image

7. Usnesení RM 186/04 (1.4.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

7. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 1. dubna 2004
Usnesení  186/04


186/04
Změna způsobu prodeje majetku města

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM č.  57/04 v úplném znění
      2. usnesení RM č.  58/04 v úplném znění
      3. usnesení RM č.  97/04 v úplném znění
      4. usnesení RM č.  183/04 v úplném znění
B)  v y h l a š u j e
      1. výběrové řízení na dodavatele kompletního realitního servisu pro
          prodej vymezených nemovitostí ve správě Magistrátu města Ústí
          nad Labem
C)  j m e n u j e
      1. výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek dle bodu B) tohoto
          usnesení ve složení:
          a) Mgr. Tomáš Jelínek - předseda komise
          b) Mgr. Jan Kubata - místopředseda komise
          c) Šárka Francová
          d) Radek Vonka
          e) MUDr. Karola Haasová
          f) MUDr. Jiří Madar
          g) zástupce OHK
D)  u k l á d á
      1. Šárce Francové, pověřené řízením odboru SOM
          a) předložit Radě města pořadí uchazečů ve výběrovém řízení dle
              bodu B) tohoto usnesení
                                                                                                  T: 23. 4. 2004

 


Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                         primátor města