image

28.RM Usnesení 756/04 - 770/04 (16.12.2004)

 

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

28.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 16. prosince 2004
Usnesení  756/04 - 770/04


 

756/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu - rok 2005

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
    1. s navrženým rozdělením finančních prostředků v celkové výši 22 047 tis. Kč, určených v
        rozpočtu roku 2005 pro divácky a mediálně atraktivní městem preferované sporty, takto:
         a) hokej                                                                               15 000 tis. Kč
             - preferovaný klub: HC Slovan Ústí, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 232
               IČO 25019058
         b) fotbal                                                                                 3 000 tis. Kč
             - preferovaný klub: MFK Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem,
                Masarykova  226, IČO 25420054
         c) basketbal                                                                            2 047 tis. Kč
             - preferovaný klub: Basketbalový klub Ústí n. L., a.s., se sídlem Ústí nad Labem,
                Jateční 18, IČO 25005758
         d) volejbal                                                                              2 000 tis. Kč
            - preferovaný klub: SK Volejbal Ústí nad Labem, občanské sdružení, se sídlem Ústí
               nad Labem, Klíšská 10, IČO 26632217
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                          T: 16. 12. 2004

757/04
Nabytí pozemků, částí p.č. 125/1 a 195/17 v k.ú. Strážky do majetku města od  ÚK - SÚS  ÚK

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s bezúplatným nabytím pozemků dle GP označených p.č. 125/4 o výměře 78 m2, p.č. 
          125/6 o výměře 3123 m2 a p.č. 195/17 o výměře 447 m2 v k.ú. Strážky u Habrovic do 
          majetku města od ÚK - SÚS ÚK
B)  s c h v a l u j e
      1. zařazení nově nabytých pozemků do vybraného majetku s tím, že těleso komunikace je 
          svěřené do správy odboru dopravy MmÚ
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                          T: 16. 12. 2004

758/04
Převod nemovitosti v ul. U Pivovarské zahrady  č.p. 793 formou prodeje

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s prodejem objektu v ul. U Pivovarské zahrady, č.p. 793 s p.č. 472/160 společnosti
          POLIKLINIKA Krásné Březno s.r.o. za cenu 5 300 000,- Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh prodeje nemovitostí dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                                    T: 16. 12. 2004

759/04
Peněžní dar na projekt obnovy Vysokých Tater

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím peněžitého daru na obnovu Vysokých Tater ve výši 100 000,- Kč městu
          Vysoké Tatry na bankovní účet č. 193968930/0300 vedený u ČSOB, a.s. Praha
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru, org.č. 010310 ve výši 100 tis. Kč k zajištění
          zdrojů pro poskytnutí daru takto:
          a) snížení výdajové části neinvestičního rozpočtu finančního odboru v položce úroků z
              úvěrů o částku 100 tis. Kč (org. 010310, kap. 971, § 6310, pol. 5141, PPR 103/28)
          b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu finančního odboru o částku 100 tis.
              Kč na poskytnutí finančního daru na Projekt obnovy Vysokých Tater (org. 010310, 
              kap. 971, § 6229, pol. 5532)
          Toto rozpočtové opatření je podmíněno schválením výše uvedeného daru
          Zastupitelstvem města
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                          T: 16. 12. 2004

760/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2004

A) s c h v a l u j e
     1. poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 27 tis. Kč takto:
         a) občanskému sdružení HC Severka, Ovocná 3296, Ústí nad Labem, IČ 44226772 na
             akci „Libouchec-CUP“                                     2 tis. Kč
         b) občanskému sdružení USK Slávie, České mládeže 8, Ústí nad Labem, IČ 44552319
             na činnost                                                        15 tis. Kč
         c) finanční příspěvek Mateřské škole Skřivánek,  Stříbrnické Nivy 6/2429, Ústí nad 
             Labem, IČ 70225940 na sportovní vybavení  10 tis. Kč
B) s o u h l a s í
    1. s poskytnutím finančního příspěvku na činnost mládeže pro Městský fotbalový klub
        Ústí nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 780/228, Ústí nad Labem, IČ 25420054 na 
        činnost                                                                150 tis. Kč

C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na poskytnutí finančního prostředku dle bodu B) 1. tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                          T: 16. 12. 2004

761/04
Jmenování likvidátora ODmÚ s.r.o.

Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/00 Sb. o obcích

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu sídla ODmÚ, s.r.o. na: Pasteurova 3334/7, 400 01 Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Janu Mastnému, jednateli společnosti ODmÚ, s.r.o.
          a) v souladu se Zákoníkem práce ukončit pracovní poměr všech zaměstnanců ODmÚ,
              s.r.o. k 31. 12. 2004
          b) předat agendu společnosti ODmÚ, s.r.o. likvidátorovi společnosti
                                                                                                     T: 31. 12. 2004
C)  o d v o l á v á  k 31. 12. 2004
      1. Jana Mastného, jednatele společnosti ODmÚ, s.r.o.
          a) z funkce jednatele společnosti ODmÚ, s.r.o.
D)  j m e n u j e    od 1. 1. 2005
      1. Ing. Václava Jursíka, bytem Ve Stromkách 199/5, 400 01
          a) likvidátorem společnosti ODmÚ, s.r.o.
E)  z m o c ň u j e
      1. Ing. Marcela Rahma, vedoucího OMOS
          a) k podpisu rozhodnutí jediného společníka ODmÚ, s.r.o. podle bodů A), C) a D)
              tohoto usnesení a usnesení RM č. 723/04, bod A) 1. ve formě notářských zápisů

762/04
Rozpočtové opatření OMOS - zvýšení na provoz příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru MOS org.č.
          010501 a finančního odboru org.č. 010310 ve výši 283,13 tis. Kč takto:
          a)  snížení ve výdajové části neinvestičního rozpočtu finančního odboru o částku
               283,13 tis. Kč - použití úspory v úrocích z kontokorentního úvěru (org. 010310, kap.
                971, § 6310, pol. 5141)
          b) zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Ústí
              nad Labem ve výši 283,13 tis. Kč na dofinancování kulturních akcí a zajištění
              provozu areálu Letního kina (kap. 515, org. 010501, § 3392, pol. 5331, PPR
              105/H000032)

763/04
Uzavření smluv o narovnání s bývalými nájemci v prodaných nemovitostech

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e
       1. níže uvedené prodávané nemovitosti byly i po 1. 7. 2004 užívány nájemníky, se
           kterými nebyla uzavřena nájemní smlouva s městem Ústí nad Labem
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smluv o narovnání s nájemníky:
          a)  Mgr. Aleša Kymličková - objekt Hrnčířská 10
          b) Blanka Lukášová - objekt U Pivovarské zahrady 5
          kteří užívali nebytové prostory v prodávaných nemovitostech bez právního důvodu a
          hradili nájemné dle dřívějších podnájemních smluv za období do 1. 7. 2004 do doby
          prodeje či do doby ukončení užívání
      2. zaslání výzvy nájemníkům, kteří užívali nebytové prostory v prodávaných
          nemovitostech bez právního důvodu a nehradili žádnou částku za užívání prostor k
          úhradě částky za bezdůvodné obohacení a to:
          a) DENRI STAV   s.r.o. - objekt V Jirchářích 3
          b) MEDENT s.r.o. - objekt U Pivovarské zahrady 5
B)  z m o c ň u j e
      1. Ing. Marcela Rahma, vedoucího OMOS
          a) k podpisu výzvy nájemníkům dle bodu B) 2. tohoto usnesení

764/04
Vyřazení nefunkčního movitého majetku ve vlastnictví města Ústí nad Labem  pronajatého Obecnímu domu města Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. vyřazení nefunkčního movitého majetku ve vlastnictví města Ústí nad Labem,
           spravovaného ODmÚ, s.r.o., z evidence
           a) kopírovací stroj MINOLTA EP3170   -------------------- 83 491,- Kč

765/04
Záměr „Parkovací plochy, Ústí nad Labem - Severní Terasa, Rabasova ulice“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o
          posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
          (v platném znění) k záměru „Parkovací plochy, Ústí nad Labem - Severní Terasa
          Rabasova ulice“
B)  p o ž a d u j e
      1. doplnění předloženého Oznámení o:
          a) výpočet a hodnocení emisí hluku obdobně jako u výpočtu a hodnocení emisí
              znečišťujících látek, tj. pro nepříznivý případ, kdy v průběhu 1 hodiny odjede
              (přijede) z plného parkoviště všech 120 vozidel
          b) odborný odhad emisí znečišťujících látek celkem, tj. vypočítané hodnoty vč.
              imisního pozadí
C)  s o u h l a s í
       1. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění) se záměrem „Parkovací plochy,
           Ústí nad Labem - Severní Terasa, Rabasova ulice“ za předpokladu zapracování
           požadavků v  bodu B) do podmínek Závěru zjišťovacího řízení

766/04
Rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka, org.č. 010201

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka takto:
          a) zapojení účelové dotace z MFČR, na úhradu investičních nákladů na  energetické
              audity budov ve vlastnictví města Ústí nad Labem ve výši 415 tis. Kč takto:
              - zvýšení příjmové části rozpočtu o 415 tis. Kč (pol. 4216, ÚZ 22094, PPR 103/254)
              - zvýšení výdajové investiční části rozpočtu o 415 tis. Kč na úhradu nákladů na
                energetické audity (č. org. 010201, kap. 932, § 3113, pol. 6119, ÚZ 22094,
                A1-11556, PPR 102/23)
            b) převod finančních prostředků z neinvestiční části rozpočtu do investiční části
                rozpočtu ve výši 1 580,04 tis. Kč takto:
                - snížení neinvestiční části rozpočtu ve výši 1 580,04 tis. Kč (č. org. 010201, kap.
                  932, § 3113, pol. 5169, PPR 102/9)
               -  zvýšení investiční části rozpočtu ve výši 1 580,04 tis. č na úhradu energ. auditů
                  (č. org. 010201, kap. 932, § 3113, pol. 6119, A1-11556, PPR 102/24)

767/04
Odstoupení od smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 29.11.1999

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace uvedené v důvodové zprávě
B)  s c h v a l u j e
      1. odstoupení Statutárního města Ústí nad Labem od smlouvy o poskytnutí investiční
          dotace ze dne 29. 11. 1999, uzavřené s Ústeckou obchodní společností, s.r.o., IČ:
          640 49 094, se sídlem Na spádu 9/2069, Ústí nad Labem, a učinění výzvy k vrácení
          poskytnuté investiční dotace v celkové výši 700 tis. Kč z důvodu nesplnění povinností
          vyplývajících z uvedené smlouvy

768/04
Obměna představenstva Metropolnet, a.s.
Přijetí rezignace členů představenstva
Jmenování nových členů představenstva

Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona o obcích

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci členů představenstva Metropolnet, a.s. k 13. 12. 2004
          a) Ing. Milana Zemaníka
          b) Mgr. Jana Kubaty
B)  j m e n u j e    k 16. 12. 2004
      1. členy představenstva Metropolnet, a.s.
          a) Jiřího Knápka, RČ 690205/5754, bytem Lidická 102, Ústí nad Labem
          b) Ing. Viktora Housku, RČ 630213/1440, bytem U Stadionu 2/901, Ústí nad Labem

769/04
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Bukov centrum - 213 b.j.“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic, org.č. 011520 v investiční části rozpočtu
          ve výši 1 700 tis. Kč  takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic č. org.
              011520 o částku 1 700 tis. Kč z investiční akce „Bukov centrum - infrastruktura“
              (org. 011520, PPR 115/H000115, skupina č. 2)
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic č. org.
              011520 o částku 1 700 tis. Kč na investiční akci „Bukov centrum 213 b.j.“
              (org. 011520, PPR 115/H000114, skupina č. 2) 

770/04
Změna v dozorčí Radě TSmÚ, s.r.o.

Rada města po projednání
v  souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/00 Sb., o obcích

A)   o d v o l á v á    k 31. 12. 2004
       1. Karla Chládka
           a) z dozorčí rady TSmÚ, s.r.o.
B)  j m e n u j e    k 1. 1. 2005
      1. MUDr. Jiřího  Madara
          a) členem dozorčí rady TSmÚ, s.r.o.

 

 


                               Mgr. Jan Kubata                            Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                            primátor města