image

4. Usnesení RM 85/04 - 124/04 (26.2.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

4. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 26. února 2004
Usnesení  85/04  - 124/04


85/04
Plnění usnesení Rady města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení RM č. 387/03 na 25. 3. 2004

86/04
Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004 Rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004

Rada města po projednání

A/ s c  h v a l u j e
 
    1. opravu schváleného rozpočtu r. 2004 o částku 20 648,88  tis. Kč   
          následujícími rozpočtovými  opatřeními:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4, pol.  4112  –  dotace ze
              státního rozpočtu o částku  20 648,88 tis. Kč, z toho  účelová dotace
              ve výši 19 448  tis. Kč s UZ 98072
          b) zvýšení výdajové  části rozpočtu odboru soc. věcí,  org. 1500, kap.
              481 o částku  4 000 tis. Kč,  z toho:
              (§  4175, pol. 5410,  UZ 98072)    1 000 tis.  Kč
              (§ 4176,  pol. 5410, UZ 98072)     1 000 tis.  Kč
              (§ 4182,  pol. 5410, UZ 98072)        500 tis.  Kč
              (§  4184, pol.  5410, UZ 98072)       500 tis.  Kč
              (§ 4185,  pol. 5410, UZ 98072)     1 000 tis.  Kč                                    
          c) zvýšení účelové dotace městským  obvodům v oblasti soc. dávek
               o částku  15 448,00 tis. Kč, z toho městskému obvodu:
              - město       
                                  4 000,00 tis.  Kč   (org. 6000, pol. 4112, UZ  98072)
              - Severní Terasa
                                  3 000,00 tis.  Kč   (org. 7000, pol. 4112, UZ  98072)
              - Neštěmice
                                  4 448,00 tis.  Kč   (org. 8000, pol. 4112, UZ  98072)
              - Střekov 
                                  4 000,00 tis.  Kč  (org. 9000, pol. 4112, pol.  98072)
          d) zařazení  částky 1 200,88 tis. Kč  do  neinvestiční rezervy org.
               č. 5400 –  finanční odbor  (kap. 971, § 6409, pol. 5901)
       2. rozpočtové opatření na úhradu splátky úvěrů SFŽP  z r.  2003
           v celkové výši 446 tis. 
           Kč takto:
           a)  zapojení volných prostředků na  bank. účtech MmÚ ve výši  446 tis.
                Kč, tř. 8, pol.  8115
           b) zvýšení rozpočtu ve tř. 8, pol.  8124 – splátka  úvěrů SFŽP o částku
               446 tis.  Kč 
      3. rozpočtové  opatření k zapojení účelové dotace KÚ z r.  2003 do
           rozpočtu MO město  
         ve výši 2 086,46 tis. Kč  takto:
         a) zapojení volných prostředků  na  bank. účtech MmÚ ve výši
             2 086,46 tis. Kč, tř. 8, pol.  8115
         b)  poskytnutí účelové dotace MO město  ve výši 2 086,46 tis.  Kč  na
              úhradu nákladů spojených  s odstraňováním škod po  povodni
              z r. 2002 v ul. Hrnčířská, Vaňov
              (kap. 982, org. 6000, § 5299, pol.  5321) 

87/04
Vzetí krátkodobého úvěru

Rada města po projednání
A)  s o u h l a s í
      1. se vzetím krátkodobého úvěru do výše 150 mil. Kč na případný
          přechodný nedostatek finančních zdrojů v průběhu roku se splatností
          do jednoho roku
B)  s c h v a l u j e
      1. zadávací podmínky a zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 tohoto
          usnesení
      2. v souladu s čl. 5 odst. 5.1 Směrnice RM č. 3/2003 o zadávání veřejných
          zakázek členy
          RM do komisí takto:
          a) do obálkové komise“ Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora
          b) do hodnotící komise: Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora
                                                  Ing. arch. Zdeněk Šťastný
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na vzetí krátkodobého úvěru dle bodu A) tohoto
               usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                    T: 11. 3. 2004
      2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru
          a) zajistit výběrové řízení v souladu s body A) a B) tohoto usnesení 
                                                                                                 T: do 5. 5. 2004

