image

23. Usnesení RM 619/03 - 691/03 (27.11.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


23. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 27. listopadu 2003
Usnesení - 619/03 - 691/03


619/03
Plnění usnesení Rady města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení RM č. 533/03 na 29. 1. 2004

620/03
Poskytnutí půjček a dotací z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
Změna a doplnění Prováděcích pokynů k OZV č. 39/95 v platném znění

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledky jednání výběrové komise FRB konané dne 22. 10. 2003 dle
          důvodové zprávy
B)  s o u h l a s í
     1. s poskytnutím prostředků žadatelům o půjčku a dotaci z Fondu rozvoje
         bydlení formou půjček v celkové výši 1 405 000,- Kč a dotace ve výši
         20 000,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy za podmínky, že žadatelé
         včetně vlastníků bytů u společenství, budou mít uhrazeny všechny
         splatné závazky vůči městu
C)  s c h v a l u j e
      1. změny a doplnění Prováděcích pokynů, dodatek č. 6 k OZV č. 39/1995,
          kterou se zřizuje Fond rozvoje bydlení (ve znění OZV č. 54/98, 87/2002,
          90/2002 a 4/2003) ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy
D)  u k l á d á
       1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrhy na poskytnutí půjček a dotace dle bodu B) tohoto
               usnesení Zastupitelstvu města ke schválení
                                                                                                   T: 11. 12. 2003
       2. Komisi pro styk s veřejností
            a) zajistit co největší propagaci možnosti čerpání prostředků z Fondu
                rozvoje bydlení
                                                                                                   T: 20.12.2003


621/03
Žádost Společnosti vlastníků bytových jednotek domu č. 2243 a 2244 v ulici I.   Olbrachta, Ústí nad Labem o snížení splátek na poskytnutou půjčku z FRB

Rada města po projednání
                                                       
A)  s o u h l a s í
       1. s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o půjčce z FRB, č. smlouvy 04101
           uzavřené dne 4. 3. 2002 se Společenstvím vlastníků jednotek domu
           č. 2243 a 2244 v ul. I.Olbrachta, Ústí nad Labem s tím, že se s účinností
           od 1. 1. 2004 sníží splátky jistiny na poloviční výši a upřesní se úroky
           z půjčky ve  vazbě na prodlouženou dobu splatnosti
B)  u k l á d á
       1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit žádost dle bodu A) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města 
                                                                                                     T: 11. 12. 2003


622/03
OZV č. .../2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 a 91/20002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. legislativní důvody vedoucí ke změně OZV č. 83/2001 v platném znění
B)  s o u h l a s í
      1. se zněním OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 o místním
          poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
          a odstraňování komunálního odpadu ve  znění OZV č. 91/2002
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh OZV dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                                     T: 11. 12. 2003


623/03
OZV č. .../2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 56/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. legislativní důvody vedoucí ke změně OZV č. 56/1998
B)  s o u h l a s í
      1. se zněním OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 56/1998 o místním
          poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh OZV dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                                     T: 11. 12. 2003

624/03
OZV č. .../2003 o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. legislativní důvody vedoucí ke změně OZV č. 49/1997 v platném znění
B)  s o u h l a s í
      1. se zněním OZV, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného
          prostranství a ze vstupného, kterou se nahrazuje původní OZV
          č. 49/1997 a její novely OZV č. 59/1999 a 1/2003
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh OZV dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                                   T: 11. 12. 2003

625/03
Informativní zpráva o průběhu přípravy dražby pohledávek

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o průběhu přípravy dražby pohledávek
B)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit informaci o průběhu přípravy dražby pohledávek
              Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 11. 12. 2003
          b) o výsledku dražby informovat Zastupitelstvo města
                                                                                         T: po dokončení dražby

626/03
Rozpočtové opatření k přesunu výdajů na pořízení investice Metropolnet - dokončení rozvodů optických kabelů z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti

Rada města po projednání

A)   s o u h l a s í
       1. s rozpočtovým opatřením v investiční části rozpočtu, a to s přesunem
           výdajů na pořízení investice Metropolnet - dokončení rozvodů optických
           kabelů z hlavní činnosti (HČ) do vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)
           města v celkové výši 26 318,15 tis. Kč
           takto:
           a) se snížením výdajů skupiny č. 2  investiční části rozpočtu akce
               „Metropolnet - dokončení rozvodů optických kabelů“ o částku
               26 318,15 tis. Kč (org. 1403, § 6171, pol. 6125, kap. 972, UZ 446)
           b) se snížením příjmové části rozpočtu ve třídě 4 převody z vlastních
               fondů VHČ o částku 26 318,15 tis. Kč (pol. 4131)
        2. s pořízením investice s názvem akce „Metropolnet dokončení rozvodů
            optických kabelů“ ve vedlejší hospodářské činnosti v cenách vč. DPH
            v úhrnné výši 26 318,15 tis. Kč
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh rozpočtového opatření dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 11. 12. 2003

627/03
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, org.č. 1403

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu org.č. 1403.
          Kancelář tajemníka k vytvoření zdrojů na realizaci 4. etapy výstavby
          metropolitní sítě takto:
          a) se snížením neinvestičních výdajů na městský informační systém
              o částku 7 912,11 tis. Kč (org. 1403, kap. 972, § 6171, pol. 5169)
          b) se zvýšením  investičních výdajů skupiny č. 2 na realizaci 4. etapy
              výstavby metropolitní sítě o částku 7 912,11 tis. Kč (org. 1403,
              kap. 972,  § 6171, pol. 6125, UZ 446)
     2. s rozpočtovým opatřením v investiční části rozpočtu a to přesunem
         výdajů na realizaci 4. etapy výstavby metropolitní sítě z hlavní činnosti
         (HČ) do vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) takto:
         a) se snížením výdajů skupiny č. 2 investiční části rozpočtu akce na
             realizaci 4. etapy výstavby metropolitní sítě o částku 7 912,11 tis. Kč
             (org. 1403, kap. 972,  § 6171, pol. 6125,  UZ 446)
         b) se snížením třídy 8 přijatý úvěr pro investiční akce v hlavní činnosti
             o částku 7 912,11 tis. Kč
      3. s pořízením investice na realizaci 4. etapy výstavby metropolitní sítě
          ve vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši 7 912,11 tis. Kč z úvěru
          ze stávající úvěrové smlouvy uzavřené v r 2003 s ČS, a.s.
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh rozpočtového opatření dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 11. 12. 2003
     2. představenstvu akciové společnosti Metropolnet   
        a) vypracovat návrh na převod metropolitní sítě do majetku společnosti
            Metropolnet, a.s. a tento návrh předložit Radě města
                                                                                                      T: leden 2004

