image

Pozvánka na 14.RM

17.06.2004

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

14. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 17. června 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

=================================================================

 

1. Plnění usnesení Rady města (ústně)

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

I. Hlavní zprávy:

 

1.  Úvěr na akce  částečně spolufinancované z fondů EU

     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

 

2. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org.č. 1000

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

 

3. Záměr „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem - sanace zemin

    kontaminovaných rtutí“

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

 

4. Ročenka Město Ústí nad Labem - životní prostředí 2003

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

 

5.  Návrh zástupce města v Dozorčí radě SVS, a.s.

     Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

6. Zřízení věcného břemene v k.ú. Krásné Březno

    Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

7. Vyjmutí části pozemku z ploch pro bezúplatný převod z vlastnictví státu do majetku

    města

    Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

8. Vyjmutí pozemků p.č. 663, 662/2 v k.ú. Ústí nad Labem z prodejů prostřednictvím

    RK SEVER s.r.o.

    Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

9. Vyjmutí pozemku z vybraného majetku v k.ú. Bukov a svěření do správy MO

      ÚL - město

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

10. Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 4107 v k.ú. Střekov

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

11. Bezúplatný převod vodovodních řadů a kanalizace

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

12. Pronájem nebytových prostor v prodávaných nemovitostech (na stůl)

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

13. Rozpočtové opatření org. 1910  - investiční akce „Nabytí p.p.č. 2520/29 v k.ú.

      Ústí nad Labem

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

14. Rozpočtové opatření OMOS - org.č. 1900 v investiční části rozpočtu

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

15. Rozpočtové opatření odboru MOS org.č. 1900 a příspěvkové organizace Domov

      důchodců Velké Březno č. 3000

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

16. Udělení plné moci ředitelce Domova důchodců Dobětice

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Ústí nad Labem, A. České

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

18. Sloučení Základní a mateřské školy ÚL, Pražská 166/47 se Základní školou ÚL, 

      SNP 2304/6

      Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Ústí n. L., SNP  2304/6

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

19. Smlouva o nájmu movitých věcí mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a

      příspěvkovou organizací Kulturní středisko města Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

20. Rámcový harmonogram - přenesená správa veřejného osvětlení

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

21. Nákup nákladního vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti formou leasingu - ZOO v 

      Ústí  nad Labem

      Potřeba finančních prostředků na opravu vozového parku ZOO v Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMO

 

22. Jmenování ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí n.L., Čajkovského 1475/12

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

23. Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Ústí nad

      Labem, Nová 1432/5

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

24. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Oprava

      Zimního stadionu - II. etapa“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

25. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Oprava

      Zimního stadionu - sedačky hlediště“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

26. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Oprava

      Zimního stadionu - oprava střechy“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

27.  Čerpání finančních prostředků určených na reprezentační akce města (na stůl)

       Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

28. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Nové

      Skorotice - infrastruktura - komunikace“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

29. Projekt regenerace panelového sídliště „Krásné Březno - V Oblouku“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

30. Strážky - kanalizace, uzavření smlouvy o zajištění realizace přeložky plynárenského

      zařízení s SČP a.s. Ústí nad Labem

      Nová Ves - kanalizace, bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům

      pozemků, popř, uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

31. s t a ž e n o

 

32. „Bukov - Centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - IV. část

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

33. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná - stráně“ - návrh zadání

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

34. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Stavební úpravy a opravy

      Činoherního studia“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

35.  Rozpočtové opatření ORI  „Revitalizace objektu Větruše, I. etapa 1. UČS“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

36. Rozpočtové opatření org.č. 1230 - stavba „Revitalizace Letního kina“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

37. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Nová Ves

       - kanalizace

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí ORI

 

38. Rozpočtové opatření org.č. 1010

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

 

39. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004 - přiznání státní

      dotace od MV ČR

      Předkládá: Ivan Charvát, předseda komise prevence kriminality města Ústí n.L.

 

40. Změna Organizačního řádu MmÚ

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

41. Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem, kterým se mění OZV č. 53/1998

      Tržní řád (na stůl)

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

42. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

43. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

44. Rozpočtové opatření org.č. 1320 - „Kinematografie bratří Čadíků“

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

45. Změna ve složení Kulturní komise RM ke dni 17. 6. 2004

      Předkládá: Ivan Dostál, člen RM

 

46. 2. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období let 2004,2005,2006

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

47. Revitalizace městského centra - I. etapa

      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru AP

 

48. Festival nových médií „Digifest 2004“ v Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru AP

 

49. Konference Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru AP

 

50. Výsledky hospodaření za rok 2003 TSmÚ, s.r.o., zpráva auditora, výroční zpráva

      Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2003 a dopis pro vedení společnosti

      Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, předseda dozorčí rady TSmÚ, s.r.o.

 

51. Výsledky hospodaření za rok 2003 společnosti Metropolnet a.s.

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

52. Změna názvu příspěvkové organizace Městské divadlo Ústí nad Labem na

      Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

      Změna zřizovací listiny Městského divadla Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

53. Zařazení objektu v ul. Masarykova č. 1538/17 spolu se st.p.č. 595 a p.p.č. 596/1

      a 596/2 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku města

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

54. Zařazení nemovitostí v k.ú. Klíše a Ústí nad Labem do vybraného majetku města

      Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

55. Výsledky hospodaření společnosti ODmÚ, s.r.o. za rok 2003, , Výroční zpráva za

      rok  2003

      Prémiové ukazatele jednatele společnosti ODmÚ, s.r.o.

      Finanční plán společnosti ODmÚ, s.r.o. na rok 2004

      Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, člen Dozorčí rady

 

II. Kontrolní zprávy:

 

1. Plán kontrolních akcí MmÚ na II. pololetí roku 2004

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

III. Různé:

 

 

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města