image

24.RM Usnesení 625/04-662/04 (4.11.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

U s n e s e n í

 

24.  jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 4. listopadu 2004

Usnesení  625/04 - 662/04

 


 

625/04

Plnění usnesení RM

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o plnění usnesení RM

 

626/04

Rozpočtové opatření org. 010630

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu Odboru péče o občany organizace č.

          010630 ve výši 24 692,30 Kč takto:

          a) zapojení příjmové části rozpočtu odboru péče o občany z vrácených nedočerpaných

              prostředků ve výši 14 692,30 Kč (org.č. 010630, § 6402, pol. 2229, UZ 01_0300)

          b) zapojení příjmové části rozpočtu odboru péče o občany z vrácených nedočerpaných

              prostředků ve výši 10 000,- Kč (org.č. 010630, § 6402, pol. 2329)

         c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany  o částku

             24 692,30 Kč na zajištění tisku zkrácené verze 2. Komunitního plánu péče města Ústí

             nad Labem určené pro veřejnost (org.č. 010630, § 4319, pol. 5169, kap. 971)

      

627/04

Statut školské komise

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 1. 2005

      1. statut školské komise RM Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Ing. Romanu Zettlitzerovi, vedoucímu OPO

          a) předložit Radě města návrh na úpravu dokumentů upravujících poskytování 

              finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sportu a činnosti mládeže

                                                                                                                                T: 2.12.2004

 

628/04

Návrh na změnu OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003 o místních poplatcích - změna sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního  zařízení  tzv. „áčko“

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. žádost podnikatelů v Ústí nad Labem o změnu OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003 o

          místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného - změna

          sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro reklamní zařízení tzv.

          áčko ze sazby 50,- Kč/m2/den na sazbu 5,- Kč/m2/den

      2. stanovisko Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem ze dne 11. 10. 2004 k

          žádosti uvedené v bodě A)1. tohoto usnesení

B)  n e s o u h l a s í

      1. se snížením místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění

          reklamního áčka ze sazby 50,- Kč/m2/den na sazbu 5,- Kč/m2/den

 

 

629/04

Rozpočtové opatření odboru ŽP org.č. 011130 - činnost odborného lesního hospodáře

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí, č. org. 011130 ve výši 27 574,- Kč

          takto:

          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad

              Labem ve výši 27 574,- Kč určené k úhradě nákladů na činnost odborného lesního

              hospodáře za II. čtvrtletí 2004 (§ 37, odst. 6 a7 lesního zákona č. 289/1995 Sb.),

              (pol. 4116, ÚZ 29008)

          b) zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 27 574,- Kč na úhradu nákladů na činnost

              odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2004 (kap. 731, org.č. 011130,

              § 1031, pol. 5169, UZ 29008)

 

630/04

Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz Činoherního studia

 

Rada města po projednání

 

A) s c h v a l u j e

     1. rozpočtové opatření ve výdajové části odboru MOS, org. č. 010501 ve výši 450 tis. 

         Kč takto

         a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 450 tis. Kč z investiční akce “Navýšení

             podílu města v Ústecké letecké s.r.o.“ (org. 010501, § 2259, pol. 6202, kap. 971, PPR

             105/H000115)

        b) zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Činoherní studio ve výši 450

             tis. Kč za účelem nákupu vnitřního vybavení (org. 010501, § 3311, pol. 5331, akce

             A1_07100, PPR 105/H000029)

 

                                                             

631/04

Vyvedení dokončené stavby „Duhové hřiště - Mánesovy sady“ z účtu MmÚ

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. dokončení stavby „Duhové hřiště - Mánesovy sady“, k.ú. Ústí nad Labem v pořizovací

          ceně 3 540 339,- Kč

B)  s c h v a l u j e

      1. v souladu se Statutem města Ústí nad Labem převedení dokončené stavby do správy

          MO Ústí nad Labem - město

 

632/04

Bezúplatné nabytí 10 ks veřejného osvětlení  do majetku města od investora LIDL ČR v.o.s.

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. bezúplatné nabytí 10 ks veřejného osvětlení do majetku města od investora  stavby

           prodejny potravin v k.ú. Ústí nad Labem - Dobětice -  LIDL ČR v.o.s.