628/03
Nařízení města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. finanční rozbor a obsazenost placených parkovišť
      2. informaci o možných postupech řešení situace dopravy v klidu v centru
          města
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší obecně závazná
          vyhláška č. 47/1997
C)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh vyhlášky dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                                     T: 11. 12.2003
      2. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) zpracovat návrh cenových podmínek placeného stání s účinností
              od 1.1.2004
                                                                                                     T: 11.12.2003
      3. Ing. Petru Hřebejkovi, jednateli  TSmÚ s.r.o.
          a) předložit komplexní materiál k parkovacímu domu Pod Mariánskou skálou
                                                                                                     T: 29. 1. 2003
D)  v y d á v á
      1. Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2003 o vymezení
          místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem
          k placenému stání motorových vozidel, v předloženém znění dle
          upravené varianty D)

629/03
Výsledek hospodaření za období 1-9/2003 obchodní společnost Technické služby  města Ústí nad Labem, s.r.o., včetně komentáře

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledky hospodaření za období 1-9/2003 společnosti Technické služby
          města Ústí nad Labem, s.r.o. včetně komentáře

630/03
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - org.č. 1000

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - org.č. 1000, ve výši
           968 tis. Kč takto:
       a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet roku 2003 ve výši
           968 tis. Kč (org.č. 1000, pol. 1333 - poplatky za ukládání odpadu)
       b) zvýšení provozní části rozpočtu roku 2003 org.č. 1000 o 968 tis. Kč na
           pokrytí rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady TSM Ústí nad
           Labem a měsíčními paušálními platbami OŽP MmÚ na zabezpečení
           systému odpadového hospodářství a to u:
           - sběru svozu a třídění komunálního odpadu o 269 tis. Kč
              (org.č. 1000, § 3722, pol. 5169, kap. 711)
          - provozu sběrných dvorů vč. svozu odpadu ze zeleně o 699 tis. Kč
              (org.č. 1000, § 3725, pol. 5169, kap. 711)

631/03
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - org.č. 1000  ve výši 105,10 tis. Kč

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - org.č.  1000 ve výši
          105,10 tis. Kč určených na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu
          minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2003
          takto:
          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého
              kraje v Ústí nad Labem ve výši 105,10 tis. Kč na úhradu zvýšených
              nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících
              dřevin za I. pololetí 2003  (§ 24, odst. 2 lesního zákona) (pol. 4116,
              UZ 29004)
         b) zvýšení provozní části rozpočtu o 105,10 tis. Kč na úhradu zvýšených
             nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících
             dřevin za I. pololetí 2003 (§ 24, odst. 2 lesního zákona)
             ( kap. 8731, org.č. 1000, § 1031, pol. 5169, UZ 29004)

632/03
Návrh OZV č. ...., kterou se mění a upravuje OZV č. 82/2001

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
     1. se zněním obecně závazné vyhlášky č. .../2003, kterou se mění
         a doplňuje obecně závazná vyhlášky č. 82/2001, která stanoví
         systém přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
         odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na
         území města Ústí nad Labem

B)  u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh OZV č. ... Zastupitelstvu města 
                                                                                                      T: 11. 12. 2003

633/03
Informace o výsledcích studie „Vymístění provozu Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra města“

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a    v ě d o m í
      1. studii „Vymístění provozů Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra
          města“ zpracovanou společností Kovoprojekta Brno v červenci 2003
B)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. využije studii pro posuzování budoucích investorských záměrů Spolku
          pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
C)  ž á d á
     1. Ing. Martina Procházku, generálního ředitele Spolku pro chemickou a hutní
         výrobu, a.s.
         a) o podání zprávy o naplnění dobrovolných závazků společnosti,
             uvedených v dopise ze dne  22. 4. 2003
         b) aby využil závěrů studie jako podkladu pro další uvolňování ploch
             areálu Spolchemie pro jiné využití a tím připravil prostor pro rozšíření
             centrální části města Ústí nad Labem 


634/03
Prodej pozemku pod připravovanou spínací stanicí v Průmyslové zóně

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s budoucím převodem nemovitosti, pozemku p.p.č. 780/1, k.ú. Předlice
          pod spínací stanicí v Průmyslové zóně Severní Předlice, formou prodeje
          Severočeské energetice, a.s. za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že přesná
          výměra bude dána geometrickým plánem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh převodu majetku dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                           T:11. 12. 2003

635/03
Regulační plán „Centrální park“ - návrh zadání

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu „Centrální park“
      2. návrh zadání regulačního plánu „Centrální park“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem rozhodnutí o podaných podnětech
      2. s návrhem zadání regulačního plánu „Centrální park“
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit rozhodnutí o podaných podnětech
          b) schválit zadání regulačního plánu „Centrální park“
D)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a)  předložit návrhy dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
               ke schválení
                                                                                                         T: 11. 12. 2003

636/03
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s pořízením změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační
          areál Klíše“
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační
              areál Klíše“
C)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na pořízení změny dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                       T:  11. 12. 2003

637/03
Rozpočtové opatření - „Bukov centrum - infrastruktura“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 1800 - odbor rozvoje a investic takto:
          a) snížení příjmové části rozpočtu o částku  2 150 tis. Kč účelové
              investiční dotace přijaté od MMR ČR v původní výši 3 800 tis. Kč
              na stavbu „Bukov centrum - infrastruktura“ (pol. 4216, UZ 17075)
          b) snížení výdajové části investičního rozpočtu odboru rozvoje a
              investic MmÚ, org.č. 1800 o 2 150 tis. Kč u stavby “Bukov centrum
              - infrastruktura“ (org. č. 1800, kap. 214, § 3639, pol. 6121, UZ 17075)

638/03
Rozpočtové opatření - „Bukov centrum“ - výstavba 3 byt. domů s 213 nájemními byty

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 1800 - odbor rozvoje a investic ve výši
          1 850 tis. Kč takto:
          a) zapojení investiční dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje
              bydlení ve výši 1 850 tis. Kč na stavbu „Bukov Centrum“ (pol. 4213,
              UZ 92559)
          b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.
              č. 1800 ve výši 1 850 tis. Kč na stavbě „Bukov Centrum“ (kap. 962,
              org.č. 1800, § 3612, pol. 6121, UZ 92559)

639/03
Rozpočtové opatření - Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 1800 - odbor rozvoje a investic ve výši
          1 049,55 tis. Kč takto:
          a) zapojení účelových prostředků poskytnutých MMR ČR ve výši
              1 049,55 tis. Kč na stavbu “Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín“
              (pol. 4218, UZ 95591)
          b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic, org.
              č. 1800 ve výši 1 049,55 tis. Kč na stavbě „Cyklistická stezka Ústí nad
              Labem - Děčín“ (kap. 521, org.č. 1800, § 2219, pol. 6121, UZ 95591)

