3. RM Usnesení 53/05 - 99/05 (10.2.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

3.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 10. února 2005
Usnesení  53/05 - 99/05

 


 

53/05
Plnění usnesení Rady města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení RM
B)  s c h v a l u j e
      a) změnu termínu plnění usnesení RM č. 663/04 na březen 2005

54/05
Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2005

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s opravou schváleného rozpočtu r. 2005 o částku 307 456 tis. následovně:
          příjmová část rozpočtu:
          a) se snížením příjmové části rozpočtu ve tř. 4
              - přijaté dotace ze st.  rozpočtu o částku                             - 348 758 tis. Kč
          b) se snížením účelové dotace městským obvodům v oblasti
              sociálních dávek o celkovou částku                                        41 302 tis. Kč
              z toho:
              - MO město                 11 823 tis. Kč
              - MO Severní Terasa      9 287 tis. Kč
              - MO Neštěmice           13 352 tis. Kč
              - MO Střekov                6 840 tis. Kč
          výdajová část rozpočtu:
          c) se snížením výdajové části neinvestičního rozpočtu odborům:
               - odbor péče o občany na přímé náklady ZŠ a MŠ             - 297 155 tis. Kč
               - odbor sociálních věcí na dávky  sociálních věcí                 - 11 498 tis. Kč
                                                                  1
          d) se zvýšením výdajové části neinvestičního rozpočtu:
               - příspěvky PO: DD Severní Terasa o částku                               77 tis. Kč     
                                       DD Krásné Březno o částku                               62 tis. Kč
               - finančního odboru - neinvestiční rezerva                               1 058 tis. Kč               
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit opravu schváleného rozpočtu na rok 2005 Zastupitelstvu města ke
              schválení

T: 25. 2. 2005

55/05
Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných pohledávkách MmÚ k 31. 12. 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (včetně pohledávek) za období 1.1.1991 do 31.12.2004

56/05
Zrušení usnesení RM č. 723/04 ze dne 2.12.2004 a usn. ZM č.  323/04 ze dne 16.12.2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a v návaznosti na 
       usnesení RM č. 48/05, ze dne 27. 1. 2005
      1. odměnu jednateli ODmÚ, s.r.o. v předloženém znění
B)  r u š í
      1. usnesení RM č. 723/04 ze dne 2. 12. 2004
C)  s o u h l a s í
      1. se zrušením usnesení ZM č. 323/04, ze dne 16. 12. 2004
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) v  souladu s  § 84,  odst. 2,  písm. f),  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích předložit 
              Zastupitelstvu města návrh dle bodu C) tohoto usnesení

T: 25. 2. 2005

57/05
Zpráva o průběhu likvidace příspěvkové organizace Poradna pro manželství, rodinu a  mezilidské vztahy

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o průběhu likvidace příspěvkové organizace Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

58/05
„Učinění osvědčení“ ve formě notářského zápisu o vydržení vlastnického práva pozemku p.č. 84, v k.ú. Střekov, mezi městem Ústí nad Labem - (Bartůňkovi)

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. dne 5. 5. 2004 obdržel odbor SOM ÚMO Střekov dopis - žádost o vydržení pozemku
          p.č. 84  v  k.ú. Střekov, vedenou pod  č. j.  2833/677 od Karla  Bartůňka a  Pavly
          Bartůňkové
      2. Karel a Pavla Bartůňkovi jsou vlastníky pozemků p.č. 86 a p.č. 85, včetně stavby, vše
          v k.ú. Střekov
      3. dne 7. 6. 2004 obdržel SOM ÚMO Střekov stanovisko k vydržení vlastnického práva
          k pozemku p.č.84, v k.ú. Střekov od právního zástupce ÚMO Střekov, JUDr. Marečka
      4. dne 16. 8.2004 obdržel  odbor SOM ÚMO  Střekov od  Karla a Pavly Bartůňkových
          žádost o vyjádření k žádosti o vydržení pozemku ze dne 5. 5. 2004
B)  s o u h l a s í
      1. s  učiněním  osvědčení ve formě notářského zápisu o vydržení  vlastnického  práva
          pozemku p.č. 84, o výměře 81 m2, v k.ú. Střekov, mezi městem Ústí nad Labem a
          Karlem a Pavlou Bartůňkovými
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005 

59/05
Nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města od restituentů Antonína a   Stanislava Kadlecových