       2. svěření nově nabytých 10 ks veřejného osvětlení do správy nové příspěvkové

           organizaci s pracovním názvem TSM

 

633/04

Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem - tzv. blok 003

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře

          5 m2 za účelem umístění trafostanice

 

634/04

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Předlice

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru prodeje:

          a) části p.p.č. 808/1 o výměře cca 4 400 m2 v k.ú. Předlice „Průmyslová zóna Předlice“ s

              vyčleněním plochy pro předpokládanou přeložku technické infrastruktury

          b) celé území vymezené v bloku 02 „Průmyslová zóna Předlice“ jako plocha dopravy

              jejíž součástí je část p.p.č. 808/2, část p.p.č. 809/4, část p.p.č. 809/1 vše v k.ú.           

             Předlice o celkové výměře cca 3 800 m2

    

635/04

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2493/34 v k.ú. Ústí nad Labem za

          účelem přemístění monitorovací stanice AIM Českého hydrometeorologického ústavu

          Kočkov (ČHMÚ)

       2. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění, pronájem části pozemku p.č. 2493/34 o výměře

           cca 15 m2 v k.ú. Ústí nad Labem ČHMÚ Kočkov za roční nájemné ve výši 100,- Kč

           na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

 

636/04

Oprava usnesení RM č. 623/04 ze dne 21.10.2004 a zveřejnění záměru pronájmu  pozemku v k.ú. Klíše - Sportovně rekreační areál EDENPARK Ústí nad Labem - doplnění

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. opravu přílohy č. 1 usnesení RM č. 623/04 takto:

          a) u pozemku č. 1857/4 se mění výměra na 304 m2

          b) u pozemku č. 1857/25 se mění výměra na 2068 m2

          c) u pozemku č. 1876/1 se mění výměra na 93066 m2

          d) pozemek č. 1858/19 se mění na pozemek 1857/19

      2. zařazení pozemku p.p.č. 1897/5 o výměře 254 m2 v k.ú. Klíše do vybraného majetku

          města

      3. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 1897/5 o výměře 254 m2 v k.ú. Klíše

          - Sportovně rekreační areál EDENPARK Ústí nad Labem

 

637/04

Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - MO ÚL Severní Terasa + manželé Fléglovi

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. se směnou části pozemku p.č. 4474 o výměře cca 334 m2 v majetku města Ústí nad

          Labem za část pozemku p.č. 4476/1 o stejné výměře tj. 334 m2 v majetku manželů

          Fléglových, vše v k.ú. Ústí nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh na směnu pozemku dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                         T: 16. 12. 2004                          

                                 

638/04

Převod vodovodního řadu a kanalizace v ul. Sibiřská, k.ú. Neštěmice do majetku SVS a.s., Teplice

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s bezúplatným převodem zkolaudovaných staveb v ul. Sibiřská, k.ú. Neštěmice do

          majetku SVS a.s., Teplice s tím, že skutečné náklady upřesní MO Ústí n.L. - Neštěmice

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora

          a) předložit návrh na převod dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                         T: 16. 12. 2004                        

 

639/04

Sloučení parcel do vlastnictví města  u ZŠ Ústí nad Labem,  Hlavní 193

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. doporučení Katastrálního úřadu Ústí nad Labem, týkající se sloučení parcel ve

          vlastnictví města u ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193

B)  s o u h l a s í

      1. se sloučením st.p.č. 105/3 o výměře 284 m2, st.p.č. 108/3 o výměře 337 m2, st.p.č.

          108/6 o výměře 64 m2,  st.p.č. 108/8 o  výměře  80 m2  a  st.p.č. 115/15 o výměře

          6 205 m2 v k.ú. Mojžíř do jedné z nich, a to do st.p.č. 115/15 pod budovou ZŠ Ústí

           nad Labem, Hlavní 193

 

640/04

Převedení nově vzniklé p.p.č. 176/330 v k.ú. Dobětice do správy MO Ústí nad Labem - Severní Terasa

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rozdělení p.p.č. 176/1 v k.ú. Dobětice dle geometrického plánu č. 278-5/2004 ve správě

          ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 dle důvodové zprávy

B)  s c h v a l u j e

      1. svěření nově vzniklé části tj. p.p.č. 176/330 o výměře 6 229 m2 do správy MO Ústí

          nad Labem - Severní Terasa za účelem výstavby parkoviště pro osobní automobily

 

