image

Pozvánka na 19. zasedání RM (31.5.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

19. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 31. května 2007 od 9.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí  

 


 

1. Plnění usnesení RM (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2. Návrh čerpání 4. tranše úvěru od EIB
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

 3. Rozpočtová opatření finančního odboru
     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

 4. Poskytnutí půjček a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

5. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru MOS
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

6. Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci  OMOS
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

7. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad    
    Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

8. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci „Výměna zvukového zařízení 
    v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 10, p.o.“
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

9. Právní posouzení – Metropolnet, akciová společnost
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

10. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí org. 011130 - přijetí neinvestiční
      dotace od Ministerstva zemědělství ČR k úhradě zvýšených  nákladů na výsadbu
      minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v  2. pololetí 2006
      Předkládá: Ing.  Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

11. Stanovisko obce k provedení zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení
      Předkládá: Ing. Roman  Zetlitzer, vedoucí OPO

12. Zřízení přípravných tříd ZŠ pro školní rok 2007/2008
      Předkládá: Ing. Roman  Zetlitzer, vedoucí OPO

13. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Páteřní komunikace rekreační oblasti
      Milada“
     Předkládá: Ivo Zíka, pověření vedením OI

14. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Parkovací dům s ledovou plochou
      - ZS“
     Předkládá: Ivo Zíka, pověření vedením OI

15. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

16. Žádosti o dotace na projekty „Svádov – Olšinky kanalizace“ a „Nová Ves –   
      kanalizace,  Ústí nad Labem – Strážky, kanalizace“ - zamítnutí
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

17. Projekt „Ústí nad Labem – záchrana architektonického dědictví města“ – žádost o
      dotaci a vytvoření projektového týmu
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

18. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

19. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Klíše
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

20. Převod části pozemku v k.ú. Bukov formou prodeje
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

21. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

22. Zatížení pozemku v k.ú. Dobětice věcným břemenem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

23. Revokace usnesení RM č. 456/06 a 480/06
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

24. S t a ž e n o

25. Zařazení nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku  a zveřejnění
      záměru výpůjčky
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

26. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

27. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

28. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

R ů z n é

 

 

                                                                                    Mgr. Jan Kubata
                                                                                     primátor města