image

18.RM - Usnesení 457/04-517/04 (26.8.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

  

U s n e s e n í

 

18.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 26. srpna 2004

 Usnesení  457/04 - 517/04

 

 


 

457/04

Zpráva o plnění usnesení RM

 

Rada města po projednání

 

A)  r u š í

      1. usnesení RM č. 133/04

      2. bod B) 2.  usnesení RM č. 533/03

 

 

458/04

Jmenování výkonného ředitele společnosti Metropolnet, a.s.

 

Rada města po projednání

dle § 102 zákona o obcích

 

A)  j m e n u j e     s účinností od   1. 9. 2004

      1. Jiřího Knápka

          a) do funkce výkonného ředitele společnosti Metropolnet a.s. 

 

459/04

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí r. 2004

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e

      1. v hospodaření města za I. pololetí roku 2004 dosáhly:

          a) celkové příjmy města výše                        1 019 584,98 tis. Kč

          b) celkové výdaje města výše                        1 100 453,39 tis. Kč

          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši        -  80 868,41 tis. Kč

              vyrovnává oblast financování

      2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2004 dosáhly:

          a) celkové příjmy MmÚ výše                           786 944,27 tis. Kč

          b) celkové výdaje MmÚ výše                           882 804,88 tis. Kč

          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši          - 95 860,61 tis. Kč

              vyrovnává oblast financování

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit vyúčtování hospodaření města za I. pololetí r. 2004 Zastupitelstvu města

                                                                                                     T: 23. 9. 2004

      2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru

          a) doplnit informaci vyúčtování hospodaření města k 30. 6. 2004 o analýzu důvodu

               překročení 1/2 neinvestičních výdajů  upraveného rozpočtu dle jednotlivých odborů

                                                                                                      T: 9. 9. 2004

     

460/04

Informace o sjednaných podmínkách úvěru pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o sjednaných podmínkách úvěrové smlouvy uzavřené v roce 2004 mezi

          Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a.s. a Komerční bankou, a.s.

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit informaci dle bodu A) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města

                                                                                                     T: 23. 9. 2004     

 

461/04

Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných pohledávkách MmÚ k 30. 6. 2004

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (včetně pohledávek) za období od

          1.1.1991 do 30.6.2004

 

462/04

Informativní zpráva o výsledku dražby pohledávek

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o výsledku dražby pohledávek

 

 

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit informaci o výsledku dražby pohledávek Zastupitelstvu města

                                                                                                     T: 23. 9. 2004

 

463/04

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Květuše Šiškové na funkci ředitelky Mateřské školy U plavecké haly, Ústí 

          nad Labem, Na Spálence 1022/27 k 14. 2. 2005, v souvislosti s jejím odchodem  do

          starobního důchodu

B)  d ě k u j e

      1. Květuši Šiškové

          a) za její výchovnou a pedagogickou činnost ve školství

C)  v y h l a š u j e

      1. konkurzní řízení na funkci ředitele  Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem,

          Na Spálence 1022/27                 

D)  s c h v a l u j e

      znění inzerátu konkurzního řízení

E)  j m e n u j e

      1. komisi pro konkurzní řízení na ředitele Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad

          Labem, Na Spálence  1022/27, ve složení:

          Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

          členové: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

                        Jaroslava Krunclová, Krajský úřad Ústeckého kaje

                        Jitka Havlová, ředitelka MŠ  - státní správa ve školství         

                        Marcela Kejdanová, pedagog MŠ U plavecké haly

                        Slávka Macháčková, Česká školní inspekce

F)  p o v ě ř u j e

     1. Mgr. Zdeňka Kavinu, pracovníka OMOS

         a) výkonem funkce tajemníka konkurzní komise

G)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS

          a) organizačně zabezpečit konkurzní řízení tak, aby od 15. 2. 2005 byl jmenován nový

              ředitel Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27

 

464/04

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Marie Marcínové  na funkci ředitelky Mateřské školy Vyhlídka, Ústí 

          nad Labem, Rozcestí 768/2 k 10. 2. 2005, v souvislosti s jejím odchodem  do

          starobního důchodu

B)  d ě k u j e

      1. Marii Marcínové

          a) za její výchovnou a pedagogickou činnost ve školství

C)  v y h l a š u j e

      1. konkurzní řízení na funkci ředitele  Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem,

          Rozcestí 768/2                 

D)  s c h v a l u j e

      znění inzerátu konkurzního řízení

E)  j m e n u j e

      1. komisi pro konkurzní řízení na ředitele Mateřské školy Vyhlídka,Ústí nad Labem,

          Rozcestí 768/2, ve složení:

          Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

          členové: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

                        Jaroslava Krunclová, Krajský úřad Ústeckého kaje

                        Jitka Havlová, ředitelka MŠ  - státní správa ve školství         

                        Miroslava Drudíková, pedagog MŠ Vyhlídka

                        Ludmila Šutková, Česká školní inspekce

F)  p o v ě ř u j e

     1. Mgr. Zdeňka Kavinu, pracovníka OMOS

         a) výkonem funkce tajemníka konkurzní komise

G)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS

          a) organizačně zabezpečit konkurzní řízení tak, aby od 11. 2. 2005 byl jmenován nový

              ředitel Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 768/2

 

465/04

Rozpočtové opatření organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem - zapojení  účelové  dotace z Ministerstva životního prostředí

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 4000 - Zoologická zahrada Ústí nad

          Labem ve výši 3 470,55 tis. Kč takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ve výši

              3 470,55 tis. Kč na zabezpečení programu „Příspěvek zoologickým zahradám pro

              rok 2004“ (pol. 4116, ÚZ 15065)

          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 4000 - Zoologická

              zahrada Ústí nad Labem ve výši 3 470,55 tis. Kč na chov ohrožených druhů světové

              fauny v českých ZOO, zapojení českých ZOO do systému ochrany přírody ČR a

              spolupráci českých ZOO v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů s

              významnými ZOO a institucemi v cizině (kap. 734, org. 4000, § 3741, pol. 5331,

              ÚZ 15065)

 

466/04

Rozpočtové opatření odboru MOS, č. org. 1900 a org.č. 1901 - oblast školství,  zapojení účelových  dotací z Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

 

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru MOS, org.č.1900 ve výši

          807, 91 tis.Kč takto:

         a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši

             807,91 tis. Kč na reprodukci majetku obcí ( položka 4122, ÚZ 399

         b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS, č.org. 1900 ve výši

             500 tis. Kč na opravu oken včetně nátěru a montáže těsnění v objektu Domova

             důchodců Chlumec ( kap. 411, org. 1900, § 4316, položka 5171, ÚZ 399)

    c) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS, č.org. 1900 ve výši 

        307,91 tis. Kč na opravu střechy ubytovny Městského divadla – Špitálské náměstí

        (kap. 511, org. 1900, § 3311, položka 5171, ÚZ 399)

     2. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu odboru MOS – oblast školství,

         org.č. 1901 ve výši 1 000 tis. Kč takto

        a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši    

            1 000 tis. Kč na  investiční akci  „ZŠ Hlavní – rekonstrukce kuchyně„

             ( položka 4222, ÚZ 399)

        b) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS – oblast školství, č.org. 