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemků p.č. 4949/753, 4949/754, 4949/757, 4949/761 a 4785/3 o celkové
          výměře 7 308 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem do majetku Statutárního města Ústí nad
          Labem od restituentů Antonína a Stanislava Kadlecových formou odkoupení za cenu
          60,- Kč m2 tj. celkem za cenu 438 480,- Kč
      2. se svěřením nově nabytých pozemků do správy ÚMO Severní Terasa po schválení
          návrhu dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvem města
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

60/05
Bezúplatný převod pozemku p.č. 186 v k.ú. Božtěšice do majetku SVS a.s. Teplice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u je
      1. zařazení pozemku p.č. 186 o výměře 826 m2 v k.ú. Božtěšice do vybraného majetku
          města
B)  s o u h l a s í
      1. s bezúplatným převodem  pozemku  p.č. 186  o  výměře 826 m2 v k.ú. Božtěšice z
          majetku Statutárního města Ústí nad Labem do majetku SVS a.s., Teplice
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

61/05
Bezúplatné nabytí VO - veřejného osvětlen + osvětlení 4 přechodů pro chodce do  majetku města od SÚS ÚK

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatné nabytí zkolaudovaného veřejného osvětlení (VO) a osvětlení 4 přechodů
          pro  chodce  stavby Žižkova II.C. do majetku  Statutárního města Ústí nad Labem od 
          SÚS  ÚK
      2. svěření nově nabytého VO a  osvětlení 4 přechodů pro chodce do správy Městských
          služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

62/05
Směna pozemků v k.ú. Všebořice - město Ústí nad Labem - manž. Ratajovi

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se směnou pozemku dle GP označeného p.č. 251/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Všebořice v
          majetku města  za část pozemku dle GP označeného p.č. 249/4 o výměře 55 m2 v k.ú.
         Všebořice v majetku manželů Ratajových, bytem  Plynárenská 75/10, Ústí nad Labem
          s tím, že manželé Ratajovi uhradí náklady spojené se směnou
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

63/05
Vyjmutí nemovitostí ze smlouvy o nájmu a pronájmu majetku města uzavřené mezi městem a Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. vyjmutí nemovitostí, které byly svěřeny do správy Městským službám Ústí nad Labem,
         příspěvkové organizaci ze smlouvy o nájmu a pronájmu majetku města uzavřené mezi
         městem a Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o. formou dodatku č.1/2005          
B)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS
          a) zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a pronájmu majetku města ve smyslu
              bodu A) tohoto usnesení

T: 28. 2. 2005

64/05
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 719/2 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 719/2 o výměře cca 900 m2 z celkové
          výměry 1 754 m2 v k.ú. Ústí nad Labem

65/05
Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Ústí nad Labem mezi městem a panem Ladislavem Hezoučkým

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1626 o výměře 1406 m2 v majetku města za
          pozemky p.č. 4812/4, 4813/15 a  4949/885 o celkové výměře 19 357 m2 ve vlastnictví
          Ladislava Hezoučkého, bytem Pod Školou 17, Ústí nad Labem, vše v k.ú. Ústí nad
          Labem bez dalšího finančního vyrovnání

66/05
Nájemní smlouva na nebytové prostory v objektu - ul. V Jirchářích č.p. 705,  Ústí  nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu v ul. V Jirchářích čp. 705
          mezi společností Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. a Statutárním městem Ústí nad
          Labem na dobu určitou do 31. 3. 2005

67/05
Nabytí pozemkové parcely č. 1480/507 v k.ú. Krásné Březno do majetku města

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemkové parcely č. 1480/507 o výměře 485 m2 v k.ú. Krásné Březno,
           zapsané na LV 60000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních, se
           sídlem Kodaňská 46, Praha, PSČ 100 10, do majetku Statutárního města Ústí nad
           Labem za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného ke dni sepsání kupní smlouvy,
           na náklady Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
       2. s předáním nově nabytého pozemku do správy Městského obvodu Ústí nad Labem -
           Neštěmice
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na nabytí pozemku dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