641/04

Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a příspěvkovou organizací - Severočeské divadlo opery a baletu

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1.  rozdělení stavební parcely č. 25 v k.ú. Ústí nad Labem ve vybraném majetku dle

           geometrického plánu č. 2472-94/2000

B)  s c h v a l u j e

      1. zařazení stavební parcely č. 14/4 o výměře 11 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného

          majetku a následné svěření do nájmu Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad

          Labem

       2. svěření stavební parcely č. 25/1 o výměře 209 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do nájmu

           Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem

       3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ve smyslu bodu B) 1. a 2

           tohoto usnesení

 

642/04

Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a příspěvkovou organizací - Domov důchodců Dobětice

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. zařazení pozemkových parcel č. 249/2 o výměře 32 m2 a p.č. 249/3 o výměře 17 m2,

          obě v k.ú. Dobětice, do vybraného majetku města a následné svěření  do nájmu

          Domova důchodců Dobětice

      2. vyřazení pozemkových parcel č. 221/14 o výměře 262 m2 a p.č. 221/25 o výměře

          521 m2 obě v k.ú. Dobětice z nájmu Domova důchodců Dobětice

      3. vyřazení pozemkových parcel uvedených v bodě A) 2. tohoto usnesení z vybraného

          majetku města a následné svěření  do správy Městského obvodu Severní Terasa

      4. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ve smyslu bodu A)1. a 2. tohoto

          usnesení

 

                                                                   

643/04

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad  Labem, Kamenná 1430/1

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. výsledek konkurzního řízení ze dne 11. 10. 2004 na obsazení ředitele Mateřské školy

          Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1

B)  ž á d á

     1. Krajský úřad Ústeckého kraje

         a) o souhlas se jmenováním Petry Fiklíkové do funkce ředitelky Mateřské školy

             Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, s účinností od 2.2.2005

 

644/04

Licence k provozování ZOO Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rozhodnutí MŽP ČR o vydání licence k provozování Zoologické zahrady Ústí nad

          Labem

 

645/04

Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Údržba - zámečnické práce mimo topení a TUV na objektech ve správě OMOS MmÚ

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek výzvy více

          zájemcům o veřejnou zakázku „Údržba - zámečnické práce mimo topení a TUV na

          objektech ve správě OMOS MmÚ“ realizované dle § 49, zák. č. 199/1994 Sb., v 

          platném znění takto:

          1. HA&LO v.o.s., Sibiřská 370, Ústí nad Labem

          2. Severní stavební a.s., Masarykova 633/318, Ústí nad Labem

          3. ALMONT s.r.o., Drážďanská 824/7A, Ústí nad Labem

    

646/04

Návrh postupu likvidace společnosti ODmÚ s.r.o.

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s návrhem postupu likvidace společnosti ODmÚ s.r.o.

B)  u k l á d á

      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS

          a) organizačně zabezpečit jednotlivé úkony směřující k likvidaci společnosti ODmÚ

              s.r.o.

 

647/04

Projekt likvidace příspěvkové organizace Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

     1. Projekt likvidace příspěvkové organizace Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské

         vztahy zpracovaný likvidátorem Ing. Václavem Jursíkem

 

648/04

Odsouhlasení názvu a sídla nové příspěvkové organizace

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s tím, že nově zřizovaná příspěvková organizace, která se bude zabývat vyčleněnými

          činnosti z TSM s.r.o. bude mít název „Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková

          organizace

      2. se sídlem příspěvkové organizace na adrese Panská 1700/23, Ústí nad Labem

 

649/04

Jmenování náhradníka v  soutěžní porotě - veřejná soutěž o návrh na akci „Návrh na opravy, postupnou obnovu a provozování veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Mgr. Jana Kubaty, náměstka primátora v soutěžní porotě veřejné soutěže o

          návrh na akci „Návrh na opravy, postupnou obnovu a provozování veřejného a

          slavnostního osvětlení ve městě Ústí nad Labem“

B)  j m e n u j e

      1. Ivana Dostála, člena RM

          a) členem soutěžní poroty, ve smyslu bodu A) tohoto usnesení

 

 

650/04

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Zoologické zahrady v Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Dr. Přemysla Rabase na funkci člena komise pro výběrové řízení na funkci

