image

10. Usnesení RM 197/03 - 211/03 (10.4.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

10. jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 10. dubna 2003

Usnesení 197/03 - 211/03


197/03

Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. zprávu o plnění usnesení Rady města

B) schvaluje

1. změnu termínu plnění těchto usnesení RM:

a) 57/03 na 7. 5. 2003

b) 99/03 na 19. 6. 2003

c) 101/03 na 19. 6. 2003

d) 124/03 na 22. 5. 2003

e) 128/03 na 19. 6. 2003

198/03

Rozpočtové opatření organizace 1910 - povodně

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru SOM, org. 1910 ve výši 3 311 tis. Kč, a to:

a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 3 311 tis. Kč (org. 1910, § 6409, položka 2322) - pojistné plnění

b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM na likvidaci škod způsobených povodní v roce 2002 (kap. 961, § 6171, pol. 5171, UZ 340) o částku 2 311 tis. Kč

c) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, na likvidaci škod způsobených povodní v roce 2002 (kap. 523, § 3419, pol. 5171, UZ 340) o částku 1 000 tis. Kč

199/03

Zapojení finančních prostředků od SVS a.s. Teplice do financování stavby "Nové Skorotice - infrastruktura"

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. financování akce "Nové Skorotice - infrastruktura" ve VHČ v celkové výši 15 500 tis. Kč (skupina č. 6 investiční části rozpočtu) dle důvodové zprávy

200/03

Opravy vad panelového domu "Kojetická 1387/2"

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s realizací stavby "Opravy vad panelového domu Kojetická 1387/2"

B) ukládá

1. Jiřímu Čalounovi, vedoucímu investičního odboru

a) podat žádost o přidělení státní dotace dle důvodové zprávy

T: 15. 4. 2003

201/03

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města

Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. vyřazení položek č. 1-20 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku města Ústí nad Labem

B) ukládá

1. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru Hospodářské správy

a) zajistit vyřazení majetku dle bodu A) tohoto usnesení v souladu s důvodovou zprávou

T: 30. 4. 2003

202/03

Poskytnutí finančních prostředků klubu Svazu CO ČR Ústí nad Labem pro zabezpečení soutěže "Mladý záchranář 2003"

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000,- Kč z kapitoly odboru mimořádných situací (osvěta a propagace) Klubu Svazu CO ČR Ústí nad Labem na zabezpečení soutěže "Mladý záchranář 2003"

203/03

Poskytnutí finančních prostředků občanskému sdružení Survival na zajištění akce "15 minut pro život"

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. poskytnutí finančních prostředků ve výši 45 000,- Kč z kapitoly odboru mimořádných situací (osvěta a propagace) občanskému sdružení Survival na zajištění akce "15minut pro život"

204/03

Poskytnutí finančních prostředků Okresnímu svazu dobrovolných hasičů pro zabezpečení soutěže "Hasičská olympiáda"

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 000,- Kč z kapitoly odboru mimořádných situací (osvěta a propagace) Okresnímu svazu dobrovolných hasičů na zabezpečení soutěže "Hasičská olympiáda"

205/03

Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem České mládeže 2/230 ze dne 24. března 2003

B) pověřuje

1.Ing. Marcela Rahma, vedoucího odboru MOS

a) k vyžádání souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje se jmenováním Mgr. Vlasty Rytířové do funkce ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230 s účinností od 1. 8. 2003

b) k vyžádání souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje s odvoláním Mgr. Aloise Červína z funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230 s účinností k 31. 7. 2003

206/03

Doplnění komise prevence kriminality

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. zánik členství JUDr. Jiřího Šedivého v komisi prevence kriminality RM

B) jmenuje

1. Ing. Milana Měkotu místopředsedou komise prevence kriminality RM

207/03

Ukončení činnosti řídící skupiny PAP

Rada města po projednání

A) odvolává

1. členy řídící skupiny PAP

a) Ing. Miroslava Pátka

b) Ing. Miroslava Harciníka

c) Ing. Ladislava Hrušku

d) Mgr. Tomáše Jelínka

e) MUDr. Jiřího Madara

f) Ing. Milana Zemaníka

g) Ing. Václava Fridricha

h) Ing. Leoše Nergla

i) Ing. Jana Bohma

j) RNDr. Jana Horáka

k) Mgr. Jiřího Kalacha

l) Evu Poláčkovou

m) Václava Buriana

B) děkuje

1. všem členům Řídící skupiny programu aktivní politiky a Stálých výborů PAP, kteří se podíleli na Programu aktivní politiky města v etapě 1999 - 2002 za jejich dosavadní práci pro rozvoj města Ústí nad Labem

208/03

Záměr "Přemístění výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic" ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k záměru dočasné stavby "Přemístění výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic" ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. do doby výstavby a zahájení nové výroby nízkomolekulárních pryskyřic s předpokládaným termínem konec roku 2004

B) nepožaduje

1. doplnění předloženého Oznámení ani další posuzování předmětného záměru ve smyslu citovaného zákona

C) souhlasí

1. se záměrem dle bodu A) tohoto usnesení

209/03

Plnění Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Hospodářskou a sociální radou Ústecka ze dne

21. 6. 2002

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. zprávu o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Hospodářskou a sociální radou Ústecka

2. záměr Hospodářské a sociální rady Ústecka podporovat projekt č. 7.008 Využití území rekultivovaného lomu Chabařovice, a to

a) lobováním

b) uspořádáním semináře v prostorách budovy Magistrátu města za účasti zástupců Palivového kombinátu Ústí, s.p., ministerstev, dotčených měst a obcí, projektanta, Krajského úřadu ÚK, HSR-ÚK a HSRÚ

c) uspořádáním tiskové konference

d) zveřejňováním informací na připravovaných webových stránkách HSRÚ v odkazu aktuality (mimo pravidelně upravovaných webových stránek Palivového kombinátu Ústí, s.p.-www.pku.cz)

210/03

Zřízení Komise pro komunikaci s veřejností

Rada města po projednání

A) zřizuje s účinností od 10. 4. 2003

1. Komisi Rady města pro komunikaci s veřejností

B) jmenuje

1. předsedou: Mgr. Petra Gandaloviče

2. místopředsedou: Mgr. Tomáše Jelínka

3. členem: PhDr. Vladimíra Kaisera

Petra Berana

Milana Knotka

Ing. Tomáše Ondřicha

Jana Křemena

C) ukládá

1 Mgr. Petru Gandalovičovi, předsedovi Komise pro komunikaci s veřejností

a) předložit Radě města návrh statutu a jednacího řádu Komise pro komunikaci s veřejností

T: 7. 5. 2003

211/03

Revitalizace Letního kina

Rada města po projednání

 

A) bere na vědomí

1. informaci o průběhu přípravy Revitalizace Letního kina

B) pověřuje

1. koordinací Revitalizace Letního kina projektový tým ve složení:

a) MUDr. Pavel Dlouhý - vedoucí

b) Ivan Dostál

c) Mgr. Tomáš Jelínek

d) Jiří Čaloun

e) Roman Štajner

f) Ing. arch. Jitka Fikarová

g) Zdeněk Kratochvíl

h) Radek Vonka

i) zástupce US

Mgr. Tomáš Jelínek

Ing. Miroslav Harciník

náměstek primátora

náměstek primátora