image

Pozvánka na 1. zasedání RM (13.1.2005)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 


P o ř a d   j e d n á n í

1. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 13. ledna 2005 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


 

Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1. Peněžní dar pro postižené tsunami v Asii
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Zadávací podmínky a jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na
    kontokorentní úvěr 150 mil. Kč
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. Rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Rozpočtová opatření roku 2004 ZŠ a MŠ v právní subjektivitě
    Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí  odboru péče o občany

5. Rozpočtové opatření organizace 010630
    Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí  odboru péče o občany
 
6. Jmenování ředitelky Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

7. Jmenování ředitelky Mateřské školy Vyhlídka,  Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

8. Jmenování ředitelky Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence
    1022/27
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

9. Pověření řízením příspěvkové organizace Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí  
    nad Labem
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

10. Pověření výkonem funkce tajemníka konkurzní komise
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

11. Převod části p.p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem - tzv. blok 003
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

12. Prodej pozemků v k.ú. Předlice
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

13. Snížení nájemného - garáže pod Mariánskou skálou
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

14. Změny pravomocí vedoucího OMOS při nakládání s majetkem města
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

15. Záměr „Sběrný přepravní uzel, Jateční 436/77“ v Předlicích
      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí  odboru ŽP

16. Účast města Ústí nad Labem na investičních veletrzích v roce 2005
      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru AP

17. „Bukov - centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - X. část
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI


III. Různé:

 


                                                                      Mgr. Petr Gandalovič
                                                                          primátor města