            1901 ve výši 1 000 tis. Kč na akci „ZŠ Hlavní – rekonstrukce kuchyně„ (kap.

            611, org. 1901, § 3113, položka 6121, ÚZ 399)

     3. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru MOS – oblast školství,

         org.č. 1901 ve výši 1 000,00 tis. Kč takto :

         a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši

             1 000 tis. Kč na  akci  „ZŠ Neštěmická – oprava oken včetně nátěrů a montáže 

             těsnění„ (položka 4122, ÚZ 399)

         b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS – oblast školství,

             č.org. 1901 ve výši 1 000 tis.Kč na akci „ZŠ Neštěmická – oprava oken včetně

             nátěrů a montáže těsnění„ (kap. 612, org.1901,§3113,položka 5171, ÚZ 399)

4. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu odboru MOS – oblast školství, org.č.

    1901 ve výši  793,06 tis. Kč takto :

     a) snížení výdajové části investičního rozpočtu org.1901 o částku  793,06 tis. Kč 

         z investiční akce „ZŠ Neštěmická – rekonstrukce oken„ ( kap. 611,org. 1901,

         § 3113, položka 6121, ÚZ 436)

     b) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS – oblast školství,

         č.org. 1901 ve výši 793,06 tis.Kč na akci „ZŠ Hlavní – rekonstrukce kuchyně„

         (kap. 611, org. 1901, § 3113, položka 6121, ÚZ 455)

c) snížení výdajové části investičního rozpočtu org.1901 o částku  544,03 tis. Kč

    z investiční akce „ZŠ Neštěmická – rekonstrukce oken„ ( kap. 611,org. 1901,

    § 3113, položka 6121, ÚZ 436)

d) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS – oblast školství,

    č.org. 1901 ve výši 544,03 tis.Kč na akci „ ZŠ Pod Vodojemem  – rekonstrukce

    oken„ ( kap. 611, org. 1901, § 3113, položka 6121, ÚZ 514)

 5. rozpočtové opatření ve výdajové části investičního a neinvestičního rozpočtu

     odboru MOS – oblast školství, org.č. 1901 ve výši 1 497,25 tis. Kč takto :

          a) snížení výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS – oblast školství, org.

              1901, o částku 1 497,25 tis. Kč z investiční akce „ZŠ Neštěmická – rekonstrukce

              oken„ (kap.611, org. 1901,§ 3113 ,položka 6121, ÚZ 436)

b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS – oblast  školství,

    č.org. 1901 ve výši 1 497,25 tis.Kč na akci „ZŠ Neštěmická – oprava oken

    včetně nátěrů a montáže těsnění „ (kap. 612, org.1901, §3113, položka 5171)

 

467/04

Rozpočtové opatření organizace č. 2420 - Základní škola a mateřská škola Ústí nad   Labem, Pražská 166/47, příspěvková organizace a organizace č.  2070 - Základní škola Ústí nad Labem SNP 2304/6, příspěvková organizace

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření org. č. 2420 a a org. č. 2070 takto:

         a) snížení příspěvku na provoz Základní škole a mateřské škole  Ústí nad Labem,

             Pražská 166/47, příspěvkové organizaci o částku 361,89 tis. Kč

              (kap. 612, org. 2420, § 3113, pol. 5331)

          b) zvýšení příspěvku na provoz Základní škole, Ústí nad Labem, SNP 2304/6,

              příspěvkové organizaci o částku 361,89 tis. Kč (kap. 612, org. 2070, § 3113, pol.

              5331)

              

468/04

Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č. 1901

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru MOS - oblast školství, org. č.

          1901 ve výši 142,32 tis. Kč takto

          a) snížení ve výdajové části neinvestičního rozpočtu  o částku 142,32 tis. Kč z položky

              nákup drobného hmotného majetku (kap. 623, org. 1901, § 3111, pol. 5137)

           b) zvýšení ve výdajové části investičního rozpočtu o částku 142,32 tis. Kč na nákup

               elektrické pánve pro Mateřskou školu Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26

               (kap. 621, org. 1901, § 3111, pol. 6122, UZ 515)

469/04

Rozpočtové opatření organizace č. 1900 - odboru MOS a organizace č. 3050 - Domov penzion pro důchodce a Domov pro matky s dětmi Severní Terasa

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

       1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS, org.

           1900 ve výši 144,21 tis. Kč takto

           a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 144,21 tis. Kč

               (org. 1900, § 6409, pol. 2322) - přijaté pojistné náhrady

           b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Domov penzion pro

               důchodce a Domov pro matky s dětmi Severní Terasa ve výši 144,21 tis. Kč jako

               náhradu pojistného plnění (kap. 412, org. 3050, § 4312, pol. 5331)

 

470/04

Rozpočtové opatření organizace č. 4100 - Činoherní studio Ústí nad Labem a org.č. 4200 - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem - zapojení účelové dotace z  Ministerstva kultury ČR

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 4100 Činoherní studio Ústí nad Labem

          ve výši 705 tis. Kč takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve výši 705 tis. Kč

              na zabezpečení projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2004“ (  pol. 4116, ÚZ

              34 108)

          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 4100 Činoherní

              studio Ústí nad Labem ve výši 705 tis. Kč na zabezpečení projektu „Vlastní

               umělecká činnost v roce 2004“ (  kap. 511, org. 4100, § 3311, pol. 5331, ÚZ 34108)

      2. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 4200 Severočeské divadlo opery a

          baletu  Ústí nad Labem ve výši 1 590 tis. Kč takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve výši 1 590 tis. Kč

              na zabezpečení projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2004“ (  pol. 4116, ÚZ

              34 108)

          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 4200  - Severočeské

              divadlo opery a   baletu  Ústí nad Labem  ve výši 1 590 tis. Kč na zabezpečení

               projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2004“ (  kap. 511, org. 4200, § 3311, pol.  

               5331, ÚZ 34 108)

 

471/04

Rozpočtové opatření organizace č. 1900 - odboru MOS a organizace č. 3100 Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - zapojení účelové dotace od Úřadu práce  Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS org. 1900

          ve výši 41,67 tis. Kč  takto:

          a) zapojení účelové dotace z Úřadu práce Ústí nad Labem ve výši 41,67 tis. Kč ( org.