640/03
Rozpočtové opatření - „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Svádov,   přívoz - Valtířov, železniční přejezd“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s rozpočtovým opatřením org.č. 1800 - odbor rozvoje a investic ve výši
          6 700 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 5 250 tis. Kč z investiční
              akce „Bukov centrum - infrastruktura“ (kap. 214, org.č. 1800, § 3639,
              pol. 6121, UZ 402)
          b) snížení rozpočtu v investiční části o částku 1 450 tis. Kč z investiční
              akce „Aquapark-PD“ (kap. 521, org.č. 1800, § 3421, pol. 6126, UZ
              422)
          c) zvýšení rozpočtu v investiční části ve výši 6 700 tis. Kč na stavbě
              „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Svádov, přívoz -
              Valtířov, železniční přejezd“
              (kap. 521, org.č. 1800, § 2219, pol. 6121, UZ 433)
B)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozpočtovou změnu dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                    T: 11. 12. 2003

641/03
Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Velké Březno,  Tivoli - Malé Březno, hranice okresu

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením budoucích kupních smluv na stavbu „Cyklistická stezka Ústí
          nad Labem - Děčín, úsek Velké Březno, Tivoli - Malé Březno, hranice
          okresu“ s
          a) Jaroslavou Krákorovou
          b) Miroslavem Krákorou
          c) Františkem Humňalem, Ing. Janou Mojžíšovou, Miroslavou Nýdlovou
          d) manželi Stanislavem a Lenkou Hůlkovými
          e) obchodní firmou HYDROLABE s.r.o. Praha
          f) Václavou Baťkovou, Slavěnkou Dopitovou, Eleonorou Dvořákovou,
              Miluší Janekovou, Vladimírem Noskem, Jarmilou Noskovou
          g) Miroslavem Lípou
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit budoucí kupní smlouvy s vlastníky uvedenými v bodě A)
              tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                  T: 11. 12. 2003

642/03
Přijetí grantu a rozpočtové opatření - „Obnova a stavební úpravy Činoherního studia“

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. přijetí grantu poskytnutého AFoCR (Američtí přátelé ČR) ve výši
        188,53 tis. Kč na částečné krytí nákladů
         spojených se stavbou „Obnova a stavební úpravy Činoherního studia“
     2. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org.č. 1800 ve výši
         188,53 tis. Kč takto:
         a) zapojení finančních prostředků poskytnutých AFoCR ve výši
             188,53 tis. Kč (pol. 4152)
         b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic MmÚ,
             org.č. 1800 ve výši 188,53 tis. Kč na akci „Obnova a stavební úpravy
             Činoherního studia“ (kap. 511, org. 1800, § 3311, pol. 5171, UZ 447)
B)  v y j a d ř u j e
      1. poděkování AFoCR a  velvyslanectví ČR ve   Washingtonu za
          poskytnutý grant

643/03
Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu ZOO

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
      1. komisi na otevírání obálek se soutěžními nabídkami na akci „Využití
          obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu ZOO“ v tomto
          složení:
          a) Ing. Pavel Tošovský
          b) Ing. Marcel Rahm
          c) Ing. Václav Fridrich
          d) Ing. Jiří Hanzlík
          e) zástupce OHK - Libor Vobrátil

          náhradníci: f) Ing. Miroslav Harciník
                             g) Hana Podhajská
                             h) Ing. Luboš Pauer
                             i) Ing. Zdeňka Jeřábková
                             j) zástupce OHK - Mgr. Jiří Kalach

644/03
Rozpočtové opatření - „Obnova a stavební úpravy Činoherního studia“

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, č. organizace 1800
         ve výši 686 tis. Kč takto:
         a) zapojení systémové dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MK ČR
             ve výši 686 tis. Kč na stavbu „Obnova a stavební úpravy Činoherního
             studia“ (položka 4216, 34667)
         b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic MmÚ, č.
             org. 1800 ve výši 686 tis. Kč na stavbě „Obnova a stavební úpravy
             Činoherního studia“ (kap. 511, org. 1800, § 3311, pol. 6121, 34667)

645/03
Přijetí daru - PD na stavbu „Obnova a stavební úpravy Činoherního studia“

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. přijetí daru v hodnotě 470 000,- Kč poskytnutého firmou Arch Projekt
         s.r.o. Ústí nad Labem, a to projektovou dokumentaci ke stavebnímu
         povolení na stavbu „Obnova a stavební úpravy Činoherního studia“
B) v y j a d ř u j e
     1. poděkování firmě Arch Projekt s.r.o. Ústí nad Labem zastoupené Ing.
         arch. Zdeňkem Šťastným za poskytnutí daru

646/03
Rozpočtové opatření - „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, č. organizace 1800
         ve výši 1 500 tis. Kč takto:
         a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 500 tis. Kč z investiční
             akce „Střekovské nábřeží - zeleň, protipovodňové  opatření“ (kap.
             752, org. 1800, § 3745, pol. 6121, UZ  409)
         b) snížení rozpočtu v investiční části o částku 500 tis. Kč z investiční
             akce „Rekonstrukce nového muzea“ (kap. 512, org. 1800, § 3315,
             pol. 6126, UZ 403)
        c) snížení rozpočtu v investiční části o částku 500 tis. Kč z investiční
            akce „Revitalizace Labských nábřeží“ (kap. 741, org. 1800, § 3745,
            pol. 6126, UZ 421)
       d) zvýšení rozpočtu v investiční části ve výši 1 500 tis. Kč na stavbě
           „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“ (kap. 731, org. 1800,
           § 3743, pol. 6121. UZ 496)

647/03
Rozpočtové opatření org. 1200 - dotace z MMR na „Průmyslovou zónu Severní Předlice - I. etapa, 3. stavba“

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru rozvoje investic, org. 1200 ve výši 9 291 tis.
         Kč na akci „Průmyslová zóna Severní Předlice - I. etapa, 3. stavba“ takto:
        a) zapojení  účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
            „Průmyslová zóna Severní Předlice - I. etapa, 3. stavba“ ve výši
            9 291 tis. Kč (pol. 4218, UZ 17 534)
        b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic, org. 1200
            ve výši 9 291 tis. Kč na akci „Průmyslová zóna Severní Předlice -
            I. etapa, 3. stavba“ (org. 1200, kap. 214, pol. 6121, § 3639, UZ 17 534)

