Pozvánka na 16.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

16. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 8. července 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace

    Městského stadionu - atletická dráha“

    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI  

 

2. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Činoherní

    studio, dodávka systému (praktikáblů a sedadel)“

    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

3. Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých

    vztahů “Collegium Bohemicum“ - financování

    Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí OAP

 

4. Rozšíření předmětu nájmu o část p.p.č. 2431/2 k.ú. Ústí nad Labem k reklamním

    účelům spol. RENGL, s.r.o.

    Předkládá: Šárka Francová, pověřena řízením odboru SOM

 

5. Pronájem částí přístřešků zastávek MHD

    Předkládá: Šárka Francová, pověřena řízením odboru SOM

 

6. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze SFŽP ČR na investiční akce k

    ochraně přírody a krajiny „Obnova turistické stezky Nebeské schůdky“

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

 

7. Integrované povolení pro zařízení „Provoz EPITETRA ve Spolku pro chemickou a

    hutní výrobu, a.s.“

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

 

8. Souhlas s provedením reklamního nátěru na přístřešku zastávky MHD

    Předkládá: Šárka Francová, pověřena řízením odboru SOM

 

II. Různé:

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města