image

Pozvánka na 3. zasedání RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

P o ř a d   j e d n á n í

3. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  12. února 2004 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Plnění usnesení Rady města (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1.  Zveřejnění záměru prodeje objektu Bělehradská č.p. 1471/22 se st.p.č.
     2101/4, včetně p.p.č. 210l/2 a 2101/3 k.ú. Ústí nad Labem
     Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

2.  Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí býv. KHS v k.ú. Ústí
     nad Labem
     Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

3. Nabytí movitého majetku od MO ČR Praha do majetku města formou
    bezúplatného převodu
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

4. Pronájem částí pozemků k reklamním účelům
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

5. Přemostění trati ČD ke sjezdu z dálnice D8 - 79,4 km
     Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

6. Úhrada nadnormativních výdajů na mzdy ZŠ Ústí nad Labem, Školní
    náměstí 100/5
    Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

7. Úhrada nadnormativních výdajů na mzdy ZŠ a MŠ Ústí nad Labem,
    Jitřní 277 a ZŠ a MŠ Ústí nad Labem Pražská 166/47
    Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

8. Návrh koncepce dalšího rozvoje Informačního střediska 
     Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

9. Změna organizačního řádu MmÚ
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

10. Úprava Směrnice RM č. 3/2003 o zadávání veřejných zakázek
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

11. Návrh OZV města Ústí nad Labem k zabezpečení místních záležitostí
      veřejného pořádku
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ
 
12. Schválení účasti města ve vázané spolupráci organizací sdružených
      v Investorském centru a návrh zástupců v Radě Investorského centra
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

13. Vytvoření projektového týmu na řešení protipovodňových opatření na
      pravém a levém  břehu řeky Labe (na stůl)
      Předkládá: Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora

14. Oprava schváleného rozpočtu na rok 2004 - zvýšení příspěvku na provoz
      příspěvkovým organizacím v oblasti školství
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

15. Oprava schváleného rozpočtu na rok 2004 - zvýšení příspěvku na provoz
      příspěvkovým organizacím v sociální oblasti
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

16. Změna smlouvy o svěření movitého majetku do správy příspěvkovým
      organizacím (školským zařízením)
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

17. Návrh smlouvy o vzniku věcného břemene práva chůze a jízdy
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS
 
18. Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Severní Terasa
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

19. Konkurzní řízení na funkci ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad
      Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

20. Řešení situace Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy,
      včetně návrhu na  likvidaci
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

21. Úplné znění zřizovací listiny Pečovatelské a ošetřovatelské služby,
      jmenování pracovní skupiny pro řešení situace Pečovatelské a
      ošetřovatelské služby
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

22. Nájemní smlouva na nemovitost mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
      a Kulturním střediskem města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS


23. Ukončení úhrad nájemného za nebytové prostory a pozemky u škol
      nezřizovaných obcí
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

24. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Krčínově ul. č.p.
      801/6
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

25. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
      u příspěvkové organizace ZŠ a MŚ Ústí nad Labem, Nová 1432/5 - org.
      č. 2130
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

26. Informační systém města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

27.  Revitalizace Letního kina - II. etapa (na stůl)
       Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic
      

II. Kontrolní zprávy:

1. Plnění plánu práce Rady města v roce 2003
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2. Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem za
    rok 2003
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města