image

Příloha RM 117/04 - Jednání Rady města Ústí nad Labem

Jednání Rady města Ústí nad Labem


Dne: 26.2.2004
Bod programu :

Věc : Návrh zásad  pro udělování čestného občanství města Ústí nad Labem

Důvod předložení : usn. č. 176/03 ZM ze dne 11. 12. 2003
Zpracoval : Mgr. Kamila Pelikánová,  ved. kanceláře primátora
Předkládá :Mgr. Kamila Pelikánová,  ved. kanceláře primátora
Projednáno : Mgr. Petr Gandalovič, primátor města, Mgr. Jan Kubata, l. náměstek primátora, Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ
Přizváni k jednání :

Návrh na usnesení:

Rada města po projednání

A)    s o u h l a s í

1. s návrhem Zásad udělování čestného občanství města Ústí  nad Labem ve znění dle přílohy usnesení

B)   u k l á d á

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

a) předložit návrh Zásad udělování čestného občanství města Ústí nad Labem Zastupitelstvu města

                                                                   T: 11. 3. 2004

 

příloha usnesení

Zásady udělování čestného občanství města Ústí nad Labem 

Článek 1
Udělování čestného občanství

Město Ústí nad Labem, dle Zákona o obcích č.128/2000 Sb. /v úplném znění/, § 36 a § 84 odst. 2 písm. v),  uděluje čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města.

Čestné občanství je udělováno zastupitelstvem města jako:

  1. výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Labem,
  2. zvláštní projev úcty významným představitelům české, evropské i světové vědy, kultury, sportu a politiky, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města,
  3. zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu,
  4. zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Ústí nad Labem,

Čestné občanství města Ústí nad Labem může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Článek 2
Návrh na udělení čestného občanství

  1. návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové Zastupitelstva města Ústí nad Labem, občané je mohou podávat jejich prostřednictvím,
  2. čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana,
  3. čestná občanství mohou být udělena zpravidla max. dvěma občanům ročně,
  4. Zastupitelstvu města je návrh předložen prostřednictvím Rady města,

Článek 3
Listina o čestném občanství

Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. Vyznamenanému ji předává jménem města jeho primátor zpravidla na zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti.

Článek 4
Odnětí čestného občanství

Čestné občanství může být odňato na základě návrhu člena zastupitelstva města tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.

 

Důvodová zpráva:

Do roku 1989 byla udělována čestná občanství nacistům, občanům ze SSSR a vysokým činovníkům KSČ.

Na základě usnesení 15. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem, konaného dne   15. 4. 1993, bylo uděleno, dle v té době platného Statutu města Ústí nad Labem, čestné občanství in memoriam panu Františku Zajíčkovi /za postoje a činy v protikomunistickém odboji/.

Na 20. zasedání Zastupitelstva města, dne 21. 4. 1994, byla zrušena všechna udělená čestná občanství v době nesvobody, tj. od 15. 3. 1938 do 17. 11. 1989.

Současná Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Labem č. 80/02 – Statut města udělování čestných občanství neřeší.

Z jednání  8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, konaného dne 11. prosince 2003 /č. usn. 176/03/, vyplynul úkol primátorovi města předložit návrh zásad pro udělování čestného občanství města Ústí nad Labem.

Návrh zásad /viz příloha usnesení/ byl vypracován na základě prostudování podobných dokumentů dalších statutárních měst v ČR.