Příloha


88/04
Rozpočtové opatření k poskytnutí účelové dotace filmové společnosti ARVA, a.s. a k pořízení reklamy a propagace města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s rozpočtovým opatřením v neinvestiční části rozpočtu odboru péče
          o občany, č. org. 1320 a finančního odboru, org. č. 5400 ve výši 
          1 000 tis. Kč takto:
          a) se snížením neinvestiční rezervy finančního odboru ve výši
               1 000 tis. Kč
               (org. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
          b) se zvýšením neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče
               o občany ve výši 1 000 tis. Kč      na poskytnutí neinvestiční dotace
               společnosti ARVA, a.s. - finanční podpora pro natáčení filmu
                “Milenci a vrazi“
               (org. 1320, kap. 515, § 3313, pol. 5213)
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče
          o občany č. org. 1320 a finančního odboru org. č. 5400 ve výši
          200 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru ve výši 200 tis. Kč
              (org. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče
              o občany ve výši 200 tis. Kč  na pořízení reklamy a propagace města
              Ústí nad Labem v rámci pořízení     filmu “Milenci a vrazi“
              (org. 1320, kap. 215, § 2140, pol. 5169)
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit rozpočtové opatření dle bodu A) 1 tohoto usnesení
              ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 11. 3. 2004

89/04
Informativní zprávy o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných  pohledávkách  MmÚ k 31. 12. 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (včetně pohledávek)
          za období od 1.1.1991 do 31.12.2003

90/04
Podpora sportu a činnosti mládeže městem Ústí nad Labem v roce 2004

Rada města po projednání:

A)  s c h v a l u j e
       1. dokumenty, upravující poskytování  účelových finančních  prostředků
           z  rozpočtu města  v  oblasti  sportu  a  činnosti  mládeže, dle přílohy
           č. 1 tohoto usnesení
       2. rozdělení rozpočtu roku 2004 na jednotlivé oblasti podpory.
       3.  rozdělení     finančních   prostředků  na akce sportovního  kalendáře
            v celkové výši 1 237 400,- Kč, v členění dle přílohy č. 2/ tohoto
            usnesení
       4.  rozdělení   finančních   prostředků  na akce volnočasového kalendáře
            v celkové výši 308 000,- Kč, v členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
       5. rozdělení    finančních   prostředků  za nadstandardní reprezentaci
           města   v  
           kategorii  senioři – jednotlivci  v celkové  výši  179 404,- Kč, v členění
           dle přílohy č. 4a/ tohoto usnesení a v kategorii senioři-kolektivy v
           celkové výši 41 958,- Kč, v členění dle přílohy č. 4b/ tohoto usnesení
       6. rozdělení finančních  prostředků na  dlouhodobou  činnost do  18ti let
            – sport v celkové  výši  526 487,- Kč,  v  členění dle přílohy č. 5/
            tohoto usnesení
B)   s o u h l a s í:
       1. s navrženým rozdělením finančních prostředků v oblasti sportu
           a činnosti mládeže takto:
            a) divácky a  mediálně atraktivní sporty v celkové výši 21 447 000,- Kč
                s celkovým rozdělením mezi preferované kluby:  
                hokej                           13 000 000,- Kč
                - preferovaný klub: HC Slovan Ústí, a.s., Masarykova 232, nad
                  Labem  
                  IČO 25019058
               fotbal                                 2 500 000,- Kč
               - preferovaný klub: MFK Ústí nad Labem, s.r.o., Masarykova 228, ÚL,
           IČO 25420054
               basketbal                    2 000 000,- Kč
               - preferovaný klub:   Basketbalový klub Ústí nad Labem a.s.,  
                 Masarykova 230, UL, IČO 25005758
              volejbal         1 500 000,- Kč
              - preferovaný klub:   SK Volejbal Ústí nad Labem, Klíšská 1322/10, ÚL
                IČO 26632217    
   r e z e r v a                                2 447 000,- Kč

