image

8. Usnesení RM 142/03 - 192/03 (20.3.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

8. jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 20. března 2003

Usnesení 142/03 - 192/03


142/03

 

Plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. zprávu o plnění usnesení RM

143/03

 

Rozpočtové opatření - zapojení účelové dotace z r. 2002 do rozpočtu r. 2003

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy, org. 1100 ve výši 2 083,69 tis. Kč na odstraňování škod vzniklých po srpnových povodních v r. 2002 takto:

a) zapojení nedočerpané účelové dotace z r. 2002 ve výši 2 083,69 tis. Kč ve tř. 8 - pol. 8115

b) zvýšení výdajové části rozp. odboru dopravy, org. 1100 ve výši 2 083,69 tis. Kč na opravu chodníku v ul. Pražská a na odstranění dalších skrytých vad po povodni (kap. 812, § 2212, pol. 5171, UZ 98253)

2. rozpočtové opatření odboru správy obecního majetku, org. 1910 ve výši 4 772,67 tis. Kč na odstraňování škod vzniklých po srpnových povodních v r. 2002 takto:

a) zapojení nedočerpané účelové dotace z r. 2002 ve výši 4 772,67 tis. Kč ve tř. 8 - pol. 8115

b) zvýšení výdajové části rozpočtu odboru správy obecního majetku, org. 1910 ve výši 4 772,67 tis. Kč na úhradu faktur TSM s.r.o. za práce spojené s odstraňováním prvotních škod dle důvodové zprávy takto:

kap. 523, § 3419, pol. 5169, UZ 98253

566,21 tis. Kč

kap. 961, § 6171, pol. 5171, UZ 98253

1 425,14 tis. Kč

kap. 523, § 3419, pol. 5169, UZ 98253

1 108,87 tis. Kč

kap. 961, § 3631, pol. 5171, UZ 98253

713,24 tis. Kč

kap. 961, § 6409, pol. 5169, UZ 98253

599,82 tis. Kč

kap. 814, § 2219, pol. 5169, UZ 98253

359,39 tis. Kč

3. poskytnutí účelové dotace MO Střekov ve výši 17 674,90 Kč na vyrovnání vyšších nákladů vzniklých při odstraňování škod po povodni v r. 2002

4. ponechání nedočerpané účelové dotace MO Neštěmice ve výši 26 938,- Kč na úhradu zbývajících nákladů spojených s odstraňováním škod po povodni

144/03

 

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci bytů, domů postižených povodní v roce 2002

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. výsledky jednání výběrové komise dle důvodové zprávy

B) souhlasí

1. s poskytnutím prostředků žadatelům o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, které byly postiženy povodní v celkové výši 360 000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení a to po získání úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení

2. s předložením žádosti na Státní fond rozvoje bydlení a s přijetím úvěru od tohoto Fondu v úhrnné výši 360 000,- Kč

C) ukládá

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrhy dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

145/03

 

Přijetí úvěru od Raiffeisenbank, a.s. na financování akce využití geotermální energie v ZOO

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. přijetí úvěru od Raiffeisenbank, a.s. ve výši 13 230 tis. Kč s příspěvkem na úroky od ČMZRB, a.s. a DtA Deutsche Ausgleichsbank, na financování investiční akce na využití geotermální energie v ZOO města Ústí nad Labem a to jako součást úvěrového rámce schváleného Zastupitelstvem města

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením pro příspěvkovou organizaci ZOO města Ústí nad Labem, org. č. 4000 ve výši 5 230 tis. Kč na financování investiční akce uvedené v bodě A) 1. tohoto usnesení takto:

a) se snížením investiční rezervy finančního odboru org. 5400 o částku 5 230 tis. Kč (kap. 971, § 6409, pol. 6901, UZ 22)

b) s investičním příspěvkem pro příspěvkovou organizaci ZOO Ústí nad Labem ve výši 5 230 tis. Kč (kap. 734, org. 4000, § 3741, pol. 6351, UZ 493