              1900, pol. 4116, ÚZ  13 101)

          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 3100 - Poradna pro

              manželství, rodinu a mezilidské vztahy ve výši 41,67 tis. Kč  na zřízení místa k

              zabezpečení praxe absolventů škol (  kap. 925, org. 3100, § 4339, pol. 5331, ÚZ

              13 101)

      2. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS org. 1900

          ve výši 50 tis. Kč  takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši

              50 tis. Kč na realizace projektu “Poradna pro všechny“ (  pol. 4122, ÚZ  399)

          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 3100  - Poradna pro

              manželství, rodinu a mezilidské vztahy ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu

              „Poradna pro všechny“(  kap. 455, org. 3100, § 4339, pol.  5331, ÚZ 399)

 

472/04

Rozpočtové opatření organizace č. 1900 - odboru MOS a příspěvkové organizace č. 4600 Kulturní středisko města Ústí nad Labem - zapojení účelové dotace od Ústeckého kraje

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS org. 1900

          ve výši 310 tis. Kč  takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši 310 tis. Kč na

              zabezpečení kulturních akcí v roce 2004 ( org.1900, pol. 4122, ÚZ  399)

          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 4600 - Kulturní

              středisko města Ústí nad Labem ve výši 310 tis. Kč na realizaci následujících

              projektů (kap. 515, org. 4600, § 3392, pol. 5331, UZ 399)

              - Celostátní country&western a trampské písně „Trampská porta 2004“ ve výši

                60 tis. Kč

              - 37. Střekovská kamera ve výši 50 tis. Kč

              - 11. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2004 ve výši 50 tis. Kč

              - 11. ročník Festivalu romské kultury Ústí nad Labem 2004 ve výši 50 tis. Kč

              - VIII. Mezinárodní jazz + blues festival Ústí nad Labem ve výši 50 tis. Kč

             - Koncerty Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles

               ve výši 50 tis. Kč

473/04

Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště vydaného dne 1.7.2002

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. doručení petice občanů Skorotic za znovuobnovení možnosti pohřbívání „do země“ na

          pohřebišti Skorotice ze dne 6.4.2004

      2. výsledky hydrogeologického průzkumu na základě, kterých lze provádět pohřbívání

          „do země“ na pohřebišti Skorotice v části A

      3. vyjádření Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem k návrhu na prodloužení tlecí

          doby na 25 let na pohřebišti Skorotice v části A

      4. souhlas Krajského úřadu v Ústí nad Labem se změnou Řádu veřejného pohřebiště

          týkající se změny na pohřebišti Skorotice takto:

          a) v části A pohřebiště Skorotice se tlecí doba mění na 25 let

          b) v části B pohřebiště Skorotice zůstává zachován zákaz pohřbívání „do země“

B)  s c h v a l u j e

      1. dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště vydaného dne 1.7.2002 ve smyslu bodu

          A) 4.  tohoto usnesení

C)  u k l á d á

      1. PaedDr. Naděždě Hudíkové, vedoucí odboru kontroly

          a) informovat paní Šárku Pochovou, zástupkyni občanů Skorotic o povolení pohřbívání

              „do země“ v části A pohřebiště Skorotice

 

474/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „ZŠ Nová - hřiště s umělým povrchem“

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e    n a   v ě d o m í

      1. průběh posouzení a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ZŠ Nová - hřiště s

          umělým povrchem“ realizovanou  dle § 49 zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění

      2. doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku “ZŠ Nová - hřiště s umělým

          povrchem“  

B)  s c h v a l u j e

      1. konečné pořadí uchazečů o veřejnou zakázku „ZŠ Nová - hřiště s umělým povrchem“

          takto:

          1. PPV Stavby s.r.o. Ústí nad Labem

          2. ERVE s.r.o., Ústí nad Labem

          3. RAVEL s.r.o., Ústí nad Labem

          4. KOMASTAV DS s.r.o., Ústí nad Labem

C)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS

          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě

 

 

475/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „ZŠ Mírová -  hřiště s umělým povrchem“

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e    n a v ě d o m í

      1. průběh posouzení a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ZŠ Mírová - hřiště s

          umělým povrchem“ realizovanou  dle § 49 zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění

      2. doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku “ZŠ Mírová - hřiště s umělým

          povrchem“   

B)  s c h v a l u j e

      1. konečné pořadí uchazečů o veřejnou zakázku „ZŠ Mírová - hřiště s umělým povrchem“

          takto:

          1. ERVE s.r.o., Ústí nad Labem

          2. TENNIS Zlín a.s.

C)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS

          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě

 

476/04

Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a příspěvkovými organizacemi

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zařazení pozemků p.č. 861/134 o výměře 1036 m2 a p.č. 861/135 o výměře 277 m2 v

          k.ú. Krásné Březno do vybraného majetku města

      2. svěření pozemků uvedených v bodě A)  1 tohoto usnesení do nájmu DPD a DD Krásné 

          Březno

      3. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ve smyslu bodu A) 2. tohoto

          usnesení  

 

477/04

Potvrzení ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem ve funkci

 

Rada města po projednání

 

A)  k o n s t a t u j e ,   ž e

      1.  příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem, Velká Hradební 33,

           Ústí nad Labem, IČ 00 67 38 03, je od 1. 1. 2004 právním nástupcem Kulturního

           střediska městského obvodu Ústí nad Labem - město, Velká Hradební 33, Ústí nad

           Labem, IČ 00 67 38 03

B)  p o t v r z u j e ,   ž e

     1. funkci ředitele příspěvkové organizace ve smyslu bodu A) tohoto usnesení vykonává i

         nadále pan Ivan Dostál

 

 478/04

Organizační zajištění návrhu postupu likvidace obchodní společnosti ODmÚ s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  u k l á d á

      v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) Zákona č. 128/2000 Sb. (O obcích)

      1. Janu Mastnému, jednateli ODmÚ, s.r.o.

          za účelem sestavení plánu likvidace

          a) umožnit Ing. Václavu Jursíkovi IČO 13472089 nahlédnutí do všech dokladů

              společnosti ODmÚ, s.r.o. a to i opakovaně

          b) poskytnout Ing. Václavu Jursíkovi IČO 13472089 všechny požadované informace o

              společnosti ODmÚ, s.r.o.

                                                                                                  T: od. 27. 8. 2004

 

479/04

Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Velké Březno

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s rozšířením doplňkové činnosti v Domově důchodců Velké Březno o „poskytování

          telekomunikačních služeb - zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě

          INTERNET“

      2. s úplným zněním zřizovací listiny Domova důchodců Velké Březno ve smyslu bodu

          A) 1. tohoto usnesení

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Velké Březno

              Zastupitelstvu města

                                                                                                   T: 23. 9. 2004

 

480/04

Darovací smlouva - převod movitého majetku Policii ČR

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s převodem níže uvedeného majetku v evidenci města Ústí nad Labem na Policii ČR

          prostřednictvím darovací smlouvy:

         a) zařízení pro sledování evidenčních značek FALCON včetně softwarového vybavení

             doba pořízení: 1998

             inv. číslo: 2001017

             pořizovací cena: 397 600,- Kč

 

 

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) předložit návrh na převod majetku dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení

              Zastupitelstvu města

                                                                                                      T: 23. 9. 2004

 

481/04        

Přijetí účelové dotace na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice od Státního fondu  dopravní infrastruktury

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru dopravy org.č. 1100 ve výši 13 887 tis. Kč  takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury ve

              výši 13 887 tis. Kč takto:

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 5 částka 4 355 tis. Kč (pol. 4213)

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 6 částka 1 041 tis.  Kč (pol. 4213)

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 7 částka 4 161 tis. Kč (pol. 4213)

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 8 částka 4 330 tis. Kč (pol. 4213)

          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy org.č. 1100 o částku

              13 887 tis. Kč na realizaci akce Masarykova ulice - bezpečná ulice takto:

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 5 částka 4 355 tis. Kč

              (kap. 811, org. 1100, § 2212, pol. 6121, UZ 530, sk.č.5)

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 6 částka 1 041 tis. 

