image

Pozvánka na 13. zasedání RM (5.6.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

13. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 5. června 2008 od  9.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

1. Plnění usnesení RM (ústně)
    Předkládá: Ing. Leoš Nergl, tajemník MmÚ

2. Rozpočtové opatření finančního odboru
    Předkládá: ing. Libor Turek, náměstek primátora

3. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
    Předkládá: ing. Libor Turek, náměstek primátora

4. Rozpočtové opatření odboru MOS
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

5. Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci oboru
    MOS
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

6. Rozpočtové opatření odboru MOS – org. č. 010511 a 010501
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

7. Rozpočtové opatření odboru MOS – zapojení účelové dotace od Úřadu práce
    Ústí n.L.
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

8. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy v Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
    příspěvkové organizace
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

9. Plat jednatele společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o.
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

10. Změny v zastoupení města v dozorčích radách Metropolnet, a.s. a Domu kultury
      města Ústí nad Labem, s.r.o.
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

11. Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ – Energetický
      sloupek na Mírovém náměstí – přípojka nn
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru investic

12. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Dopravní opatření související s PPO
      Střekov“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru investic

13. Zpráva o ukončení veřejné sbírky ve prospěch útulku pro opuštěná zvířata v Ústí
       nad Labem a o využití finančních prostředků získaných ze sbírky, plnění usn. RM
      č. 34/05      (na stůl)
      Předkládá:  ing. Arch. Jan Zadražil, vedoucí OŽP

14. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
      Předkládá:  ing. Arch. Jan Zadražil, vedoucí OŽP

15. Záměr „Obytný soubor Rezidence Labe Ústí nad Labem – Střekov“
      Předkládá:  ing. Arch. Jan Zadražil, vedoucí OŽP

16. Okresní ulice – bezúplatný převod
      Předkládá: ing. František Podrápský, vedoucí OSR

17.  Projekt „Ústí nad Labem – Zpracování údajů o území a územně analytické
       podklady“ - podání žádosti k IOP a ustavení Řídicí skupiny
       Předkládá: ing. František Podrápský, vedoucí OSR

18.  Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem
       Předkládá: ing. František Podrápský, vedoucí OSR

19.  Záměr stavby „Bytový dům Malátova“ na st. p. č. 1930/18 a p.p.č. 1930/1, 1930/19 a 
       1941/3 v k.ú. Ústí nad Labem – zrušení usnesení RM č. 99/08
       Předkládá: ing. Luboš Pauer, vedoucí OÚP

20.  Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem
       Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

21. Rozpočtové opatření odboru dopravy na rok 2008
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

22. Převod nemovitostí v k.ú. Ústí n. L. a Dobětice formou prodeje – (CESPO o.s.)
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

23. Nabytí pozemku v k.ú. Brná nad Labem - komunikace
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

24. Uzavření dodatku nájemní smlouvy THMÚ, s.r.o.
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

25.  Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
       Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

26.  Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
       Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

27.  Zřízení věcných břemen v k.ú. Ústí nad Labem
       Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

28. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Ústí nad Labem
       Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

29. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Klíše
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

30. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Všebořice
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

31. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Lindava
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

32. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Božtěšice
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

33. Rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru správy a evidence majetku
      a FO-MO město
      Předkládá: Šárka Francová, pověřená vedením OSEM MmÚ

34.  Poskytnutí finančních příspěvků
       Předkládá: Mgr. Milan Knotek, vedoucí KP

35.  Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2008
       Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

36.  Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. – roční účetní závěrka za rok 2007
       Předkládá: Mgr. Jan Kubata, primátor města

37. Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. …../2008, kterým se mění a doplňuje
      příloha č. 1 k nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007, kterým se
      vydává  tržní řád
      Předkládá: ing. Leoš Nergl, tajemník MmÚ

38. Veřejná zakázka na dodávku silové elektřiny pro objekty Statutárního města
       Ústí nad Labem
       Předkládá: ing. Leoš Nergl, tajemník MmÚ

39.  Agenda BD Bukov (na stůl)
       Předkládá: ing. Libor Turek, náměstek primátora

40.  Poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu „Procházky historií Ústí nad
       Labem“ z Programu aktivní politiky
       Předkládá: ing. František Podrápský, vedoucí OSR

 

R ů z n é

 

 

                                                                                   Mgr. Jan Kubata
                                                                                   primátor města