image

3. Usnesení RM 56/04 - 84/04 (12.2.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

3. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 12. února 2004
Usnesení   56/04 - 84/03


 

56/04
Plnění usnesení Rady města

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení RM č. 581/03 na březen 2004

57/04
Zveřejnění záměru prodeje objektu Bělehradská č.p. 1471/22 se st.p.č. 2101/4, včetně  p.p.č. 210l/2 a 2101/3 k.ú. Ústí nad Labem

Rada  města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM č. 598/2003 ze dne 13. 11. 2003 v úplném znění
B)  s c h v a l u j e
      1. nové zveřejnění záměru prodeje bytového domu v ulici Bělehradská č.p. 1471/22 se
          st.p.č. 2101/4 včetně  pozemků  2101/2  a  2101/3  k.ú. Ústí nad Labem  s  uvedením
          podmínky zaplacení kauce ve výši 10 % z odhadní ceny 3 373 460,- Kč

58/04
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí býv. KHS v k.ú. Ústí nad Labem

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí objektu bydlení č.p. 1317 se st.p.č.
          600/1,  st.p.č. 600/2 - bez  stavby,  p.p.č. 601/3 v  k.ú. Ústí  nad  Labem s tím,  že  v
          případě zájmu o    odkoupení bude podmínkou zaplacení kauce ve výši 10% ceny dle
          znaleckého posudku

59/04
Nabytí movitého majetku od MO ČR Praha do majetku města formou bezúplatného    převodu

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí movitého majetku :
          a) 3x gumový člun
          b) 50x ochranná maska
          c) 2x motorová pila   
          celkem v účetní hodnotě 72 720,- Kč do majetku města od MO ČR Praha formou
          bezúplatného převodu
       2. svěření nově nabytého movitého majetku do správy Městské policie města Ústí n.L.

60/04
Přemostění trati ČD ke sjezdu z dálnice D8 - 79,4 km

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření nájemní  smlouvy na tzv.  dočasný  zábor  na  pozemku ČD p.p.č. 1072/1 o
          výměře 1 900 m2 v k.ú. Předlice za cenu dle sazby ČD, a.s. 15,- Kč/m2/rok tj. celkem
          28 500,- Kč a p.p.č. 302/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Hrbovice za cenu dle sazby SŽDC
           s.o. 3,- Kč/m2/rok  tj. celkem 1200,- Kč,  kdy nájemcem bude Statutární město Ústí
           nad  Labem
       2. uzavření nájemní smlouvy na tzv. trvalé zábory pozemků ČD do doby prodeje:
           a) p.p.č. 1072/1 - část o výměře 360 m2 v k.ú. Předlice za cenu 15,- Kč/m2/rok tj.
               celkem 5 400,- Kč
           b) p.p.č. 301/28 o výměře 159 m2
           c) p.p.č. 301/30 o výměře 134 m2
           d) p.p.č. 302/5 o výměře 43 m2
           e) p.p.č. 301/29 . část o výměře 70 m2
           f) p.p.č. 302/1 - část o výměře 330 m2
           vše  za  cenu 3,- Kč/m2/rok,  t.j.  při výměře 736 m2 cena celkem 2 208,- Kč v k.ú. 
           Hrbovice, kdy nájemcem bude Statutární město Ústí nad Labem
       3. uzavření  smlouvy o  povolení  zřízení stavby na  pozemku ČD a smlouvy o budoucí
           smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem
           na pozemek p.č. 1072/1 část o výměře 1560 m2 v k.ú. Předlice a pozemek p.č. 302/1
           o  výměře 90 m2  v  k.ú. Hrbovice,  kdy  úhrada  za  zřízení věcného  břemene  bude
           odpovídat ceně dle znaleckého posudku, který nechá vypracovat stavebník, Statutární
           město   Ústí  nad  Labem,  na   základě  skutečného  zaměření   ukončené   stavby
           geometrickým plánem