          ředitele Zoologické zahrady v Ústí nad Labem

B)  j m e n u j e

      1. Ing. Lubomíra Moudrého

          a) členem  komise pro výběrové řízení na funkci ředitele Zoologické zahrady v Ústí nad

              Labem    

 

651/04

Zveřejnění záměru prodeje areálu CORSO Krásné Březno

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e  n a  v ě d o m  í

      1.  že  se do zveřejněného  záměru prodeje na níže uvedené nemovitosti  nepřihlásil 

           žádný  zájemce:

           a)  objekt čp. 801 (areál CORSO Krásné  Březno), p.p.č.  472/157, 472/158, 472/159

           b)  pozemky mimo obec Ústí  nad  Labem

                -  k.ú. Pohoří u Malečova p.p.č. 142/2, 142/5,  143

                -  k.ú. Telnice st.p.č. 91,  92, 95; p.p.č. 25/2, 31/2,  32/3, 32/7, 435, 440/3, 458/2, 

                   459,  461/2, 464/2,4

                -  k.ú. Varvažov u Telnice  p.p.č. 798/1, 800/3, 809,  1220/5, 1225, 1233/5, 1234/1,

                   1238/2,  1241/3

           c)  pozemky v rámci obce Ústí  nad  Labem

                -   k.ú. Klíše p.p.č. 927/2

                -   k.ú. Dělouš p.p.č. 40/12,  40/14,  40/15

                -   k.ú. Předlice p.p.č. 430/4,  430/5, 430/6, 774, 771/1,  480/1, 776, 775, 469/7,

                    470/1, 467/1,  468/1, 468/3, 469/6, 460/1, 456/1, 452,  453/1, 454/1, 450, 466/3,   

                    466/1

B)  s c h v a l u j e

       1. opětovné zveřejnění  záměru prodeje níže uvedených  nemovitostí:

           a) objekt čp. 801 (areál CORSO  Krásné Březno), p.p.č.  472/157, 472/158, 472/159

           b)  pozemky mimo obec Ústí  nad  Labem

                -    k.ú. Pohoří u Malečova  p.p.č. 142/2, 142/5,  143

                -     k.ú. Telnice st.p.č. 91,  92, 95; p.p.č. 25/2, 31/2,  32/3, 32/7, 435, 440/3, 458/2,

                    459,  461/2, 464/2,4

                -    k.ú. Varvažov u Telnice  p.p.č. 798/1, 800/3, 809,  1220/5, 1225, 1233/5, 1234/1,

                    1238/2,  1241/3

            c)    pozemky v rámci obce Ústí  nad  Labem

                  -    k.ú. Klíše p.p.č. 927/2

                  -    k.ú. Dělouš p.p.č. 40/12,  40/14,  40/15

                  -    k.ú. Předlice p.p.č. 430/4,  430/5, 430/6, 774, 771/1,  480/1, 776, 775, 469/7,

                      470/1, 467/1,  468/1, 468/3, 469/6, 460/1, 456/1, 452,  453/1, 454/1, 450, 466/3, 

                      466/1

 

652/04

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. poskytnutí finančního příspěvku v celkové částce 61 500,- Kč z rozpočtu určeného na

          akce kulturního kalendáře 2004 takto:

          a) YMCA v Ústí nad Labem - Než přijde čert“             2 500,- Kč

          b) Jiří Imlouf - „Koncert skupiny Houpací koně“          4 000,- Kč

          c) Dream Production MP, s.r.o. - Tanec Ústí“             50 000,- Kč

          d) Muzeum města Ústí n.L. - „Cena primátora“            5 000,- Kč

      2. změnu účelu použití finančních příspěvků v celkové výši 2 700,- Kč takto:

          a) Oblastní charita Ústí nad Labem finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč z akce

               „ROTAHUFEST“ na akci „Návštěva 2 divadelní představení pro děti v KD Corso“

           b) Česká křesťanská akademie finanční příspěvek ve výši 700,- Kč v rámci celoroční

               „Přednáškové činnosti“ na přednášku PhDr. Aleš Návrátil PhD.

