image

Pozvánka na 27.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

27. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 2. prosince 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 

 


 

 

 

Zprávu o plnění usnesení Rady města

Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Rozpočtové opatření finančního odboru v rozpočtu r. 2004

    Předkládá: Ing.  Rudolfa Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

2. Změna způsobu ručení za půjčku pro ZOO

    Předkládá: Ing.  Rudolfa Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

3. Prominutí části příslušenství pohledávek bývalé SDF s.r.o. a postoupení pohledávek

    Předkládá: Ing.  Rudolfa Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

4. Přijaté neinvestiční dotace

    Předkládá: Ing.  Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

5. Zrušení usnesení RM č. 627/04 ze dne 4.11.2004 - statut Školské komise RM

    Předkládá: Ing.  Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

6. Přijetí finančního daru

    Předkládá: Ing.  Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

 

7. Vyhodnocení nabídek firem poskytujících služby hromadného rozesílání SMS zpráv

    Předkládá: Ing.  Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

 

8. Rozpočtové opatření odboru ŽP org.č. 011130

    - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin

    Předkládá: Ing.  Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

9. Změny v systému nakládání s komunálním odpadem v r. 2005

    Předkládá: Ing.  Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

10. Záměr vyhlášení veřejné soutěže dle Zákona č. 40/2004 Sb. (O zadávání veřejných

      zakázek) na akci „ nakládání s komunálním odpadem, popřípadě jiné činnosti“

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

11. Rozpočtové opatření odboru MOS, příspěvkové organizace Severočeské divadlo

      opery a baletu Ústí nad Labem a příspěvkové organizace Kulturní středisko města

      Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

12. Úpravy objemů prostředků na platy a odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových

      organizací v roce 2004

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

13. Změna nájmu za IV. čtvrtletí 2004 za pronájem objektu kina Hraničář

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

14. Žádost Základní školy Ústí n.L., Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizace o 

      souhlas  zřizovatele s uzavřením Smlouvy o nájmu s právem koupě

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

15. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem,

      Rozcestí 786/2

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

16. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem,

      Na Spálence 1022/27

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

17. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace

      Domov důchodců Velké Březno

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

18. Prodej části pozemků p.č. 288/1 v k.ú. Ústí nad Labem - SUDOP Praha a.s.

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

19. Prodej objektu bývalé Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

20. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 418/6 v k.ú. Klíše - reklamní zařízení

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

21. Zveřejnění záměru prodeje tzv. bloku 019 v k.ú. Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

22. Bezúplatné nabytí nemovitostí z majetku Ústeckého kraje do majetku města Ústí

      nad Labem formou převodu

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

23. Nabytí pozemku p.č. 1480/507 v k.ú. Krásné Březno do majetku města od státu

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

24. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Krásné Březno do majetku statutárního města

      Ústí nad Labem od státu formou darovací smlouvy

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

25. Zařazení pozemku p.č. 1361/3 v k.ú. Klíše do vybraného majetku

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

26. Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem a Klíše - Město Ústí n.L. - Spobyt s.r.o.

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

27. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 725/2 v k.ú. Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

28. Směna pozemků v k.ú. Ústí n.L. - Všebořice, Město Ústí n.L. + p. Vajsejtl

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

29. Převod nemovitostí ve vybraném majetku města formou prodeje - 2. kolo

      Předkládá: Ing.  Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

30. Zřízení příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

31. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

32. Likvidace obchodní společnosti Obecní dům města Ústí nad Labem, s.r.o.

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

33. Projednání OZV o zrušení OZV č. 48/1997 a 57/1998 o stanovení příspěvku na 

      částečnou úhradu  neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a 

      školních klubů

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

34. Rozpočtové opatření odboru MOS . oblast školství org. 010511

      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

35. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Zimní stadion  II. etapa“

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

36. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - Revitalizace městského centra

      Ústí nad Labem - I. etapa“ - přijetí dotace

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

37.  Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Revitalizace  Větruše  - popraviště

        a okolí“ a  „Rekonstrukce Fibichova ul,“

       Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

 

38. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace

      objektu č.p. 392 Větruše v Ústí nad Labem - sportoviště

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

39. „Bukov - centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - IX. část

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

40. OZV o závazných částech 1. změny regulačního plánu pro území „Krásné Březno -

      centrum“ ve vztahu k blokům 009, 016 a Pl

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

41. OZV o závazných částech 4. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „OK-l

      Podhůří, p.p.č. 251/4 a 251/12, k.ú. Habrovice

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

42. OZV o závazných částech 22. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem

      „Sebuzín - střed“

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

43. OZV o závazných částech 30. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem

      „Sportovně rekreační areál Klíše“

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

44. OZV o závazných částech  regulačního plánu „Skorotice - Pod Školou“

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

45. Změna  ÚPnSÚ  Ústí nad Labem - “Nový povodňový  model na území  města  Ústí

      nad  Labem“,  zapracování  záplavových  zón,  aktivní  zóny  řek  Labe  a  Bíliny a

      Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního plánu - souborné

      stanovisko ke Konceptu

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

46. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-1 Krásné Březno, p.p.č. 1472/2 a 1472/5, k.ú.

      Krásné Březno“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

47. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-1 Krásné Březno, p.p.č. 1475/1 a 1475/2, k.ú.

      Krásné Březno“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

48. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-1 Podhůří, p.p.č. 271/3, k.ú. Habrovice“

      - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

49. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „OK-1 Sebuzín - Stráně a údolí - p.p.č. 287/6-7.

      289/3-4 a 290/4-5 k.ú. Sebuzín“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

 

50. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Přístav Vaňov“ - pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

51. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - p.p.č. 111/1“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

52. Svazek obcí „Sdružení Labe“

      Předkládá: Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora

 

53. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

      Předkládá: Ing.  Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

54. Realizace projektu Zdravé město Úst nad Labem

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

55. Výsledky hospodaření za III. čtvrtletí r. 2004 obchodní společnosti TSmÚ, s.r.o.

      Předkládá: Ing.  Miroslav Harciník, předseda dozorčí rady TSmÚ, s.r.o.

 

 

 

III. Různé:

 

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města