image

5. RM Usnesení 106/05 - 133/05 (10.3.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

5.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 10. března 2005
Usnesení  106/05 - 133/05

 106/05
Zpráva o plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění u těchto usnesení RM
          a) 745/04 na  7. 4. 2005
          b) 11/05  na 24. 3. 2005
          c) 627/04 na 24. 3. 2005

107/05
Zřízení věcného břemene ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Statutárního města Ústí nad
          Labem za úplatu ve výši  100 353,- Kč + 19% DPH (celkem 119 420,- Kč) na pozemku
          p.p.č. 2140/93 v  k.ú. Střekov  se   Správou  železniční dopravní cesty, státní organizací
          jako povinným z věcného břemene

108/05
Rozpočtové opatření ORI - „Stavební úpravy a opravy Činoherního studia“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření r. 2005 odboru rozvoje a investic, č. org. 011520 v investiční části
          rozpočtu ve smyslu § 20 zákona č. 250/2000 Sb. takto:
          a) zapojení volných prostředků na bank. účtech MmÚ ve výši 163,98 tis. Kč
              vytvořených úsporou u uvedených investičních akcí v roce 2004
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č.
              011520 o částku 163,98 tis. Kč na akci „Stavební úpravy a opravy Činoherního
              studia“

109/05
„Bukov - centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků
-  XII. část

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smluv o smlouvě budoucí nájemní s klienty dle seznamu v příloze tohoto
          usnesení

110/05
Rozpočtové opatření - sportovní plácky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu v celkové výši 3 000 tis. Kč takto:
          a) snížení části výdajového rozpočtu odboru péče o občany  o částku 3 000 tis. Kč u
              akce „Výstavba a rekonstrukce sportovních plácků v roce 2005“
          b) poskytnutí účelové investiční  dotace na výstavbu a rekonstrukci sportovních plácků
              v roce 2005 pro městské obvody v celkové výši 2 600 tis. Kč
              - město                        103/60          400 tis. Kč
              - Severní Terasa          103/61          600 tis. Kč
              - Neštěmice                 103/62          600 tis. Kč
              - Střekov                      103/63       1 000 tis. Kč
          c) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru rozvoje a investic o 400 tis. Kč
              na realizace akce „Dětské hřiště K Vavřinečku“

111/05
Čerpání finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků do 50 tis. Kč v jednotlivém případě:
          a) na podporu dlouhodobé sportovní činnosti členské základny do 18ti let v celkové
              výši 625 tis. Kč v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) na podporu dlouhodobé sportovní činnosti členské základny nad 18 let v celkové
              výši 391,5 tis. Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B)  s o u h l a s í
      1. s navrženým rozdělením finančních prostředků nad 50 tis. Kč
          a)  na podporu dlouhodobé činnosti členské základny do 18ti let v celkové výši
               2 373 579,- Kč a v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                             T: 21. 4. 2005

112/05
Čerpání finančních prostředků, určených na podporu reprezentačních akcí města v roce 2005

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 tis. Kč pro Česko-francouzský klub Ústí nad
         Labem - Mezinárodní konference frankofonie

113/05
Informace o možnostech rozšíření trolejbusové trati v ul. Sociální péče a úpravě  jízdních řádů linky 53

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o možnostech změny trolejového vedení a trasování linek MHD u
         Masarykovy nemocnice včetně rozboru předpokládaných nákladů
      2. informaci o úpravě linky č. 53 o víkendových dnech včetně podrobného finančního
          rozboru

114/05
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2004 obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích a § 192, odst. 1 obchodního zákoníku

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předběžné výsledky hospodaření za rok 2004 společnosti Technické služby města Ústí
          nad Labem, s.r.o.

115/05
Rozpočtové opatření odboru MOS a ZOO Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS, org.č.
          010501 a příspěvkové organizace Zoologická zahrada č. org. Al_07 700 ve výši
          2 000 tis. Kč takto:
          a) snížení ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS č. org. 010501 o částku
              2 000 tis. Kč z investiční akce „Dokončení  rekonstrukce vnitřních expozic a
              realizace výběhů orangutánů“
          b) poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada č. org.
              Al_07 700 ve výši 2 000 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce pavilonu šelem“

116/05
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem,  Vinařská 737/10

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledek konkurzního řízení ze dne 7. 2. 2005 na obsazení funkce ředitele Mateřské
          školy, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizace
B)  j m e n u j e   s účinností od 1. 9. 2005
      1. Ivu Neuvirthovou, bytem Ústí nad Labem, Vinařská 12
          a) do funkce ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková
              organizace

117/05
Zrušení gymnázia Stavbařů

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s návrhem na zrušení gymnázia Stavbařů dle Strategie dalšího rozvoje školství v
          Ústeckém kraji na období 2004-8
B)  v y s l o v u j e
      1. nesouhlas s tím, že nebyla Rada města Ústí nad Labem informována o chystaném
          zrušení gymnázia Stavbařů již v přípravné fázi
C)  ž á d á
      1. Radu Ústeckého kraje
          1. o urychlené vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele gymnázia
              Stavbařů