61/04
Vyhlášení výběrového řízení na makléře

Rada  města po projednání                                    

A)  v y h l a š u j e
      1. výběrové řízení na makléřskou firmu zajišťující agendu komplexního pojištění majetku
          města Ústí nad Labem
B)  j m e n u j e
      1. výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek dle bodu A) tohoto usnesení ve složení:
          a) Mgr. Tomáš Jelínek, předseda komise
          b) Mgr. Jan Kubata, místopředseda komise
          c) Ing. Milan Zemaník
          d) Roman Štajner
          e) Ing. Marcel Rahm
          f) Ing. Dalibor Dařílek
          g) Ing. Rudolf Jakubec
          h) MUDr. Jiří Madar
          i) zástupce OHK
C)  u k l á d á
      1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu OSOM
          a) zajistit zveřejnění výběrového řízení dle bodu A) tohoto usnesení v celostátním tisku
                                                                                                         T: do 13. 2. 2004
          b) předložit Radě města pořadí uchazečů  ve  výběrovém řízení dle bodu A)  tohoto
              usnesení ke schválení
                                                                                                          T: 11. 3. 2004

62/04
Úhrada nadnormativních výdajů na mzdy ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  úhradu nadnormativních výdajů na mzdy Základní školy Ústí nad Labem, Školní
           náměstí 100/5 na školní rok 2004/5 ve výši 1 729 tis. Kč

63/04
Úhrada nadnormativních výdajů na mzdy ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277 a ZŠ  a MŠ Ústí nad Labem Pražská 166/47

Rada  města po projednání                                    

A)  s o u h l a s í
      1. s úhradou eventuálních nadnormativních výdajů na mzdy Základní školy a mateřské
          školy Ústí nad Labem, Jitřní 277 na školní rok 2004/5
      2. s úhradou eventuálních nadnormativních výdajů na mzdy Základní školy a mateřské
          školy Ústí nad  Labem, Pražská 166/47 na školní rok 2004/5
B)  u k l á d á
      1. Ing. Romanu Zettlitzerovi, vedoucímu odboru péče o občany
          Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) zpracovat materiál optimalizace sítě školských zařízení pro školní rok 2005/6
              a předložit Radě města
                                                                                                          T: 8. 4. 2004

64/04
Změna organizačního řádu MmÚ

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  snížení počtu pracovních míst v Kulturním středisku města Ústí nad Labem o 3 místa
B)  s c h v a l u j e
      změnu Organizačního řádu MmÚ Ústí nad Labem od 1. 3. 2004 takto:
      1. Informační středisko města Ústí nad Labem se organizačně začleňuje do odboru aktivní
          politiky
      2. počty tabulkových míst se:
          a) zvyšují:
              - odbor aktivní politiky             3 místa
              - odbor péče o občany               1 místo
          b) snižují:
               - odbor MOS                            1 místo
               - stavební odbor                       1 místo
               - archiv města                           1 místo
        3. pracovní náplň odboru aktivní politiky se doplňuje o činnost informačního střediska
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) vydat dodatek č. 3 ke směrnici Rady města č. 2/2003 s účinností od 1.3.2004 dle ¨
              bodu A)  tohoto usnesení      
D)  k o n s t a t u j e
      1. že celkový počet tabulkových míst MmÚ je 402

65/04
Úprava Směrnice RM č. 3/2003 o zadávání veřejných zakázek

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu přílohy č. 2 Směrnice RM č. 3/2003 o zadávání veřejných zakázek takto:
          a) v bodě a) doprava
                          se mění Mgr. Jan Kubata na Ivan Dostál         
          b) v bodě c) městské organizace a služby a hospodářská správa
                          se mění Mgr. Jan Kubata na Jan Řeřicha
          c) v bodě d) městská policie
                          se mění Mgr. Jan Kubata na Jan Řeřicha
          d) v bodě f) informatika
                          se mění Mgr. Jan Kubata na Ing. Miroslav Harciník
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) vydat dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 3/2003 s účinností od 16. 2. 2004
              dle bodu A) tohoto usnesení