              (kap. 811, org. 1100, § 2212, pol. 6121, UZ 531, sk.č.5)

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 7 částka 4 161 tis. Kč

              (kap. 811, org. 1100, § 2212, pol. 6121, UZ 532, sk.č.5)

              na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice část 8 částka 4 330 tis. Kč

              (kap. 811, org. 1100, § 2212, pol. 6121, UZ 533, sk.č.5)

             

482/04

Rozpočtové opatření org. č. 1100 na zabezpečení akce Masarykova ulice - Bezpečná ulice, část 5 a 6

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru dopravy org.č. 1100, odboru kontroly org.č. 5300 a

          správního odboru org.č. 5000 ve výši 1 978 tis. Kč  takto:

          a) zapojení příjmů nad schválený rozpočet u odborů

              - správního odboru o částku 1 900 tis. Kč u pol. správních poplatků, tř. 1

                 (org.č. 5000, pol. 1361)

              - odboru kontroly o částku 78 tis. Kč u pol. přijaté sankční poplatky, tř. 2 (org. 5300,

                § 6171, pol. 2210)

 

 

 

            b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu dopravy org.č. 1100 o částku

                1 978 tis. Kč na  realizaci akce Masarykova ulice - bezpečná ulice takto:

                na stavbu Masarykova ulice - bezpečná ulice část 5 částka 1 652 tis. Kč

                (kap. 811, org. 1100, § 2212, pol. 6121, UZ 530, sk.č.5)

                na stavbu Masarykova ulice - bezpečná ulice část 6 částka 326 tis. Kč

                (kap. 811, org. 1100, § 2212, pol. 6121, UZ 531, sk.č.5)

 

483/04

Vyhodnocení placeného stání na místních komunikacích a Cenové podmínky placeného stání

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. vyhodnocení placeného stání na místních komunikacích v Ústí nad Labem za období

          od 1.1.2004 do 31.7.2004

B)  u k l á d á

      Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy

      1. předložit Radě města nové cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na 

          vymezených místních komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem ve

          smyslu připomínek členů RM

                                                                                                                   T: 9. 9. 2004

 

484/04

Zveřejnění záměru pronájmu staveb místních komunikací při provádění  výkopových  prací na území města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru pronájmu staveb místních komunikací ve vlastnictví města Ústí nad

          Labem dle přílohy k jejich zvláštnímu užívání ve smyslu stanovení § 25 odst. 6 písm.

          c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích

 

485/04

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, č.org.  1000 - činnost odborného lesního hospodáře

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí org.č. 1000 ve výši 27 574,- Kč takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad

              Labem ve výši 27 574,- Kč určené k úhradě nákladů na činnost odborného lesního

              hospodáře za I. čtvrtletí roku 2004 (§ 37, odst. 6 a 7 lesního zákona č. 289/1995 Sb.),

              (pol. 4116, ÚZ 29008)

          b) zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 27 574,- Kč na úhradu nákladů na činnost

              odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2004 (kap. 731, org.č. 1000, § 1031,

              pol. 5169, UZ 29 008)

 

486/04

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí č. org. 1000 - odstraňování komunálního resp. objemného odpadu

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření na zajištění zdrojů k úhradě nákladů na svoz objemného odpadu ve

          městě, zapojením dalších příjmů z poplatků za ukládání odpadů na skládky nad

          stávající rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč takto:

          a) zvýšení příjmové části rozpočtu org.č. 1000, odboru životního prostředí o částku

              2 500 tis. Kč v položce 1333 - poplatky za uložení odpadů

          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, org.č.

              1000 o částku 2 500 tis. Kč na úhradu nákladů za svoz objemného odpadu ve městě

              ( kap. 711, č.org. 1000. § 3722, pol. 5169)

 

487/04

Celkové vyúčtování veřejné sbírky ve prospěch Útulku pro opuštěná  zvířata v  Ústí nad  Labem - období 1996 - 2004

Vyhlášení nové veřejné sbírky ve prospěch Ústeckého útulku

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. vyúčtování veřejné sbírky ve prospěch Útulku pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem

          za období let 1996 - 2004

B)  s o u h l a s í

      1. s konáním veřejné sbírky ve prospěch Útulku pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem

          dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách za podmínek dle důvodové zprávy

C)  u k l á d á

      1. Ing. Michaele Horáčkové, vedoucí odboru ŽP

          a) předkládat Radě města zprávu o využití finančních prostředků získaných z veřejné

              sbírky a sponzorských darů

                                                                                       T: každý rok do konce měsíce května  

D)  v y s l o v u j e

      1. poděkování všem právnickým a fyzickým osobám, které přispěly finančními prostředky

          na konto veřejné sbírky ve prospěch Útulku pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem

 

488/04

Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Cyklistická stezka Ústí nad Labem  - Děčín“ - přijetí dotace

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org.č. 1230 ve výši 4 699,43 tis.

          Kč takto:

          a) zapojení investiční dotace poskytnuté SFDI ve výši 4 699,43 tis. Kč na stavbu

              „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín“ (pol. 4213, ÚZ 91628)

          b) zvýšení rozpočtu v investiční části odboru rozvoje a investic MmÚ org.č. 1230

              o částku 4 699,43 tis. Kč u stavby „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín“

              (org. 1230, kap. 521, § 2219, pol. 6121, ÚZ 91628)

 

489/04

Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Kanalizace Olšinky - Svádov - dokumentace pro stavební povolení“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org.č. 1230 ve výši 190,50 tis. Kč

          a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 190,50 tis. Kč z investiční akce

              “Rekonstrukce kanalizace Habrovice“ (kap. 741, org. 1230, § 2321, pol. 6121,

              ÚZ 414 , skup. č. 3)

          b) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 190,50 tis. Kč na investiční akci

              „Kanalizace Olšinky - Svádov - DSP“ (kap. 741, org. 1230, § 2321, pol. 6121,

              ÚZ 521, skup. č. 1)

 

490/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Hřiště s umělým povrchem TJ Český lev - Neštěmice“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více

          zájemcům o veřejnou zakázku „Hřiště s umělým povrchem TJ Český lev - Neštěmice“

          realizovanou dle § 49, zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění takto:

          1. Ravel s.r.o., Ústí nad Labem

          2. TENNIS Zlín a.s.

          3. Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem

          4. INSKY s.r.o., Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu ORI

          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou

              Ravel s.r.o., Ústí nad Labem s doložkou, že účinnost smlouvy o dílo nastane

              zajištěním finančních prostředků  na dílo

                                                                                                              T:  do 31. 8. 2004

 