C) ukládá

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

a) podepsat smlouvu s Reffeisenbank, a.s. za podmínek, že úroky budou pokryty dotací

T: do 31. 3. 2003

2. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na rozpočtové opatření dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

T: 27. 3. 2003

146/03

 

Dokumenty upravující poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury

 

v letech 2003 - 2006

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. dokumenty upravující poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury v letech 2003 - 2006 dle přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

147/03

 

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. navržené rozdělení finančních prostředků na prioritní kulturní akce, grantové projekty a akce kulturního kalendáře roku 2003 v členění dle příloh 1-3 důvodové zprávy do 50 000,- Kč

B) souhlasí

1. s navrženým rozdělením finančních prostředků na prioritní kulturní akce, grantové projekty a akce kulturního kalendáře roku 2003 v členění dle příloh 1-3 důvodové zprávy nad 50 000,- Kč

C) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

148/03

 

Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s navrženým rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a činnosti mládeže takto:

a) divácky a mediálně atraktivní sporty v Ústí nad Labem, v celkové výši 21 970 000,- Kč mezi preferované kluby:

hokej

HC Slovan Ústí, a.s. Masarykova 232, Ústí nad Labem

10 970 000,- Kč

IČO 25019058

HC Slovan Ústí, o.s. Masarykova 232, Ústí nad Labem

2 000 000,- Kč

IČO 44227116

fotbal

MFK Ústí nad Labem, s.r.o. Masarykova 228, Ústí nad Labem

2 000 000,- Kč

IČO 25420054

basketbal

basketbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Masarykova 230, Ústí n.L

4 000 000,- Kč

IČO 25005758

volejbal

TJ Spartak Ústí nad Labem, obč.sdružení, Masarykova 228,Ústí n.L.

1 000 000,- Kč

IČO 44226110

rezerva 2 000 000,- Kč

b) volnočasové aktivity mládeže - sportovní činnost - nad 50 000,- Kč - v celkové částce 2 139 321,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

c) volnočasové aktivity mládeže - jiné - nad 50 000,- Kč - v celkové částce 657 667,- Kč v členění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

d) výkonnostní sport - příspěvek ve výši 300 000,- Kč na činnost fotbalového klubu FK Český Lev Neštěmice, obč. sdružení, Sportovní ul., Ústí n.L. IČO 69291969

B) schvaluje

1. rozdělení finančních prostředků do 50 000,- Kč v členění dle bodu A) 1. b) a c)

a) volnočasové aktivity mládeže - sportovní činnost - do 50 000,- Kč - v celkové částce 560 679,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

b) volnočasové aktivity mládeže - jiné - do 50 000,- Kč - v celkové částce 115 556,- Kč v členění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

C) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků (příspěvky nad 50 000,- Kč) dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

149/03

 

Rozpočtové opatření - řešení návratnosti půjčky - HC Slovan Ústí nad Labem, a.s.

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s prominutím pohledávky HC Slovan Ústí a.s. ve výši 2 mil. Kč

2. s rozpočtovým opatřením rozpočtu roku 2003 ve výši 2 mil. Kč takto:

a) snižují se nedaňové příjmy tř. 2, pol. 2441 o 2 mil. Kč

b) snižují se výdaje org. č. 1201, kap. 522, § 3419, pol. 5909, UZ 361 o 2 mil. Kč

B) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na rozpočtové opatření dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

T: 27. 3. 2003

150/03

 

Finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2003

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informace z předložené důvodové zprávy

B) schvaluje

1. přidělení finančních příspěvků poskytovatelům sociálních služeb na rok 2003 v celkové výši 547 920,- Kč dle příloha č. 1-8 sloupec A) důvodové zprávy

C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit přidělení finančních příspěvků poskytovatelům sociálních služeb na rok 2003 v celkové výši 3 949 980,- Kč dle přílohy č. 1-9 sloupec B s tím. že příspěvek o.s. WHITE LIGHT I. Děčín ve výši 100 100,- Kč bude poskytnut za podmínky vyjasnění daňových náležitostí

D) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

T: 27.3.2003

151/03

 

Úhrada nadnormativních výdajů na mzdy ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. úhradu nadnormativních výdajů na mzdy Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 dle důvodové zprávy

 

 

152/03

 

Grant města Universitě J. E. Purkyně pro rok 2003

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozdělení finančních prostředků, určených v rozpočtu města na grantové projekty UJEP Ústí nad Labem v celková částce 160 000,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

B) souhlasí

1. s rozdělením finančních prostředků, určených v rozpočtu města na grantové projekty UJEP Ústí nad Labem v celkové částce 68 000,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

C) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrhy na rozdělení finančních prostředků, určených v rozpočtu města na grantové projekty UJEP Ústí nad Labem v celkové částce 68 000,- Kč v členění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (částky nad 50 000,- Kč) Zastupitelstvu města

T: 27.3.2003

b) předložit Radě města výsledky jednotlivých grantů

153/03

 

Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze SF®P ČR na realizaci stavby "Plynofikace městské části Ústí nad Labem - Hostovice, I. a II. etapa"

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. uplatnění žádosti o finanční podporu ze SF®P ČR na realizaci stavby "Plynofikace městské části Ústí nad Labem - Hostovice, I. a II. etapa" dle důvodové zprávy

154/03

 

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem a rozpočtová změna odboru dopravy

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtovou změnu org. č. 1100 takto:

a) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu ve výši 100 000,- Kč jako příspěvek Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem a.s. na nákup vozidel MHD (pol. 6313, § 2221, kap. 840)

b) zapojení investiční rezervy org. č. 5400 ve výši 100 000,- Kč (pol. 6901, § 6409, kap. 971, UZ 22)

2. uzavření smlouvy "O zajištění městské hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem v roce 2003" v předloženém znění

B) ukládá

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy

a) ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí zpracovat analýzu obslužnosti nemocnice

T: 22. 5. 2003

155/03

 

Opravy vad panelových domů "Masarykova 20-22"

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s realizací stavby "Opravy vad panelových domů Masarykova 20-22"

B) ukládá

1. Jiřímu Čalounovi, pověřenému řízením investičního odboru

a) podat žádost o přidělení státní dotace dle důvodové zprávy

T: 15. 4. 2003

156/03

 

Plynofikace Ústí nad Labem - Vaňov - Smlouva o umístění stavby na pozemcích ČD a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

 

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. uzavření Smlouvy o umístění stavby na pozemcích Českých drah a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Ústí nad Labem a Českými drahami s.o. Praha týkající se pozemku č. 4302/1 k.ú. Ústí nad Labem jehož přesná výměra bude dána GP a spočívá v právu ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy: - umístit a provozovat stavbu NTP (nízkotlaký plynovod) - vstupovat v souvislosti s provozem, údržbou, opravou, nebo odstraněním stavby NTP na stavbu "Plynofikace Ústí nad Labem - Vaňov"

157/03

 

Rozpočtové opatření na stavbu "Cyklostezka Ústí nad Labem - Děčín"

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření investičního odboru MmÚ org. č. 1800 ve výši 4 002,98 tis. Kč na stavbu "Cyklostezka Ústí nad Labem - Děčín" takto:

a) zapojením poskytnuté účelové dotace v roce 2002 ve třídě 8, pol. 8115 ve výši 4 002,98 tis. Kč

b) zvýšení výdajů v investiční části rozpočtu u investičního odboru MmÚ org. 1800 o částku 4 002,98 tis. Kč (ÚZ 95591, § 2219, pol. 6121, kap. 521)

158/03

 

Cyklistická stezka Ústí n. L. - Děčín, část Svádov, přívoz - Valtířov, žel. přejezd

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s podáním žádosti na poskytnutí příspěvku na výstavbu cyklistické stezky ve smyslu důvodové zprávy v rozsahu II. etapy ucelené části stavby I., II. ve výši 13 881 000,- Kč, z toho příspěvek 8 328 600,- Kč