68/05
Zveřejnění záměru směny nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem a Klíše - Město Ústí  nad Labem - Spobyt s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru směny pozemků v majetku města Ústí nad Labem:
          a) p.č. 4949/531 o výměře 590 m2
          b) p.č. 1802 o výměře 465 m2
          c) p.č.  2240 o výměře 803 m2
          vše v k.ú. Ústí nad Labem
          d) p.č. 407/8 o výměře 12 m2
          e) p.č. 408 o výměře 468 m2
          vše v k.ú. Klíše
          za pozemky v majetku společnosti SPOBYT a.s.
          a) p.č. 1511/1 o výměře 13 491 m2
          b) p.č. 1511/4 o výměře  1 473 m2
          c) p.č. 1511/6 o výměře 2 229 m2
          d) p.č. 1511/9 o výměře  184 m2
          e) p.č. 1511/10 o výměře 656 m2
          f) p.č. 1511/12 o výměře 16 266 m2
          g) p.č. 1511/13 o výměře 292 m2
          h) p.č. 1511/14 o výměře 8 937 m2
          i) p.č.  1511/15 o výměře 1 822 m2
          j) p.č. 1644/16 o výměře 9 m2
          k) p.č. 1644/17 o výměře 167 m2
          l) p.č.  1989/4 o výměře 266 m2
         m) p.č.  1989/5 o výměře 450 m2
         vše v k.ú. Klíše

69/05
Nabytí pozemků v průmyslové zóně Severní Předlice do majetku města formou odkoupení od Pozemkového fondu ČR

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemků p.č. 901/46 o výměře 3220 m2 a p.p.č. 922/1 o výměře 799 m2
          vše v k.ú. Předlice (průmyslová zóna) do majetku města formou odkoupení od
          Pozemkového fondu ČR za cenu 1 824 800,- Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

70/05
Přehled uzavřených podnájemních smluv na majetku města Ústí nad Labem, vč.  jejich plnění

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přehled uzavřených podnájemních smluv za období od 7.1.2004 do 14.12.2004 včetně
          jejich plnění

71/05
Návrh na změnu trasy dálnice D8

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s navrhovanou změnou trasy dálnice D8 v úseku Lovosice - Ústí nad Labem tunelem
          Kubačka (stavba 0805), předloženou ekologickým hnutím Děti země z důvodů:
          a) nově navrhovaná trasa zásadně oddálí dobu realizace výstavby předmětného úseku,
              což je z důvodu navýšení dopravní zátěže pro město Ústí nad Labem  nepřijatelné
          b) nově  navrhovaná  trasa  zvýší  přímé  náklady  na  výstavbu  dálnice a  zásadním
              způsobem by zvýšila náklady na její provozování
          c) ekologický  přínos  navržené  trasy  není  prokázaný,  chybí  řešení  některých
              problematik, které mohou mít vliv na životní prostředí
B)  p o ž a d u j e
      1. zachování  stávající  trasy  dálnice  D8  v  úseku  Lovosice - Ústí  nad  Labem  s
          pravomocným územním rozhodnutím
      2. urychlení příprav na realizaci tohoto úseku, aby nedošlo k prohloubení prodlevy mezi
          dostavbou úseku dálnice Trmice - státní hranice a předmětným úsekem
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
           a) ve smyslu bodu A) a B) tohoto usnesení informovat hejtmana Ústeckého kraje

T: ihned

D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh změny trasy dálnice D8 Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

72/05
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Revitalizace objektu Větruše - sportoviště“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje a investic, č. org. 011520 v investiční části
          rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč takto:
          a) se snížením investiční části výdajového  rozpočtu  odboru  rozvoje a investic, org.č.
              011520 o částku 8 000 tis. Kč u akce „Rekonstrukce nového muzea“
          b) se zvýšením investiční části výdajového  rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.č.
              011520 o částku 8 000 tis. Kč na akci „Revitalizace objektu Větruše - sportoviště“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

73/05
Jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Revitalizace objektu  Větruše -  Stavba, 3 UČS“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. hodnotící komisi pro výběr zhotovitele stavby „Revitalizace objektu Větruše
          - 1. stavba, 3 UČS“ ve složení:
          a) členové:   Ivan Dostál
                               Ivo Zíka
                               Jiří Čaloun
                               Ing. Dalibor Černý
                               MUDr. Karola Haasová
                               Ing. arch. Zdeněk Šťastný
                               zástupce OHK                               
            náhradníci: Lubomír Kysilka
                               Miroslav Rubáček
                               Ing. Ivan Soukup  

74/05
Hodnotící komise pro stavbu „Obnova turistických stezek Větruše - Vrkoč a Nebeské schůdky“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. hodnotící komisi pro výběr zhotovitele stavby „Obnova turistických stezek Větruše
          Vrkoč a Nebeské schůdky“ ve složení:
           a) členové:    Mgr. Tomáš Jelínek
                                 RNDr. Jana Tesařová, CSc.
                                 Ivo Zíka
                                 Ivan Dostál
                                 Ing. Vlastimil Vedral
                                 Jiří Čaloun (OHK)
                                 Michal Polesný
               náhradníci: Ing. arch. Zdeněk Šťastný 
                                  Lubomír Kysilka
                                  Ing. Miroslav Harciník
                                  Jiří Čaloun (ORI)
                                  Vítězslav Chalupecký

75/05
Dodatky  ke  smlouvám o  smlouvách  budoucích o zřízení  věcného  břemene se SÚS ÚK na akce:  „Nová Ves - kanalizace“,  „STL  plynovod Sebuzín - Církvice“, „Plynofikace Hostovice - II. etapa“, „Plynofikace Střekov - osada a Brná - I. etapa“, „Plynofikace Střekov - osada Brná III. a IV. etapa“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zvýšení částky za věcná břemena o DPH 19%
      2. uzavření následujících dodatků ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení:
         a) dodatku č. 1 ke smlouvě č. UL/32/04/SSB ze dne 8. 10. 2004 na akci  „Nová Ves -
             kanalizace“, 
         b) dodatku č. 1 ke smlouvě č. UL/02/02 ze dne 17.9.2002 na akci   „STL  plynovod
             Sebuzín -  Církvice“,
         c) dodatku č. 1 ke smlouvě č. UL/12/02 ze dne 17.9.2002 na akci     „Plynofikace
             Hostovice - II. etapa“
         d) dodatku č. 1 ke smlouvě č. UL/15/02 ze dne  21.1.2003 na akci „Plynofikace Střekov
             - osada a Brná - I. etapa“,
         e) dodatku č. 1 ke smlouvě č. UL/28/02/K ze dne  6.11.2002 na akci „Plynofikace
             Střekov - osada a Brná - III. a IV. etapa“

76/05
„Bukov - centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - XI. část

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smluv o smlouvě budoucí nájemní s klienty dle seznamu v příloze tohoto
          usnesení

77/05
Rozpočtové opatření odboru péče o občany

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření r. 2005 odboru péče o občany takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v r. 2004
              nižšími  než  rozpočtovými neinvestičními výdaji odboru péče o občany ve výši
              821 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany o částku
              821 tis. Kč u organizace:
              - č. 010630 o částku 721 tis. Kč, z toho na Projekty z programu rozvoje lidských
                zdrojů 460 tis. Kč a na Grant MMR 261 tis. Kč
              - č. 010620 o částku 100 tis. Kč na pořízení filmu Rok v ZOO

78/05
Manažer koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o zdravotně postižené občany

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s členstvím  manažera  koordinační  skupiny  za  oblast  sociální  pomoci a  péče  o
          zdravotně postižené občany, pana Jakuba Michala, pracovníka občanského sdružení
          Dobrovolnické centrum, v Manažerském týmu

79/05
Org. č. 010620 - změna účelu použití finančního příspěvku pro kostel apoštola Pavla

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se změnou účelu použití schváleného příspěvku ve výši 700 tis. Kč pro kostel apoštola
          Pavla z akce „oprava varhan“ na akci „oprava střešní krytiny“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 25. 2. 2005

80/05
Přijetí Daru

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. přijetí daru - sochy trpaslíka - v účetní hodnotě 27 500,- Kč do majetku města
      2. svěření daru dle bodu A) 1. do správy Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
          příspěvkové organizace

81/05
Výstupy z Informačního systému  sociálních  služeb  v  regionu  Ústí nad Labem - data za rok 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výstupy z Informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem - data za
          rok 2003

82/05
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org.č. 011110 a Smlouva o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org. č. 011110 ve výši 802,8 tis. Kč
          takto: 
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech vytvořených v roce 2004 ve výši
              802,8 tis. Kč, poskytnutých městu společností EKO-KOM a.s. za  efektivní  třídění
              obalů z komunálního odpadu
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí  o částku
              702,8 tis. Kč na nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na separaci
              využitelných složek
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí o částku
             100 tis. Kč na nákup sběrných nádob „zvonu“ na sběr dutých obalů
      2. uzavření Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s.
          v předloženém znění
B)  u k l á d á
      1. Ing. Michaele Horáčkové, vedoucí odboru životního prostředí
          a) zajistit plnění uzavřené smlouvy se společností EKO KOM, a.s. dle bodu A) 2.
              tohoto usnesení

83/05
Nakládání s  komunálním odpadem ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. průběh jednacího řízení bez uveřejnění dle § 45 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných
          zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy
B)  s c h v a l u j e
      1. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění dle § 45, zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných
          zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy
      2. uzavření smlouvy na zajištění odpadového hospodářství v roce 2005 ve statutárním
          městě Ústí nad Labem ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

