image

Pozvánka na 21. zasedání RM (13.11.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
P o ř a d   j e d n á n í

21. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
 které se bude konat dne 13. listopadu 2003 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Kontrola plnění usnesení Rady města (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ
   

I. Hlavní zprávy:

1. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí org. č.  1000
    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

2. Projednání úspor ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí
    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

3. Harmonogram a finanční plán výstavby světelných zařízení a kruhových
    objezdů na území města Ústí nad Labem do roku 2006
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

4. Rozpočtové opatření org.č. 1910 - zapojení účelové dotace od Krajského
    úřadu Ústeckého kraje na akci „Rekonstrukce úpravny termální vody -
    Městské lázně“
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

5. Rozpočtové opatření org.č. 1910 - zapojení účelové dotace od Krajského
    úřadu Ústeckého kraje na opravu veřejného osvětlení zničeného povodní
    v roce 2002
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

6. Prodej technologického zařízení VS v ul. Masarykova 1247/164, Ústí nad
    Labem, včetně zrušení věcného břemene vážícího se k VS
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

7. Pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - ČZS ZO Větruše
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM
 
8.  Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 899/142, k.ú. Skorotice
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

9.   Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Předlice a prodej částí
      pozemků fi MINOREC k.s., Ústí n.L. - průmyslová zóna
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

10. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  k.ú. Klíše, Bukov a Všebořice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

11. Zveřejnění záměru pronájmu částí přístřešků zastávek MHD -
      plastové desky s kulturním programem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

12. Zveřejnění pronájmu částí pozemků k reklamním účelům rozšířené
      o zveřejnění v tisku
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

13. Nabytí movitého majetku do majetku města od AC Spartak Ústí nad
      Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

14. Zřízení věcného břemene vážícího se k pozemku p.č. 1926/1 v k.ú.
      Klíše - Aliatel a.s., Praha
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

15. Převod nemovitostí k.ú. Ústí nad Labem - Bělehradské č. 1471/22
      - formou prodeje
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

16. Úprava usn. RM č. 316/02 + pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
      - SVS a.s., Teplice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

17. Vyřazení movitého majetku, ve vlastnictví města Ústí nad Labem,
      pronajatého spol.
      Memory in Memory s.r.o., z účetní evidence
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

18. Rozpočtové opatření org.č. 4100 - Činoherní studio a org. č. 4200 -
      Městské divadlo - zapojení účelové dotace z Ministerstva kultury ČR
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

19. Stanovení limitu mzdových prostředků a schválení odpisů
      dlouhodobého  majetku příspěvkových organizací pro rok 2003
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

20. Přehled o svěřeném movitém majetku školským zařízením v roce 2002
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

21. Změna zřizovacích listin základních a mateřských škol
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

22. Návrh na sloučení organizací č. 4700 - Kulturní středisko Albis, č. 4800
      - Kulturní dům Krásné Březno CORSO a Kulturní středisko MO - město
      Ústí nad Labem
      Návrh na změnu zřizovatele Kulturní středisko  MO - město Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS
 
23. Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, III. etapa, část Velké Březno
      - Tivoli, Přerov - bezúplatné nabytí  pozemků
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

24.  Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku
       „Průmyslová zóna Severní Předlice - I. etapa, III. stavba“
       Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

25. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
      Předkládá: Ivan Dostál, člen RM

26. Cena primátora - rok 2003
      Předkládá: Ivan Dostál, člen RM

27. Rok Trpaslíka v Ústí nad Labem 2004
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

28. Finanční výhled zabezpečení informačních technologií včetně pořízení
      informačního systému pro město Ústí nad Labem - společností
      Metropolnet a.s.
       Předkládá: Ing. Jiří Brodský, předseda, představenstva společnosti
       Metropolnet a.s.

29. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku
      „Zimní stadion - I. etapa, Ústí nad Labem“
      Předkládá:  ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

Různé:


                                                 Mgr. Petr Gandalovič
                                                      primátor města