B) ukládá

1. Jiřímu Čalounovi, pověřenému řízením investičního odboru

a) podat žádost na poskytnutí příspěvku ze SFDI

T: 31. 3. 2003

159/03

 

Cyklistická stezka Ústí n. L. - Děčín, úsek Svádov přívoz - Velké Březno Tivoli

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - SčP

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. DZP/2003/01/ VB NPB mezi Severočeskou plynárenskou a.s. Ústí nad Labem a městem Ústí nad Labem. Věcné břemeno se váže k části pozemku č. 25 k.ú. Valtířov, jehož přesná výměra bude dána GP a spočívá v právu umístění a provozování stavby "Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Svádov přívoz - Velké Březno Tivoli" na nemovitosti vlastníka. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úhradu za 10,- Kč/m2

160/03

 

Rekonstrukce domu č.p. 832/27 Konečná ulice - Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci z programu podpory nájemních bytů na akci "Rekonstrukce domu č.p. 832/27 Konečná ulice"

B) ukládá

1 Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) předložit žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje

T: 31. 3. 2003

161/03

 

Rekonstrukce Zimního stadionu - I. etapa

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o stavu přípravy stavby "Rekonstrukce Zimního stadionu - I. etapa"

B) schvaluje

1. návrh přípravy stavby "Rekonstrukce Zimního stadionu - I. etapa" dle upraveného harmonogramu

C) ukládá

1. Jiřímu Čalounovi, pověřenému řízením investičního odboru

a) zajistit přípravu "Rekonstrukce Zimního stadionu - I. etapa" a provedení výběrového řízení dle schváleného harmonogramu a předložit Radě města

T: 22. 5. 2003

b) prověřit možnost financování stavby z vnějších zdrojů

T: 30. 4. 2003

162/03

 

Rozpočtové opatření odboru ekonomického rozvoje č. 1200 a organizace KS ALBIS org. č. 4700

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru ekonomického rozvoje org. č. 1200 a org. KS ALBIS Ústí nad Labem org. č. 4700 v neinvestiční části rozpočtu ve výši 350 tis. Kč takto:

a) snížení rozpočtu ve výdajové části odboru ekonomického rozvoje org. č. 1200 o částku 350 tis. Kč z akce nové internetové stránky města (kap. 971, org. 1200, § 6171, pol. 5169)

b) zvýšení rozpočtu ve výdajové části org. č. 4700 - KS ALBIS Ústí nad Labem o částku 350 tis. Kč účelově určených na rekonstrukci internetových stránek města (kap. 515, org. 4700, § 3319, pol. 5331)

163/03

 

Prodej části pozemku p.č. 2542/2, k.ú. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s prodejem části pozemku p.č. 2542/2 jehož výměra bude dána geometrickým plánem pro rozdělení pozemku v k.ú. Ústí nad Labem za cenu 1 000,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pánům Ing. arch. Zdeňkovi Havlíkovi a Ing. Aleši Grafovi - H&G spol. s r.o. za těchto podmínek :

a) smlouva o budoucí smlouvě kupní nabyde účinnosti po nabytí právní moci stavebního povolení

b) vydání stavebního povolení nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

c) dodržení stávajícího regulačního plánu (OZV č. 45/96)

d) kupní smlouva bude uzavřena po dokončení výstavby do 2. NP

e) doba výstavby nepřesáhne 18 měsíců od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení pod sankcí 200 tis. Kč

f) do doby zahájení stavby bude parkoviště sloužit jako městské parkoviště

g) 1. a 2. NP bude sloužit pro obchod a služby pro občany

B) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

164/03

 

Prodej části pozemku p.č. 717/1, k.ú. Ústí nad Labem - Atelier 107 s.r.o. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) zrušuje

1. usnesení RM č. 308/02 ze dne 5. 9. 2002

B) schvaluje

1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Ústí nad Labem a UJEP Ústí n.L. a SZŠ + VZŠ Ústí n.L. spočívající v úpravě předmětu nájmu v souvislosti s připraveným prodejem části pozemku p.č. 717/1 v k.ú. Ústí nad Labem

