image

Pozvánka na 4. zasedání RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

P o ř a d   j e d n á n í

4. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  26. února 2004 od 9.00  hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Plnění usnesení Rady města
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1. Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004
    Rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Vzetí krátkodobého úvěru
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. Rozpočtové opatření k poskytnutí účelové dotace filmové společnosti
    ARVA, a.s.
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Informativní zprávy o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných
    pohledávkách  MmÚ k 31. 12. 2003
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

5. Podpora sportu a činnosti mládeže městem Ústí nad Labem v roce 2004
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

6. Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

7. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

8. Převod částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje - Česká pošta s.p.
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

9. Převod pozemku p.č. 158/1 a částí pozemku p.č. 157/3 formou prodeje v k.ú.
    Ústí n.L.
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

10. Převod částí pozemku p.č. 899/142 formou prodeje v k.ú. Skorotice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

11. Převod části nemovitosti formou prodeje v k.ú. Střekov
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

12. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí z vybraného majetku města
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

13. Nabytí nemovitosti formou dražby v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

14. Majetkoprávní vypořádání - TJ Chemička Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

15. Výměna nájemních bytů
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

16. Rozpočtové opatření odboru MOS - Oblast školství org. č. 1901
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

17. Výpovědi smluv o nájmech nemovitostí a smluv o nájmech movitých věcí
      k 31.12.2004 v souvislosti se svěřením majetku do správy příspěvkovým
      organizacím novými zřizovacími listinami platnými od 1. 1. 2005
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

18. Odvod z investičního fondu příspěvkové org. č. 3100 - Poradny pro
      manželství, rodinu a mezilidské vztahy
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

19. Prodej kuchyňských zařízení - Speciální školy pro mentálně postiženou
      mládež, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkové organizace
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

20. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ - návrh zadání
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

21. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - střed“ - návrh zadání
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

22. Změna regulačního plánu “Krásné Březno - centrum“  - Návrh
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

23. Schválení účasti města ve vázané spolupráci organizací sdružených
      v Investorském centru a návrh zástupce v Radě Investorského centra
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

24. Přepracovaný Doplněk bezpečnostní zprávy na výrobu nízkomolekulárních
      epoxidových pryskyřic ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní
      výrobu a.s.
      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru MS

25. Výstupy z Informačního systému sociálních služeb v  regionu Ústí nad Labem
      - data za rok 2002
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

26. Jmenování vedoucího odboru aktivní politiky města
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník tajemník MmÚ

27. Přehled vývoje platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených
      městem
       Předkládá: Ing. Milan Zemaník tajemník MmÚ

28. Změna Statutu města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník tajemník MmÚ

29. Změna stanov Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník tajemník MmÚ

30. Návrh OZV města Ústí nad Labem k zabezpečení místních záležitostí
      veřejného pořádku
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník tajemník MmÚ

31. Návrh zásad pro udělování čestného občanství města Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Kamila Pelikánová, vedoucí kanceláře primátora

32. Úmluva o partnerství měst Ústí nad Labem a Vladimír  - obnovení
      spolupráce
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

33. Doplnění Zastupitelstva města
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

  


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města