Pozvánka na 13.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

13. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 3. června 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 

 

1. Plnění usnesení Rady města

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2003

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

2. Rozpočtové opatření na nájemné pro inkasní odd. v budově TSmÚ

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

3. Informativní zpráva o výsledcích inventarizace MmÚ k 31. 12. 2003

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

4. Rozpočtová opatření ke zvýšení neinvestičních výdajů z titulu změny zákona o DPH

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

5. Dofinancování rekonstrukce Větruše v roce 2005

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

6. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, č.org. 1000

    Předkládá: Ing.  Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

7. Tarif městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

8. Zásady Komerčního orientačního dopravně - informačního systému - změna č. 1

    Předkládá: Ing.  Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

9. Plán velkoplošných oprav místních komunikací na rok 2005-2006

    Předkládá: Ing.  Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

10. Rozpočtové opatření org. č. 1400 - zapojení příjmů vytvořených nad schválený

      rozpočet do výdajové části rozpočtu na pokrytí neplánovaných výdajů

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

11. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Ústí n.L.

     Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

12. Výsledek hodnocení nabídek zaslaných na základě výzvy více zájemcům o veřejnou

      zakázku „Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Ústí n.L.“

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru MS

 

13. Rozpočtové opatření ORI - „Rekonstrukce pavilonu gazel a gepardů ZOO“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

14. Rozpočtové opatření ORI  „Rekonstrukce komunikace, cesty a VO v ul. Na Větruši“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

15. Rozpočtové opatření ORI - „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

16. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. 1901 a odboru RI org. 1230

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

17. Rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu č. 1900 - odboru MOS - v

      souvislosti s převodem areálu Letního kina    

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

18. Rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu č. 1900 - odboru MOS  ve výši

      30 tis. Kč na hydrologický průzkum pohřebiště  Skorotice

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

19. Schválení dodatku č. 2 mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem

      a Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o.

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

20. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Údržba

      (práce: truhlářské, malířské, sklenářské, podlahářské) objektů ve správě OMOS

      MmÚ“

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

21. Informace o postupu příprav na zrušení ZŠ a MŠ Pražská 166/47 z důvodu sloučení

      se ZŠ SNP 2304/6

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

                          Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO

 

22. Jmenování ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského

      1475/12

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

 

23. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele mateřské školy Kameňáček, Ústí nad

      Labem, Kamenná 1430/1

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

24. Informace o postupu - zabezpečení poradenských služeb v oblasti manželství a 

      mezilidských vztahů

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

25. Rozpočtové opatření org. č. 1330

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

26. Zpráva o vývoji projektu Enlarge-Net

      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru AP

 

27. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní a darovací se SETUZA, a.s.

      Předkládá: Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora

 

28. Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, kterým se mění OZV č. 53/1998

      Tržní řád

      Předkládá: Ing. Milan Zemník, tajemník MmÚ

 

29. Návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1426/16 v k.ú. Neštěmice do

      majetku města

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

30. Návrh na bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do

      majetku města

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

31. Bezúplatné  nabytí pozemku do majetku města od spol. Kaufland ČR v.o.s.

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

32. Rozpočtové opatření org. 1910 - Investiční akce „Prodloužení veřejného osvětlení v

      ul.  Hoření v k.ú. Ústí nad Labem“

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

33. Prodej pozemku p.č. 1224 v k.ú. Ústí nad Labem

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

34. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti v k.ú. Ústí nad Labem a zařazení do 

      seznamu prodávaných nemovitostí prostřednictvím RK SEVER s.r.o.

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

35. Změna ve složení Kulturní komise RM ke dni 3. 6. 2004

      Předkládá: Ivan Dostál, člen RM

 

36. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města

      Ústí nad Labem, s.r.o.

      Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, předseda dozorčí rady TSmÚL, s.r.o.

 

37. Informační systém města Ústí nad Labem - stav a výhled

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

38. Petice k výstavbě víceúčelového objektu v lokalitě Růžový palouček    

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

39. Čerpání finančních prostředků určených na reprezentační akce města

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

40. Postup při vyhlášení nabídky a realizace prodeje  (na stůl)   

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

III. Různé:

 

 

Mgr. Petr Gandalovič

primátor města