648/03
Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování akce „Oprava
          chodníků - Pražská ul., poškozených povodní v srpnu 2002“ nad
          stávající rozpočet takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 632 212,5 Kč přijetím
              účelové dotace z Fondu solidarity Evropské unie (pol. 4118, UZ 95281)
          b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu org.č. 1100 odboru
              dopravy o částku 1 632 212,5 Kč (kap. 811, § 5299, pol. 5171,
              UZ 95281) na akci „Oprava chodníků - Pražská ul. poškozených
              povodní v srpnu 2002“

649/03
Nařízení města Ústí nad Labem č. 2/2003

Rada města po projednání

A)  v y d á v á
      1. Nařízení města Ústí nad Labem č. 2/2003, o stanovení maximální ceny
          za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad
          Labem, v předloženém znění

650/03
Veřejné zakázky „Opravy komunikací ve vlastnictví města Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. doporučení hodnotící komise uvedené v důvodové zprávě
B)  s c h v a l u j e 
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Lokální opravy
          místních komunikací ve městě Ústí nad Labem pro období od 1.1.2004
          do 31.12.2007“ následovně:
          1. Viamont DSP a.s. Ústí n.L.        
          2. RAVEL s.r.o. Ústí n.L.
          3. INSKY s.r.o. Ústí n.L.
          4. PPV Stavby s.r.o. Ústí n.L.                                             
      2. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Lokální opravy
          chodníků z asfaltového betonu ve městě Ústí nad Labem pro období
          od 1.1.2004 do 31.12.2007“ následovně:
          1. JANNOV stavební společnost s.r.o. Ústí n.L.
          2. LANGER, komunikace-zeleň s.r.o. Ústí n.L.
          3. Hart – KUBOTA, Malečov.
      3. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Lokální opravy
          chodníků z litého asfaltu ve městě Ústí nad Labem pro období od
          1.1.2004 do 31.12.2007“ následovně:
          1. LANGER, komunikace-zeleň s.r.o. Ústí n.L.
          2. Technické služby města Ústí n.L. s.r.o. Ústí n.L.
      4. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Lokální opravy
          chodníků ze zámkové dlažby ve městě Ústí nad Labem pro období
          od 1.1.2004 do 31.12.2007“ následovně:
          1. KOMASTAV v.o.s. Ústí n.L.
          2. AZ Sanace a.s. Ústí n.L.
          3. SKD Průmstav – stavby a.s. Trmice       
          4. JAPIS s.r.o. Chabařovice.
      5. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Lokální opravy
          obrusné vrstvy místních komunikací s použitím frézy ve městě Ústí nad
          Labem pro období od 1.1.2004 do 31.12.2007“ následovně:
          1. INSKY s.r.o. Ústí n.L.
          2. Viamont DSP a.s. Ústí n.L.        
          3. KOMASTAV v.o.s. Ústí n.L.
      6. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek
          výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Lokální opravy místních
          komunikací v zimním období ve městě Ústí nad Labem pro období od
          1.1.2004 do 31.12.2007“ následovně:
          1. JANNOV stavební společnost s.r.o. Ústí n.L.
          2. Hart – KUBOTA, Malečov        
          3. LANGER, komunikace-zeleň s.r.o. Ústí n.L.
          4. INSKY s.r.o. Ústí n.L.     
C)  u k l á d á
      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazeči, kteří se v jednotlivých výzvách
              umístili na prvním místě
        T: po nabytí právní moci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

651/03
Rozpočtové opatření org.č. 1420 - Městské policie

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výši 110 tis. Kč odboru městská policie, org.č.
          1420 takto:
          a)  zvýšení příjmové části rozpočtu zapojením finančního daru České
               spořitelny a.s. se sídlem v Praze ve výši 110 tis. Kč (pol. 3121)
          b) zvýšení výdajového rozpočtu v investiční části o částku 110 tis. Kč
              (kap. 951, org. 1420, § 5311, pol. 6122, UZ 497) na pořízení
              technického vybavení motorových vozidel PČR, dle usnesení RM ze
              dne 4. 9. 2003

652/03
Analýza bezpečnosti ve městě

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o bezpečnostní situaci ve městě
B)  u k l á d á
     1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
         a) průběžně informovat Radu města o bezpečnostní situaci ve městě
                                                                                                          T: rok 2004

653/03
Rozpočtové opatření org.č. 1910

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 894,01 tis. Kč,
          odboru SOM, org.č. 1910, takto:
          a) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části o částku 894,01 tis. Kč (kap.
              961, org. 1910, § 3631, pol. 5171) na opravy veřejného osvětlení
          b) snížení rozpočtu v investiční části org. 1910 o  částku 894,01 tis. Kč
              z akce „Veřejné osvětlení - ul. Lipová, Všebořice“ (kap. 852, org.
              1910, § 3631, pol. 6121, UZ 499)

654/03
Rozpočtové opatření org.č. 1910

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru SOM,  org.č. 1910 ve výši 1 082,39 tis. Kč
          takto:
          a) zapojení příjmů (finančních prostředků z minulých let) vytvořených
              nad schválený rozpočet ve výši 1 082,39 tis. Kč (org. 1910, § 3419,
              pol. 2229)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org.č. 1910 o
               částku 149,68 tis. Kč na likvidaci škod způsobených povodní v roce
               2002
               - lázně Brná (kap. 523, org. 1910, § 3419, pol. 5171, UZ 340)
          c) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org.č. 1910 o
              částku 450,32 tis. Kč na likvidaci škod způsobených povodní v roce
              2002
              - opravy nemovitostí (kap. 961,  org. 1910, § 6171, pol. 5171, UZ 340)
          d) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org.č. 1910 o
              částku 482,39 tis. Kč na opravy veřejného osvětlení (kap. 961, org.
              1910, § 3631, pol. 5171)

655/03
Úprava usnesení RM č. 309/03 z 5. 6. 2003

Rada města po projednání

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení RM č. 309/03 ze dne 5. 6. 2003 v bodě A) 2. následovně:
          a) věta „s prodejem pozemku p.č. 901/66 o výměře 6929 m2, k.ú. Předlice
              obch. spol. Nüsing ČR spol. s r.o., Stará 72, Ústí nad Labem za cenu
              400,- Kč/m2 tj. celkem 2 471 600,- Kč“ se nahrazuje větou
              „s prodejem části pozemku p.č. 901/66 o výměře cca 4649 m2 za
              400,- Kč/m2 s části pozemku p.č. 901/66 o výměře cca 2280 m2 za
              200,- Kč/m2 s tím, že přesná výměra části pozemku bude dána
              geometrickým zaměřením, v k.ú. Předlice obchodní společnosti
              Nüsing ČR spol. s r.o., Stará 72, Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na úpravu usnesení ZM č. 81/03 ze dne 19. 6. 2003
              dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 
                                                                                                    T: 11. 12. 2003

