image

Pozvánka na 8. zasedání RM (21.4.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

8. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 21. dubna 2005 od 8.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


I. Hlavní zprávy:

1. „Podhorský park I. etapa - nabytí pozemků do majetku města
     Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

2. Úprava usnesení RM č. 162/05 ze dne 24. 3. 2005
     Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

3. Podání žádosti na financování revitalizace zbytkové jámy Milada-Petri k
    Mezirezortní komici
    Předkládá:  Ing. František Podrapský, vedoucí odboru AP

4. Návrh zakladatelské listiny Fotbalového klubu, a.s. 
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. „ÚL - Hostovice, rekonstrukce ul. Sousedská“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
    o zřízení věcného břemene - oprava usnesení
    Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

6. Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na Agenturu ochrany přírody
    a krajiny ČR na neinvestiční akce „ Ošetřen vybraných památných stromů“ a 
    „Managementový zásah do významného krajinného prvku Buben“
     Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

7. Jmenování člena Komise životního prostředí
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

8. Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 1/2005
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

9. Návrh názvu nové ulice „Baráčnická“  v MO město
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

10.  Mandátní smlouva s TOMMI - SEVER, s.r.o.
       Vzorová nájemní smlouva k bytům zvláštního určení  
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

11. Rezignace člena Komise pro územní plán a rozvoj města
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                              primátor města