image

Pozvánka na 18.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

18. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 26. srpna 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 


 

Zpráva o plnění usnesení RM (ústně)

Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí r. 2004

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

2. Informace o sjednaných podmínkách úvěru pro Dopravní podnik města Ústí nad

    Labem

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

3. Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných

    pohledávkách MmÚ k 30. 6. 2004

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

4. Informativní zpráva o výsledku dražby pohledávek

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

5. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy U plavecké haly, Ústí

    nad Labem, Na Spálence 1022/27

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

6. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad

    Labem, Rozcestí 786/2

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

7. Rozpočtové opatření organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem - zapojení 

    účelové  dotace z Ministerstva životního prostředí

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

8. Rozpočtové opatření odboru MOS, č. org. 1900 a org.č. 1901 - oblast školství, 

    zapojení účelových  dotací z Krajského úřadu Ústeckého kraje

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

9. Rozpočtové opatření organizace č. 2420 - Základní škola a mateřská škola Ústí nad  

    Labem, Pražská 166/47, příspěvková organizace a organizace č.  2070 - Základní

    škola Ústí nad Labem SNP 2304/6, příspěvková organizace

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

10. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č. 1901

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

11. Rozpočtové opatření organizace č. 1900 - odboru MOS a organizace č. 3050 - Domov

      penzion pro důchodce a Domov pro matky s dětmi Severní Terasa

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

12. Rozpočtové opatření organizace č. 4100 - Činoherní studio Ústí nad Labem a org.č.

      4200 - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem - zapojení účelové dotace

      z  Ministerstva kultury ČR

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

13. Rozpočtové opatření organizace č. 1900 - odboru MOS a organizace č. 3100 Poradna

      pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - zapojení účelové dotace od Úřadu práce 

      Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

14. Rozpočtové opatření organizace č. 1900 - odboru MOS a příspěvkové organizace

      č. 4600 Kulturní středisko města Ústí nad Labem - zapojení účelové dotace od

      Ústeckého kraje

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

15. Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště vydaného dne 1. 7. 2002

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

16. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „ZŠ Nová

      - hřiště s umělým povrchem“

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

17. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „ZŠ Mírová

      -  hřiště s umělým povrchem“

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

18. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Ústí nad

      Labem a příspěvkovými organizacemi

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

19. Potvrzení ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem ve funkci

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

20. Organizační zajištění návrhu postupu likvidace obchodní společnosti ODmÚ s.r.o.

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

21. Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Velké Březno

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

22. Darovací smlouva - převod movitého majetku Policii ČR

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

23. Dodatek k nájemní smlouvě s Memory in Memory s.r.o. ohledně zvýšeného

      nájemného

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

24. Rozpočtové opatření org. č. 1100 na zabezpečení akce Masarykova ulice - Bezpečná

      ulice, část 5 a 6

      Předkládá:  Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

25. Přijetí účelové dotace na akci Masarykova ulice - bezpečná ulice od Státního fondu 

      dopravní infrastruktury

      Předkládá:  Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

26. Vyhodnocení placeného stání na místních komunikacích a Cenové podmínky

      placeného stání

      Předkládá:  Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

27. Zveřejnění záměru pronájmu staveb místních komunikací při provádění 

      výkopových  prací na území města Ústí nad Labem

      Předkládá:  Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

28. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, č.org.  1000 - činnost odborného

      lesního hospodáře

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

29. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí č. org. 1000 - odstraňování

      komunálního resp. objemného odpadu

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

30. Celkové vyúčtování veřejné sbírky ve prospěch Útulku pro opuštěná zvířata v Ústí

      nad  Labem - období 1996 - 2004

      Vyhlášení nové veřejné sbírky ve prospěch Ústeckého útulku

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

31. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Cyklistická stezka Ústí nad Labem  

      - Děčín“ - přijetí dotace

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

32 Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Kanalizace Olšinky - Svádov -

    dokumentace pro stavební povolení“

    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

33. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Hřiště s

      umělým povrchem TJ Český lev - Neštěmice“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

34. Revitalizace objektu Větruše č.p. 392 - I. stavba

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

35. Revitalizace městského centra I. etapa, Nová Ves - kanalizace, Strážky - kanalizace -

      uzavření smluv budoucích

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

36. Kanalizace ul. Slepá - příprava realizace stavby

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

37. Pronájem částí pozemků ve všech k.ú. města - reklamní lavičky

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

38. Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě

      Ústí nad Labem v roce 2003

      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

39. Přijaté neinvestiční dotace

      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

40. Poskytnutý grant MMR ČR a Centra pro regionální rozvoj ČR

      Poskytnutý příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti

      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

41. Stížnost Mgr. L. Floriánové

      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

42. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

43. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

44. TJ Božtěšice - příspěvek na činnosti do 18 let - rok 2003

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

45. Rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu finančního odboru, org.č. 5400 a

      odboru péče o občany, org.č. 1320

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

46. Podnět společnosti Calabrone (na stůl)

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

47. Jmenování člena Představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.

       na základě rezignace Mgr. Jana Kubaty

       Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

48. Dodatky ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2003

      (úkryty CO Masarykova a Pod Vodojemem)

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

 

49. Dohoda města se Spolkem k součinnosti při vyrozumění obyvatel města Ústí nad 

      Labem při únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo látek tvořících 

      barevný efekt

      Předkládá: Jan Řeřicha, člen RM

 

50. Plnění Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a 

      Hospodářskou  a sociální radou Ústecka ze dne 21. 6. 2002

      Předkládá: Jan Řeřicha, člen RM a představenstva HSRÚ

 

51. Plnění plánu práce Rady města za 1. pololetí roku 2004

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

52. Rezignace vedoucího odboru rozvoje a investic

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

53. Snížení počtu zaměstnanců města, změna Organizačního řádu MmÚ

       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

54. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

55. Jmenování výkonného ředitele společnosti Metropolnet, a.s.

       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník Mm

 

56. „Bukov - Centrum“ - schválení seznam budoucích nájemníků - V. část

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

57. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (na stůl)

      Předkládá: Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora

 

 

II. Kontrolní:

 

1. Vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za 1. pololetí roku 2004

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

2. Informace k Petici proti výstavbě objektu v lokalitě Růžový palouček

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

 

III. Různé:

 

 

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města