656/03
Rozpočtové opatření org.č. 1910 - povodně - lázně Brná

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru SOM,  org.č. 1910 ve výši 53,7 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 53,7 tis.
              Kč (org. 1910, § 6409, pol. 2322) -  pojistné plnění
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org.č. 1910  na
               likvidaci škod způsobených povodní v roce 2002 (kap. 523, org.
              1910, § 3419, pol. 5171, UZ 340) o částku 53,7 tis. Kč - objekt
              lázně Brná

657/03
Úprava usn. RM č. 439/03 ze dne 4. 9. 2003

Rada města po projednání

A)  u p r a v u j e
      1. usnesení RM č. 439/03 ze dne 4. 9. 2003 v bodě A) 1. následovně:
          a) věta „s prodejem pozemků p.č. 1/1, 1/3, 2/1, 4/1, 6/1, 195/2, 1314/1
               a část pozemku p.č. 139/1 v k.ú. Bukov“ se nahrazuje větou
               „s prodejem pozemků p.č. l/1 o výměře 1751 m2, 195/2 o výměře
               262 m2, 1/3 o výměře 212 m2, 139/46 o výměře 4894 m2,
              139/47 o výměře 86 m2 v k.ú. Bukov o celkové výměře 7 205 m2“
              - ostatní text zůstává nezměněn

B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na úpravu usnesení ZM č. 117/03 ze dne 18. 9. 2003
              dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 
                                                                                                    T: 11. 12. 2003

658/03
Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3290/1, k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3290/1, k.ú. Střekov

659/03
Směna pozemku v k.ú. Ústí nad Labem - manželé Kodrlovi

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zařazení pozemků p.č. 730/1 o výměře 3351 m2, 730/3 o výměře 1264
          m2, 730/6 o výměře výměře 120 m2 a 730/7 o výměře 187 m2 v k.ú.
          Ústí nad Labem a následně směnou nabytý pozemek p.č. 593/1
          o výměře 9883 m2 do vybraného majetku města
     2. zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 730/1 o výměře 3351 m2, 730/3
          o výměře 1264 m2, 730/6 o výměře 120 m2 a 730/7 o výměře 187 m2
          v k.ú. Ústí nad Labem v majetku města za pozemek p.č. 593/1 o výměře
          9883 m2 v k.ú. Ústí nad Labem v majetku manželů Kodrlových
     3. výpůjčku pozemku p.č. 593/1 o výměře 9883 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
         za účelem vybudování tzv. duhového hřiště, kdy půjčitelem budou
         manželé Kodrlovi a vypůjčitelem Statutární město Ústí nad Labem
B)  s o u h l a s í
      1. se směnou pozemků p.č. 730/1 o výměře 3351 m2, 730/3 o výměře
          1264 m2, 730/6 o výměře 120 m2 a 730/7 o výměře 187 m2 v k.ú. Ústí
          nad Labem v majetku města za pozemek p.č. 593/1 o výměře 9883 m2
          v k.ú. Ústí nad Labem v majetku manželů Kodrlových v případě, že se
          v zákonné lhůtě zveřejnění směny nepřihlásí jiný zájemce
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                    T: 11. 12. 2003

660/03
Převod nemovitostí st.p.č. 2807/2 a p.p.č. 2807/3 v k.ú. Střekov formou prodeje

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převodem nemovitostí formou prodeje v k.ú. Střekov
          a) st.p.č. 2807/2 o výměře 19 m2 SČE, a.s. Děčín za dohodnutou kupní
              cenu 15 200,- Kč
          b) p.p.č. 2807/3 o výměře 62 m2 p. Pavlu Andrenacci za dohodnutou
              kupní cenu 6 200,- Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh převodu nemovitostí dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                   T: 11. 12. 2003

661/03
Majetkoprávní vypořádání - TJ Chemička Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM č. 377/02 ze dne 3. 10. 2003 v úplném znění
B)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru města
          a) směny části p.p.č. 611 o výměře 418 m2 v k.ú. Vaňov, která je
              v majetku TJ Chemička Ústí nad Labem za stejnou část  p.p.č. 4107
              v k.ú. Střekov, která je v majetku města Ústí nad Labem
          b) převodu části nemovitosti, p.p.č. 4107 o výměře 162 m2 v k.ú.
              Střekov, formou prodeje

662/03
Dodatek k nájemní smlouvě spol. EUROPLAKAT s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. snížení nájemného na II. pololetí roku 2003 na 43 333,- Kč úbytkem
          počtu reklamních panelů o 2 ks z p.p.č. 2523, k.ú. Ústí nad Labem
      2. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 11. 10. 2003 na novou výši
          nájemného 80 000,- Kč od 1. 1. 2004

663/03
Vyjmutí technologických zařízení výměníkových stanic v k.ú. Ústí nad Labem a k.ú.   Klíše se smlouvy s THmÚ s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyjmutí technologického zařízení výměníkové stanice v objektu Koněvova
          č. 1888/37 v k.ú. Ústí nad Labem a Brožíkova č. 150 v k.ú. Klíše, a to
          z důvodu prodeje tohoto technologického zařízení výměníkové stanice,
          ze smlouvy o nájmu provozních objektů a zařízení v majetku města Ústí
          nad Labem provozovaných THmÚ s.r.o., která byla uzavřena dne 30. 6.
          1996
B)  u k l á d á
      1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu odboru SOM
          a) zajistit příslušnou úpravu smlouvy o nájmu provozních objektů
              a zařízení formou dodatku k této smlouvě

664/03
Úprava usnesení RM č. 336/02 ze dne 5. 9. 2002

Rada města po projednání

A)  u p r a v u j e
       1. usnesení RM č. 336/02 ze dne 5. 9. 2002 v bodě A) 1. následovně:
           - z přílohy č. 1 důvodové zprávy se vypouští Dům dětí a mládeže,
             Churchillova 8
            - za slova “náklady spojené s převodem“ se doplňuje “ve výši
              2 450,- Kč rovnající se poplatku Katastrálnímu   úřadu v Ústí
              nad Labem“
            - písmeno b) se vypouští celé 
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit úpravu usnesení ZM č. 545/02 ze dne 19. 9. 2002 dle bodu
               A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                     T: 11. 12. 2002

665/03
Výpůjčka vodovodního zařízení, k.ú. Bukov

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. výpůjčku vodovodního zařízení - nového vodovodního řadu, který bude
         využíván jako zásobovací síť pitnou vodou, spol. SČVaK, a.s. a to na
         dobu určitou - do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na
         stavbu „Bukov Centrum“

