zastoupení města Ústí nad Labem na hřbitovech, které jsou spravovány v rámci smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a TSM s.r.o. Ústí nad Labem ze dne 12. 4. 1996

224/03

Pronájem nemovitostí v k.ú. Předlice ČSZ ZO Předlice

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. pronájem nemovitostí v k.ú. Předlice:

a) 923/1 o výměře 20 031 m2 - zahrada

b) 923/2 o výměře 7 444 m2 - zahrada

c) 923/3 o výměře 1 456 m2 - zahrada

ČZS ZO Předlice, IČO 70978182, č. org. 410018, 400 01 Ústí nad Labem za těchto podmínek :

- pronájem na dobu neurčitou

- placení nájemného dopředu pololetně t.j. 15. 1. a 15. 7. příslušného roku

- nájemné ve výši 28 931,- Kč/rok

- nájemce zajistí opravu oplocení areálu kolonie do 31. 12. 2003

225/03

Směna pozemků v k.ú. Bukov a Ústí n. L. - město Ústí n.L. + pí. Karafandová

Rada města po projednání

A) nesouhlasí

1. se směnou pozemku p.č. 5073/2 o výměře 846 m2 v k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Severní Terasa v majetku paní Věry Karafandové za pozemky a části pozemků p.č. 1260/1, 1227/1, 1226/1, 1226/2 a 1222 v k.ú. Bukov v majetku města

226/03

Nabytí pozemku v k.ú. Krásné Březno do majetku města formou odkoupení od restituentů manželů Vysoudilových - ZOO

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s nabytím pozemku p.č. 1736/10 o výměře 416 m2 v k.ú. Krásné Březno do majetku města formou odkoupení za cenu 100 000,- Kč od manželů Vysoudilových, bytem Rozcestí 721/1, Ústí nad Labem

B) schvaluje

1. zařazení nově nabytého pozemku p.č. 1736/10 o výměře 416 m2 v k.ú. Krásné Březno do vybraného majetku města po konečném schválení nabytí pozemků do majetku města Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

2. svěření nově nabytého pozemku p.č. 1736/10 o výměře 416 m2 v k.ú. Krásné Březno do správy ZOO Ústí nad Labem formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě

C) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 19. 6. 2003

227/03

Zvýšení výdajů na investiční akci "Náhrada jímací studny termální vody lázně Brná" financovanou z vedlejší hospodářské činnosti - org. 1910

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. zvýšení výdajů na investiční akci "Náhrada jímací studny termální vody lázně Brná" (UZ 498, č. akce 1030, org. 1910) o částku 2 114,46 tis. Kč financovanou z vedlejší hospodářské činnosti

228/03

Pronájem pozemků p.č. 1556/1 v k.ú. Chabařovice - ŘSD ČR

Rada města po projednání

A) upravuje

1. usnesení RM č. 68/03 v bodě B) 1. takto: vypouští se pozemek p.č. 1556/1

B) schvaluje

1. pronájem pozemku p.č. 1556/1 o výměře 2902 m2 v k.ú Chabařovice na dobu určitou 12ti měsíců od zahájení prací - stavba dálnice D8, za roční nájemné ve výši 11 608,- Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR

C) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na změnu usnesení ZM č. 25/03 Zastupitelstvu města

T: 19. 6. 2003

229/03

Rozpočtové opatření k vytvoření zdrojů k úhradě externích právních služeb

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výši 1 000 tis. Kč org. 1402, kanceláři tajemníka takto:

a) snížení neinvestiční části rozpočtu finančního odboru o částku 1 000 tis. Kč (kap. 971, org. 5400, § 6310, pol. 5141)

b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu kanceláři tajemníka ve výši 1 000 tis. Kč na úhradu právních služeb (kap. 931, org. 1402, § 6171, pol. 5166).

230/03

Vyhodnocení zimní údržby vozovek místních komunikací a stav vozovek po zimním období

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o zimní údržbě komunikací a jejich technickém stavu po zimním období

Tisková oprava:

V usnesení RM č. 204/03 z 10. jednání Rady města je uveden chybný název příjemce peněz:

"Okresní svaz dobrovolných hasičů".

Správný název je "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska"

Mgr. Petr Gandalovič

Mgr. Tomáš Jelínek

primátor města

náměstek primátora