image

Pozvánka na 10. zasedání RM (19.5.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

10. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 19. května 2005 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


I. Hlavní zprávy:

1.  Rozpočtové opatření odboru MOS org. č. 010511 a základních škol
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

2. Zakladatelská smlouva akciové společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

3. Vyjmutí skládky Chabařovice ze smlouvy o nájmu a pronájmu majetku města
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

4. Hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Rekonstrukce oken - Základní škola
    Ústí nad Labem, České mládeže 2/230, p.o.
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. Metodický pokyn pro nákupy výpočetní techniky
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

6. Stanovení měsíční úhrady za zaopatření dítěte v Jeslích města Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

7. Stažení žaloby proti Zdravotnímu ústavu
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

8. Rozpočtové opatření KT ÚSEM MmÚ
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

9. Revokace usnesení RM č. 14/05 ze dne 13. 1. 2005
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora


10. Záměr „Ekologizace a intenzifikace provozu Monokrystaly“ ve Spolku pro
      chemickou a hutní výrobu, a.s.
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

11. Převod formou prodeje SVS a.s. Teplice - akce „Průmyslová zóna Předlice“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

12. Zřízení věcného břemene Povodí Labe s.p. Hradec Králové - akce „Cyklistická
      stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Střekov, mariánský most - loděnice“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

13. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení na 
       akci  „Cyklostezka Ústí nad Labem - Děčín I. etapa UČS,, úsek  Střekov, Mariánský
       most - Střekov Loděnice“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

14. Směna pozemků s ŘSD ČR Praha na akce „Rekonstrukce - Masarykova ul., II.
      etapa“ a „Cyklostezka Ústí nad Labem - Přerov“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

15. „Bukov - centrum“ - zpráva o obsazenosti bytového komplexu
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

16. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

17. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

18. Čerpání finančních prostředků na reprezentační kulturní akce v roce 2004
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

19. Čerpání prostředků na reprezentační kulturní akce v roce 2005
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

20. Koncepce podpory sportu a činnosti mládeže - doplnění
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

21. Rozpočtové opatření - „Kinematograf bratří Čadíků“
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

22. 2. účelově vázaná dotace na rok 2005
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

23. Systém přidělování dotací na sociální služby ve městě Ústí nad Labem v roce 2006
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

24. Projekt „Regionální informační systém komunálních služeb města Ústí nad Labem“
      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru aktivní politiky

25.  Změna organizačního řádu MmÚ
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

26. Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. - účetní závěrka za rok 2004
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

27. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 2005 obchodní společnosti Technické
       služby města Ústí nad Labem, s.r.o.
       Předkládá: Jan Řeřicha, předseda dozorčí rady TSmÚ, s.r.o.

28. Návrh na prodej majetku městu Ústí nad Labem, popř. Městským službám města
      Ústí nad Labem, p.o.
      Předkládá: Jan Řeřicha, předseda dozorčí rady TSmÚ, s.r.o.

29. Koupě Domu kultury chemiků (na stůl)
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

30. Rozhodnutí o odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k
      informacím
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

31. Pronájem části pozemku p.č. 2536/1 v k.ú. Ústí nad Labem (na stůl)
      Předkládá:Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

32. Předložení žádosti města Chabařovice na projekt likvidace splaškových vod obce
      Roudníky prostřednictvím města Ústí nad Labem  na meziresortní komisi (na stůl)
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OAP


III. Různé:

 


                                                                      Mgr. Petr Gandalovič
                                                                           primátor města