image

Pozvánka na 2. zasedání RM (29.1.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora


P o ř a d   j e d n á n í

2. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 29. ledna 2004 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Plnění usnesení Rady města
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1. Rozpočtové opatření k zapojení finančních prostředků z Krajského úřadu
    pro MO na opravy po povodních
    Předkládá: Ing.  Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Rozpočtové opatření k vytvoření finančních zdrojů pro PO ZOO na
    vyhotovení propagačního videofilmu
    Předkládá: Ing.  Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. Podání žádosti o udělení licence týkající se provozování zoologických
    zahrad pro Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

4. Rozpočtové opatření příspěvkové organizace MŠ Střekov, Sukova 1174/1,
    č. org. 2230
    Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. Schválení přijetí daru od s.r.o. Emma Srncová - Muzeum úsměvů
    a následné rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, č. org. 1901
    Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

6. Rozpočtové opatření org. č. 1400 - zapojení volných finančních
    prostředků na bankovních účtech MmÚ na nákup referentského automobilu
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

7. Rozpočtové opatření org. č.  1330
    Předkládá: Ing.  Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

8. Manažeři koordinačních skupin
    Předkládá: Ing.  Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

  9. Výpůjčka částí p.p.č. 923/1 a 923/2 v k.ú.  Předlice
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

10. Převod nemovitosti Na Spálence 834/25 se st.p.č. 1660 a p.p.č. 1661/1
      k.ú. Klíše do správy odboru SOM
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

11. Bezúplatné nabytí VO v k.ú. Skorotice do majetku města
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

12. Zařazení pozemků do vybraného majetku města  v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

13. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

14. Zřízení věcných břemen v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

15. Zřízení věcného břemene v k.ú. Všebořice
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

16. Ukončení nájmu bytu v obj. Resslova 42
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

17. Zrušení usnesení RM č. 592/03 ze dne 13. 11. 2003
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

18. Zpráva o efektivnosti pojištění majetku města
      Předkládá:  Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

19. Návrh opatření ke zefektivnění provozu Patrových garáží pod Mariánskou
      skálou
      Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, člen RM

20. Stavba: Revitalizace Habrovického rybníka - výběr uchazečů o veřejnou
      zakázku
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ORI

21. Stavba: Kanalizace Strážky I. etapa - výběr uchazečů o veřejnou zakázku
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ORI

22. Stavba: Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu -
      Zoologická zahrada v Ústí nad Labem - II. stavba - konečné umístění
      uchazečů o veřejnou zakázku
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ORI

23. Přijetí peněžitého daru od firmy Sallerova výstavba, spol. s r.o.
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ORI

24.  Bukov - centrum, způsob obsazování bytových jednotek
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ORI

25. Záměr „Závod na výrobu nerezových trubek“ v průmyslové zóně
      Severní Předlice
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

26. Petice občanů ul. Obvodová
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

27. Změna Organizačního řádu MmÚ
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

28. Sportovní kalendář 2003 - změna
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

29. Rok Trpaslíka v Ústí nad Labem 2004 - informace
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

30. Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ivan Charvát, předseda komise prevence kriminality města
      Ústí n.L.

31. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003
      Předkládá: Ivan Charvát, předseda komise prevence kriminality města
      Ústí n.L.


II. Kontrolní zprávy

1. Kontrola uzavřených smluv v oblasti prodeje a pronájmu majetku města vč.   
    statistických  údajů na ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa a Neštěmice
    Předkládá: Dr. Naděžda Hudíková, vedoucí odboru kontroly

2. Kontrola činnosti a financování v Informačním středisku města Ústí nad
    Labem
    Předkládá: Dr. Naděžda Hudíková, vedoucí odboru kontroly

 


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města