image

4. RM Usnesení 100/05 - 105/05 (25.2.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

4. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 25. února 2005
Usnesení  100//05 - 105/05

 


100/05
Záměr „Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu“ ve Spolku pro chemickou a  hutní výrobu, a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předloženou Dokumentaci zpracovanou v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
          o posuzování vlivů na  životní prostředí a o změně  některých  souvisejících  zákonů
          (v platném znění), k záměru „Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu“ ve Spolku
          pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
B)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. dokumentace EIA obsahuje doplnění požadovaná Radou města usnesením č. 668/04
C)  p o ž a d u j e
      1. v rámci stavebního řízení předložit hlukovou studii zohledňující konkrétní protihluková
          opatření  pro  předmětný  provoz  navržená v  dokumentaci ke  stavebnímu  povolení
      2. zahrnout do dalších stupňů bezpečnostní dokumentace a dokumentace ke stavebnímu
          řízení technická opatření uvedená v předběžné analýze rizik
D)  t r v á
      1. na dříve vyjádřeném požadavku, aby Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
          usiloval o minimalizaci provozních zásob chloru
E)  u k l á d á
      1. Ing. Michaele Horáčkové, vedoucí odboru životního prostředí
          a) předložit Radě města k projednání posudek zpracovaný ve smyslu § 9 zákona č.
              100/2001 Sb.  (v platném znění)

T: ve lhůtě stanovené zákonem č. 100/2001 Sb.

101/05
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Podhorský park“ - souborné stanovisko ke Konceptu

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o průběhu projednání konceptu ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský park“
      2. souborné stanovisko ke konceptu ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský park“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem rozhodnutí o podaných námitkách 
      2. se souborným stanoviskem ke konceptu ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský park“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) předložit souborné stanovisko ke konceptu ZÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský
               park“ Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

102/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků:
          a) na akce sportovního kalendáře v celkové výši 1 203 800,- Kč a v členění dle přílohy
              č. 1 tohoto usnesení
          b) na akce volnočasového kalendáře v celkové výši 273 000,- Kč a v členění dle přílohy
              č. 2 tohoto usnesení
          c) za nadstandardní reprezentaci města:
              - v kategorii senioři - jednotlivci v celkové výši 126 108,- Kč a v členění dle přílohy
                 č. 3 tohoto usnesení 
              - v kategorii mládež v celkové výši 159 310,- Kč a v členění dle přílohy č. 4 tohoto
                usnesení
B)  s o u h l a s í
      1. s navrženým rozdělením finančních prostředků:
          a) na akci sportovního kalendáře „Grand Prix v boxu“ pro občanské sdružení SKP
              Sever ve výši 100 000,- Kč
          b) za nadstandardní reprezentaci města:
              - v kategorii senioři - jednotlivci v celkové výši 688 630,- Kč
                v kategorii senioři - kolektivy v celkové výši 892 900,- Kč
                a v členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
              - v kategorii mládež v celkové výši 339 268,- Kč a v členění dle přílohy č. 4 tohoto
                usnesení
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a činnosti
              mládeže dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města (příspěvky nad 50 tis. Kč)

T: 25. 2. 2005

103/05
Poskytnutí půjčky Bytovému družstvu Bukov

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením smlouvy o poskytnutí půjčky Bytovému družstvu Bukov ve výši 6 500 tis.
          Kč se splatností do 31. 12. 2006 a úrokem 140% diskontní sazby ČNB
      2. s rozpočtovým opatřením finančního odboru k zajištění zdrojů pro poskytnutí půjčky
          Bytovému družstvu Bukov takto:
          a) se  zapojením  volných  prostředků na bankovních  účtech  ve  výši  6 500 tis. Kč,
              vytvořených  v roce 2004 vyššími než rozpočtovými příjmy
          b) zvýšením  výdajové  části  neinvestičního  rozpočtu  finančního  odboru  o  částku
              6 500 tis. Kč na poskytnutí půjčky Bytovému družstvu Bukov
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na  uzavření  smlouvy a rozpočtové  opatření  dle bodu A) tohoto
              usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

104/05
Projekt „Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. systém  financování  projektů z  prostředků  Společného  regionálního operačního
          programu, včetně nutnosti vytvoření sdružení mezi Statutárním městem Ústí nad
          Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
B)  s o u h l a s í
      1. s  uzavřením smlouvy o  sdružení  mezi  Statutárním  městem  Ústí  nad  Labem  a
          Dopravním  podnikem  města  Ústí  nad  Labem a.s.  za  účelem  realizace  projektu
          „Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních trolejbusů pro Ústí nad Labem“
      2. s profinancováním projektu v předpokládané výši 90 mil. Kč bez DPH
C)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérově a ekologicky - nákup nízkopodlažních
          trolejbusů pro Ústí nad Labem“ v rámci SROP
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

      2. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu odboru aktivní politiky
          a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu C) tohoto usnesení

T: 25. 3. 2005

105/05
Záměr založení akciové společnosti

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se záměrem založení akciové společnosti s pracovním názvem Fotbalový klub Ústí nad
          Labem s kapitálovou účastí města Ústí nad Labem  a Fotbalového klubu Teplice, a.s.,
          člena skupiny Glaverbel (IČO: 250 287 15)
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) zahájit jednání s Fotbalovým klubem Teplice, a.s., členem skupiny Glaverbel (IČO:
              250 287 15), ve věci založení akciové společnosti, ve smyslu bodu A) tohoto 
              usnesení
         b) zpracovat návrhy zakladatelské listiny a  akcionářské smlouvy, ve smyslu bodu A)
             tohoto usnesení a předložit Radě města

T: 7. 4. 2005

 

 

 

                                Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                        primátor města

 

Přílohy:

Akce sportovního kalendáře 2005, Akce volnočasového kalendáře 2005, Nadstandardní sportovní reprezentace seniorů za rok 2004 - jednotlivci, Nadtandardní sportovní reprezentace mládeže za rok 2004 (.xls, 365kB)