491/04

Revitalizace objektu Větruše č.p. 392 - I. stavba

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o současném stavu realizace a o dalším postupu stavby „Revitalizace objektu

          Větruše č.p. 392 - I. stavba“

B)  s o u h l a s í

      1. se způsobem financování dostavby historické části budovy (1. stavba) dle důvodové

          zprávy

C)  r u š í

      1. usnesení Rady města č. 330/04 bod B) 2. ze dne 5. 6. 2004

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit navržený způsob financování stavby „Revitalizace objektu Větruše č.p. 392

              1. stavba“ Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                         T: 23.9.2004

      2. vedoucímu odboru rozvoje a investic

          a) zařadit do návrhu investičního rozpočtu na r. 2005 a 2006 potřebné prostředky na

              dofinancování stavby Větruše dle důvodové zprávy

                                                                                               T: při předložení návrhu rozpočtu

 

492/04

Revitalizace městského centra I. etapa, Nová Ves - kanalizace, Strážky - kanalizace - uzavření smluv budoucích

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

       1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR - Úřadem pro

           zastupování státu ve věcech majetkových na akci „Revitalizace městského centra

           - I.  etapa“

      2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou

          silnic Ústeckého kraje na akci „Nová Ves - kanalizace“

B)  s o u h l a s í

      1. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s QUADRO s.r.o. Ústí nad Labem na

          akci „Strážky -kanalizace“

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit  návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                       T: 23. 9. 2004         

 

493/04

„Bukov - Centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - V. část

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

       1. uzavření smluv o smlouvě budoucí nájemní s klienty dle seznamu v příloze tohoto

           usnesení

Příloha: zde

 

494/04

Pronájem částí pozemků ve všech k.ú. města - reklamní lavičky

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. pronájem částí pozemků ve vybraném majetku města Ústí nad Labem reklamní

          agentuře AD NET spol. s r.o. Praha za cenu 150,- Kč/m2/lavička/rok

B)  d o p o r u č u j e

      1. městským obvodům

          a) uzavřít smlouvu na příslušný počet laviček za stejných podmínek

 

495/04    

Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 2003

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. čerpání finančních prostředků určených na podporu reprezentačních a jiných akcí ve

          městě Ústí nad Labem v roce 2004 z prostředků vyčleněných z rozpočtu města na 

          vyhodnocení soutěže o nejlepší webové stránky ZŠ v celkové částce 15 tis. Kč takto:

          1. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37

          2. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8

          3. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4

 

496/04

Přijaté neinvestiční dotace

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e 

      1) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu škol  v PS  v celkové

          výši 15 872,74 tis. Kč takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu školám v PS na úhradu 

              přímých nákladů, která byla pro rok 2004 zvýšena  KÚ Ústeckého kraje o částku 

              15 872,74 tis. Kč  (UZ 33 353, pol. 4122,)

          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS takto: 

              UZ 33 353, č. § 3111, pol. 5331, kap. 622, č. org.:

              2220 (MŠ, U plav. haly, ÚL), ve výši                                                  15,45 tis. Kč

              2370 (MŠ, Marxova, ÚL) ve výši                                                               44,63 tis. Kč

              2390 (MŠ, Bezručova, ÚL) ve výši                                                      70,99 tis. Kč

              2230 (MŠ, Sukova, ÚL) ve výši                                                         244,73 tis. Kč

              2240 (MŠ Centrum, V. Hradební, ÚL) ve výši                                    27,01 tis. Kč

              2300 (MŠ Zvoneček, Školní, ÚL) ve výši                                          261,88 tis. Kč

              2250 (MŠ, Stříbrnické Nivy, ÚL) ve výši                                          506,84 tis. Kč

              2470 (MŠ Karla IV., ÚL) ve výši                                                         84,01 tis. Kč

              2260 (MŠ, Větrná, ÚL) ve výši                                                          353,56 tis. Kč                                                

              2270 (MŠ Stříbrníky, Stříbrnická, ÚL) ve výši                                  182,58 tis. Kč

              2280 (MŠ Kameňáček, Kamenná, ÚL) ve výši                                   18,87 tis. Kč

              2290 (MŠ, Vojanova, ÚL) ve výši                                                       29,56 tis. Kč

              2310 (MŠ Pomněnka, ÚL) ve výši                                                    161,13 tis. Kč

              2490 (MŠ 5. Května, ÚL) ve výši                                                      249,03 tis. Kč

              2430 (MŠ Motýlek, Keplerova, ÚL) ve výši                                     556,65 tis. Kč

              2400 (MŠ Kytička, Pod vodojemem, ÚL) ve výši                            466,64 tis. Kč

              2320 (MŠ Neštěmice, Mlýnská, ÚL) ve výši                                      30,46 tis. Kč

              2440 (MŠ Písnička, Studentská, ÚL ve výši                                     325,08 tis. Kč

              2330 (MŠ Vyhlídka, Rozcestí, ÚL) ve výši                                      167,57 tis. Kč

              2350 (MŠ Dobětice, Rabasova, ÚL) ve výši                                     890,15 tis. Kč

              UZ 33 353, § 3115, pol. 5331, kap. 622, č. org.:

              2210 (Internátní MŠ, Čajkovského, ÚL) ve výši                                 33,79 tis. Kč

             UZ 33 353, č. § 3113, pol. 5331, kap. 612, č. org.:

             2010 (ZŠ Hluboká, ÚL) ve výši                                                     1 818,03 tis. Kč

             2020 (ZŠ, Palachova, ÚL) ve výši                                                 1 198,26 tis. Kč

             2030 (ZŠ, E. Krásnohorské, ÚL) ve výši                                       1 253,66 tis. Kč

             2040 (ZŠ, Školní nám. 100, ÚL) ve výši                                       1 434,21 tis. Kč

             2050 (ZŠ, Husova, ÚL) ), ve výši                                                     247,03 tis. Kč

             2060 (ZŠ, Karla IV., ÚL) ve výši                                                     393,59 tis. Kč

             2070 (ZŠ, SNP, ÚL) ve výši                                                             683,25 tis. Kč

             2080 (ZŠ, Vojnovičova, ÚL) ve výši                                               497,69 tis. Kč

             2090 (ZŠ, České mládeže, ÚL) ve výši                                           744,18 tis. Kč

             2110 (ZŠ, Mírová , ÚL) ve výši                                                       515,64 tis. Kč

             2120 (ZŠ, Stříbrnická, ÚL) ve výši                                                 389,95 tis. Kč

             2140 (ZŠ Vinařská, ÚL) ve výši                                                      295,66 tis. Kč

             2150 (ZŠ. A. České, ÚL) ve výši                                                    790,94 tis. Kč

             2160 (ZŠ, Neštěmická, ÚL) ve výši                                                  52,71 tis. Kč

             2170 (ZŠ, Pod vodojemem, ÚL) ve výši                                      1 802,68 tis. Kč

             2180 (ZŠ, Hlavní, ÚL) ve výši                                                        230,13 tis. Kč

        b) snížení neinvestiční výdajové části rozpočtu škol v PS takto:

