image

24. Usnesení RM 692/03 - 698/03 (11.12.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


24. (mimořádného) jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 11. prosince 2003
Usnesení - 692/03 - 698/03


692/03
Zařazení majetku v územní působnosti městského obvodu Ústí nad Labem - město do vybraného majetku města
Odvolání  Mgr. Špáse,  ředitele  Kulturního střediska  Krásné Březno  CORSO  a zrušení  pověření  paní  Ivany Horké  řízením KS Albis v souvislosti  se sloučením  příspěvkových organizací s Kulturním střediskem MO - město Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e   s účinností od  1. 1. 2004
      1. zařazení objektu č.p. 619/33 včetně st.p.č. 2393 o výměře 1145 m2,
          p.p.č. 2394 o výměře 258 m2 a garáže včetně st.p.č. 2385 o výměře
          102 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku města
B)  r u š í   ke dni 31. 12. 2003
     1. pověření paní Ivany Horké řízením KS Albis
C)  o d v o l á v á     ke dni 31. 12. 2003
      1. Mgr. Petra Špáse z funkce ředitele Kulturního střediska Krásné Březno
          CORSO
D)  d ě k u j e
      1. Mgr. Petru Špásovi, za jeho práci pro město Ústí nad Labem ve funkci
          ředitele Kulturního střediska Krásné Březno CORSO

693/03
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele Městských novin

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  vítězného uchazeče na akci Technické zhotovení Městských novin,
           včetně distribuce
B)  u k l á d á
     1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
         a) podepsat smlouvu s Vltava-Labe-Press, a.s. Divize Sever
                                                                                                 T: do 20. 1. 2004

694/03
Rozpočtové opatření příspěvkové org. MŠ Střekov, Sukova 1174/1, číslo org. 2230

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace MŠ Střekov, Sukova
          1174/1 ve výši 297,79 tis. Kč takto:
          a) zapojení finančních prostředků ze Sbírky na povodeň ve výši
              297,79 tis. Kč (pol. 2321, § 5299, UZ 360)
          b) poskytnutí investičního příspěvku pro MŠ Sukova ve výši 297,79 tis.
              Kč na akci Rekonstrukce oplocení po povodních
              (kap. 621, org. 2230, § 3113, pol. 6351, UZ 511)

695/03
Cenové podmínky placeného stání

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e    s účinností od 1. 1. 2004
      1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených
          místních komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem
          v předloženém znění

696/03
Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003 - přijetí dotace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zapojení zdrojů pro financování akce „Oprava
          a demontáž pěší lávky na železničním mostě“ nad stávající rozpočet
          takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 1 326 645,- Kč přijetím
              účelové dotace z fondu obnovy Ústeckého kraje
              (pol. 4122, UZ 17259)
          b) zvyšuje se výdajová část neinvestičního rozpočtu organizace 1100
              odboru dopravy o částku 1 326 645,- Kč (kap. 813, § 5299, pol. 5171,
              UZ 17259) na akci „Oprava a demontáž pěší lávky na železničním
              mostě“

697/03
Rozpočtové opatření org.č. 1400 - změna účelu použití finančních prostředků v  investiční  části rozpočtu odboru HS MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 1400 - změna účelů použití finančních
          prostředků v investiční části rozpočtu odboru hospodářské správy
          ve výši 123,8 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční části rozpočtu org.č. 1400 (kap. 911, § 6171,
              pol. 6123 - DHM dopravní prostředky, UZ 481)  o částku 123,8 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části rozpočtu org.č. 1400 (kap. 911, § 6171,
              pol. 6122 - DHM stroje, přístroje a zařízení  ÚZ 509) o částku
              123,8 tis. Kč na pořízení klimatizace v zasedací místnosti
              a kanceláři tajemníka MmÚ

698/03
Použití finančních prostředků z veřejné sbírky na odstranění škod v důsledků povodní roku 2002

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. použití finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z „Veřejné sbírky na
          odstranění škod vzniklých v důsledku povodní v roce 2002“ na akci
         „Oprava veřejného osvětlení“

 

Tisková oprava

V usnesení RM č. 628/2003, bod B) 1. má být správně číslo nařízení 3/2003, místo chybného 1/2003

 

Ing. Miroslav Harciník                        Ing. Petr Gandalovič
náměstek primátora                              primátor města