image

Pozvánka na 23. zasedání RM (27.11.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
P o ř a d   j e d n á n í

23. (mimořádného) zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
 které se bude konat dne 27. listopadu 2003 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Plnění usnesení Rada města
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


I. Hlavní zprávy:

1. Poskytnutí půjček a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
    Změna a doplnění Prováděcích pokynů k OZV č. 39/95 v platném znění
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Žádost Společnosti vlastníků bytových jednotek domu č. 2243 a 2244 v ulici I.   
    Olbrachta, Ústí nad Labem o snížení splátek na poskytnutou půjčku z FRB
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. OZV č. .../2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 a 91/20002
    o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
    třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. OZV č. .../2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 56/1998 o místním
    poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

5. OZV č. .../2003 o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství
    a ze vstupného
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

6. Informativní zpráva o průběhu přípravy dražby pohledávek
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

7. Rozpočtové opatření k přesunu výdajů na pořízení investice Metropolnet
    - dokončení rozvodů optických kabelů z hlavní činnosti do vedlejší
    hospodářské činnosti
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

8. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, org.č. 1403
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

9. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - org.č. 1000
    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

10. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - org.č. 1000  ve výši
      105,10 tis. Kč
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

11. Návrh OZV č. ...., kterou se mění a upravuje OZV č. 82/2001
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

12. Informace o výsledcích studie „Vymístění provozu Spolchemie
      s nepřijatelnými riziky z centra města“
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic
                        Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

13. Prodej pozemku pod připravovanou spínací stanicí v Průmyslové Zóně
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

14. Regulační plán „Centrální park“ - návrh zadání
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

15. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

16. Rozpočtové opatření - „Bukov centrum - infrastruktura“
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

17. Rozpočtové opatření - „Bukov centrum“ - výstavba 3 byt. domů
      s 213 nájemními byty
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

18. Rozpočtové opatření - Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

19. Rozpočtové opatření - „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín,
      úsek Svádov, přívoz - Valtířov, železniční přejezd“
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

20. Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Velké Březno,
      Tivoli - Malé Březno, hranice okresu
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

21. Přijetí grantu a rozpočtové opatření - „Obnova a stavební úpravy
      Činoherního studia“
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

22. Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu ZOO
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic 
23. Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

24. Nařízení města Ústí nad Labem č. .../2003
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

25. Nařízení města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

26. Veřejné zakázky „Opravy komunikací ve vlastnictví města Ústí
      nad Labem“ (na stůl)
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

27. Rozpočtové opatření org.č. 1420 - Městské policie
      Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí n.L.

28. Analýza bezpečnosti ve městě
      Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí n.L.

29. Rozpočtové opatření org.č. 1910
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

30. Rozpočtové opatření org.č. 1910
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

31. Úprava usnesení RM č. 309/03 z 5.6.2003
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

32. Rozpočtové opatření org.č. 1910 - povodně - lázně Brná
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

33. Úprava usn. RM č. 439/03 ze dne 4. 9. 2003
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

34. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3290/1, k.ú. Střekov
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

35. Směna pozemku v k.ú. Ústí nad Labem - manželé Kodrlovi
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

36. Převod nemovitostí st.p.č. 2807/2 a p.p.č. 2807/3 v k.ú. Střekov
      formou prodeje
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

37. Majetkoprávní vypořádání - TJ Chemička Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

38. Nabytí nemovitostí formou odkoupení v k.ú. Brná nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

39. Dodatek k nájemní smlouvě spol. EUROPLAKAT s.r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

40. Vyjmutí technologických zařízení výměníkových stanic v k.ú. Ústí nad
      Labem a k.ú. Klíše se smlouvy s THmÚ s.r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

41. Úprava usnesení RM č. 336/02 ze dne 5. 9. 2002
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

42. Rozpočtové opatření odboru MOS org. č. 1300 a org. č. 1900
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

43. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. č. 1300
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

44. Rozpočtové opatření org. č. 3020  - Domov důchodců Severní Terasa
      - zapojení účelové dotace z Ministerstva obrany ČR
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

45. Rozpočtové opatření org.č. 4000 - Zoologická zahrada
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

46. Rozpočtové opatření org. č. 1900 - OMOS a org.č. 4200 - Městské divadlo
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

47. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. č. 1300 a odboru
      rozvoje a investic org.č. 1800
       Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

48. Zplnomocnění ředitelky MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

49. Dodatek č. 1 k vnitřnímu platovému předpisu pro školy a školská zařízení
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

50. Schválení dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí
      nad Labem a Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o.
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

51. Návrh na vyřešení závazků a pohledávek KD KB Corso a spol. BLACK s.r.o.
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

52. Dohoda o splátkách dluhu
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

53. Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ v právní subjektivitě
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

54. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

55. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

56. Zajištění dopravy obyvatel města Ústí nad Labem do rekreačního areálu
      Zadní Telnice v době lyžařské sezóny
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

57. Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Milanu Hejdukovi
       Předkládá: Mgr. Jan Kubata, člen RM

58. Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Václavu Neckářovi
      Předkládá: Mgr. Jan Kubata, člen RM
     
59. Termíny jednání RM a ZM v roce 2004
       Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

60. Výsledek hospodaření za období 1-9/2003 obchodní společnost Technické
       služby města Ústí nad Labem, s.r.o., včetně komentáře
       Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

61. Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 2/2003 Organizační řád (na stůl)
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

62. Výpůjčka vodovodního zařízení, k.ú. Bukov
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

63. Návrh dodatku č. 1 Statutu Fondu obnovy a rozvoje (na stůl)
      Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru


Různé:

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města