         b) akce  sportovního  kalendáře v celkové výši 400 000,- Kč, v členění
             dle přílohy č. 2. tohoto usnesení
        c) nadstandardní  reprezentace  seniorů -  jednotlivců v  celkové výši
             920 658,-   Kč, v členění  dle   přílohy  č.  4a/  tohoto usnesení
             a nadstandardní  reprezentace seniorů  –  kolektivy  v  celkové
             výši 857 808,- Kč, v členění  dle přílohy č. 4b tohoto usnesení
        d) dlouhodobá činnost do 18ti let - sport v celkové výši 2 473 513,- Kč,
            v členění dle přílohy č. 5) tohoto usnesení
C)   u k l á d á:
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora města
            a)  předložit návrh na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu
                 a činnosti mládeže  dle  bodu  B/  Zastupitelstvu  města  Ústí nad
                 Labem (příspěvky nad 50 tis. Kč)
                                                                                                    T: 11. 3. 2004

Příloha č. 1:
1. Koncepce 2003 -2006
2. Zásad poskytování fin. prostředků
3. Klíč pro nadstandard reprez.
4. Klíč pro výkonnostní sport
5. Bodové ohodnocení nár. sportů
6. Pokyny pro vyúčtování

Příloha č. 2: akce sportovního kalendáře

Příloha č. 3: akce volnočasového kalendáře

Příloha č. 4: Nadstandardní reprezentace seniorů

Příloha č. 5: Dlouhodobá činnost do 18 let

91/04
Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. uzavření smlouvy „O zajištění městské hromadné dopravy ve městě
           Ústí nad Labem v roce 2004“

92/04
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyřazení položky č. 1 dle přílohy tohoto usnesení z majetku města
           Ústí nad Labem
B)  s o u h l a s í
      1. s vyřazením položek č. 2-3 dle přílohy tohoto usnesení z majetku
          města Ústí nad Labem
C)  u k l á d á
       1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
           a) předložit návrh na vyřazení majetku dle bodu B) tohoto usnesení
               ke schválení  Zastupitelstvu města
                                                                                                   T: 11. 3. 2004
       2. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru HS
           a) zajistit vyřazení majetku dle bodu A) tohoto usnesení v souladu
               s důvodovou zprávou
           b) po schválení Zastupitelstvem města zajistit vyřazení majetku dle
               bodu B) tohoto usnesení 
                                                                                                   T: 31. 3. 2004 

93/04
Převod částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje - Česká pošta s.p.

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převodem částí pozemků p.č. 2886 a 2887/1 v k.ú. Ústí nad Labem
          České poště s.p. formou prodeje za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že přesná
          výměra částí pozemků bude dána geometrickým plánem, který zajistí
          Česká Pošta s.p. za podmínky vybudování vjezdu na parkoviště
          v majetku města Českou poštou s.p.
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                    T: 11. 3. 2004

94/04
Převod pozemku p.č. 158/1 a částí pozemku p.č. 157/3 formou prodeje v k.ú. Ústí n.L.

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
       1. s převodem pozemků p.č. 158/1 a 157/9 o celkové výměře 1031 m2
           formou prodeje v k.ú. Ústí nad Labem za celkovou cenu ve výši
           228 875,- Kč společnosti Jakub v.o.s.Špitálské nám. 10, Ústí nad
           Labem
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                 T: 11. 3. 2004

95/04
Převod částí pozemku p.č. 899/142 formou prodeje v k.ú. Skorotice

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
       1. s převodem části pozemku p.č. 899/142 o výměře 40 m2 , jejíž přesná
           výměra bude dána geometrickým plánem, formou prodeje v k.ú.
           Skorotice panu Pavlu Kodešovi, Soběnice 70,  Úštěk  za  nabízenou
           kupní  cenu  ve  výši  250,- Kč/m2  s  tím,  že geometrický plán pro
           oddělení části pozemku zajistí žadatel
       2. s převodem části pozemku p.č. 899/142 o výměře 55 m2 , jejíž přesná
           výměra bude dána geometrickým plánem, formou prodeje v k.ú.
           Skorotice paní Miluši Sengerové, Svojsíkova 42, Ústí nad Labem za
           nabízenou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že  geometrický plán
           pro oddělení části pozemku zajistí žadatelka
                                                                     