             UZ 33 353, č. § 3111, pol. 5331, kap. 622, č. org.:

             2380 (MŠ, Škroupova, ÚL) ve výši                                                - 144,67 tis. Kč

             2460 (MŠ E. Destinové, ÚL) ve výši                                                - 11,42 tis. Kč

             2410 (MŠ Sluníčko, J. Jabůrkové, ÚL) ve výši                                 - 94,80 tis. Kč

             2480 (MŠ Vinařská, ÚL) ve výši                                                       - 24,48 tis. Kč

             2450 (MŠ Pastelka, Horní, ÚL) ve výši                                            -  43,81 tis. Kč

             2340 (MŠ Skalnička, Peškova, ÚL) ve výši                                    - 185,44 tis. Kč

             UZ 33 353, č. § 3113, pol. 5331, kap. 612, č. org:

             2130 (ZŠ, Nová, ÚL) ve výši                                                          - 444,84 tis. Kč

             2190 (ZŠ, Rabasova, ÚL) ve výši                                                     - 16,76 tis. Kč

             2360 (ZŠ a MŠ, Jitřní, ÚL) ve výši                                                - 128,06 tis. Kč

             2420 (ZŠ a MŠ, Pražská, ÚL) ve výši                                           - 101,20 tis. Kč

     2) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS   ve výši

         974,50 tis. Kč takto:

         a)  zapojení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu  školám v PS za účelem

              úhrady nákladů na Projekt P 1 ve výši  974,50 tis. Kč  (UZ 33 245, pol. 4122)

          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS takto:

              UZ 33 245, č. § 3113, pol. 5331, kap. 612, č. org.:

              2010 (ZŠ Hluboká, ÚL) ve výši                                                        47,10 tis. Kč

              2020 (ZŠ, Palachova, ÚL) ve výši                                                     38,20 tis. Kč

              2030 (ZŠ, E. Krásnohorské, ÚL) ve výši                                           49,70 tis. Kč

              2040 (ZŠ, Školní nám. 100, ÚL) ve výši                                           24,20 tis. Kč

              2050 (ZŠ, Husova, ÚL) ), ve výši                                                      29,30 tis. Kč

              2060 (ZŠ, Karla IV., ÚL) ve výši                                                      33,10 tis. Kč

              2070 (ZŠ, SNP, ÚL) ve výši                                                              52,20 tis. Kč

              2080 (ZŠ, Vojnovičova, ÚL) ve výši                                                40,80 tis. Kč

              2090 (ZŠ, České mládeže, ÚL) ve výši                                            33,10 tis. Kč

              2110 (ZŠ, Mírová, ÚL) ve výši                                                        49,70 tis. Kč

              2120 (ZŠ, Stříbrnická, ÚL) ve výši                                                  51,00 tis. Kč

              2130 (ZŠ, Nová, ÚL) ve výši                                                           34,40 tis. Kč

              2140 (ZŠ Vinařská, ÚL) ve výši                                                       29,30 tis. Kč

              2150 (ZŠ. A. České, ÚL) ve výši                                                     51,00 tis. Kč

              2160 (ZŠ, Neštěmická, ÚL) ve výši                                                 30,60 tis. Kč

              2170 (ZŠ, Pod vodojemem, ÚL) ve výši                                          33,10 tis. Kč

              2180 (ZŠ, Hlavní, ÚL) ve výši                                                         44,60 tis. Kč

              2190 (ZŠ, Rabasova, ÚL) ve výši                                                    43,30 tis. Kč

              UZ 33 245, č. § 3115, pol. 5331, kap. 622, č. org.:

              2210(Internátní MŠ, Čajkovského, ÚL) ve výši                                5,10 tis. Kč           

              UZ 33 245, č. § 3111, pol. 5331, kap. 622, č. org.:

              2220 (MŠ, U plav. Haly, ÚL), ve výši                                             11,50 tis. Kč

              2230 (MŠ, Sukova, ÚL) ve výši                                                       11,50 tis. Kč

              2240 (MŠ Centrum, V. hradební, ÚL) ve výši                                   8,90 tis. Kč

              2250 (MŠ, Stříbrnické Nivy, ÚL) ve výši                                        11,50 tis. Kč

              2260 (MŠ, Větrná, ÚL) ve výši                                                        15,30 tis. Kč

              2270 (MŠ Stříbrníky, Stříbrnická, ÚL) ve výši                                12,70 tis. Kč

              2280 (MŠ Kameňáček, Kamenná, ÚL) ve výši                                10,20 tis. Kč

              2290 (MŠ, Vojanova, ÚL) ve výši                                                      8,90 tis. Kč

              2300 (MŠ Zvoneček, Školní, ÚL) ve výši                                        11,50 tis. Kč

              2310 (MŠ Pomněnka, ÚL) ve výši                                                   10,20 tis. Kč

              2320 (MŠ Neštěmice, Mlýnská, ÚL) ve výši                                     7,60 tis. Kč

              2330 (MŠ Vyhlídka, Rozcestí, ÚL) ve výši                                      10,20 tis. Kč

              2340 (MŠ Skalnička, Peškova, ÚL) ve výši                                        7,60 tis. Kč

              2350 (MŠ Dobětice, Rabasova, ÚL) ve výši                                     20,40 tis. Kč

              2360 (ZŠ a MŠ, Jitřní, ÚL) ve výš i                                                  10,20 tis. Kč

              2370 (MŠ, Marxova, ÚL) ve výši                                                             3,80 tis. Kč

              2380 (MŠ, Škroupova, ÚL) ve výši                                                     2,50 tis. Kč

              2390 (MŠ, Bezručova, ÚL) ve výši                                                     5,10 tis. Kč

              2400 (MŠ Kytička, Pod vodojemem, ÚL) ve výši                             10,20 tis. Kč

              2410 (MŠ Sluníčko, J. Jabůrkové, ÚL) ve výši                                   7,60 tis. Kč

.             2420 (ZŠ a MŠ, Pražská  , ÚL) ve výši                                                8,90 tis. Kč

              2430 (MŠ Motýlek, Keplerova, ÚL) ve výši                                      11,50 tis. Kč

              2440 (MŠ Písnička, Studentská, ÚL) ve výši                                     10,20 tis. Kč

              2450 (MŠ Pastelka, Horní, ÚL) ve výši                                               7,60 tis. Kč

              2460 (MŠ E. Destinové, ÚL) ve výši                                                   5,10 tis. Kč

              2470 (MŠ Karla IV., ÚL) ve výši                                                         5,10 tis. Kč

              2480 (MŠ Vinařská, ÚL) ve výši                                                         5,10 tis. Kč

              2490 (MŠ 5. Května, ÚL) ve výši                                                        3,80 tis. Kč

      3) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS  ve výši

           34,50 tis. Kč takto:

           a) zapojení účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ Ústeckého Kraje školám v PS

               za účelem úhrady nákladů na mimoškolní výchovu žáků ve výši 34,50 tis. Kč

               (UZ 399, pol. 4122)

           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu škol v PS takto:

