Pozvánka na 23.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

23. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 21. října 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 


 

Plnění usnesení RM (ústně)

Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru 100 mil. Kč

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

 

2. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č. 010511

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

3. Rozpočtové opatření odboru MOS  010511

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

4. Detailní  podmínky vstupu strategického partnera do TSM s.r.o.  a Zakladatelská

    listina TSM, s.r.o.

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

5. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků a nemovitostí v k.ú. Klíše - Sportovně

    rekreační areál EDENPARK Ústí nad Labem

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

6. Vyjmutí technologického zařízení výměníkové stanice v k.ú. Klíše ze smlouvy s 

    THmÚ s.r.o.

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

7. Veřejná sbírka (na stůl)

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

8. Záměr „Výroba MEŘO (methylesteru z  řepkového oleje) SETUZA a.s.“

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

 

9. Rozpočtové opatření OŽP org.č. 011101, na separaci využitelných složek

    komunálního odpadu

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

 

10. Návrh smlouvy o podpoře ze SFŽP ČR na akci „Zakládání prvků územních systémů

      ekologické stability - Všebořice, důlní propadlina, Ústí nad Labem, kraj Ústecký“

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

 

11. Rozpočtová změna odboru dopravy

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

 

12. Operační plán zimní údržby místních komunikací pro období 2004 - 2005

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

 

13. Tarif MHD   v Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

 

14. Rozpočtové opatření ORI - „Revitalizace Letního kina“

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

 

15. Revitalizace Městského stadionu - uzavření smlouvy o spolupráci při využívání  

       pozemku

       Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

 

16. Rozpočtové opatření org. č. 010620 a org. č. 011001 - Oprava varhan

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

17. Rozpočtové opatření org.č. 010620 a org. 011001 - výstava k výročí 17.  listopadu

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

18. Cena primátora - rok 2004

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

19. Přepracovaný Bezpečnostní program společnosti Linde Technoplyn, a.s. - Výrobně

      distribuční centrum SC2 Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

 

20. Způsob zpracování analýzy rizik - Spolchemie

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

 

21. Vytvoření sociálního fondu společnosti Metropolnet

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

III. Různé:

 

 

 

                                        Mgr. Petr Gandalovič

                                              primátor města