66/04
Oprava schváleného rozpočtu na rok 2004 - zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. opravu rozpočtu na rok 2004 takto:
          a) schválený rozpočet Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2003 na rok 2004, v oblasti
              státních dotací ve výši 383 102 tis. Kč  se  opravuje o částku + 3 417,99 tis. Kč, tj
              rozpočet 2004 po opravě je 386 519,99 tis. Kč
          b) neinvestiční výdaje organizací ve školské oblasti takto: v tis. Kč

název organizace rozpočet 2004, schválený ZM 11.12. 2003 oprava rozpočet 2004 po opravě kapitola číslo organizace § položka
1) Základní škola Ústí nad Labem,Palachova 400/37, příspěvková organizace 2 054,62 152,07 2 206,69 612 2020 3113 5331
2) Základní škola Ústí nad Labem, E.Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace 3 186,70 201,30 3 388,00 612 2030 3113 5331
3) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem,Jitřní 277, příspěvková organizace 713,39 33,50 746,89 612 2360 3113 5331
4) Základní škola Ústí nad Labem,Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 1 335,16 62,34 1 397,50 612 2040 3113 5331
5) Základní škola a základní umělecká škola Ústí nad Labem,Husova 349/19, příspěvková organizace 2 006,76 105,46 2 112,22 612 2050 3113 5331
6) Základní a mateřská škola Ústí nad Labem,Pražská 166/47, příspěvková organizace 1 066,27 19,52 1 085,79 612 2420 3113 5331
7) Základní škola Ústí nad Labem,Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 1 963,14 121,48 2 084,62 612 2060 3113 5331
8) Základní škola Ústí nad Labem,SNP 2304/6, příspěvková organizace 2 978,81 176,83 3 155,64 612 2070 3113 5331
9) Základní škola Ústí nad Labem,Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 2 347,70 127,30 2 475,00 612 2080 3113 5331
10) Základní škola Ústí nad Labem,České mládeže 230/2, příspěvková organizace 2 222,37 126,43 2 348,80 612 2090 3113 5331
11) Základní škola Ústí nad Labem,Mírová 2734/4, příspěvková organizace 3 409,62 191,69 3 601,31 612 2110 3113 5331
12) Základní škola Ústí nad Labem,Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 4 187,12 196,06 4 383,18 612 2120 3113 5331
13) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem,Nová 1432/5, příspěvková organizace 3 540,18 117,40 3 657,58 612 2130 3113 5331
14) Základní škola Ústí nad Labem,Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 2 043,81 109,53 2 153,34 612 2140 3113 5331
15) Základní škola Ústí nad Labem, A.České 702/17, příspěvková organizace 3 233,81 193,72 3 427,53 612 2150 3113 5331
16) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 3 638,68 107,79 3 746,47 612 2160 3113 5331
17) Základní škola Ústí nad Labem,Pod Vodojemem 323/3 A, příspěvková organizace 3 058,66 148,57 3 207,23 612 2170 3113 5331
18) Základní škola Ústí nad Labem,Hlavní 193, příspěvková organizace 3 379,35 162,26 3 541,61 612 2180 3113 5331
19) Základní škola Ústí nad Labem,Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 3 429,57 167,21 3 596,78 612 2190 3113 5331
20) Základní škola Ústí nad Labem,Hluboká 150, příspěvková organizace 2 101,09 191,69 2 292,78 612 2010 3113 5331
21) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem,Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace 534,20 10,49 544,69 622 2210 3115 5331
