image

Pozvánka na 2. zasedání RM (27.1.2005)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 


P o ř a d   j e d n á n í

2. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 27. ledna 2005 od  8.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


 

Kontrola plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


I. Hlavní zprávy:

1. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - dofinancování staveb
     Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

2. Kanalizace Olšinky - Svádov - konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku
    Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

3. Rozpočtové opatření odboru aktivní politiky
    Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí OAP

4. Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: “Sportoviště - zrcadlové bludiště“
    - financování
    Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí OAP

5. Prezentace investičního záměru Novachem Manufacturing s.r.o. v PZ „Severní
    Předlice“ a prodej pozemků v PZ tomuto irskému investorovi
    Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí OAP

6. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2005
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

7. Trolejbusová trať Ústí nad Labem Střekov (na stůl)
     Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

8. Uzavírka silnice I/8 v úseku Bořislav - Teplice (na stůl)
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

9. Vnější havarijní plán zóny havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie
    Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

10. Vymístění skladu hořlavin na Ovčím vrchu - posouzení variant
       Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

11. Nakládání s komunálním odpadem v r. 2005
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

12. Vyhlášení nové veřejné sbírky ve prospěch Ústeckého útulku
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

13. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

14. Odvolání jednatele společnosti Technické služby města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

15. Nabytí části p.p.č. 901/1 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města formou darovací
      smlouvy
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

16. Doporučující stanovisko zřizovatele - stanovení příspěvku na částečnou úhradu 
      neinvestičních nákladů mateřských škol
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

17. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov
      důchodců Velké Březno
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

18. Potvrzení výsledku veřejné soutěže o návrh na akci „Návrh na opravy, postupnou  
      obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

19. Zmocnění náměstka primátora Mgr. Tomáše Jelínka
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

20. Zmocnění ředitele Městských služeb Ústí nad Labem k uzavírání smluv o nájmu  
      hrobových míst na spravovaných pohřebištích
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

21. Ukončení platnosti nájemní smlouvy na movitý majetek v objektu č.p. 780, k.ú.
      Krásné Březno
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

22. Změna Organizačního řádu MmÚ
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

23. Směrnice Rady města č. 1/2005 „Pravidla pronájmů bytů zvláštního určení“
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

24. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
      zastupitelstev
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

25. Poskytnutí finančního příspěvku na studium
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

26. Nové krematorium - dodatek k nájemní smlouvě (na stůl)
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora


II. Kontrolní zprávy:

1. Plán kontrolních akcí MmÚ a zjištění informací k zákonu č. 320/2001 Sb. v roce 2005
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


III. Různé:

 

 


                                                                      Mgr. Petr Gandalovič
                                                                           primátor města