image

Pozvánka na 3. zasedání RM (10.2.2005)

 

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

P o ř a d   j e d n á n í

3. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 10. února 2005 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


 

Plnění usnesení Rady města (ústně)
Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


I. Hlavní zprávy:

1. Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2005
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Převzetí ručitelského závazku za úvěr pro BD Bukov
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných
    pohledávkách MmÚ k 31. 12. 2004
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Posunutí termínu likvidace ODmÚ s.r.o.
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. Účast Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v Bytovém družstvu
    Bukov
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

6. Zpráva o průběhu likvidace příspěvkové organizace Poradna pro manželství, rodinu
    a  mezilidské vztahy
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

7. „Učinění osvědčení“ ve formě notářského zápisu o vydržení vlastnického práva
    pozemku p.č. 84, v k.ú. Střekov, mezi městem Ústí nad Labem - (Bartůňkovi)
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

8. Nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města od restituentů Antonína a
    Stanislava Kadlecových
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

9. Bezúplatný převod pozemku p.č. 186 v k.ú. Božtěšice do majetku SVS a.s. Teplice
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

10. Bezúplatné nabytí VO - veřejného osvětlen + osvětlení 4 přechodů pro chodce do 
      majetku města od SÚS ÚK
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

11. Směna pozemků v k.ú. Všebořice - město Ústí nad Labem - manž. Ratajovi
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

12. Vyjmutí nemovitostí ze smlouvy o nájmu a pronájmu majetku města uzavřené mezi
      městem a Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o.
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

13. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 719/2 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Ústí
      nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

14. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Ústí nad Labem mezi městem a panem
      Ladislavem Hezoučkým
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

15. Nájemní smlouva na nebytové prostory v objektu - ul. V Jirchářích č.p. 705,  Ústí 
      nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS
 
16. Nabytí pozemkové parcely č. 1480/507 v k.ú. Krásné Březno do majetku města
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

17. Přehled uzavřených podnájemních smluv na majetku města Ústí nad Labem, vč.  
      jejich plnění
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

18. Návrh na změnu trasy dálnice D8
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

19. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Revitalizace objektu Větruše
      - sportoviště“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

20.  Jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Revitalizace objektu 
       Větruše -  Stavba, 3 UČS“
       Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

21. Hodnotící komise pro stavbu „Obnova turistických stezek Větruše - Vrkoč a 
      Nebeské schůdky“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

22. Dodatky  ke  smlouvám o  smlouvách  budoucích o zřízení  věcného  břemene se
      SÚS ÚK na akce:  „Nová Ves - kanalizace“,  „STL  plynovod Sebuzín - Církvice“,
      „Plynofikace Hostovice - II. etapa“, „Plynofikce Střekov - osada a Brná - I. etapa“,
      „Plynofikace osada - Brná III. a IV. etapa“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

23. „Bukov - centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - XI. část
       Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

24. Rozpočtové opatření odboru péče o občany
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

25. Manažer koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o zdravotně postižené
      občany
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

26. Org. č. 010620 - změna účelu použití finančního příspěvku pro kostel apoštola Pavla
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

27. Přijetí Daru
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

28. Výstupy z Informačního systému  sociálních  služeb  v  regionu  Ústí nad Labem
      - data za rok 2003
     Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

29. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org.č. 011110
      a Smlouva o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s.
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

30. Účast města Ústí nad Labem na investičních veletrzích v roce 2004 a strategie roku
      2005
      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru aktivní politiky

31. Revitalizace městského centra - I. etapa - informace o postupu přípravy
      Předkládá: Radek Vonka, vedoucí projektového týmu

32. Přehled vývoje platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených městem
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

33. Plnění plánu práce RM za II. pololetí 2004
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

34.  Zahájení zadávacího řízení - výzva k jednání společnosti Metropolnet a.s.
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

35. Výběr auditora společnosti Metropolnet a.s.
       Předkládá: Ing. arch. Zdeněk Šťastný, člen představenstva spol. Metropolnet a.s.

II. Kontrolní zprávy

1. Kontrola hospodaření v ÚSP Hliňany, Všebořice, Čajkovského a Trmice
    Předkládá: Dr. Naděžda Hudíková, vedoucí odboru kontroly

2. Vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za rok 2004
    Předkládá: Dr. Naděžda Hudíková, vedoucí odboru kontroly


III. Různé:

 

 


                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                            primátor města