22) Mateřská škola U plavecké haly,Ústí nad Labem,Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace 552,23 28,84 581,07 622 2220 3111 5331
23) Mateřská škola, Ústí nad Labem,Marxova 219/28, příspěvková organizace 304,80 8,45 313,25 622 2370 3111 5331
24) Mateřská škola,Ústí nad Labem,Škroupova 307/7, příspěvková organizace 279,88 6,99 286,87 622 2380 3111 5331
25) Mateřská škola Pohádka,Ústí nad Labem,Bezručova 323/7, příspěvková organizace 542,79 15,73 558,52 622 2390 3111 5331
26) Mateřská škola,Ústí nad Labem,Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace 567,00 14,86 581,86 622 2460 3111 5331
27) Mateřská škola Střekov,Ústí nad Labem,Sukova 1174/1, příspěvková organizace 514,84 29,71 544,55 622 2230 3111 5331
28) Mateřská škola Centrum,Ústí nad Labem,Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace 545,11 23,01 568,12 622 2240 3111 5331
29) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem,J.Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace 602,62 21,85 624,47 622 2410 3111 5331
30) Mateřská škola Skřivánek,Ústí nad Labem,Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace 525,32 30,88 556,20 622 2250 3111 5331
31) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace 663,07 15,73 678,80 622 2470 3111 5331
32) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace 745,90 45,45 791,35 622 2260 3111 5331
33) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem,Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace 924,75 36,41 961,16 622 2270 3111 5331
34) Mateřská škola Kameňáček,Ústí nad Labem,Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 589,08 31,46 620,54 622 2280 3111 5331
35) Mateřská škola,Ústí nad Labem,Vinařská 737/10, příspěvková organizace 759,70 15,15 774,85 622 2480 3111 5331
36) Mateřská škola,Ústí nad Labem,Vojanova 594/34, příspěvková organizace 701,58 26,80 728,38 622 2290 3111 5331
37) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem,Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace 701,68 35,25 736,93 622 2310 3111 5331
38) Mateřská škola,Ústí nad Labem, 5. Května 53, příspěvková organizace 478,69 13,98 492,67 622 2490 3111 5331
39) Mateřská škola Motýlek,Ústí nad Labem,Keplerova 782/26, příspěvková organizace 801,68 33,79 835,47 622 2430 3111 5331
40) Mateřská škola Neštěmice,Ústí nad Labem,Mlýnská 385, příspěvková organizace 586,31 25,05 611,36 622 2320 3111 5331
41) Mateřská škola Písnička,Ústí nad Labem,Studentská 6, příspěvková organizace 721,67 30,88 752,55 622 2440 3111 5331
42) Mateřská škola Vyhlídka,Ústí nad Labem,Rozcestí 786/2, příspěvková organizace 804,83 29,42 834,25 622 2330 3111 5331
43) Mateřská škola Pastelka,Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace 679,63 23,31 702,94 622 2450 3111 5331
44) Mateřská škola Skalnička,Ústí nad Labem,Peškova 526, příspěvková organizace 666,23 26,22 692,45 622 2340 3111 5331
45) Mateřská škola Dobětice,Ústí nad Labem,Rabasova 3207/45, příspěvková organizace 1 493,50 60,01 1 553,51 622 2350 3111 5331
46) Mateřská škola Kytička,Ústí nad Labem,Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace 583,27 34,08 617,35 622 2400 3111 5331
47) Mateřská škola Zvoneček,Ústí nad Labem,Školní 623/17, příspěvková organizace 1 232,83 32,04 1 264,87 622 2300 3111 5331