 

653/04

Rozpočtové opatření org. 010620 a org. 010901 - “9. studentská Papučpárty“

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 20 tis. Kč odboru

          péče o občany, org.č. 010620 a živnostenského odboru org.č. 010901 takto:

          a)  zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet - sankční poplatky

               (org. 010901, § 6171, pol. 2210)

          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru péče o občany o částku

              20 tis. Kč pro Agenturu MAUL jako příspěvek na úhradu nákladů “9. studentské

             Papučpárty“ (org. 010620, § 3319, pol. 5212)

       2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč Agentuře MAUL na úhradu

           nákladů akce „9. studentská Papučpárty“

 

654/04

Podpora města Ústí nad Labem projektu „Rozvoj SKI areálu Zadní Telnice -  Adolfov“

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. souhlasné stanovisko komisí RM:

          a) Komise pro územní plán a rozvoj města

          b) Finanční komise

          c) Komise mládeže a sportu

B)  k o n s t a t u j e

      1. soulad projektu „Rozvoj SKI areálu Zadní Telnice - Adolfov“ s rozvojovou strategií

          města Ústí nad Labem v oblasti cestovního ruchu

C)  s c h v a l u j e

      1. podporu projektu „Rozvoj SKI areálu Zadní Telnice - Adolfov“

D)  u k l á d á

      1. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu OAP

          a) zařadit projekt „Rozvoj SKI areálu Zadní Telnice - Adolfov“ do Realizačního plánu

              Programu aktivní politiky

                                                                                                                T: 30. 11. 2004

                                                            

655/04

Rozpočtové opatření organizace 012001 - městská policie - zapojení dotace MV ČR na prevenci kriminality

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu městské policie, org.č. 012001 ve

          výši 432 tis. Kč takto:

          a) zvýšení příjmové části rozpočtu zapojením účelové dotace MV ČR ve výši 432 tis.

              Kč (pol. 41111, ÚZ 98064)

          b) zvýšení výdajové neinvestiční části rozpočtu o částku 432 tis. Kč (kap. 971, org.

               012001, § 5311) takto:

               1) položka 5021, ÚZ 98064 - 25 tis. Kč

               2) položka 5137, ÚZ 98064 - 33 tis. Kč

               3) položka 5179, ÚZ 98064 - 374 tis. Kč

               na krytí nákladů realizace dílčích projektů prevence kriminality města Ústí nad

               Labem na rok 2004

 

656/04

Rozpočtové opatření organizace 012001 - městská policie - životní pojištění

 

Rada města po projednání

 

A)  s o u h l a s í

      1. s rozpočtovým opatřením v neinvestiční části rozpočtu městské policie, org. 012001

          ve výši 505,80 tis. Kč takto:

          a) snížení výdajové části rozpočtu o částku 505,80 tis. Kč takto:

              1) kap. 922, org. 012001, § 5311, pol. 5011     - 372,50 tis. Kč

              2) kap. 923, org. 012001, § 5311, pol. 5031     -   97,30 tis. Kč

              1) kap. 923, org. 012001, § 5311, pol. 5032     -   34,40 tis. Kč

              1) kap. 923, org. 012001, § 5311, pol. 5038     -     1,60 tis. Kč

           b) zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 505,80 tis. Kč (kap. 923, org.č. 012001,

               §  5311, pol. 5499) na náklady životního pojištění strážníků Městské policie Ústí

               nad Labem

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) předložit návrh rozpočtového opatření dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu 

              města

                                                                                                               T: 16. 12. 2004

657/04

Čerpání finančních prostředků určených na reprezentační akce města

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 10 tis. Kč určených z rozpočtu města

          na akce reprezentačního a jiného charakteru pro Aerobic junior klub na akci „Juniorské

          mistrovství Evropy v aerobiku“

 

658/04

Rozpočtové opatření OPO - poskytnutí příspěvku ČČK Ústí nad Labem

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru péče o občany

          org. 010630 ve výši 50 tis. Kč takto:

          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet v rozpočtu Městské policie,

              tř. 2 - sankční poplatky ve výši 50 tis. Kč (org.012001, § 5311, pol. 2210, PPR

              120/H000082)

          b) poskytnutí příspěvku ČČK Ústí nad Labem ve výši 50 tis. Kč na poskytování

              sociálních služeb (org. 010630, kap. 453, § 4319, pol. 5229)

 

 

659/04

Dodatky k mandátním smlouvám uzavřeným s Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o., Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o. a Kulturním střediskem města Ústí nad Labem z 1. 7. 2004