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                       T: 11. 3. 2004

96/04
Převod části nemovitosti formou prodeje v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
       1. s převodem části p.p.č. 3290/1 v k.ú. Střekov formou prodeje
           manželům Hrušovým za kupní cenu 200,- Kč/m2 s tím, že přesná
           výměra bude dána geometrickým zaměřením
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                 T: 11. 3. 2004

97/04
Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí z vybraného majetku města

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zařazených do vybraného
          majetku města Ústí nad Labem dle upravené přílohy č. 1 tohoto
          usnesení
B)  u k l á d á
      1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu odboru SOM
          a) předložit Radě města přehled nemovitostí ve správě Obecního
              domu Ústí nad Labem  s návrhem na jejich využití
                                                                                                                 T:  

98/04
Nabytí nemovitosti formou dražby v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím p.p.č. 4242/2 o výměře l m2 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku
          města formou dražby od   SČE s.p. v likvidaci za cenu 400,- Kč
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh nabytí dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu
               města
                                                                                                    T: 11. 3. 2004

99/04
Majetkoprávní vypořádání - TJ Chemička Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se směnou části nemovitosti p.p.č. 4107 v k.ú.  Střekov,  která je
          v majetku  města za stejnou část p.p.č. 611 v k.ú. Vaňov, která je
          v majetku TJ Chemička Ústí nad Labem s tím, že přesné výměry
          budou dány geometrickým zaměřením
      2. s prodejem  části  nemovitosti p.p.č. 4107  o  výměře 162 m2  v  k.ú.
          Střekov,  za dohodnutou cenu 150,- Kč/m2, tj. 24 300,- Kč TJ
          Chemička Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                  T: 11. 3. 2004

100/04
Výměna nájemních bytů

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. nového nájemce bytu č. 8 v Bělehradské ul. č. 1471/22, k.ú. Ústí nad
          Labem paní Jaroslavu  Bleilovou za manžele Košvancovy, formou
          směny bytu

101/04
Zrušení věcného břmene k pozemkové parcele č. 990/23 v k.ú. Klíše - p. Gluückselig

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. zrušení věcného břemene  ve prospěch města Ústí nad Labem vážícího
           se k pozemkové parcele č. 990/23 o výměře 413 m2 - zahrada, ul.
           Brožíkova č.p. 150, k.ú. Klíše ve vlastnictví pana Ivo Glückseliga z
           důvodu již zrušeného věcného břemene vážícího se k výměníkové
           stanici umístěné v objektu bydlení Brožíkova č.p. 150, Ústí nad Labem

102/04
Rozpočtové opatření odboru MOS - Oblast školství org. č. 1901

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org.č. 1901 ve výši
          296,23 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet, za nájemné
              nebytových prostor od Domova dětí a mládeže, Churchillova 8 ve
              výši 296, 23 tis. Kč (org. 1901, § 3131, pol. 2132, UZ 389)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru ve výši 296,23 tis. Kč
               na údržbu Domova dětí a  mládeže, Churchillova 8  (org. 1901, kap.
               612, § 3131, pol. 5171, UZ 389)

103/04
Výpovědi smluv o nájmech nemovitostí a smluv o nájmech movitých věcí k 31. 12.  2004 v souvislosti se svěřením majetku do správy příspěvkovým organizacím novými  zřizovacími listinami platnými od 1. 1. 2005

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. změnu v obhospodařování majetku města, svěřením majetku města do
          správy příspěvkovým organizacím v kompetenci OMOS v souvislosti
          s vypracováním nových zřizovacích listin platných od 1. 1. 2005
B)  s c h v a l u j e
      1. výpovědi smluv o nájmu nemovitostí dohodou k 31.12.2004
          u příspěvkových organizací:
          a) Činoherní studio v Ústí nad Labem
          b) Městské divadlo Ústí nad Labem
          c) Zoologická zahrada v Ústí nad Labem
      2. výpovědi smluv o nájmu nemovitostí k 31. 12. 2004 v rámci výpovědních
          lhůt u organizací Muzeum města Ústí nad Labem, Kulturní středisko
          města Ústí nad Labem
          (býv. KD KB CORSO a KS Albis) a u organizací sociálního charakteru
          (netýká se Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a
          Ošetřovatelské a pečovatelské služby)
      3. výpovědi smluv o nájmu movitých věcí k 31. 12. 2004 dohodou u
          všech organizací sociálního a kulturního charakteru a u organizací
          a) Zoologická zahrada Ústí nad Labem
          b) Muzeum města Ústí nad Labem

