image

22. Usnesení RM 618/03 (20.11.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


22. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 20. listopadu 2003
Usnesení - 583/03 - 617/03


618/03
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004 se záporným saldem
          příjmů a výdajů je vyrovnaný tř. 8 - financováním
      2. příjmy do VHĆ MmÚ plánované v roce 2004 z prodeje majetku ve výši
          216 525,64 tis. Kč jsou následující:
          - MmÚ                             70 025,64 tis. Kč
          - MO město                     50 500,00 tis. Kč
          - MO Severní Terasa      72 000,00 tis. Kč
          - MO Neštěmice              12 000,00 tis. Kč
          - MO Střekov                  12 000,00 tis. Kč 

B)  s o u h l a s í
      1. s celkovými příjmy města Ústí nad Labem pro rok 2004 ve výši
          1 435 351,80 tis. Kč,  z toho:
          a)  s dotací městským obvodům                                   196 098,80 tis. Kč
               z toho: na výkon státní správy                                    9 598,80 tis. Kč
                           na sociální dávky                                         186 500,00 tis. Kč  
      2. s celkovými výdaji rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004 ve výši
          1 244 097,00 tis. Kč, z toho:
          a) neinvestiční část výdajů ve výši                           1 004 000,00 tis. Kč
              z toho:
              - neinvestiční výdaje MmÚ                                        933 898,80 tis. Kč
              - dotace městským obvodům                                      69 259,70 tis. Kč
              - účelová dotace MO Střekov                                          841,50 tis. Kč
          b) investiční část výdajů ve výši                                  240 097,00 tis. Kč
       3. s oblastí financování ve výši 4 844,00 tis. Kč

       ve struktuře dle příloh č. 1-5 tohoto usnesení

C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) návrh rozpočtu města pro rok 2004 ke schválení
          b) schválit závazné ukazatele rozpočtu roku 2004 takto:
              - mzdový limit ve výši                                                  124 615,00 tis. Kč
                z toho: - platy zaměstnanců vč. OOV                         86 925,00 tis. Kč
                            - platy zaměstnanců Městské policie
                              vč. OOV                                                        37 690,00 tis. Kč
         c) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102 zmocnit Radu města Ústí
             nad Labem provádět rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč
         d) v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 102 a zák. č. 250/00 Sb., § 19
             zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat rozpočtová opatření
             k zapojení Magistrátem města Ústí nad Labem přijatých účelových
             prostředků i  nad  limit 5 mil. Kč.  O  těchto rozpočtových opatřeních
             bude Zastupitelstvo města Ústí nad Labem informováno v rámci
             závěrečných účtů a pololetních rozborů hospodaření města Ústí nad
             Labem

D)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004
              Zastupitelstvu města ke schválení
                                                                                                     T: 11. 12. 2003
          b) zabezpečit uzavírání dodavatelských smluv na dodávku investic
              v návaznosti na skutečně vytvořené zdroje cash flow
                                                                                                          T: průběžně

 


              Ing. Miroslav Harciník                             Mgr. Petr Gandalovič
               náměstek primátora                                   primátor města