image

Pozvánka na 6. zasedání RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

P o ř a d   j e d n á n í

6. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 25. března 2004 od  9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


Plnění usnesení Rady města (ústně)
Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1.  Přefinancování úvěru od KB, a.s.
     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ

2.  Poskytnutí dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ

3.  FRB - Opatření města k FRB, kterým se nahrazuje OZV č. 39/95
     v platném znění,  Prováděcí pokyny k Opatření města
     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ

4.  Rozpočtové opatření org. č. 1420 - Městská policie Ústí nad Labem
     Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor  města

5.  Rozpočtové opatření org.č. 1910 - odkoupení pozemků v k.ú. Ústí
     nad Labem - pan Hezoučký
     Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

6.  Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem
     Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

7.  Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu části pozemků v k.ú. Klíše - SČE a.s.,
     Děčín
     Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

8.  Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1769/13  v k.ú. Ústí nad Labem
      - GENOPE s.r.o., Trmice
     Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

9.  Zveřejnění záměru pronájmu - střelnice na Mariánské skále
     Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

10.  Pronájem části pozemku p.č. 2016 v k.ú. Brná - přístřešek zastávky MHD -
       nájemcem  město Ústí nad Labem
       Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

11. Zařazení pozemků v k.ú. Klíše, Bukov a Všebořice do vybraného majetku
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

12. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

13. Revokace usn. RM č. 309/03 bod A) 3. ze dne 5. 6. 2003 v úplném znění
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

14. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Dělouš
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

15. Rozpočtové opatření org. č.  1320 a městských obvodů - sportovní plácky
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

16. Dokumenty upravující poskytování účelových finančních prostředků
      z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury v letech 2004 - 2006
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

17. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu
      - nadstandardní sportovní reprezentace mládeže
      - výkonnostní sport
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

18. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního
      kalendáře
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

19. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury - grantové projekty
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

20. Žádost na SFDI - Masarykova ul. - bezpečná ulice
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

21. Zásady Komerčního orientačního dopravně-informačního systému
      - změna č. 1
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

22. Podnět občana - změna jízdního řádu linky č. 15 MHD
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

23. Rozpočtová změna odboru dopravy
       Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

24. Rozpočtové opatření  odboru MOS - oblast školství org. č. 1901
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

25. Stanovení objemů prostředků na platy a schválení odpisů dlouhodobého
      majetku příspěvkových organizací pro rok 2004
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

26. Stanovení objemu prostředků na platy pro rok 2004 příspěvkové
      organizace  Městské  divadlo 
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

27. Změny součástí škol - ZŠ Vojnovičova a ZŠ Pod Vodojemem
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

28. Rozpočtové opatření - stavba „Revitalizace objektu Větruše“
      Předkládá: Ing.  Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

29. Rozpočtové opatření - stavba „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín“
      Předkládá: Ing.  Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

30. Rozpočtové opatření - stavba „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“
      Předkládá: Ing.  Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

31. Rozpočtové opatření - stavba „DD Velké Březno - přístavba pavilonu D“
      Předkládá: Ing.  Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

32. Změna ÚPnSÚ „Nové Skorotice - sever“ - návrh zadání
      Předkládá: Ing.  Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

33. Výpovědi smluv o nájmu a dohod o dočasném užívání pozemků
       Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

34. Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek, Ústí nad Labem,
      Ústecký kraj“ a rozpočtové opatření org. č. 1000      
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

35. Přehled veřejných zakázek zadávaných městem  Ústí nad Labem
      v roce 2003
      Předkládá: Ing.  Milan Zemaník, tajemník MmÚ

36. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
      odboru státní sociální podpory města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing.  Milan Zemaník, tajemník MmÚ

37. Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem
      za rok 2003
      Předkládá: Ing.  Milan Zemaník, tajemník MmÚ

38. Revize Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem za období 2001
      až 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

39. Zhodnocení grantu města UJEP za rok 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

40. Grant města Univerzitě J. E. Purkyně pro rok 2004
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

41. Rezignace na funkci místopředsedy komise mládeže a sportu
      a jmenování nového místopředsedy
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

42. Přehled uzavřených podnájemních smluv na majetku města Ústí nad
      Labem vč. jejich plnění
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

43. Plán práce Rady města Ústí nad Labem na rok 2004
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

44. Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných
      vyhlášek města Ústí nad Labem
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

45.  Nařízení o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města 
       Ústí nad Labem
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

46. Rozpočtové opatření org. č. 1205 a 1320
       Předkládá: Ing.  František Podrapský, vedoucí odboru aktivní politiky

47. Zřízení Informačního střediska
      Předkládá: Ing.  František Podrapský, vedoucí odboru aktivní politiky

II. Kontrolní zprávy

1. Přehled o aplikaci OZV č. 89/02 za rok 2003
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města