               UZ 399, č. § 3113,   položka 5331,  kap. 612, č. org.: 

               2090 (ZŠ, České mládeže, ÚL)  ve výši                                              23,00 tis. Kč   

               2180 (ZŠ, Hlavní, ÚL)  ve výši                                                           11,50 tis. Kč       

 

497/04

Rozpočtové opatření odboru péče o občany  - org. 1310 a org. 1330

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e 

      1) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany, 

           oddělení  státní správy ve školství, org. č. 1310 a oddělení podpory nestátních

           sociálních služeb org. č. 1330  ve výši 600 tis. Kč takto:

           a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení státní správy ve školství 

               org. č. 1310 o částku 600 tis. Kč (kap. 612, org. 1310, § 3119, položka 5331)

           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení podpory nestátních

               sociálních služeb org. č. 1330 o částku 600 tis. Kč za účelem úhrady nákladů

               realizovaného projektu „Podpora lidských zdrojů Statutárního města Ústí nad

               Labem, zaměřená na efektivní řešení problémů životního prostředí města a 

               získávání finančních zdrojů ze strukturálních fondů“ (kap. 213, org. 1330, § 3749,

               položka 5901, UZ 369)

       2) rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany,

           oddělení podpory nestátních sociálních služeb org. č. 1330 ve výši 76,85 tis. Kč takto:

           a) zapojení účelové dotace poskytnuté Česko-německým fondem budoucnosti Praha ve

               výši   76,85 tis. Kč za účelem realizace projektu „Podpora rozvoje lidských zdrojů,

               zaměřená na  efektivní řešení  problémů životního prostředí a získávání zdrojů ze

               strukturálních fondů  ve spolupráci s partnerským městem (pol.  4118, UZ 308)

          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany, oddělení

              podpory   nestátních sociálních služeb org. č. 1330 o částku  76,85 tis. Kč za účelem  

              úhrady nákladů realizovaného projektu   (kap. 213, org. 1330, § 3749, položka 5901,

              UZ 308)

      

498/04

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 67 tis. Kč z rozpočtu určeného na akce

          kulturního kalendáře 2004 takto:

          a) KULT, o.s. - „Seriál živých koncertů“                           20 tis. Kč

          b) Zvláštní a praktická škola Trmice

               - „Výstava prací žáků na Magistrátu města Ústí n.L.“   1 tis. Kč

               - „Výstava prací žáků v ZOO                                          3 tis. Kč

          c) ARS PORTA BOHEMICA - „Interkulturní týdny“       13 tis. Kč

          d) Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem

               „Inscenace opery Aida v areálu Letního kina“                30 tis. Kč

 

499/04

Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2004 - „akce volnočasového

          kalendáře“ ve výši 14 tis. Kč takto:

          a) ARS PORTA BOHEMICA, o.s. - „Interkulturní týdny - zahajovací vystoupení“ ve

              výši 5 tis. Kč

          b) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o.s. „Plavecká olympiáda“ ve

              výši 9 tis. Kč

       2. rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2004 - “akce sportovního

           kalendáře “ ve výši 26,6 tis. Kč takto:

           a) MFK Ústí nad Labem, s.r.o. “Mezinárodní turnaj žáků v Drážďanech“ ve výši

               3,6 tis. Kč

           b) Šachový klub Spartak, o.s. “Mistrovství ČR družstev mladších žáků“ ve výši 8 tis.

                

           c) „Olympiáda dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe“ - zajištění jednotlivých trik pro

               ústecké závodníky ve výši 15 tis. Kč

       3. rozdělení finančních prostředků na podporu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy

           v celkové částce 40 tis. Kč takto:

           a) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, IČO 44555229 kmenový sport:

               atletika ve výši 20 tis. Kč

           b) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, IČO 44555229 kmenový sport:

               plavání ve výši 20 tis. Kč

        4. poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 50 tis. Kč občanskému sdružení

            FK Český Lev Neštěmice

 

500/04

TJ Božtěšice - příspěvek na činnosti do 18 let - rok 2003

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. výjimku ze způsobu vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého v roce 2003 TJ

          Božtěšice na podporu  činnosti členské základny do 18ti let

 

 

501/04

Rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu finančního odboru, org.č. 5400 a odboru péče o občany, org.č. 1320

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu finančního odboru a odboru péče o

          občany ve výši 100 tis. Kč takto:

          a) snížení rozpočtu finančního odboru, org.č. 5400, tř. 5 - neinvestiční výdaje o částku

              100 tis. Kč (kap. 971. org. 5400, § 6310, pol. 5141)

          b) zvýšení rozpočtu odboru péče o občany org.č. 1320 o částku 100 tis. Kč (kap. 515,

              org. 1320, § 3319, pol., 5213, UZ 350)

       2. poskytnutí příspěvku  ve výši 50 tis. Kč pro ComFact, s.r.o. se sídlem Pod Terebkou

          12, 140 00 Praha 4, zastoupenou Stevem Lichtagem, jednatelem, na realizaci

           mezinárodního filmového festivalu „Voda, moře, oceány 2004“

B)  s o u h l a s í

      1. s poskytnutím dalšího finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč  pro ComFact,  s.r.o.

          se sídlem Pod Terebkou 12, 140 00 Praha 4, zastoupenou Stevem Lichtagem, 

          jednatelem, na realizaci mezinárodního filmového festivalu „Voda, moře, oceány

          2004“

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) předložit návrh na poskytnutí finančního příspěvku  dle bodu B) tohoto usnesení

              Zastupitelstvu města ke schválení

                                                                                                               T: 23. 9. 2004

 

 

502/04

Odpověď primátora města na podnět společnosti Calabrone, s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rozbor obsažený v důvodové zprávě

B)  s o u h l a s í

      1. s písemnou odpovědí primátora města na podnět společnosti Calabrone, s.r.o.,

          zastoupené JUDr. Oldřichem Chuděrou, ve znění podle důvodové zprávy

 

503/04

Jmenování člena Představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. na základě rezignace Mgr. Jana Kubaty

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Mgr. Jana Kubaty

          a) na funkci člena Představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. ke

              dni 31. 8. 2004

B)  j m e n u j e    ke dni 1.  9.  2004

      1. Petra Ryšavého

          a) členem Představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.