118/05
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledek konkurzního řízení ze dne 7. 2. 2005 na obsazení funkce ředitele Mateřské
          školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizace
B)  j m e n u j e   s účinností od 7. 4. 2005
      1. Gabrielu Šťastnou, bytem Ústí nad Labem, Na Výšině 494
          a) do funkce ředitelky Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195,
              příspěvková organizace

119/05
Analýza personálního zajištění příspěvkových organizací
(vyjma školství)

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. analýzu personálního zajištění příspěvkových organizací města (vyjma školských
          zařízení)

120/05
Jmenování zástupce města v komisi pro výběr dodavatele akcí rekonstrukce veřejného osvětlení

Rada města po projednání

A)  r u š í   s účinností 1. 1. 2005
      1. jmenování Jana Komberce, vedoucího střediska veřejného osvětlení TSM, s.r.o.
          jako zástupce města Ústí nad Labem v komisi pro výběr dodavatele akcí rekonstrukce
          veřejného osvětlení, probíhající v souběhu s rekonstrukcí nízkého napětí
      2. jmenování Karla Pajkrta, energetika TSM, s.r.o. jako zástupce města Ústí nad Labem
          v komisi pro výběr dodavatele akcí rekonstrukce veřejného osvětlení, probíhající v
          souběhu s rekonstrukcemi nízkého napětí  
B)  j m e n u j e  s účinností 1. 1. 2005
      1. Jana Komberce, vedoucího střediska veřejného osvětlení Městských služeb Ústí nad
          Labem, příspěvkové organizace
          a) zástupcem města Ústí nad Labem v komisi pro výběr dodavatele akcí rekonstrukce
              veřejného osvětlení, probíhající v souběhu s rekonstrukcemi nízkého napětí
      2. Karla Pajkrta, energetika Městských služeb, příspěvkové organizace
          a) zástupcem města Ústí nad Labem v komisi pro výběr dodavatele akcí rekonstrukce 
              veřejného osvětlení, probíhající v souběhu s rekonstrukcemi nízkého napětí 

121/05
Transformace DPD Krásné Březno na Domov důchodců Krásné Březno

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. transformaci Domova penzionu pro důchodce Krásné Březno na Domov důchodců
          Krásné Březno
B)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) zajistit postup transformace Domova penzionu pro důchodce Krásné Březno dle
              harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

122/05
Nabytí dědictví po panu Bernardu Málkovi - sociální pohřeb

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. nabytí dědictví po panu Bernardu Málkovi, narozeném 19. 2. 1921 a zemřelém
          4. 11. 2001, posl. bytem Domov důchodců Dubí, Na Výšině 494 a to 1 ks
          transistorového rádia zn. JVC, 1 ks. tranzistorového rádia zn. CONDOR a 1 ks
          televizoru zn. MERKUR, vše bez hodnoty a vkladní knížka č. 12-119815-8 u ČS, a.s.
          Teplice, na jméno zůstavitele a vkladní knížka na jména zůstavitele č. 18-907734-8 u
          ČS, a.s. Teplice a hotovost ve výši 280,- Kč
       2. uložení převzaté hotovosti ve výši 280,- Kč na účet Magistrátu města Ústí nad Labem
B)  s c h v a l u j e
      1. převod 1 ks  transistorového rádia zn. JVC, 1 ks tranzistorového rádia zn.  CONDOR
          a 1 ks  televizoru zn. MERKUR, vše bez hodnoty do správy odboru hospodářské
          správy
      2. převod hotovosti získané zrušením vkladních knížek č. 12-119815-8 a č. 18-907734-8
          vedených u  České spořitelny, a.s.  Teplice na účet MmÚ
C)  z m o c ň u j e
      1. Ing. Radku Jakoubkovou, vedoucí odd. OMOS
          a) k vyřízení dědictví převodem finančních prostředků z  vkladních knížek č. 
              12-119815-8 a č. 18-907734-8 u  České spořitelny, a.s.  na účet MmÚ

123/05
Rozpočtové opatření odborů OMOS a OŽP

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odborů MOS org.č. 010501 a životního prostředí org.č. 011101 ve
          výši 1 041,25 tis. Kč takto:
          a) snížení ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS č. org. 010501 o
              částku 1 041,25 tis. Kč z položky opravy a udržování
          b) zvýšení ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru životního prostředí č. org.
              011101 o částku 1 041,25 tis. Kč na úhradu konzultačních, poradenských a právních
              služeb

124/05
Prodej movitého majetku v prodaných nemovitostech Spobytu a.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. prodej movitého majetku z objektu v Kekulově ul. č.p. 320 dle znaleckého posudku
           č. 192-10/05 (nábytek, el. spotřebiče, ložní soupravy) a z chatové osady Habrovice dle
           znaleckého posudku č. 194-12/05 (nábytek, el. spotřebiče, výčepní zařízení, el. nářadí, 
           dílenské zařízení, pramice, šlapadla, návěs) společnosti Spobyt a.s.
       2. prodejní cenu movitého majetku uvedeného v bodě A) 1. jako 50% z ceny stanovené
           znaleckými posudky č. 192-10/05 a č. 194-12/05, tj. 58 882,- Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka
          a) zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej movitého majetku se společností Spobyt
              a.s. ve smyslu bodu A) tohoto usnesení