2. pronájem části pozemku p.č. 717/1 o výměře cca 1800 m2 z celkové výměry 2297 m2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k.ú. Ústí nad Labem společnosti Atelier 107 s.r.o., Ústí nad Labem za cenu 1000,- Kč/rok na dobu určitou do doby realizace prodeje

C) souhlasí

1. s prodejem části pozemku p.č. 717/1 o výměře cca 1800 m2 z celkové výměry 2297 m2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k.ú. Ústí nad Labem za nabízenou cenu 550,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem společnosti Atelier s.r.o. za těchto podmínek:

a) sepis nájemní smlouvy s ujednáním o budoucí koupi

b) dodržení podmínek regulačního plánu

c) prodej v době dokončení výstavby 2. NP

D) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

165/03

 

Prodej nemovitostí v k.ú. Střekov - býv. gymnázium Schola Ludus

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s prodejem nemovitostí býv. gymnázia Schola Ludus č.p. 885 se st.p.č. 1469 o výměře 1359 a p.p.č. 1468 o výměře 1192 v k.ú. Střekov společnosti Northland contracting s.r.o., Teplice za kupní cenu 1 100 000,- Kč + náklady spojené s prodejem s podmínkou úhrady platby před podpisem kupní smlouvy

B) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

166/03

 

Pronájem části pozemku p.č. 2280 v k.ú. Ústí nad Labem - SčVK a.s. - zařízení staveniště

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. pronájem části pozemku p.č. 2280 v k.ú. Ústí nad Labem za účelem zařízení staveniště pro uložení kanalizačních trub pro SčVK a.s. formou smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s výší nájemného 4,- Kč/m2/rok

167/03

 

Zveřejnění záměru prodeje VS v k.ú. Klíše - p. Gluckselig

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje výměníkové stanice umístěné v objektu bydlení ul. Brožíkova 150/7, k.ú. Klíše

168/03

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2506/1, k.ú. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) neschvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2506/1 v k.ú. Ústí nad Labem za účelem umístění reklamního billboardu

169/03

 

Úprava usnesení RM č. 328/02 ze dne 5. 9. 2002

 

Rada města po projednání

A) upravuje

1. usnesení RM č. 328/02 ze dne 5. 9. 2002 takto:

a) v bodě A) 1. a B) 1. se mění pozemek p.č. 103/2 o výměře 8 m2 za pozemek p.č. 103/3 o výměře 12 m2

B) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit úpravu usnesení ZM č. 526/02 ze dne 19. 9. 2002 Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

170/03

 

Přičlenění pozemků města do honiteb

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví města Ústí nad Labem do vlastních honiteb Palivového kombinátu s.p. Ústí nad Labem a Lesů ČR s.p. dle důvodové zprávy

171/03

 

Statut a jednací řád majetkového výboru

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. se statutem a jednacím řádem majetkového výboru v upraveném znění

B) ukládá

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

a) předložit návrh statutu a jednacího řádu majetkového výboru Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

172/03

 

Umístění 7 ks reklamních tabulí na p.p.č. 4257, k.ú. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) neschvaluje

1. umístění 7 ks prosvětlených reklamních panelů na p.p.č. 4257 - Mírové náměstí, k.ú. Ústí nad Labem, společnosti EUROPLAKAT ÚL s.r.o.

