image

Pozvánka na 18. zasedání RM (17.5.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

18. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 17. května 2007 od 9.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí  

 


 

1. Plnění usnesení RM (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „ZŠ Karla IV. – statické zajištění a
    kanalizace“
    Předkládá: Ivo Zíka, pověřený vedením odboru investic

3. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Ústí nad Labem – Střekov
    - rekonstrukce komunikace Karla IV.“
    Předkládá: Ivo Zíka, pověřený vedením odboru investic

4. Zřizování sběren kovového odpadu na území města Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Lubor Pauer, pověřený vedením OÚP

5. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje – podněty Odboru územního plánování
    MmÚ k návrhu zadání
    Předkládá: Ing. Lubor Pauer, pověřený vedením OÚP

6. Rozpočtové opatření organizace č. 012001 – Městská policie Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad Labem

7. Vyjádření územně samosprávného celku dle zákona o posuzování vlivu na ŽP
     „Bioplynová stanice Jedlová Hora k.ú. Ústí nad Labem“
     Předkládá: Ing. Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

8. Veřejná zakázka: „Celoplošný sběr, přepravu (svoz) a zajištění úpravy (dotřídění)
    vyseparovaných složek komunálních odpadů za účelem jejich materiálového využití
    včetně materiálového využití ve statutárním městě Ústí nad Labem:
      a) skla (20 01 02) a skleněných obalů (15 01 07)
      b) papíru a lepenky (20 01 01) , papírových a lepenkových obalů  (15 01 01)
      c) plastů (20 01 39), plastových obalů (15 01 02), kompozitních obalů (15 01 05) a
          směsných obalů (15 01 06)     
      Předkládá: Ing. Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

9. Rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství org. č. 010511
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm,  vedoucího odboru MOS

10. Rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství org. č. 010511
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm,  vedoucího odboru MOS

11. Smlouva o provozování, správě a údržbě objektů čekáren MHD, reklamních
       zařízení, staveb pro reklamu a reklamy na nemovitém majetku Statutárního města
       Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm,  vedoucího odboru MOS

12. Personální řešení funkce jednatele (ředitele) společnosti Dům kultury města Ústí
      nad Labem s.r.o.
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm,  vedoucího odboru MOS

13. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem,
      Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm,  vedoucího odboru MOS

14. Příprava na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v letech 2007 - 2013
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

15. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

16. PZ Severní Předlice – MINOREC k.s.
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

17. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

18. Turistická doprava na Labi
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

19. Navýšení spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy Azylového
      domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem“
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

20. Poskytnutí účelové dotace
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

21. Udělení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě MŠ a ZŠ na školní rok 2007/08
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer,  vedoucího OPO

22. Dotace 2007 pro o.s. Sokrates – Změna účelu v poskytnutí dotace
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer,  vedoucího OPO

23. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru péče o občany
       - Hry  III. Olympiády dětí a mládeže ČR v Ústí nad Labem 2007
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

24. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

25. Pronájem nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

26. Pronájem nemovitostí v ul. Poláčkova 1, k.ú. Ústí nad Labem – CESPO o.s.
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

27. Zveřejnění záměru prodeje  části pozemku v k.ú. Předlice
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

28. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Předlice
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

29. Nabytí nemovitosti v ulici B. Němcové č.p. 226 v k.ú. Předlice do majetku města
      formou darování
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

30. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Krásné Březno
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

31. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

32. Zřízení věcného břemene v k.ú. Bukov
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

33. Dohoda o přechodu práv a povinností k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření
      budoucí kupní smlouvy ze dne 20. 1. 2004
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

34. Uzavření smlouvy nájmu technického zařízení přístavního můstku DC3 s Českými
      přístavy a.s.
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

35. Dodatek k mandátní smlouvě s Městskými službami Ústí nad Labem, p.o.
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

36. Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí s FK RAVEL JUNIOR Ústí nad
      Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

37. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Homole u Panny – přestupková agenda
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

R ů z n é

 

 

                                                                                  Mgr. Jan Kubata
                                                                                   primátor města