125/05
Vyjmutí výměníkových stanic v objektech Beethovenova č.p. 211/22 a Králova Výšina č.p. 1501/1 z nájemní smlouvy s THmÚ s.r.o.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. prodej výměníkových stanic v objektech Beethovenova č.p. 211/22 a Králova Výšina
          č.p. 1501/1 v Ústí nad Labem novým vlastníkem uvedených objektů
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a
          Tepelným hospodářstvím města Ústí nad Labem s.r.o. uzavřené dne 30. 6.1996 ve
          smyslu bodu A) tohoto usnesení
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka
          a) zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení v
              majetku města Ústí nad Labem provozovaných Tepelným hospodářstvím města
              Ústí nad Labem s.r.o. ve smyslu bodu B) tohoto usnesení

126/05
Rozpočtové opatření odboru aktivní politiky - č. org. 11610

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření (přijetí dotace) r. 2005 odboru aktivní politiky, č.org. 11610 ve
          výši 202,42 tis. Kč  k zapojení dotace poskytnuté Krajským úřadem na zpracování
          studie proveditelnosti “Průmyslové zóny Jižní Předlice“ takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 202,42 tis. Kč zapojením dotace od
              Krajského úřadu ÚK
          b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru aktivní politiky o částku 202,42 tis. Kč na
              úhradu studie proveditelnosti „Průmyslové zóny Jižní Předlice“

127/05
Projekt „Ústí nad Labem - Revitalizace Habrovického rybníka“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. systém financování projektů z prostředků Operačního programu Infrastruktura
B)  s o u h l a s í
      1. s profinancováním projektu v předpokládané výši 29 200 tis. Kč bez DPH
C)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o dotaci na projekt “Ústí nad Labem - Revitalizace Habrovického
          rybníka“ v rámci OP Infrastruktura
D)  u k l á d á
       1. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu OAP
           a) zajistit podání žádosti dle bodu C) tohoto usnesení
                                                                                                   T: 15. 3. 2005

128/05
Zhodnocení grantu města UJEP za rok 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zhodnocení jednotlivých projektů v rámci grantu města Univerzitě Jana Evangelisty
          Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2004

129/05
Grant města UJEP pro rok 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků určených v rozpočtu města na grantové projekty UJEP
          Ústí nad Labem v celkové částce 184 tis. Kč v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

130/05
Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 929/3, 929/12, 929/13
a části p.p.č. 929/7 v k.ú. Předlice a zveřejnění darování části pozemku p.p.č. 929/7 v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 929/3 o výměře 135 m2, p.p.č. 929/12 o
          výměře 659 m2, p.p.č. 929/13 o výměře 82 m2 a části p.p.č. 929/7 o výměře 61 m2 v
          k.ú. Předlice  panu Karlu Nedvědovi - STAVITEL PODNIKATELSTVÍ STAVEB,
          IČ 120 41 670
      2. zveřejnění záměru darování části pozemku p.p.č. 929/7 o výměře 837 m2 v k.ú.
          Předlice  panu Karlu Nedvědovi - STAVITEL PODNIKATELSTVÍ STAVEB,
          IČ 120 41 670

131/05
Přehled žádostí a dopisů doručených z Kanceláře veřejného ochránce práv za rok 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  přehled žádostí a dopisů doručených z Kanceláře veřejného ochránce práv za rok 2004

132/05
Změna ve složení Sociálně zdravotní komise RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci MUDr. Pavla Sušického na členství v Sociálně zdravotní komisi RM ke dni
          31. 12. 2004

133/05
Prohlášení o podpoře společnosti Metropolnet a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o připravovaném projektu “Zpřístupnění širokopásmového internetu
          občanům města Ústí nad Labem“
B)  s c h v a l u j e
      1. podporu a partnerství v projektu “Zpřístupnění širokopásmového internetu občanům
          města  Ústí nad Labem
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) podepsat deklaraci o podpoře a partnerství projektu dle bodu B) tohoto usnesení
                                                                                                  T: 17. 3. 2005

 

Tisková oprava:

V usnesení z 3. RM č. 68/05 bylo v bodě A) 1. d)  omylem uvedeno p.č. 407/8 místo
správného p.č. 407/2

 

 

                               Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                        primátor města

 

 

                                                                                           Příloha k usnesení RM č. 109/05

 

              Seznam klientů k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní
 

   Jan Borkovec                   Hornická 2461/20, Ústí nad Labem
   Jaroslav Suchý                 Svatojířská 929/3, Ústí nad Labem
   Lucie Jelínková                5. května  920, Podbořany, okr. Louny
   Pavel Červinka                Mládeže 630/2a, Hradec Králové
   Hana Heráková               Habrovice 28, Ústí nad Labem
   Jiří Petroušek                   Na Pěšině 261, Děčín IX - Bynov