666/03
Prodej tzv. bloků 004 a 005 v k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Mírového náměstí

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s prodejem částí pozemků tzv. bloku 004 p.č. 2520/9, 2520/10, 2520/11,
         2520/12, 2520/13 a 2506/3 a celkové výměře cca 1829 m2 v k.ú. Ústí nad
         Labem - lokalita Mírového náměstí, kdy přesná výměra bude dána
         geometrickým plánem pro oddělení částí pozemků, společnosti Jaroslav
         Třešňák - Horova, Třebízského 3020, Teplice za cenu 2 050,- Kč/m2
    2. s prodejem částí pozemků tzv. bloku 005 p.č. 2506/1, 2506/2 a 2506/3
        o celkové výměře cca 2814 m2 v k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Mírového
        náměstí, kdy přesná výměra bude dána geometrickým plánem pro oddělení
        částí pozemků, společnosti AZ SANACE a.s., Pražská 53, Ústí nad Labem
        za cenu 2 100,- Kč/m2
B) u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                   T: 11.12.2003

667/03
Prodej pozemků v průmyslové zóně „Severní Předlice“ zahraničním investorům

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. že jsou vedena jednání s níže uvedenými investory v souladu se
          schválenými investičními pobídkami dle usnesení RM č. 219/03 ze dne
          22. 4. 2003
B) s o u h l a s í
     1. s prodejem částí pozemků  v k.ú. Předlice, jejichž přesná výměra bude
         určena geometrickým plánem pro oddělení pozemků, v průmyslové zóně
         „Severní Předlice“ zahraničním investorům:
         a) části pozemků p.p.č. 780/21, 780/23, 780/24, 780/25, 780/29, 780/31,
             781/1, 789, 811/8 a 811/11 o celkové výměře cca 1,5 ha belgickému
             investorovi „MATERIALISE“ za kupní cenu 1,- Kč/m2
         b) části pozemků p.p.č. 780/21, 780/25, 780/29 a 780/31 o celkové
             výměře cca 2 ha belgickému investorovi „VCST“ za kupní cenu
             1,- Kč/m2
         c) části pozemků p.p.č. 780/1, 780/18, 780/19, 780/20, 780/21, 780/25,
             780/26, 780/27, 780/28, 780/29, 780/56, 780/57 a 780/59 o celkové
             výměře cca 10 ha finskému investorovi „KONE“ za kupní cenu
             1,- Kč/m2
         d) části pozemků p.p.č. 780/1, 780/56 a 780/57 o celkové výměře
             cca 3 ha švýcarskému investorovi „MATTHEY“ za kupní cenu
             1,- Kč/m2
         e) části pozemků p.p.č. 780/1 a 780/56 o celkové výměře cca 1 ha
              německému investorovi „AUTOKABEL“ za kupní cenu 1,- Kč/m2
         f) části pozemků p.p.č. 780/1 a 780/56 o celkové výměře cca 2 ha
             německému investorovi  „PUNKER“ za kupní cenu 1,- Kč/m2
      za podmínky, že všichni nabyvatelé zaručí zpětný prodej pozemků či
      úhradu jejich plné nákladové ceny v případě nesplnění vytvoření
      určeného počtu pracovních míst a objemu investic ve smyslu platných
      investičních pobídek dle usnesení RM č. 219/03 ze dne 22. 4. 2003
C)  u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh prodeje pozemků dle bodu A) tohoto usnesení
             Zastupitelstvu města
                                                                                            T: 11.12.2003

668/03
Nabytí nemovitostí formou odkoupení v k.ú. Brná nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím nemovitostí p.p.č. 910/22 o výměře 1958 m2 a st.p.č. 910/30
          o výměře 552 m2 obě v k.ú. Brná nad Labem formou odkoupení od
          restituentek paní Růženy Machové a paní Jarmily Šebkové do majetku
          města za kupní cenu dle znaleckého posudku po zaokrouhlení 781 090,-
          Kč s tím, že kupní cena bude hrazena z rozpočtu města Ústí nad Labem
          a náklady spojené s odkoupením z rozpočtu MO Ústí n.L. - Střekov
B)  s c h v a l u j e
      1. nabyté  pozemky následně svěřit do správy MO Ústí nad Labem -
          Střekov
C)  u k l á d á
     1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit nabytí nemovitostí dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu
             města
                                                                                                     T: 11. 12. 2003 

669/03
Rozpočtové opatření odboru MOS org. č. 1300 a org. č. 1900

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru MOS, org. č.
         1300 a org. č. 1900 ve výši 731,15 tis. Kč takto:
         a) snížení rozpočtu o částku 207,49 tis. Kč z položky drobný
             dlouhodobý hmotný majetek (kap. 623, org. č. 1300, § 3111, pol. 5137)
         b) snížení rozpočtu o částku 523,66 tis. Kč z akce vstup strategického
             partnera TSM, s.r.o. - znalecký posudek (kap. 932, org. 1900, § 3639,
             pol. 5166)
         c) zvýšení rozpočtu o částku 731,15 tis. Kč na akci dodání a montáž
             teplé vody na sociální zařízení ZŠ Rabasova a ZŠ Stříbrnická
             (kap. 612, org.č. 1300, § 3113, pol. 5171)

670/03
Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. č. 1300

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové  opatření odboru MOS - oblast školství, org. č. 1300 ve výši
         210,35 tis. Kč takto:
         a) snížení rozpočtu příjmů ve výši 210,35 tis. Kč (pol. 4122)
         b) snížení neinvestiční části rozpočtu odboru MOS - oblast školství ve
             výši 125,15 tis. Kč, org. 1300, na akci „Oprava venkovních prostor
             objektu ZŠ Pražská“ (kap. 612, org. 1300, § 3113, pol. 5171, UZ 311)
         c) snížení neinvestiční části rozpočtu odboru MOS - oblast školství ve
             výši 85,20 tis. Kč, org. 1300 na akci „Oprava fasády a okapových
             chodníků, vstupu do budovy a schodiště zahrady“ ZŠ Pražská
             (kap. 612, org. 1300, § 3113, pol. 5171, UZ 312)

671/03
Rozpočtové opatření org. č. 3020  - Domov důchodců Severní Terasa - zapojení   účelové dotace z Ministerstva obrany ČR

