image

Pozvánka na 20. zasedání RM (30.10.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
P o ř a d   j e d n á n í

20. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
 které se bude konat dne 30. října  2003 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Kontrola plnění usnesení RM
    Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ (ústně)


I. Hlavní zprávy:

1. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org.č. 1300, 2080, 2150,
    2240, 2270
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

2. Rozpočtové opatření úhrada - dlužného nájemného za objekt Šrámkova 38
    - mimosoudní vyrovnání
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

3. Rozpočtové opatření org. č. 2040
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

4. Projednání úspor ve výdajové části rozpočtu odboru MOS, včetně
    příspěvkových organizací
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. Záměr „Rozšíření výroby léčiv a chemických látek na hale chemických
    výrob, udržení a rozšíření zaměstnanosti v a.s. Chemopharma
    Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

6. Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3290/1, k.ú. Střekov
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

7. Zveřejnění záměru výpůjčky částí p.p.č. 923/1 a 923/2, k.ú. Předlice
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

8. Doprava v klidu - centrum města Ústí nad Labem
    Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy


9.  Rozpočtové změna výdajové části rozpočtu odboru dopravy na
     rok 2003
     Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

10. Rozpočtové opatření org. č. 1202 - přijetí dotace z MMR na změnu
      územního plánu SÚ Ústí nad Labem - zpracování záplavových území
      a aktivních zón řek Labe, Bíliny a Ždírnického potoka na území města
      Ústí nad Labem do územního plánu
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

11. Rozpočtové opatření - „Rekonstrukce a modernizace gazelince
      - ustájení slonů v ZOO v Ústí nad Labem“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

12. Rozpočtová změna - „Využití geotermální energie a ekologizace
      provozu ZOO v Ústí nad Labem“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

13. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a údolí II“ - pořízení
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

14. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - p.p.č.305, 999/1“ - pořízení
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

15. Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ v právní subjektivitě
      Předkládá: ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

16. Zajištění náhradních tréninků a zápasů plavců a vodních pólistů v době
      uzávěrky plaveckého areálu Klíše (na stůl)
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

17. Rozpočtová změna - změna účelu části dotace  pro městský obvod
      město na sportovní plácky
      Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora


III. Různé:

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města