7. RM Usnesení 119/08 - 139/08 (13.3.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

7.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 13. března 2008
Usnesení  119/08 – 139/08

 


 

119/08
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení RM
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění těchto usnesení RM
          a) 449/07 na 30.6.2008
          b) 565/07 na 31.5.2008
          c) 93/08 na 27.3.2008

120/08
Předložení spisu stavby „Paroplynový cyklus 220MW“

Rada města jako orgán města Ústí nad Labem, které je účastníkem stavebního řízení

A)  ž á d á
      1. Ing. Vlastimila Hudečka, vedoucího stavebního odboru MmÚ
          a) o předložení kompletního spisu stavby „Paroplynový cyklus 220 MW“ Radě města

T: ihned

121/08
Záměr „Logistické centrum  typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ v Předlicích

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
          vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
          k záměru „Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ v Předlicích
B)  n e p o ž a d u j e
      1. posouzení záměru „Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ podle 
          zákona č. 100/2001 Sb. za podmínky, že:
          a) v rámci projektu a realizace záměru  bude řešeno dopravní napojení na komunikaci 
              Jateční vč. nezbytných navazujících úprav na této komunikaci podle požadavků 
              odboru dopravy MmÚ
          b) investor upřednostní při zajišťování vytápění objektu napojení na centrální zdroj 
               tepla. V případě, že investor prokáže nutnost vybudování vlastní plynové kotelny  
               podle § 3 odst. 8 zákona č. 86/2002  Sb., o ochraně ovzduší, musí být tato navržena 
               s nízkoemisními kotli na úrovni nejlepších dostupných technik (BAT)

122/08
Záměr „Logistické centrum  Předlice severní zóna“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
          vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
          k záměru „Logistický areál Předlice severní zóna“
B)  n e p o ž a d u j e
      1. posouzení záměru „Logistický areál Předlice severní zóna“ dle  zákona č. 100/2001 Sb.
          za podmínky, že:
          a) v rámci projektu a realizace záměru  bude řešeno dopravní napojení na komunikaci 
              Předlická vč. nezbytných navazujících úprav na této komunikaci podle požadavků 
              odboru dopravy MmÚ
          b) projekt sadových úprav bude projednán a upraven dle požadavků odboru životního     
              prostředí a odboru dopravy MmÚ
          c) v projektové dokumentaci budou podrobně specifikována protihluková opatření,  
              která zajistí, aby nebyl narušen faktor pohody místních obyvatel

123/08
Výsledek výběrového řízení na poskytnutí kontokorentu 300 mil. Kč

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o výsledku otevírání obálek s nabídkami na kontokorentní úvěr 300 mil. Kč      
          v roce 2008 s tím, že nabídku podal pouze jeden uchazeč a to Komerční banka, a.s.
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy na kontokorentní úvěr s Komerční bankou, a.s. s těmito ujednáními:
          a) výše úvěru 300 mil. Kč
          b) úroková sazba 1MPRIBOR + odchylka 0,045% p.a.
          c) splatnost úvěru do 20.4.2009

124/08
Rozpočtové opatření finančního odboru MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 5 000 tis. Kč takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených lepším 
              hospodařením v roce 2007 ve výši 5 000 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 5 000 tis. Kč

125/08
Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí včetně informace o  stavu vymáhání k 31. 12. 2007

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í 
      1. informaci o pohledávkách z prodejů nemovitostí z majetku města a stavu vymáhání 
          pohledávek k 31. 12. 2007

126/08
Rozpočtové opatření odboru investic – „Dodávka mobilních protipovodňových stěn na Střekovském nábřeží“ – přijetí dotace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru investic MmÚ ve výši 10 000 tis. Kč takto:
          a) přijetí investiční dotace – třída 4 – poskytnuté Ústeckým krajem ve výši 10 000 tis. 
              Kč na akci „Dodávka mobilních protipovodňových stěn na Střekovském nábřeží“
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic MmÚ o částku
              10 000 tis. Kč na akci „Dodávka mobilních protipovodňových stěn na  Střekovském
               nábřeží“

127/08
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby „Realizace části PPO – Ústí nad Labem – levý břeh v časovém předstihu“

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
      1. komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele stavby
          „Realizace části PPO – Ústí nad Labem – levý břeh v časovém předstihu“ ve složení:
           členové:                                              náhradníci:
           a) Ivan Dostál                                     f) Ing. Libor Turek Ph.D.
           b) Ivo Zíka                                          g) Lubomír Kysilka
           c)  Hana Blahníková                           h) Miroslav Rubáček
           d) Bc. Milan Bartůněk                         i)  Mgr. Arno Fišera
           e) zástupce OHK ÚL                          j) zástupce OHK ÚL (jiný)

128/08
Rozpočtové opatření OŠKaS, odd. státní správy ve školství – otevření hřišť veřejnosti

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství kultury 
          a sociálních služeb ve výši 124,80 tis. Kč takto:
   a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sociálních 
       služeb, oddělení státní správy ve školství, o částku 124,80 tis. Kč z položky
       příspěvek školám v PS
         b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím zřízených městem –   
             školám s PS v celkové výši 124,80 tis. Kč na otevření hřišť pro veřejnost takto:
             - Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 
                9,60 tis. Kč
             - Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, 
                ve výši 9,60 tis. Kč
             - Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve         
                výši 9,60 tis. Kč
             - Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve
                výši  9,60 tis. Kč
 
            - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková
              organizace, ve výši 9,60 tis. Kč
            - Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková  organizace, ve výši
              9,60 tis. Kč
            - Základní škola Ústí nad Labem, Pod vodojemem 323/3A, příspěvková    organizace, 
               ve výši 9,60 tis. Kč
            - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková    organizace, ve výši
               9,60 tis. Kč
            - Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková    organizace, ve výši
               9,60 tis. Kč
            - Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková    organizace, ve                    
              výši 9,60 tis. Kč
            - Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková    organizace, ve výši  
              9,60 tis. Kč
            - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková
              organizace, ve výši 9,60 tis. Kč
           - Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková    organizace, ve  
              výši 9,60 tis. Kč

129/08
Základní škola Ústí nad Labem, České Mládeže 230/2, p.o. – zvýšení kapacity školy

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se zvýšením cílové kapacity Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
          příspěvkové organizace ze 460 na 480 žáků, a to od 1.9.2008

130/08
Informace o projektu Vítání občánků 2008

Rada města po projednání
 
A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o přípravách realizace projektu Vítání občánků 2008
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy na realizaci projektu Vítání občánků 2008 s vítězem výběrového 
          řízení, společností ROXY II, a.s., se sídlem Bozděchova 97/2, Ústí nad Labem

131/08
Bezpečnostní zpráva objektu „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s vydáním souhlasného rozhodnutí na Bezpečnostní zprávu objektu Spolek pro 
          chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

132/08
Změna složení Povodňové komise města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. dopis Ing. Jindřicha Zídka, ředitele závodu Dolní Labe, Povodí Labe, s.p. ze dne 
          25.2.2008 pod zn. KŘZDL/08/Hrab
B)  o d v o l á v á
      1. Ing. Jana Cvrka z funkce člena Povodňové komise města Ústí nad Labem
C)  j m e n u j e
      1. Ing. Petra Plessneye, členem Povodňové komise města Ústí nad Labem     

133/08
Změna v komisi mládeže a sportu RM

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á   k 31. 3. 2008 
      1. z funkce člena komise mládeže a sportu
          a) Martina Vrtišku
B)  j m e n u j e   k 1. 4. 2008
      1. do funkce člena komise mládeže a sportu
           a) Ing. Jaroslava Hovorku

134/08
Rozpočtové opatření kanceláře primátora

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 259,2 tis. Kč k zapojení účelově 
          určených a zasmluvněných, ale v roce 2007 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 
          2008 takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2007  
              nižším čerpáním rozpočtových výdajů na zajištění servisu a zázemí v Bruselu,  
              Lucemburku a Štrasburku ve výši 259,2 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu útvaru Kanceláře primátora o částku
              259,2 tis. Kč na zajištění servisu a zázemí v Bruselu,  Lucemburku a Štrasburku

135/08
Pronájem pozemku  1/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem pozemku p.č. 1/1 o výměře 1413 m2 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti
          Energetické a dopravní stavby, a.s. IČ 47676370 za dohodnuté nájemné ve výši
          1 413,- Kč, tj. 1,- Kč/m2, na dobu určitou, a to do doby realizace převodu pozemku

136/08
Agenda BD Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. v návaznosti na své usnesení č. 101/06 pronájem bytu tomuto zaměstnanci instituce:
         a) MUDr. Valéria Suchá, Baráčnická 809/3, byt č. 601 (Krajská zdravotní)

137/08
Rezignace ing. Pavla Tošovského

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Ing. Pavla Tošovského na mandát zastupitele města Ústí nad Labem, na 
          členství v sociální a zdravotní komisi RM, ve finančním výboru ZM i na své členství
          v orgánech SVS, a.s., HC Slovan, a.s., Metropolnet, a.s. a Domu kultury, s.r.o. ke dni 
          5.3.2008
B)  o s v ě d č u j e ,   ž e
      1. Alena Schwarzjirgová
          a) se stala dne 6.3.2008 členkou Zastupitelstva města Ústí nad Labem

138/08
Ustanovení pracovní skupiny k posouzení možnosti umístění paroplynové elektrárny společnosti ČEZ v průmyslové zóně PPC Úžín

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s ustanovením pracovní skupiny s pracovním názvem „PPC Úžín“ k záměru posouzení
          možnosti umístění paroplynové elektrárny společnosti ČEZ v průmyslové zóně PPC
          Úžín, v k.ú. Všebořice v rámcovém složení dle upravené důvodové zprávy
B)  p o v ě ř u j e
     1. Mgr. Jana Kubatu, primátora města
         a) jmenovat konkrétní osoby ve smyslu bodu A) tohoto usnesení

T: březen 2008

C)  s c h v a l u j e                            
      1. statut pracovní skupiny PPC Úžín v předloženém znění

139/08
Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti se stavbou „Vícepodlažního parkoviště na krytem CO – Vladimír“
      1. zveřejnění záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Ústí nad Labem:
          a) p.č. 1734/1
          b) p.č. 1734/76
          c) p.č. 1734/77
          pro společnost CPI City Center ÚL, a.s. IČ 279 55 010, za těchto podmínek:
      I. výpůjčka na dobu určitou, a to 25 let
      II. po ukončení výpůjčky bude stavba vícepodlažního parkoviště převedena do  
           majetku Statutárního města Ústí nad Labem

 

 

                   Ing. Libor Turek, Ph.D.                        Mgr. Jan Kubata
                     náměstek primátora                           primátor města