104/04
Odvod z investičního fondu příspěvkové org. č. 3100 - Poradny pro manželství,  rodinu a mezilidské vztahy

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. dle zákona č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních
          rozpočtů)  § 28, odst. 4, písm. b)
          a) odvod z investičního fondu příspěvkové organizace č. 3100 -
              Poradna pro manželství rodinu a   mezilidské vztahy  ve  výši 
              198 784,80 Kč na příjmový účet  Magistrátu města Ústí nad Labem 
              č. 19-1125-411/0100, VS  64092123, z  důvodu  útlumu činnosti
              organizace

       2. rozpočtové opatření odboru MOS č. org. 1900 a příspěvkové
           organizace č. org. 3100
           - Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy takto:
           a) zapojení příjmů org. č. 1900 - OMOS získaných dle bodu A) tohoto
               usnesení do rozpočtu odboru MOS (č. org. 1900, § 6409, pol. 2123)
           b) poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci č. 3100 -
               Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, ve výši 198,78
               tis. Kč na zajištění provozu
               (č. org. 3100, kap. 455, § 4339, pol. 5331)

105/04
Prodej kuchyňských zařízení - Speciální školy pro mentálně postiženou  mládež,  Ústí  nad  Labem,  Pod  Parkem  2788, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. prodej kuchyňských zařízení příspěvkové organizaci zřizované
          Ústeckým krajem Speciálním školám pro mentálně postiženou mládež,
          Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788 za cenu dle znaleckého posudku,
          která činí celkem 30 300,- Kč vč. nákladů spojených s prodejem, s
          podmínkou platby před podpisem kupní smlouvy
      2. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu předmětného kuchyňského
          zařízení
B)  p o v ě ř u j e
      1. Ing. Marcela Rahma, vedoucímu odboru MOS
          a) k podpisu kupní smlouvy v předloženém znění
          b) k podpisu dohody o ukončení smlouvy o nájmu

106/04
Výstupy z Informačního systému sociálních služeb v  regionu
Ústí nad Labem - data za rok 2002

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. výstupy z Informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad
          Labem - data za rok 2002

107/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“
- návrh zadání

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
          “Dopravní obchvat Strážek“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem rozhodnutí o podaných podnětech
      2. s návrhem zadání změny ÚPnSÚ „Dopravní obchvat Strážek“
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit rozhodnutí o podaných podnětech
          b) schválit zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat
              Strážek“
D)  u k l á d á
       1. Mgr. janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh rozhodnutí o podaných podnětech a návrh zadání
               změny  ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“
               Zastupitelstvu města
                                                                                                 T: 11. 3. 2004

108/04
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - střed“ - návrh zadání

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o projednání návrhu zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem
          „Sebuzín - střed“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem rozhodnutí o podaných podnětech
      2. s návrhem zadání změny ÚPnSÚ „Sebuzín - Střed“
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          1. schválit rozhodnutí o podaných podnětech
          2. schválit zadání změny ÚPnSÚ „Sebuzín - Střed“
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh rozhodnutí o podaných podnětech a návrh zadání
               změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - střed“ Zastupitelstvu
               města ke schválení
                                                                                                     T: 11. 3. 2004