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 3020 - Domov důchodců
         Severní Terasa ve výši 67,29 tis. Kč takto:
         a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem obrany ČR ve výši
             67,29 tis. Kč na projekt „Podpora péče o účastníky národního odboje za
             osvobození“ (pol. 4116, UZ 07266)
        b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 3020 -
            Domov důchodců Severní Terasa ve výši 67,29 tis. Kč na projekt
            „Podpora péče o účastníky národního odboje za osvobození“
            (kap. 411, org. 3020, § 4316, pol. 5331, UZ 07266)

672/03
Rozpočtové opatření org.č. 4000 - Zoologická zahrada

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s rozpočtovým opatřením příspěvkové organizace č. 4000 - Zoologická
         zahrada ve výši 11 230 tis. Kč z důvodu omezené realizace investiční
         akce v roce  2003 takto:
         a) se snížením rozpočtu v investiční části  o částku 11 230 tis. Kč u akce
             „Využití geotermální energie v ZOO“ (kap. 734, org. 4000, § 3741, pol.
             6351, UZ 493)
         b) se snížením příjmů na financování akce „Využití geotermální energie
             v ZOO“ nečerpáním úvěru u  Raiffeisenbank a.s. (pol. 8123)

B) u k l á d á
     1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí
             nad Labem
                                                                                                   T: 11.12.2003

673/03
Rozpočtové opatření org. č. 1900 - OMOS a org.č. 4200 - Městské divadlo

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru MOS, org. 1900 ve výši 3,68 tis. Kč takto:
        a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 3,68 tis.
            Kč (org. 1900, § 6409, pol. 2322) - přijaté pojistné náhrady
        b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské
            divadlo ve výši 3,68 tis. Kč na pořízení okapových svodů odcizených
            na budově Městského divadla (kap. 511, org. 4200, § 3311, pol. 5331)

674/03
Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. č. 1300 a odboru rozvoje a investic org.č. 1800

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odborů MOS - oblast školství a odboru rozvoje
         a investic v investiční části rozpočtu ve výši 755,44 tis. Kč:
         a) snížení investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic, org. 1800
             o částku 755,44 tis. Kč z investiční akce Víceúčelové hřiště ZŠ
             Vinařská (kap. 611, org. 1800, § 3113, pol. 6121, UZ 455)
         b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru MOS - oblast školství, org.
             1300 o částku 692,63 tis. Kč na investiční akci ZŠ České mládeže -
             rekonstrukce kuchyně (kap. 611, org. 1300, § 3113, pol. 6121, UZ 478)
         c) zvýšení investiční části rozpočtu odboru MOS - oblast školství, org.
             1300 o částku 62,81 tis. Kč na investiční akci ZŠ SNP - rekonstrukce
             tělocvičny (kap. 611, org. 1300, § 3113, pol. 6121, UZ 479)

675/03
Zplnomocnění ředitelky MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174

Rada města po projednání

A) z m o c ň u j e
     1. paní Hanu Lenderovou, ředitelku MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova
         1174
         a) k přijetí věcného daru v hodnotě 1 304 010,- Kč od Společnosti Český
             červený kříž, Thunovská 18, Praha do majetku města formou darovací
             smlouvy pro MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174 ve smyslu
             důvodové zprávy

676/03
Dodatek č. 1 k vnitřnímu platovému předpisu pro školy a školská zařízení

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
      s účinností od 1.1.2004
      1. dodatek č. 1 k vnitřnímu platovému předpisu pro školy a školská zařízení
          zřizované statutárním městem Ústí nad Labem
B) z m o c ň u j e
     1. Ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ
         a) k vydání dodatku č. 1 schváleného dle bodu A) tohoto usnesení

677/03
Schválení dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad  Labem a Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. uzavření dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí
         nad Labem a Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o. ze dne
         14.1.2002 ve smyslu důvodové zprávy
B) u k l á d á
     1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS MmÚ
         a) zajistit uzavření mandátní smlouvy s účinností od 1.1.2004 mezi
             Obecním domem města Ústí nad Labem, s.r.o. a příspěvkovými
             organizcemi Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11
             a Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5.května 53 ve smyslu důvodové
             zprávy
                                                                                                        T: 1.1.2004

678/03
Návrh na vyřešení závazků a pohledávek KD KB Corso a spol. BLACK s.r.o.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. uzavření dohody o narovnání se společností BLACK s.r.o. za účelem
         vyřešení pohledávek a závazků vzniklých z důvodu nevyjasněných
         vlastnických vztahů v objektu ve vlastnictví společnosti BLACK s.r.o.
         dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

679/03
Dohoda o splátkách dluhu

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. Dohodu o splátkách dluhu ve výši 279 682,- Kč s obcí Malečov za
         neinvestiční náklady na děti bydlící v Malečově a plnící povinnou školní
         docházku v základních školách v Ústí nad Labem. Měsíční splátky v roce
         2004 budou hrazeny takto:
         Únor  26 000,- Kč  splatnost 28. 2 2004
         Březen  26 000,- Kč  splatnost 31. 3.2004
         Duben  26 000,- Kč   splatnost 30. 4.2004
         Květen  26 000,- Kč  splatnost 31. 5.2004
         Červen  26 000,- Kč  splatnost 30. 6.2004
         Červenec 26 000,- Kč  splatnost 31. 7.2004
         Srpen  26 000,- Kč  splatnost 31. 8.2004
         Září  26 000,- Kč  splatnost 30. 9.2004
         Říjen  26 000,- Kč  splatnost 31.10.2004
         Listopad  26 000,- Kč  splatnost 30.11.2004
         Prosinec  19 682,- Kč  splatnost 31.12.2004

680/03
Rozpočtové opatření organizace č. 1800 - odbor rozvoje a investic - oddělení investic

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření organizace č. 1800 (odbor rozvoje a investic -
         investiční oddělení) ve výši 1 221 tis. Kč takto:
         a) snížení rozpočtu v investiční části ve výši 1 221 tis. Kč z akce „Úprava
             a přestavba pavilonu ustájení slonů ZOO“ (kap. 734, org. 1800, § 3741,
             pol. 6121, UZ 492)
         b) zvýšení rozpočtu v investiční části ve výši 1 221 tis. Kč na akci „DD
             Velké Březno - výstavba pavilonu D“ (kap. 411, org. 1800, § 4316,
             pol. 6121, UZ 454)

681/03
Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ v právní subjektivitě

