Pozvánka na 20.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

20. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 9. září 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na  MmÚ, III. poschodí

 

 


 

Plnění usnesení RM (ústně)

Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Stížnost Mgr.  L. Floriánové (odložený materiál I/41 z 18. RM)

    Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO

  

2. Doplňující informace k „Vyúčtování hospodaření města k 30. 6. 2004“ v části 

    neinvestičních výdajů

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

 

3. Žádost dlužníka - p. Klímové o prominutí poplatku z prodlení

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

 

4. Rozpočtové opatření org.č. 1100 na zabezpečení akce Masarykova ulice - bezpečná

    ulice, část 7 a 8

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek,  vedoucí odboru dopravy

 

5. Rozpočtové opatření org.č. 1100 na zabezpečení akce  - oprava zdi Střekovské nábřeží

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek,  vedoucí odboru dopravy

 

6. Cenové podmínky placeného stání

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek,  vedoucí odboru dopravy

 

7. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org.č. 010511

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

8. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org.č. 010511

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

9. Rozpočtové opatření odboru MOS - přesun finančních prostředků v neinvestiční části

    rozpočtu org.č. 1910

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

10. Zadávací dokumentace veřejné soutěže o návrh na akci „Návrh na opravy,

      postupnou obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí

      nad Labem“

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

11. Záměr vstupu strategického partnera do TSM s.r.o.

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

12. Úprava usnesení RM č. 99/04

       Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

13. Rozpočtové opatření org.č. 1910 veřejné osvětlení v ul. 1. Máje, k.ú. Krásné Březno

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

14. Převod nemovitostí ve vybraném majetku města formou prodeje (na stůl)

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

15. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

16. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - Průmyslová zóna Severní Předlice

      - I etapa, III. stavba“ přijaté dotace

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

17. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“ - Návrh

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

   

18. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1, k.ú. Habrovice“

      - schválení pořízení

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

19. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“ - návrh zadání

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

20. Změna územního plánu „Sebuzín - střed“ - Návrh

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

21. Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - souborné stanovisko

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

22. Změna ÚPnSÚ stí nad Labem - Nový povodňový model na území města Úst nad

      Labem“ - souborné stanovisko

      Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

23. „Bukov - Centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - VI. část

       Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

24.  Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Opravy a úpravy objektu

       Činoherního studia“

       Předkládá: Ing. Luboš Pauer, zástupce vedoucího ORI

 

25. Bytové družstvo Bukov - jmenování nového člena představenstva

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

26. Protipovodňová opatření v Ústí nad Labem

      Předkládá: Ivan Charvát, vedoucí projektového týmu

 

27. Zřízení věcných břemen ve prospěch Dopravního podniku města Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

28. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 20. 11. 1999

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

29. Jmenování vedoucího odboru rozvoje a investic MmÚ

       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

30. Doporučení nového člena dozorčí radě Tepelného hospodářství města Ústí nad

      Labem s.r.o., na základě rezignace p. Martina Prachaře

       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

31. Výsledky hospodaření ze I. pololetí r. 2004 obchodní společnosti TSmÚL, s.r.o.

      Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, předseda dozorčí rady TSmÚL, s.r.o.

 

32. Směna pozemků v k.ú. Bukov (na stůl)

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

33. Memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a ZO OS

      ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a Domem kultury chemiků s.r.o.

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

II. Kontrolní zprávy:

 

1. Mimořádná kontrola hospodaření a inventarizace majetku v Domově důchodců  

    Velké Březno

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

III. Různé:

 

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města