67/04
Oprava schváleného rozpočtu na rok 2004 - zvýšení příspěvku na provoz  příspěvkovým organizacím v sociální oblasti

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. opravu rozpočtu na rok 2004 takto:
          a) schválený rozpočet Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2003 na rok 2004 a s ohledem
              na  usnesení  RM č.  66/04  ze  dne 12. 2. 2004 , v  oblasti státních  dotací  ve  výši
              386 519,99 tis. Kč  se  opravuje  o  částku + 2 534,13 tis. Kč  tj.  rozpočet 2004  po
              opravě je 389 054,12 tis. Kč
          b) neinvestiční výdaje organizací v sociální oblasti takto:

název organizace rozpočet 2004, schválený ZM 11.12. 2003 oprava rozpočet 2004 po opravě kapitola číslo organizace § položka
1) Domov důchodců Velké Březno 7 581,33 162,49 7 743,82 411 3000 4316 5331
2) Domov důchodců Chlumec 5 077,24 108,82 5 186,06 411 3010 4316 5331
3) Domov důchodců Severní Terasa 12 030,88 257,86 12 288,74 411 3020 4316 5331
4) Domov důchodců Dobětice 11 328,02 242,80 11 570,82 411 3030 4316 5331
5a) Domov důchodců Krásné Březno 6 833,34 500,83 7 334,17 411 3040 4316 5331
5b) Domov - penzion pro důchodce Krásné Březno 1 390,63 29,81 1 420,44 412 3040 4312 5331
6a) Domov - penzion pro důchodce Severní Terasa 4 797,22 102,82 4 900,04 412 3050 4312 5331
6b) Domov pro matky s dětmi Severní Terasa 983,34 21,08 1 004,42 451 3050 4333 5331
7) Domov - penzion s byty pro důchodce Bukov 2 733,89 58,60 2 792,49 412 3200 4312 5331
8) Ústav sociální péče Hliňany 5 232,39 112,15 5 344,54 471 3060 4313 5331
9) Ústav sociální péče pro mládež Čajkovského 1 948,72 41,77 1 990,49 472 3070 4313 5331
10) Ústav sociální péče pro mládež Severní Terasa 4 421,41 94,77 4 516,18 471 3080 4313 5331
11) Ústav sociální péče pro mládež Všebořice 4 221,18 90,47 4 311,65 471 3300 4313 5331
12) Ústav sociální péče pro mládež Trmice 2 394,16 51,32 2 445,48 471 3500 4313 5331
13) Jesle města Ústí nad Labem 4 947,56 106,04 5 053,60 433 3400 3539 5331
14) Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy 1 200,00 430,72 1 630,72 455 3100 4339 5331
15) Ošetřovatelská a pečovatelská služba Ústí nad Labem 5 681,99 121,78 5 803,77 415 3090 4314 5331

68/04
Vytvoření projektového týmu na řešení protipovodňových opatření na pravém a levém  břehu řeky Labe

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vytvoření projektového týmu na řešení protipovodňových opatření na pravém a levém
          břehu řeky Labe
B)  j m e n u j e
      1. složení projektového týmu
          a) Ivan Charvát - vedoucí projektového týmu
          b) Lubomír Kysilka
          c) Radek Vonka
          d) Miloslava Válková
          e) Ing. Jiří Zavoral
          f) Ing. arch. Vladimír Charvát
          g) MUDr. Pavel Dlouhý
          i) Ing. Vlasta Štěpánová
          další členy projektového týmu doplní vedoucí týmu dle potřeby

69/04
Změna smlouvy o svěření movitého majetku do správy příspěvkovým organizacím (školským zařízením)

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. návrh smlouvy o svěření movitého majetku do správy k jejímu vlastnímu
          hospodářskému využití pro příspěvkové organizace (školská zařízení) v
          předloženém znění

70/04
Návrh smlouvy o vzniku věcného břemene práva chůze a jízdy

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření  smlouvy o  vzniku věcného  břemene  práva  chůze a jízdy na části pozemku
          stavební  parcely č.  472/156  v  k.ú.  Krásné Březno  jehož  vlastníkem je  společnost
          BLACK s.r.o., ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka stavební
           parcely č. 472/157 v k.ú. Krásné Březno v předloženém znění

71/04
Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Severní Terasa

Rada  města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s úplným zněním zřizovací listiny Domova důchodců Severní Terasa v předloženém
          znění
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Severní Terasa
              Zastupitelstvu města
                                                                                                           T: 11. 3. 2004

72/04
Konkurzní řízení na funkci ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Libuše Petrů na funkci ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem,
          Čajkovského 1475/12 k  30 6.2004  v  souvislosti s   jejím  odchodem do  starobního
          důchodu
B)  d ě k u j e
      1. Libuši Petrů
          a) za její výchovnou a pedagogickou činnost ve školství
C)  v y h l a š u j e
       1. konkurzní řízení na funkci ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem,
           Čajkovského 1475/12,
D)  s c h v a l u j e
      1. znění inzerátu konkurzního řízení
E)  j m e n u j e
       1. komisi pro konkurzní řízení na ředitele Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem,
           Čajkovského 1475/12, ve složení:
   
           Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
           Členové:  Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS
                            Jaroslava Krunclová, Krajský úřadu Ústeckého kraje
                            Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO
                            Hana Pešíková, pedagog internátní MŠ
                            Ludmila Šutková, Česká školní inspekce
F)  p o v ě ř u j e
      1. Mgr. Zdeňka Kavinu, pracovníka odboru MOS
          a) výkonem funkce tajemníka konkurzní komise
G)  u k l á d á
       1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
           a) organizačně zabezpečit konkurzní řízení tak, aby od 1.7.2004 byl jmenován nový
               ředitel Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12

