image

9. Usnesení RM 193/03 - 196/03 (27.3.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

9. mimořádného jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 27. 3. 2003

Usnesení 193/03 - 196/03


193/03

Majetkový vstup města Ústí nad Labem do akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s majetkovým vstupem do akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ ve výši 67% (2/3) a to formou upsání nových akcií (nákup akcií) v počtu 203 akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč/kus, tj. v celkové výši 2 030 000,--Kč, pod podmínkami uvedenými v bodech A) 2. až 3. tohoto usnesení

2. se složením představenstva a.s. takto:

Celkový počet 5 v poměru 2 město + 3 malí akcionáři při rozdělení funkcí:

a) Předseda: za město - Mgr. Jan Kubata

b) Místopředseda: malí akcionáři

c) Členové:

1 za město - Milan Landa

2 malí akcionáři

3. se složením dozorčí rady a.s. takto:

Celkový počet 3 v poměru 2 město + 1 malí akcionáři při rozdělení funkcí:

a) Předseda : za město - ing. Pavel Tošovský

b) Místopředseda : za město JUDr. Jan Michalec

c) Člen: malí akcionáři

4. s delegováním Mgr. Petra Gandaloviče na valnou hromadu akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ

5. s rozpočtovým opatřením org. 1201 ­ odd. kultury, sportu a cestovního ruchu odboru péče o občany ve výši 2 030 tis. Kč dle důvodové zprávy takto:

a) snížení neinvestiční části rozpočtu org. 1201 ve výši 2 030 tis. Kč v oblasti sportu (kap. 522, UZ 361, § 3419, pol. 5909)

b) zvýšení investiční části rozpočtu org. 1201 ve výši 2 030 tis. Kč na kapitálový vstup města Ústí nad Labem do akciové spol. HC SLOVAN Ústí nad Labem formou úpisu nových akcií (kap. 522, § 3419, pol. 6201, UZ 480)

B) žádá

1. akciovou společnost HC SLOVAN ÚSTÍ

a) o vypracování nového znění stanov této společnosti, které nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, nebudou vnitřně rozporné a budou do nich zapracovány připomínky k ochraně zájmů města Ústí nad Labem

b) před zápisem do Obchodního rejstříku o předložení stanov, ve smyslu bodu B) 1.a) tohoto usnesení Radě města k projednání

c) podat Radě města informaci o provedeném zápisu do Obchodního rejstříku

C) zmocňuje

1. Mgr. Jana Kubatu, člena Rady města

a) k jednáním za Město Ústí nad Labem s akciovou společností HC SLOVAN ÚSTÍ, za dodržení podmínek, uvedených v bodech A) 2 až 3 tohoto usnesení a za podmínky, že Zastupitelstvo města schválí účast v již založené společnosti podle § 84, odstavce 2), písmena f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích) a schválení rozpočtového opatření ve smyslu bodu A) 5. tohoto usnesení

D) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit účast v již založené akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ, ve smyslu § 84, odstavce 2), písmena f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

b) schválit rozpočtové opatření, ve smyslu bodu A) 5. tohoto usnesení a ve smyslu § 85, písmena e) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

c) v případě zrealizování majetkové účasti města v akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ, schválit delegování zástupce města na valnou hromadu, ve smyslu § 84, odstavce 2, písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích) a ve smyslu bodu A 4) tohoto usnesení

d) v případě zrealizování majetkové účasti města v akciové společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ navrhnout zástupce města do ostatních orgánů společnosti, ve smyslu § 84, odstavce 2, písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích) a ve smyslu bodu A 2) a 3) tohoto usnesení

E) ukládá

1. Mgr. Janu Kubatovi, členu Rady města

a) předložit Zastupitelstvu města materiál, ve smyslu bodu D)1. a) až d) tohoto usnesení

T : 27. 3. 2003

2. Ing. Marcelu Rahmovi, pověřenému řízením odboru MOS

a)organizačně zabezpečit naplnění tohoto usnesení

F) konstatuje, že

1) projednáním materiálu, vztahujícím se k bodům A) až C) tohoto usnesení byla částečně splněna doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích)

G) schvaluje

1. princip, že v případě žádosti jiného sportovního právního subjektu z kategorie divácky a mediálně atraktivních sportů v městě Ústí nad Labem, ve smyslu usnesení Rady města číslo 113/03, bodu A) 1, ze dne 27.2. 2003, o majetkový vstup města Ústí nad Labem do tohoto subjektu

a) Rada města tuto žádost projedná a zváží majetkový vstup města do subjektu žadatele s ohledem ke zvýšení ochrany finančních prostředků města a podpory tohoto sportovního subjektu

 

194/03

Změna ve složení majetkového výboru ZM

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s odvoláním MUDr. Pavla Dlouhého z funkce člena Majetkového výboru ZM na vlastní žádost

2. se jmenováním Mgr. Tomáše Jelínka do funkce člena majetkového výboru ZM

195/03

Doplnění usnesení ZM č. 19/03

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s doplněním usnesení ZM č. 19/02 v bodě C) 1. o bod b) v tomto znění:

a) k zastupování města Ústí nad Labem ve správní radě Tepelného hospodářství městan Ústí nad Labem, spol. s.r.o.

196/03

Úprava usnesení RM č. 181/03

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. změnu termínu plnění usnesení RM č. 181/03 z 27.3.2003 na 19.6.2003

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora