image

26.RM Usnesení 692/04-695/04 (25.11.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

26.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 25. listopadu 2004

Usnesení  692/04 - 695/04

 

 


 

 

692/04

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2005

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í,  ž e

       1. rozpočet města Ústí nad Labem pro rok 2005 je navržen s kladným saldem příjmů a 

           výdajů ve výši 34 385 tis. Kč, který vyrovnává tř. 8 financování

B)  s o u h l a s í

      1.  s celkovými příjmy města Ústí n.L. pro rok 2005 ve výši  1 967 490 tis. Kč, z toho:

           a) s dotací městským obvodům                     211 547 tis. Kč

               a to: na výkon státní správy                          9 599 tis. Kč

                       na sociální dávky                               201 948 tis. Kč

      2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem pro r. 2005   ve výši 1 721 558

          tis. Kč,  z toho:

          a) neinvestiční část výdajů ve výši              1 418 426 tis. Kč

              a to: neinvestiční výdaje MmÚ               1 328 725 tis. Kč

                      dotace městským obvodům                  89 701 tis. Kč

           b) investiční část výdajů ve výši                    303 132 tis. Kč

       3. s oblastí financování ve výši                          - 34 385 tis. Kč

       4. s investičními výdaji ve VHČ na akci „Revitalizace objektu č. 392 Větruše ve výši                                     

           23 000 tis. Kč

       5. se vzetím krátkodobého úvěru do výše 150 mil. Kč na případný přechodný nedostatek

           finančních zdrojů v průběhu roku se splatností do jednoho roku

C/  d o p o r u č u j e

       1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

          a) návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2005 ke schválení  dle příloh usnesení

              č. 1 – 4

          b) schválit závazné ukazatele rozpočtu r. 2005 takto:

               - mzdový limit ve výši                                                   127 830 tis. Kč

                 z toho: - platy zaměstnanců, vč. OOV                         89 430 tis. Kč

                             - platy zaměstnanců Městské policie, vč. OOV   38 400 tis. Kč

         c) v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 102 zmocnit Radu města   schvalovat rozpočtová

             opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:

               -  zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně

                dosažených příjmů

            -  přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi jednotlivými

               odbory MmÚ a řízenými organizacemi

         d)  v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., § 102 a zák. č. 250/2000 Sb. § 19 zmocnit Radu

              města Ústí nad Labem schvalovat rozpočtová opatření k zapojení Magistrátem

              města Ústí nad Labem přijatých účelových prostředků i nad limit 5 mil. Kč. O

              těchto rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvo města informováno v rámci

              závěrečného účtu a pololetního rozboru hospodaření města Ústí nad Labem

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2005 Zastupitelstvu města

             Ústí nad Labem ke schválení

          b) předložit návrh na vzetí krátkodobého úvěru dle bodu B) 5. tohoto usnesení

              Zastupitelstvu města

                                                                                                                T: 16. 12. 2005

Příloha: zde

 

693/04

Úprava usnesení RM č. 691/04

 

Rada města po projednání

 

A)  u p r a v  u j e

       1. usnesení Rady města č. 691/04 takto:

          a) v bodě B) se mění termín 1. 12. 2004 na 1. 1. 2005

 

694/04

Prohlášení o podpoře společnosti Metropolnet a.s.

 

Rada města po projednání

 

A)   b e r e   n a   v ě d o m í

       1. informaci o připravovaných projektech „Zavedení širokopásmového připojení

           internetu pro  místní oblast Bukov“ a „Zpřístupnění služeb veřejné správy

           prostřednictvím širokopásmového internetu“

B)  s c h v a l u j e

      1. podporu a partnerství v  projektech:

         a) „Zavedení širokopásmového připojení internetu pro  místní oblast Bukov“

         b) „Zpřístupnění služeb veřejné správy  prostřednictvím širokopásmového internetu“

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) podepsat deklaraci o podpoře a partnerství projektů dle bodu B) tohoto usnesení

 

 

695/04

Analýza příspěvkových organizací

 

Rada města po projednání

 

A)  u k l á d á

       1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS

           a) předložit Radě města analýzu personálního zajištění příspěvkových organizací

               města (vyjma školských zařízení)

                                                                                                            T: únor 2005

 

                       Mgr. Tomáš  Jelínek                    Mgr. Petr Gandalovič

                        náměstek primátora                        primátor města