image

Pozvánka na 12.RM

14.05.2004

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

12. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 20. května 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 


1. Plnění usnesení Rady města

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Rozpočtové opatření finančního odboru v rozpočtu r. 2004 - č. 1/04

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

2. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

3. Převod části nemovitosti formou prodeje v k.ú. Střekov

    Předkládá: Šárka Francová, pověřená řízením odboru SOM

 

4. Rozpočtová změna příjmové části org. 1100 na rok 2004 - komunální orientační systém

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

5. Vyhodnocení zimní údržby vozovek místních komunikací

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

6. Rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu org.č. 4300 - Muzeum města Ústí nad Labem na udržení chodu pracoviště knihařská a restaurátorská dílna

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

7. Rozpočtové opatření odboru MOS  - oblast školství org.č. 1901

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

8. Plán likvidace Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

9. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

10. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

11. Změna ve složení Kulturní komise RM ke dni 20. 5. 2004

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

12. Systém přidělování dotací na sociální služby ve městě Ústí nad Labem

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

13. Smlouvy o zajištění nouzového ubytování a stravování evakuovaných osob a o zřízení evakuačního střediska

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

 

14. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Labský břeh, p.p.č. 171, k.ú. Sebuzín“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

15. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Stráně a údolí, p.p.č. 135/2, k.ú. Sebuzín“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

16. Změna závazné části OZV č. 61/2000 RP „Božtěšice - jih“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

17. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - městský park, p.p.č. 53 a 54, k.ú. Všebořice“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

18. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“

      - návrh zadání

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

19. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 271/18 a 271/19,

      k.ú. Habrovice“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

20. Rozpočtové opatření org.č. 1230 - stavba „Rekonstrukce kašny v atriu“

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

21. Nová Ves - kanalizace, Strážky - kanalizace - uzavření smluv o smlouvách

      budoucích o zřízení věcných břemen

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

22. Vyjádření Komise pro územní plán a rozvoj města ke zpracování ÚPn VÚC

      Ústeckého kraje

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

23. Bukov Centrum - schválení seznamu budoucích nájemníků - III. část

      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

24. Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

25. Právní analýza podnájemních smluv (na stůl)

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

26. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí r. 2004 obchodní společnosti  Technické služby

      města Ústí nad Labem, s.r.o.

      Předkládá: Ing. Miroslav Harciník, předseda dozorčí rady TSmÚ, s.r.o

 

27. Výběr auditora společnosti Metropolnet a.s.

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

III. Různé:

 

 

 

Mgr. Petr Gandalovič

 

primátor města