73/04
Řešení situace Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, včetně návrhu  na  likvidaci

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zredukovaný provoz Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, dle varianty
          b) důvodové zprávy do 31. 12. 2004
B)  s o u h l a s í
      1. se zrušením s likvidací organizace Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
          k 31. 8. 2004
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) zajistit   zpracování  návrhu  na   vyhlášení  grantu  města  Ústí  nad  Labem  na
               zabezpečení poradenských služeb v oblasti manželství a mezilidských vztahů na
               rok  2005, včetně finančních zabezpečení
                                                                                                                     T: 31. 5. 2004
           b) předložit Zastupitelstvu města návrh na zrušení s likvidací organizace Poradny pro 
                manželství, rodinu a mezilidské vztahy k 31. 8. 2004
                                                                                                                     T: 22. 4 2004
      2. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) předložit Radě města plán likvidace organizace Poradny pro manželství, rodinu a
              mezilidské vztahy
                                                                                                                     T: 20. 5. 2004 

74/04
Úplné znění zřizovací listiny Pečovatelské a ošetřovatelské služby, jmenování  pracovní skupiny pro řešení situace Pečovatelské a ošetřovatelské služby

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. situaci v Pečovatelské a ošetřovatelské službě
B)  j m e n u j e
      1. pracovní skupinu pro řešení situace Pečovatelské a ošetřovatelské služby, ve složení
          a) MUDr. Jiří Madar - předseda Sociálně zdravotní komise
          b) MUDr. Karola Haasová
          c) Miloslava Válková
          d)  Ing. Ivana Holinková, ředitelka PS
          e) Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS
          f) Ivana Šťastná, vedoucí odboru Sociálních věcí
          g) Helena Herbstová, zástupce odboru Péče o občany
B)  u k l á d á
      1. MUDr. Jiřímu Madarovi, předsedovi sociálně zdravotní komise
          a) předložit Radě města návrh řešení situace Pečovatelské a ošetřovatelské služby
                                                                                                        T: 8. 4. 2004

75/04
Nájemní smlouva na nemovitost mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a  Kulturním střediskem města Ústí nad Labem

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření nájemní smlouvy na nemovitost v ulici Velká Hradební č.p. 619/33 Ústí nad
          Labem mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Kulturním střediskem města Ústí
          nad Labem v předloženém znění

76/04
Ukončení úhrad nájemného za nebytové prostory a pozemky u škol nezřizovaných obcí

Rada  města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í ,   ž e
      1.  nájemní smlouvy týkající se  nebytových  prostor  a  pozemků,  užívanými  školskými
           zařízeními, nezřizovanými městem Ústí nad Labem, s výjimkou Domu dětí a mládeže
           Churchillova 1512/8 a  Neštěmická 37,  pozbudou platnosti k datu podání návrhu na
            vklad na katastru nemovitostí
B)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatný pronájem od 1.1.2004 do ukončení platnosti nájemních smluv týkajících se  
          nebytových  prostor a pozemků  užívaných  školskými  zařízeními ve  smyslu bodu A)
          tohoto usnesení s tím, že zároveň nebudou prováděny žádné opravy nebytových prostor
          ve smyslu nájemních smluv

77/04
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Krčínově ul. č.p. 801/6

Rada  města po projednání

A) s c h v a l u j e
      1. dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Krčínově ul. č.p. 801/6 ze dne
          13. 2. 2002 v předloženém znění

78/04
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace ZŠ a MŚ Ústí nad Labem, Nová 1432/5 - org. č. 2130

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souladu s § 30, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb. (O rozpočtových pravidlech územních
      rozpočtů),  v  platném  znění a  s  ohledem  na  § 102,  odst. 2),  písmeno b),  zákona č.
      128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění
       1. převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové
           organizace ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5 ve výši 200 000,- Kč