84/05
Záměr „Přístavba tiskárny Severotisk, spol. s r.o.“ na Severní Terase

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o
          posuzování vlivů na  životní prostředí a o změně  některých  souvisejících  zákonů
          (v platném znění), k záměru „Přístavba tiskárny Severotisk, spol. s r.o.“ na Severní
          Terase“
B)  p o ž a d u j e
      1.  v podmínkách Závěru zjišťovacího řízení stanovit provozovateli tyto povinnosti:
           a) instalovat dodatečná protihluková opatření v případě nedodržení přípustných emisí
               hluku pro venkovní prostředí (zejména ze vzduchotechniky)
           b) zajistit náhradní výsadbu za odstraněné dřeviny po dohodě s Městským obvodem
               Ústí nad Labem - Severní Terasa a odborem životního prostředí MmÚ
           c) organizovat noční rozvoz tiskovin tak, aby byl minimalizován vliv hluku v přilehlé
               obytné zástavbě
C)  s o u h l a s í
      1. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění) s realizací záměru „Přístavba
          tiskárny Severotisk, spol. s r.o.“ na Severní Terase při splnění požadavků uvedených v 
          bodu B) tohoto usnesení

85/05
Prodej pozemků v PZ “Severní Předlice“ společnosti Novachem Manufacturing s.r.o.
Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. aktuální investiční záměr společnosti Novachem Manufacturing s.r.o. v průmyslové
          zóně „Severní Předlice“
B)  s o u h l a s í
      1. s prodejem p.č. 780/92 o výměře 6 256 m2, p.č. 789/3 o výměře 4 203 m2, 780/93 o
          výměře  505 m2  (celková rozloha 10 964 m2) v k.ú. Předlice společnosti Novachem
          Manufacturing s.r.o. za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3227-8/05 (4 350 tis.Kč)
          formou  uzavření  smlouvy o smlouvě  budoucí  kupní s  podmínkou podpisu  kupní
          smlouvy po předložení  souhlasného  stanoviska  Krajského úřadu k posouzení vlivů
          provedení záměru na životní prostředí
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

T: 25. 2. 2005

86/05
Účast města Ústí nad Labem na investičních veletrzích v roce 2004 a strategie roku 2005

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení přínosu účasti města na investičních veletrzích v předchozích letech
      2. plánovaný způsob a obsah prezentace na investičních veletrzích v roce 2005 

87/05
Revitalizace městského centra - I. etapa - informace o postupu přípravy

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o postupu přípravních prací
B)  z m o c ň u j e
      1. projektový tým
          a) k odsouhlasení zadávací dokumentace na akci „Revitalizace městského centra
             - I. etapa,   Ústí nad Labem“

T: do 10. 3. 2005

C)  s c h v a l u j e
      1. složení hodnotící komise takto:
          a) Radek Vonka, vedoucí projektového týmu
          b) Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora
          c) Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic
          d) Ing. Arch. Zdeněk Havlík, odborný zástupce veřejnosti
          e) Ing. Zdeněk Kužel, zástupce OHK
          f) Ing. arch. Zdeněk Šťastný, člen Rady města
          g) MUDr. Pavel Dlouhý, člen Rady města
          h) Ak. arch. Michal Šráme, přizvaný zástupce projektanta, bez hlasovacího práva

88/05
Přehled vývoje platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených městem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informativní zprávu o vývoji platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených
          městem

89/05
Plnění plánu práce RM za II. pololetí 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění plánu práce Rady města za 2. pololetí roku 2004
B)  s c h v a l u j e
      1. posunutí plnění 13 úkolů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy na rok 2005
C)  r u š í
      1. úkol „Změna ÚPnSÚ Habrovice - p.p.č. 337/2“ (zadání) z důvodu nezájmu majitele
          pozemku o další řešení
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit Radě města návrh plánu práce RM na rok 2005

T: 24. března 2005

90/05
Zahájení zadávacího řízení - výzva k jednání společnosti Metropolnet, a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a  v ě d o m í
      1. výhled rozvoje informačních technologií města Ústí nad Labem do roku 2009
B)  s c h v a l u j e
      1. na základě  odborných  posudků a dle § 45 s poukazem na § 27 odst. 1 písm. b) zákona
          č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
          společnosti Metropolnet, a.s.
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
          a) zaslat společnosti Metropolnet a.s. výzvu k jednání v jednacím  řízení bez uveřejnění

T: 20. 2. 2005

          b) jednat o podmínkách smlouvy o zabezpečení informačních technologií města Ústí
              nad Labem na dobu neurčitou

T: do 30 dnů

      2. Finanční komisi RM
           a) posoudit finanční rámec výhledu rozvoje informačních technologií

91/05
Výběr auditora společnosti Metropolnet a.s.