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření dodatků k mandátním smlouvám ze dne 1. 7. 2004 s Obecním domem města

          Ústí nad Labem s.r.o., Technickými službami města Ústí nad Labem, s.r.o. a Kulturním

          střediskem města Ústí nad Labem  ve znění uvedeném v příloze. č. 1 tohoto usnesení

Příloha: zde

 

660/04

Záměr „Výroba MEŘO (methylesteru z řepkového oleje) SETUZA a.s.“

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o

          posuzování  vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

          (v platném znění), k záměru „Výroba MEŘO (methylesteru z řepkového oleje)

           SETUZA a.s.“

B)  n e p o ž a d u j e

      1. doplnění předloženého Oznámení ani další posuzování předmětného záměru ve smyslu

          citovaného zákona

C)  s o u h l a s í

      1. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění) se záměrem „Výroba MEŘO

          (methylesteru z řepkového oleje) SETUZA a.s.“ při splnění těchto podmínek:

          a) SETUZA a.s.  bude neprodleně informovat město o únicích (a jejich příčinách)

              znečišťujících látek, zapáchajících látek a jiných nestandardních stavech (zejména

              hlukových efektech) i v případech, kdy se nejedná o havárii ve smyslu zákona č.

              353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií   

          b) SETUZA a.s. odpovídajícím technickým způsobem zamezí emisím zapáchajících

              látek a hluku s nejvyšší dostupnou účinností

          c) z hlediska dopravní obslužnosti nesmí nákladní automobily zatěžovat stáním na

              veřejných komunikacích (zajistit parkování uvnitř areálu SETUZY a.s.)

          d) SETUZA a.s. zpracuje a projedná s Radou města havarijní plán, který bude řešit

              ochranu obyvatel obvodu vně závodu SETUZA a.s. v případě, že dojde k úniku

              škodlivin, vzniku požáru nebo při průmyslové havárii v SETUZE a.s.

D)  v y z ý v á

      1. SETUZU a.s.

          a) k účasti na investici „přebudování křižovatky Národního odboje - Děčínská“

E)  u k l á d á

      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy

          a) před1ožit Radě města návrh řešení křižovatky „Národního odboj - Děčínská“

 

661/04

Stanovisko města k navrhovaným investicím ve Spolchemii

 

Rada města po projednání

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. stanovisko odborných útvarů MmÚ k navrhovaným investicím

B)  p o ž a d u j e 

      1. realizaci investic v pořadí a v rozsahu uvedených v přílohy č. 1 tohoto usnesení

      2. doplnit navrhované investice o opatření vedoucí ke snížení zásob chloru v areálu

           Spolchemie a.s.  na nejnižší možnou míru

Příloha: zde

 

662/04

Způsob informování o mimořádných událostech na území města

 

Rada města po projednání

 

A)  s c h v a l u j e

      1. Způsob varování a informování občanů dle  přílohy 1 tohoto usnesení

      2. Způsob vyrozumění dle přílohy 2 tohoto usnesení

B)  u k l á d á

      1. Ing. Vlastě Štěpánové, vedoucí odboru mimořádných situací

          a) zajistit vydání informace pro občany tiskem ve formě brožury

                                                                                                                  T: 15. 12. 2004

          b) zajistit oslovení firem, které poskytují služby hromadného odesílání SMS a předložit

              jejich nabídky RM

                                                                                                                   T: 2. 12. 2004

          c) zpracovat ve spolupráci s ing. Bakulem metodiku využití Varovného a informačního

              systému obyvatel (VISO)

                                                                                                                   T: 19. 11. 2004

      2. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) zajistit provádění varování a informování obyvatel a vyrozumění dle schémat v

              příloze A 1 a A 2

                                                                                                                   T: průběžně

     3. Ing. Marcelu Rahmovi vedoucímu odboru MOS

         a) zajistit přijímače systému VISO pro ZŠ, MŠ, ÚSP a další příspěvkové organizace

             města ležících v ZHP

                                                                                                                   T: leden 2005

C)  v y z ý v á

       1. organizace a firmy, které sídlí v ZHP

           a) k zajištění přijímačů systému VISO

Příloha č.1: zde, č.2 zde

 

 

                               Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič

                             náměstek primátora                        primátor města