109/04
Změna regulačního plánu “Krásné Březno - centrum“  - Návrh

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o projednání návrhu změny regulačního plánu „Krásné Březno
           - centrum“ a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů stání správy
           a připomínek  2. návrh OZV č. .../2004, kterou se mění OZV č. 77/2001
           o závazných částech regulačního   plánu pro území „Krásné Březno
           - centrum“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem změny regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“
      2. s návrhem rozhodnutí o námitkách
      3. s vymezením závazných částí změny regulačního plánu „Krásné Březno
          - centrum“ dle návrhu OZV č. .../2004
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit návrh změny regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“
          b) schválit návrh rozhodnutí o námitkách
          c) vydat OZV č. .../2004, kterou se mění OZV č. 77/2001o závazných
              částech regulačního plánu pro územ Krásné Březno - centrum“        
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh změny regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“
              a návrh rozhodnutí o námitkách Zastupitelstvu města ke schválení
              a zajistit vydání OZV č.  .../2004
                                                                                                     T: 11. 3. 2004

110/04
Schválení účasti města ve vázané spolupráci organizací sdružených v Investorském centru a návrh zástupce v Radě Investorského centra

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. úspěšné ukončení projektu „Realizace systematické proinvestorské
          politiky v okrese Ústí nad Labem“ popsané v závěrečné zprávě projektu
B)  s c h v a l u j e
      1. účast města ve vázané spolupráci organizací sdružených
          v Investorském centru v souladu s předloženým návrhem smlouvy
      2. zástupce města v Radě Investorského centra takto:
          a) primátor města Ústí nad Labem
          b) příslušný náměstek primátora
          c) vedoucí odboru aktivní politiky
          d) člen RM - Ing. arch. Zdeněk Šťastný

111/04
Projekt regenerace panelového sídliště „Krásné Březno
- V Oblouku“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. koncept projektu regenerace panelového sídliště „Krásné Březno -
          V Oblouku“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit koncept projektu regenerace panelového sídliště „Krásné
              Březno -  Oblouku“ Zastupitelstvu města 
                                                                                                      T: 11. 3. 2004

112/04
Výsledek hodnocení nabídek více zájemcům o veřejnou zakázku
„Revitalizace objektu č. 392 Větruše - I. stavba - 2. ucelená část“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace objektu
          č.p. 392 Větruše v Ústí nad Labem 1. stavba -  2. ucelená část“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním
              místě, tj. s firmou NORTH STAV a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí
              nad Labem s výhradou, že rozsah prací a finanční plnění na
              jednotlivé roky bude závislý na zajištění finančních
              prostředků investora
                                                                                               T:  do 31. 3. 2004

113/04
Jmenování vedoucího odboru aktivní politiky města

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e   s účinností od 1. března 2004
      1. Ing. Františka Podrápského
          a) do funkce vedoucího odboru aktivní politiky

114/03
Přehled vývoje platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených městem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o vývoji platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených
          městem

115/04
Změna Statutu města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. důvody změny Statutu města Ústí nad Labem
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
          vyhlášky města Ústí nad Labem č. 80/2002 - Statut města Ústí nad
          Labem
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky podle bodu B) tohoto
              usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                  T: 11. 3. 2004

116/04
Změna stanov Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o důvodech návrhu na změnu stanov společnosti Dopravní
          podnik města Ústí nad Labem a.s. v  části  podoby akcií s cílem  vytvořit
          podmínky pro  zrušení poplatků placených Středisku cenných papírů
          za evidenci akcií
B)  s o u h l a s í
      1. se změnou stanov akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad
          Labem a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 26,  IČ:25 01 38 91,
          kterou se  zaknihované akcie této společnosti přeměňují na listinné:
          Čl. VI. odst. 4 stanov se mění takto: „akcie mohou být vydány až po
          zápisu společnosti v obchodním rejstříku  a  po  jejich  úplném  splacení.
          Akcie  jsou  vydány  v  listinné  podobě, přičemž jednotlivé listinné  akcie
          jsou  nahrazeny  hromadnou akcií.  Každý akcionář  obdrží  jednu
          hromadnou akcii. Akcionář  má  právo na výměnu  hromadné listiny za
          jednotlivé listinné akcie nebo jiné  hromadné akcie do 30 dnů poté, co o to
          požádá představenstvo společnosti. Hromadná akcie musí mít náležitosti
          stanovené pro listinnou akcii. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) zajistit pořízení notářského zápisu rozhodnutí jediného akcionáře
              uvedené akciové společnosti Statutárního města  Ústí  nad  Labem
              při výkonu působnosti  valné hromady společnosti Dopravní podnik
              města Ústí nad Labem a.s. o změně stanov dle bodu B) tohoto
              usnesení
                                                            T: po schválení změny stanov DPmÚ a.s.
                                                                                            ZM dne 11. 3. 2004
     2. Představenstvu společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
         a) zajistit zrušení registrace zaknihovaných akcií Dopravního podniku
             města Ústí nad Labem a.s. ve Středisku cenný papírů
         b) zajistit vyhotovení úplného znění stanov Dopravního podniku města
             Ústí nad Labem a.s.
         c) zajistit  vyhotovení  hromadné akcie a  zajistit  zápis změny stanov
             Dopravního  podniku města Ústí nad Labem a.s. v obchodním rejstříku
                                                           T: do 60 dnů od schválení změny stanov
                                                      DPmÚ a.s. Zastupitelstvem města 11.3.2004
      3. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh na změnu stanov dle bodu B) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                  T: 11. 3. 2004

117/04
Návrh zásad pro udělování čestného občanství města Ústí n.L.

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s návrhem Zásad udělování čestného občanství města Ústí nad Labem
          ve znění dle upravené přílohy tohoto usnesení
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) předložit návrh Zásad udělování čestného občanství města
               Ústí nad Labem Zastupitelstvu města
                                                                                                  T: 11. 3. 2004

Příloha

118/04
Úmluva o partnerství měst Ústí nad Labem a Vladimír  - obnovení spolupráce

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s úplným zněním nové “Úmluvy o partnerství mezi městy Ústí nad
          Labem a Vladimír“  (dále jen „Úmluva“)
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) předložit tuto „Úmluvu“ Zastupitelstvu města 
                                                                                               T: 11. 3. 2004

119/04
Doplnění Zastupitelstva města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zánik mandátu člena Zastupitelstva města ing. Miroslava Bauera
          z důvodu úmrtí
B)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. na uvolněný mandát člena zastupitelstva města nastupuje Marek Kořán

120/04
Změna v zařazení vinařské obce

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
       1. se změnou zařazení vinařské obce Ústí nad Labem (Mojžíř) do
           Vinařské podoblasti  Litoměřická

121/04
Záměr „Umístění obalovny asfaltových směs AMMANN 240   ve Všebořicích (dočasná stavba na dobu 3-5 let)“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené  Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona
          č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
          některých souvisejících zákonů k záměru  „Umístění obalovny
          asfaltových směsí AMMANN 240 ve Všebořicích
          (dočasná stavba na dobu 3-5 let)“
B)  n e p o ž a d u j e
      1. další posuzování záměru „Umístění obalovny asfaltových směsí
          AMMANN 240 ve Všebořicích (dočasná stavba na dobu 3-5 let)“
          ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

122/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004
- reprezentační akce

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury na rok 2004
           v celkovém objemu
           6 140 tis. Kč na jednotlivé oblasti následovně:
           a) akce kulturního kalendáře                    4 060 tis. Kč
           b) grantové projekty                                    580 tis. Kč
           c) reprezentační kulturní akce                  1 500 tis. Kč
       2. poskytnutí částky  1 500 tis. Kč  dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení
           Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem  na podporu následujících
           akcí:
           a) Mezinárodní festival sborového zpěvu
           b) Trampská porta
           c) Mezinárodní taneční festival
           d) Virtuosi per musica di pianoforte
           e) Mezinárodní jazz a blues festival

123/04
Návrh OZV města Ústí nad Labem k zabezpečení místních záležitostí veřejného  pořádku

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í 
      1. s upraveným  zněním OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného
         pořádku
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh OZV dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                              T: 11. 3. 2004

124/04
Zástavní smlouvy

Rada města po projednání

A)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) prověřit přesunutí zástavních smluv  ze zastavěných objektů na
              objekty jiné
          b) předložit Radě města inventarizací zástavních smluv
                                                                                              T: 25. 3. 2004

 


                 Mgr. Tomáš Jelínek                     Mgr. Jan Kubata
                náměstek primátora                   náměstek primátora