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. Ing.  Jaroslavu Staňkovou  (komora auditorů  České republiky osvědčení  č. 1713)
            a) na základě návrhu představenstva společnosti Metropolnet a.s. jako zpracovatele
                auditu roční účetní závěrky společnosti Metropolnet a.s.

92/05
Vyhodnocení Komplexního programu prevence kriminality za rok 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení Komplexního programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za
          rok 2004 dle důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) informovat Zastupitelstvo města o vyhodnocení Komplexního programu prevence
              kriminality města Ústí nad Labem za rok 2004

T: 25. 2. 2005

93/05
Návrh na změnu rozdělení bytů v objektech Zeyerova 7 a Varšavská 44

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. převod dispozičního práva k dvěma bytovým jednotkám a to:
           a) byt č. 1 v ulici Zeyerova 763/7 o velikosti 1+1 v 1. PP
           b) byt č. 1 v ul. Varšavská 764/44 o velikosti 1+1 v 1. PP
           na MO Ústí nad Labem - Střekov
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) informovat Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov ve smyslu bodu A)
              tohoto usnesení

94/05
Odložený bod I/10 z 2. RM - Vymístění skladu hořlavin na Ovčím vrchu  - posouzení variant Vymístění skladu hořlavin na Ovčím vrchu - posouzení variant

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledky zpracovaných studií k vymístění skladu hořlavin na Ovčím vrchu
B)  r u š í
      1. požadavek na přesun zásobníků na propylén z Ovčího vrchu do areálu firmy uvedený
          v příloze k usnesení Rady města č. 661/04 ze dne 4. 11. 2004  (na ostatních  částech
          tohoto usnesení trvá)
C)  d o p o r u č u j e
      1. Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., 
           a) v  souladu s důvodovou  zprávou,  řešit  problém  rizika  závažné  havárie uložením
               zásobníků propylénu o kapacitě do 250 m2 pod vrstvu zeminy ve stávajícím areálu
               na Ovčím vrchu
           b) v souvislosti s touto investicí minimalizovat zábor pozemků na Ovčím vrchu a vést
               produktovod pod povrchem ulice Okružní

95/05
Kontrola hospodaření v ÚSP Hliňany, Všebořice, Čajkovského a Trmice

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o kontrole hospodaření v:
          a) ÚSP Hliňany
          b) ÚSP pro mládež Všebořice, Ústí nad Labem
          c) ÚSP pro mládež Čajkovského, Ústí nad Labem
          d) ÚSP pro mládež Trmice
       2. zápisy o závěrečném projednání výsledků kontrol ze dne 20.12.2004 a 28.1.2005

96/05
Vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za rok 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za rok 2004

97/05
Komise RM pro životní prostředí

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. rezignaci Jana Řeřichy na člena komise RM  životního prostředí k 10. 2. 2005
B)  j m e n u j e    k 11. 2. 2005
      1. Jana Vondru
          a) členem komise životního prostředí

98/05
Komise RM pro komunikaci s veřejností

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á   k 10. 2. 2005
      1. z funkce člena komise RM pro komunikaci s veřejností:
          a) Milana Knotka
          b) PhDr. Vladimíra Kaisera
B)  j m e n u j e   k 11. 2. 2005
      1. členem komise RM pro komunikaci s veřejností:
          a) MUDr. Pavla Dlouhého
          b) Ivana Dostála

99/05
Informace k žádosti o zkrácení intervalu linky MHD č. 54

Rada města po projednání

A)  u k l á d á
      1. Ing. Daluboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) předložit Radě města podrobný rozbor zrušení víkendových spojů linky č. 53
              s ekonomickým dopadem

 

 

 

                               Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                        primátor města

 

 

 

 

                                                                                                                   Příloha k usn. RM
                                                                                                                        č. 76/05


Seznam klientů k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní

 1. Petr Němec, Masarykova 3093/22, Ústí nad Labem, 400 01
 2. Dana Bebrová, Keplerova 709/24, Úst nad Labem,  400 07
 3. Marie Kubišová, Petrovice 64, Ústí nad Labem, 403 37  
 4. Blanka Andresová, Rembrantova 338/12, Ústí nad Labem, 400 01