173/03

 

Vznik nové ulice s názvem "U fary" v k.ú. Mojžíř

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. se vznikem nové ulice s názvem "U fary" v k.ú. Mojžíř

B) ukládá

1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

174/03

 

Zpráva o efektivnosti pojištění majetku města

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. zprávu o efektivnosti pojištění majetku města

175/03

 

Jmenování vedoucích odborů

 

Rada města na návrh tajemníka MmÚ

A) jmenuje s účinností od 1. dubna 2003

1. Ing. Romana Zettlitzera

do funkce vedoucího odboru péče o občany MmÚ

2. Ing. Marcela Rahma

do funkce vedoucího odboru městských organizací a služeb MmÚ

3. PaedDr. Naděždu Hudíkovou

do funkce vedoucí odboru kontroly MmÚ

4. Ing. Michaelu Horáčkovou

do funkce vedoucí odboru životního prostředí MmÚ

5. Ing. Vlastu Štěpánovou

do funkce vedoucí odboru mimořádných situací MmÚ

6. Ivanu Š»astnou

do funkce vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ

7. Ing. Vlastimila Hudečka

do funkce vedoucího stavebního odboru MmÚ

8. Ing. Rudolfa Jakubce

do funkce vedoucího finančního odboru MmÚ

9. Romana Štajnera

do funkce vedoucího odboru správy obecního majetku MmÚ

10. Jiřího Čalouna

do funkce vedoucího investičního odboru MmÚ

176/03

 

Veřejná zakázka: Vymístění provozů Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra města

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o dosavadním průběhu veřejné zakázky "Vymístění provozů Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra města"

B) schvaluje

1. zadání veřejné zakázky "Vymístění provozů Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra města" uchazeči - Kovoprojekta Brno, a.s.

C) ukládá

1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru ekonomického rozvoje

a) uzavřít s vybraným uchazečem dle bodu B) tohoto usnesení smlouvu o dílo

T: do 30. 3. 2003

177/03

 

Přehled uzavřených podnájemních smluv na majetku města Ústí nad Labem vč. jejich plnění

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. přehled uzavřených podnájemních smluv za období od 10. 1. 2002 do 7. 1. 2003 včetně jejich plnění

178/03

 

Zhodnocení grantu města UJEP za r. 2002

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. zhodnocení jednotlivých projektů v rámci grantu města Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem z rok 2002

 

179/03

 

Návrh OZV č. ....., kterou se mění a doplňuje OZV č. 49/97, o místních poplatcích

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s návrhem obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v praveném znění

B) ukládá

1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

a) předložit návrh OZV dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města k vydání

T: 27. 3. 2003

180/03

 

Pohledávky Magistrátu města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o stavu pohledávek Magistrátu města Ústí nad Labem a o stávajícím systému vymáhání pohledávek

B) schvaluje

1. prominutí a vzdání se práva pohledávek do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě, v úhrnné výši 1 196 696,55 Kč dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, včetně příslušenství k těmto pohledávkám

C) ukládá

1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, pověřenému řízením FO

a) předložit návrh na odprodej pohledávek po lhůtě splatnosti ve smyslu důvodové zprávy ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města

T: RM 22. 5. 2003

ZM 19. 6. 2003

b) předložit Radě města návrh na nový systém vymáhání pohledávek

T: 22. 5. 2003

181/03

 

Návrh měsíčních odměn členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem a předsedům komisí RM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města

 

Rada města po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 2. 2003¨

1. v souladu s § 84, odst. 2, písm. r) zákona o obcích s výší měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města dle důvodové zprávy

2. v souladu s § 77, odst. 3, psím. b) zákona o obcích se souběhem měsíčních odměn za výkon funkcí

3. v souladu s § 85, písm. b) zákona o obcích s výší a způsobem odměňování předsedů komisí RM, kteří nejsou členy ZM

B) ukládá

1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

b) připravit systém odměňování členů komisí a výborů

T: 22. 5. 2003

182/03

 

Výkopové práce v místních komunikacích ve městě Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o provádění výkopových prací v místních komunikacích ve městě Ústí nad Labem

B) ukládá

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy

a) rozpracovat podrobně náležitosti potřebné k uzavírání smluvních aktů s žadateli o výkopové práce a předložit je Radě města ke schválení

T: září 2003

183/03

 

Souhlas s půjčením sbírkových předmětů Muzea města Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. vypůjčení sbírkových předmětů vypůjčiteli Haus der Beyerischen Geschichte, Augsburk, SRN ve smyslu důvodové zprávy