 

504/04

Dodatky ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2003 (úkryty CO Masarykova a Pod Vodojemem)

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. převod zákonných povinností v oblasti požární ochrany z vlastníka (města Ústí nad

          Labem) stálých tlakově odolných krytů CO na nájemce (TJ Lokomotiva Ústí nad

          Labem a soukromý podnikatel pan Petr Mrkáček)

      2. Dodatky dle bodu 1. ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2003,

          uzavřeným mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a soukromým podnikatelem

          panem Petrem Mrkáčkem (úkryt CO Masarykova) a mezi Státutárním městem Ústí nad

          Labem a Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva Ústí nad Labem (úkryt CO Pod

          Vodojemem) v předloženém znění

 

505/04

Dohoda města se Spolkem o součinnosti při vyrozumění obyvatel města Ústí nad  Labem při únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo látek tvořících  barevný efekt

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření „Dohody o součinnosti při vyrozumění obyvatel města Ústí nad Labem při

          únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo látek tvořících barevný efekt“ mezi

          městem a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a.s. v předloženém znění

 

506/04

Kanalizace ul. Slepá - příprava realizace stavby

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování investiční akce přeložky

          kanalizační stoky v ulici Slepá, zapojením dalších příjmů z prodejů majetku nad

          stávající rozpočet takto:

          a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 2 380 tis. Kč v pol. 4131 převody z 

              vlastních fondů hospodářské ( podnikatelské) činnosti

          b) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru rozvoje a investic na

              financování investiční akce přeložky kanalizační stoky v ulici Slepá o částku

              2 380 tis. Kč (kap. 741, org. 1230, § 2321, pol. 6121, sk.č. 3)

 

507/04

Plnění Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Hospodářskou  a sociální radou Ústecka ze dne

21. 6. 2002

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informaci o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Hospodářskou a sociální radou

          Ústecka

      2. informaci o jmenování předsedy, místopředsedů a členů představenstva HSRÚ pro

          nové volební období

B)  s o u h l a s í

      1. se záměrem Hospodářské a sociální rady Ústecka podporovat 7 projektů, které ve

          spolupráci s odborem aktivní politiky MmÚ vytipovala HSRÚ jako projekty prioritní

          a doporučila usnesením č. 20/04/PM k zařazení do globálního plánu revitalizace SZČ

 

508/04

Plnění plánu práce Rady města za 1. pololetí roku 2004

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o plnění plánu práce Rady města za I. pololetí roku 2004

      2. zdůvodnění nesplnění dvou úkolů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

B)  s c h v a l u j e

      1. změnu  termínu plnění 16 úkolů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

 

509/04

Rezignace vedoucího odboru rozvoje a investic

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Ing. Václava Fridricha na funkci vedoucího odboru rozvoje a investic k

          31.8.2004

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

         a) zajistit obsazení místa vedoucího odboru rozvoje a investic

                                                                                                         T: 1.10.2004

 

 

510/04

Snížení počtu zaměstnanců města, změna Organizačního řádu MmÚ

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností od 1. 9. 2004 takto:

          a) zrušení odboru pro správu obecního majetku (OSOM)

          b) převod agendy a zaměstnanců OSOM na odbor městských organizací a služeb

              (OMOS), a to začleněním do stávajícího oddělení služeb OMOS

          c) změnu názvu oddělení služeb OMOS na oddělení služeb a správy majetku OMOS

          d) změnu názvu odboru městských organizací a služeb na odbor majetku, organizací a

              služeb

          e) zvýšení počtu tabulkových míst OMOS o 5, takže celkový počet zaměstnanců

               OMOS je 20

       2. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností od 1.1.2005 takto:

           a) snížení počtu tabulkových míst:

               kancelář tajemníka                        o 1 místo

               finanční odbor                               o 2 místa

               správní odbor                                 o 1 místo

               odbor životního prostředí              o 1 místo

               odbor sociálních věcí                     o 3 místa

               odbor péče o občany                      o 1 místo

               stavební odbor                               o 1 místo

               odbor hospodářské správy             o 3 místa

               odbor rozvoje a investic                o 1 místo

               (odbor SOM - zrušen od 1.9.2004 - 7 míst, 5 míst převedeno na OMOS, ve výsledku 

                tedy zrušena 2 místa)

            b) celkový počet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Ústí nad Labem

                 je 356

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

           a) vydat příslušný dodatek ke Směrnici Rady města č. 2/2003 ve smyslu bodu A)

               tohoto usnesení

 

511/04

Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s vyplacením odměn za I. pololetí r. 2004 předsedům a členům komisí RM a výborů

          ZM, kteří nejsou členy ZM

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

           a) předložit Zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v

               platném znění, § 84, odst. 2, písm. y) a § 85. písm. b), návrh na vyplacení odměn dle 

               bodu A) tohoto usnesení 

                                                                                                               T: 23. 9. 2004

 

512/04

Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s podmínkami realizace projektu “Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad

          Labem“

B)  s c h v a l u j e

      1. uzavření smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s:

          a) WEGA development s.r.o.

          b) Ing. Vladimírem Vydrou a Ing. Klárou Vydrovou

          c) Okresní hospodářskou komorou v Ústí nad Labem

          d) Hospodářskou a sociální radou Ústecka   

 

513/04

Revitalizace městského centra I. etapa - uzavření nájemních smluv

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. podmínky prokázání vlastnických vztahů pro dotace  SROP, 2.3 - Regenerace a 

          revitalizace vybraných měst

B)  s c h v a l u j e

      1. uzavření nájemních smluv za podmínek uvedených v důvodové zprávě s firmou Baťa,

          a.s. a s Janem Březinou

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) podepsat nájemní smlouvy

                                                                                                           T: 30. 8. 2004

 

514/04

Revokace usnesení RM č. 389/04

 

Rada města po projednání

 

A)  r e  v o k u j e

      1. usnesení Rady města č.  389/04 ze dne 17.6.2004  o zařazení nemovitostí v k.ú. Klíše

         a Ústí nad Labem do vybraného majetku města

 

 

515/04

Směna pozemků v k.ú. Bukov

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru směny pozemků p.p.č. 139/48 a 139/49 v k.ú. Bukov ve vlastnictví

          města za pozemky p.p.č. 139/44 a 139/45 v k.ú. Bukov ve vlastnictví SČE, a.s.

 

516/04

Vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za 1. pololetí roku 2004

 

Rada města po projednání

 

A)   b e r e   n a   v ě d o m í

       1. vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za I. pololetí roku 2004

 

517/04

Informace k Petici proti výstavbě objektu v lokalitě Růžový palouček

 

Rada města po projednání

 

A)   b e r e   n a   v ě d o m í

       1. informaci o současném stavu vyřizování Petice proti výstavbě objektu v lokalitě

           Růžový palouček

 

 

 

                            Mgr. Jan Kubata                            Mgr. Petr Gandalovič

                           náměstek primátora                              primátor města

 

 

 

 

  Příloha usnesení RM č. 493/04

 

       Seznam klientů k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

 

 

           Ing. Petra Kokšálová, V Podhájí 756/39, Ústí nad Labem

           Michal Fejfuša , Jeseninova 8, Ústí nad Labem

           Martin Obr, Oblá 2886/2, Ústí nad Labem

           Helena Steigerová, Široká 73, Ústí nad Labem

           MUDr. Jaroslav Binar, Hornická 2697/13, Ústí nad Labem

           Jana Chvapilová, V Podhájí 335/36, Ústí nad Labem

           Jitka Wiese, Na Kohoutě 334/5, Ústí nad Labem

           Josef Šíf, Na Vyhlídce 1953/14, Ústí nad Labem

           PaeDr Jiří Chládek, Máchova 1235, Roudnice nad Labem

           Jan Linhart, Nová Ústí nad Labem

           Blanka Andresová, Rembrandtova 338/12, Ústí nad Labem