79/04
Pronájem částí pozemků k reklamním účelům

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem  částí   pozemků  v  celém  katastru   města  Ústí  nad  Labem  za   účelem
          provozování výlepových ploch firmě Rengl s.r.o. se sídlem Kozinova 1073/11, Liberec,
          DIČ 192-25420160, za cenu ve výši 1 050,- Kč/ks/rok za těchto podmínek
          a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
          b) cenové  zvýhodnění  výlepů  pro  město  a   městské  organizace  (výlep  v  cenách
              2,- Kč/ks/den plakát o rozměru do A2, 2,80 Kč/ks/den  plakát  o  rozměru nad A2
              s  možností meziročního navýšení ceny max. o 10%. Vyšší nárůst cen musí schválit
              Rada města)
          c) nájemce se zavazuje vybudovat l ks výlepové plochy v centru města pro  tzv. „malou
              kulturu“ s bezplatným výlepem, nebo doplnění 2-3 ks vybraných  výlepových  ploch
              o  boční křídla pro totéž využití
          d) nájemce  zajistí  úklid  pozemků  v  bezprostřední  blízkosti  výlepových  ploch
              znečištěných jejich provozem
          e) nájemce se zavazuje provést a ukončit rekonstrukce výlepových ploch do konce
              měsíce září 2004
          f) nájemce zajisti vybudování výlepových ploch na vlastní náklady v místech výskytu
              černého výlepu. Místa určí město a plochy poskytne za symbolický poplatek
          g) nájemce  se  zavazuje doplnit  označení  firmy o logo města a kontaktu na územně
              příslušný městský obvod. Samolepy s kontakty dodá město.

80/04
Informační systém města Ústí nad Labem

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. usnesení z mimořádného jednání představenstva společnosti Metropolnet, a.s.
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu  způsobu  zavedení informačního systému města společností Metropolnet,
          a. s.  formou  postupné  implementace s   využitím  stávajících  aplikací,  včetně 
          předpokládaného financování v letech 2004 - 2006 dle přiložené tabulky následovně:

                                                                         2004                 2005                  2006
Základní provozní smlouva                         18 300 000,-     16.500 000,-      16 500 000.-
Microsoft licence                                           3 600 000,-       3 600 000,-        3 600 000,-   
Informační systém                                         8 100 000,-        9 900 000,-        9 900 000,-
Celkem                                                        30 000 000,-      30 000 000,-      30 000 000,-
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) podepsat dodatky provozní smlouvy se společností Metropolnet, a.s. dle bodu B)
              tohoto usnesení
                                                                                           T: dle zahájení etap implementace

81/04
Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace Letního kina - II. etapa“

Rada  města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více
          zájemcům o veřejnou zakázku „Revitalizace Letního kina - II. etapa“
B)  u k l á d á
     1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu ORI MmÚ
         a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě, tj. s firmou
             Komastav DS s.r.o. Ústí nad Labem                                                                                                                  

82/04
Změna vedoucího projektového týmu pro projekt „Revitalizace Větruše“

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Ing. Miroslava Harciníka
          a)  na funkci vedoucího projektového týmu „-Revitalizace Větruše“ ke dni 10. 2. 2004
B)  j m e n u j e
      1. Mgr. Jana Kubatu
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „Revitalizace Větruše“ ke dni 12. 2. 2004

83/04
Plnění plánu práce Rady města v roce 2003

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. souhrnnou zprávu o plnění plánu práce Rady města za rok 2003
B)  s c h v a l u j e
      1. zrušení 6 úkolů dle bodu 1 přílohy č. 2 důvodové zprávy
      2. zařazení dosud nesplněných úkolů dle bodu 2a) a 2b) přílohy č. 2 důvodové zprávy do 
          plánu práce RM na rok 2004

84/03
Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2003

Rada  města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za rok 2003

Tisková oprava:

V usnesení RM č. 12/04 z 15. 1. 2004 není omylem uveden bod A) 1. j) který zní:
 j) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 1 000 tis. Kč u stavby „Rekonstrukce
     ul. Na  Větruši“ (kap. 811, org. 1230, § 2212, pol. 6121, UZ 483)

 

Mgr. Tomáš  Jelínek                   Mgr. Jan Kubata
   náměstek primátora              náměstek primátora