184/03

 

Plná moc pro ředitelky mateřských škol

 

Rada města po projednání

A) zplnomocňuje s účinností od 1. 4. 2003

1. Annu Štěpánovou, ředitelku MŠ, Ústí nad Labem, Marxova 219/28

2. Zdeňku Langovou, ředitelku MŠ, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7

3. Bc. Irenu Droppovou, ředitelku MŠ, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7

4. Alenu Deylovou, ředitelku MŠ, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11

5. Mgr. Annu Laluhovou, ředitelku MŠ Ústí nad Labem, Karla IV. 1241

6. Marii Prokopovou, ředitelku MŠ, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10

7. Ludmilu Trešlovou, ředitelku MŠ, Ústí nad Labem, 5. května 53

 

k provádění fyzické likvidace drobného dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku a učebních pomůcek s pořizovací cenou do 3 000,-Kč v ocenění jedné položky dle platných Zásad o evidenci, rozdělení a vyřazení movitého majetku pro příspěvkové organizace (školská zařízení) zřizované obcí

185/03

 

Změna názvu Komise pro sociální věci

 

Rada města po projednání

A) schvaluje

1. změnu názvu Komise pro sociální věci zřízenou usnesením RM č. 53/03 na Sociálně zdravotní komisi

186/03

 

Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 899/1, 899/24, 899/25, 899/26, 899/36, 899/157, 899/92, 899/93

 

a 899/12 v k.ú. Skorotice do zastavitelného území lokality "I-4 Nové Skorotice"

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s pořízením změny územního plánu "Nové Skorotice - sever"

B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit pořízení změny územního plánu "Nové Skorotice - sever" v souladu s § 17 zákona č. 197/98 Sb.

C) ukládá

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na schválení pořízení změny územního plánu "Nové Skorotice - sever Zastupitelstvu města

T: 19. 6. 2003

187/03

 

Návrh na změnu územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 190/1 v k.ú. Brná nad Labem do zastavitelného území "I-5 Labské stráně" v městské čtvrti "B 10 Za hradem - Brná"

 

Rada města po projednání

A) souhlasí

1. s pořízením změny územního plánu "Brná - Stráně"

B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit pořízení změny územního plánu "Brná .- Stráně" v souladu s § 17 zákona č. 109/2002 Sb.

C) ukládá

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh na schválení pořízení změny územního plánu "Brná - Stráně" Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

188/03

 

Jmenování jednatele společnosti TSM s.r.o. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

A) jmenuje s účinností od 21. 3. 2003

1. Petra Hřebejka

a) jednatelem společnosti Technické služby města Ústí nad Labem s.r.o.

B) ukládá

1. Petru Hřebejkovi, jednateli společnosti TSM s.r.o.

a) zpracovat návrh manažerské smlouvy pro jednatele společnosti TSM s.r.o. a předložit k projednání Radě města

T: 24. 4. 2003

189/03

 

Petice zaměstnanců Obchodního centra Všebořice

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o petici zaměstnanců Obchodního centra Všebořice, obchodu Baumax a obchodu DATART a občanů přilehlých obcí a městských částí města Ústí nad Labem

2. stanovisko Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. k petici

3. stanovisko ředitele hypermarketu Carrefour

190/03

 

Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230

 

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

1. rezignaci Ing. Milana Zemaníka na funkci člena konkurzní komise pro výběr ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230

191/03

 

Pověření

 

Rada města po projednání

A) pověřuje

1. Mgr. Jiřího Kubatu, člena RM

a) k jednání s HC Slovan Ústí o přípravě materiálu o vstupu města do a.s. HC Slovan Ústí pro mimořádnou Radu města

T: 27. 3. 2003

192/03

 

Informaci o volných zdrojích DPmÚ a jejich využívání

 

Rada města po projednání

A) ukládá

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

a) předložit Radě města informaci o výsledcích zhodnocování dočasně volných zdrojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

T: 10. 4. 2003

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora