image

Pozvánka na 19. zasedání RM (16.10.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
P o ř a d   j e d n á n í

19. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
 které se bude konat dne 16. října  2003 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


Plnění  usnesení RM (ústně)
Předkládá:

I. Hlavní zprávy:

1. Rozpočtové opatření k zajištění finančního zdroje na úhradu 25 tis. Kč dle dohody o převodu členských práv v BD Bukov
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Rozpočtové opatření odboru ORI - oddělení investic - org. č. 1800
Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

3. Rozpočtové opatření org. č. 4700 Albis - zapojení účelové dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje
Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

4. Škody nad 15 000,- Kč na školských zařízeních
Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. Úplné znění  směrnice  RM č. 1/2003  pro  nakládání s  neinvestičními  náklady hrazenými plátci   školským zařízením města  Ústí nad Labem na základě OZV č. 48/1997 a 57/1998, v platném znění
Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

6. Účelová dotace TSmÚ, s.r.o. na nákup malého svozového vozidla na komunální odpad
Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

7. Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

8. Dlouhodobý program rozvoje světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

9. Operační plán zimní údržby místních komunikací pro období 2003 - 2004
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

10. Komunikace Důlce a ul. Žižkova - aktuální stav
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

11. Rozpočtové opatření org. č. 1400 - zapojení dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů za energie a služby v budově ÚZSVM
Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru hospodářské správy

12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1941/47 o výměře 57 m2 v k.ú. Ústí nad Labem (pod stavbou prodejního stánku)
Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

13. Zřízení věcných břemen v k.ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

14. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

15. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003
Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

16. Provozní smlouva mezi městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet, a.s.
Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník, MmÚ

17. Mandátní smlouva mezi městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet, a.s.
Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník, MmÚ

II. Kontrolní zprávy:

1. Kontrola hospodaření a agenturní činnosti v KS ALBIS Ústí n.L.
Předkládá: Dr. Naděžda Hudíková, vedoucí odboru kontroly

2. Plnění plánu práce Rady města ke 30. 9. 2003 (na stůl)
Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník, MmÚ

III. Různé:


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města