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace ze státního
         rozpočtu ZŠ Předlice v rámci programu podpory „Volnočasové aktivity
         2003“ na projekt „Tábor romských dětí“ ve výši 30,00 tis. Kč
         a) zvyšuje se příjmová část tř. 4 o částku   30,00 tis. Kč
             (UZ 399, pol. 4122)
         b) zvyšuje se výdajová část org. 2040 (ZŠ Předlice) o částku
             30,00 tis. Kč
             (§ 3113, pol. 5331, kap. 612, UZ 399)
     2. rozpočtové opatření na základě poskytnutých účelových prostředků ze
         státního rozpočtu školám na mzdy a zákonné odvody v roce 2003 ve
         výši 4 255,98 tis. Kč
         a) zvyšuje se příjmová část tř. 4 o částku   4 255,98 tis. Kč
             (pol. 4122, UZ 33 149)
         b) snižuje se výdajová část rozpočtu škol s PS o částku    252,19 tis. Kč
             na základě vrácení části poskytnutých účelových prostředků ze
             státního rozpočtu na mzdy a zákonné odvody v roce 2003
             organizacemi:
             č. 2250 - MŠ, Stříbrnické Nivy, ÚL  ve výši 227,14 tis. Kč (§ 3111,
                            pol. 5331, kap. 622, UZ 33 149)
            č. 2490 - MŠ, ul. 5. května, ÚL ve výši 25,05 tis. Kč (§ 3111, pol. 5331,
                           kap. 622,  UZ 33 149)
         c) zvyšuje se výdajová část rozpočtu škol s PS o částku  4 508,17 Kč
             dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

682/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. finanční příspěvek pro občanské sdružení SK Spolchemie, senioři plavání
         na akci „15. Mezinárodní závody v plavání seniorů - memoriál Milana Hlavy“
         ve výši 6.000,- Kč
     2. změnu účelu použití finančního příspěvku pro občanské sdružení FK Český
         Lev Neštěmice z akce „Fotbalový turnaj staršího dorostu ročníky 1984 -
         1985“ na akci „Vánoční turnaj - umělý povrch ZŠ Neštěmice“.

683/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozdělení finančních prostředků na akce kulturního kalendáře 2003
         v celkové částce 90 tis. Kč takto:
         KULT občanské sdružení - „Jazzové úterý“    8 tis. Kč
         KS ALBIS - „Vánoce v Ústí nad Labem“   60 tis. Kč
         Městské divadlo - „Ceny primátora 2003“   22 tis. Kč

     2. změnu účelu použití poskytnutého finančního příspěvku ve výši 13 tis. Kč
         pro Dům dětí a mládeže z akce „Mohelnická rolnička“ na akci „Dance
         show Riesa“

684/03
Zajištění dopravy obyvatel města Ústí nad Labem do rekreačního areálu Zadní Telnice v době lyžařské sezóny

Rada města po projednání

A) b e r e   n a   v ě d o m í
     1. informaci o zajištění a financování dopravy obyvatel města Ústí nad Labem
         do rekreačního areálu Zadní Telnice v době lyžařské sezóny

685/03
Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Milanu Hejdukovi

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s udělením čestného občanství města Ústí nad Labem panu Milanu
         Hejdukovi
B) d o p o r u č u j e
     1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
         a) udělit čestné občanství města dle bodu A) tohoto usnesení
C) u k l á d á
     1. Mgr. Janu Kubatovi, členu Rady města
         a) předložit návrh na udělení čestného občanství dle bodu A) tohoto
             usnesení Zastupitelstvu města

                                                                                                       T: 11.12.2003

686/03
Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Václavu Neckářovi

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s udělením čestného občanství města Ústí nad Labem panu Václavu
         Neckářovi
B) d o p o r u č u j e
     1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
         a) udělit čestné občanství města dle bodu A) tohoto usnesení
C) u k l á d á
     1. Mgr. Janu Kubatovi, členu Rady města
         a) předložit návrh na udělení čestného občanství dle bodu A) tohoto
             usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                       T: 11.12.2003

687/03
Termíny jednání RM a ZM v roce 2004

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. termíny jednání RM a ZM v roce 2004
           Rada města                           Zastupitelstvo města

     Leden    -    15.  1. 2004
                   -     29. 1. 2004
     Únor       -    12. 2. 2004                                   
                          26. 2. 2004
    Březen    -     25. 3. 2004                         11. 3. 2004
     Duben    -      8.  4. 2004                         22. 4. 2004                     
     Květen    -     6.  5. 2004
                    -   20.  5. 2004
     Červen    -     3.  6. 2004                         24. 6. 2004
                          17. 6. 2004
     Srpen      -    26. 8. 2004
     Září         -     9.  9. 2004                        23.  9. 2004
     Říjen       -    7. 10. 2004
                     -  21. 10. 2004                                                                
     Listopad  -    4. 11. 2004
                        18. 11. 2004
     Prosinec   -   2. 12. 2004                       16. 12. 2004    

688/03
Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 2/2003 Organizační řád

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. dodatek č. 1 k Směrnici RM č. 2/2003 Organizační řád v předloženém
         znění
B) u k l á d á
     1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
         a) aplikovat změny organizačního řádu do vnitřních směrnic MmÚ
       T: do 31.12.2003
        b) zabezpečit změny organizačním řádu z hlediska personálního
       T: do 31.12.2003

689/03
Návrh dodatku č. 1 Statutu Fondu obnovy a rozvoje

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
     1. s  dodatkem č. 1 ke Statutu Fondu obnovy a rozvoje města Ústí nad
         Labem v předloženém znění
B) u k l á d á
     1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh dodatku č. 1 ke Statutu Fondu obnovy a rozvoje
             města Ústí nad Labem Zastupitelstvu města
        T: 11.12.2003

690/03
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 2003

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. čerpání finančních prostředků určených na podporu reprezentačních
         a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v celkové výši 75.000,- Kč takto:
         a) seminář „Pohyb a výchova“ - pořadatel Katedra TV PF UJEP Ústí nad
             Labem - příspěvek - 10.000,- Kč
         b) „6. Papučpárty“ - pořadatel Společnost Hedviky Mukdenové, o.s.
             příspěvek - 15.000,- Kč
         c) konference „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy“ - pořadatel
             Město Ústí nad Labem - příspěvek - do 25.000,- Kč
        d) Grand prix Ústí nad Labem - pořadatel Taneční škola Quick Ústí nad
             Labem příspěvek - 25.000,- Kč

691/03
Rozpočtové opatření k zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtová opatření k zapojení poskytnutých účelových prostředků do
         rozpočtu města Ústí nad Labem v celkové výši 32 662,51 tis. Kč dle
         důvodové zprávy takto:
          a) zvyšuje se příjmová část, tř. 4 o částku 32 662,51 tis. Kč
          b) zvyšuje se dotace MO o částku  31 621,00 tis. Kč
          c) zvyšuje se neinvestiční část, tř. 5 o částku    1 041,51 tis. Kč

 

                Ing. Miroslav Harciník                     Mgr. Petr Gandalovič
                 náměstek primátora                           primátor města