image

22. RM Usnesení 547/07 - 556/07 (12.7.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

22.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 12. července 2007
Usnesení 547/07 – 556/07

 


547/07
Rozpočtová opatření odboru investic

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. rozpočtová opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru investic ve výši
          7 666 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů v položce pokuty městské policie  vytvořené nad schválený rozpočet
             roku 2007 ve výši 2 000 tis. Kč
          b) zapojení příjmů v položce přestupky v dopravě odboru kontroly vytvořené nad
              schválený rozpočet  roku 2007 ve výši 1 800 tis. Kč
          c) zapojení finančních prostředků z VHČ MmÚ ve výši 3 866 tis. Kč   vytvořených nad
              schválený rozpočet (80% z čistého výnosu MO Severní Terasa – výnosy z prodeje
              majetku)
         d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 4 021 tis. Kč 
             na akci „Městský stadion – tribuna, ochozy, oplocení“
         e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 1 500 tis. Kč             
             na akci „Městský stadion – komunikace“
         f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 1 785 tis. Kč 
             na akci „Stavební úpravy budovy MmÚ“ - PD
         g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 360 tis. Kč na 
             akci „Větruše – stavební úpravy v objektu“

548/07
Úprava usnesení na akci „Poskytnutí zařízení na pořízení  digitálních záznamů přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při   překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním zákonem“

Rada města po projednání

A)  u p r a v u j e  
      1.  své usnesení č. 544/07 ze dne 28. 6. 2007 následovně:
           a) bod A) 2. usnesení se doplňuje o slova „prostřednictvím externího administrátora“

549/07
Prověření a aktualizace projektové dokumentace Městského stadionu – velká tribuna

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  informaci o postupu rekonstrukce Městského stadionu
B)  u k l á d á
      1. Ivu Zíkovi, pověřenému vedením odboru investic
          a) zajistit aktualizaci zpracované projektové dokumentace na stavbu „Městský stadion
              – velká tribuna“ s výsledkem snížit celkové náklady stavby

550/07
Uzavření  Dodatku č. 2  Smlouvy o poskytování komunálních služeb uzavřené dne 2.12.2005 s TSMÚ, dnes AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1.  uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování komunálních služeb uzavřené dne
           2. 12. 2005 mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Technickými službami města 
           Ústí nad Labem s.r.o., dnes AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.,  kterým se komplexně 
            upravují   práva  a  povinnosti  smluvních  stran  při  dalším  zajišťování  služby
            celoplošného sběru, přepravy (svozu) využitelných  složek komunálních odpadů
            na území města Ústí nad Labem a zajištění úpravy (dotřídění) vyseparovaných složek
            komunálních odpadů za účelem jejich materiálového využití, a to vše v rozsahu a za
            podmínek stanovených dále v tomto dodatku, v přeloženém znění

551/07
Doplnění sítě sběrných dvorů v Ústeckém kraji

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s připojením města Ústí nad Labem k projektu Infrastruktura pro oddělený sběr
          využitelných, biologických a  nebezpečných složek komunálního odpadu v Ústeckém
          kraji „Doplnění sítě sběrných  dvorů v Ústeckém kraji“ ve smyslu důvodové zprávy

552/07
Nabídka v koncesním řízení  –  koncese:  „Dlouhodobé zajištění dopravní  obslužnosti  části  Ústeckého kraje v  režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast příměstská doprava Ústí nad Labem“

Rada města po projednání
jako jediný společník Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v působnosti Valné hromady

A)  s c h v a l u j e  
      1. čestné prohlášení pro nabídku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. do
          koncesního řízení – koncese: „Dlouhodobé zajištění dopravní  obslužnosti  části 
         Ústeckého kraje v  režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
         vymezených linkách – oblast příměstská doprava Ústí nad Labem“ v tomto znění:
         …nabízená cena zahrnuje veškeré jeho náklady a zisk, který  zájemce pro účely plnění
            smlouvy o závazku veřejné služby, jejíž závazný návrh je předkládán,   považuje za
            přiměřený“

553/07
Projekt „MED-PACT“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav příprav projektu „MED-PACT – Regionální partnerská spolupráce mezi místními
          samosprávami ve Středomoří“
B)  s o u h l a s í
      1. se spolufinancováním projektu v předpokládané výši  35,547 tis. EUR (cca 1 017,70
          tis. Kč) s celkovým rozpočtem projektu 102 tis. EUR  ( 2 920,26 tis. Kč).
C)  s c h v a l u j e
1. vytvoření Řídící skupiny pro projekt dle bodu A) tohoto usnesení v následujícím
    složení:

    Mgr. Jan Kubata,  primátor města
    Zuzana Kilová, členka RM
    Ing. František Podrápský, vedoucí OSR
    Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
    Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO
    zástupce menšin – určí Sociálně zdravotní komise 
          Ing. Martina Šplíchalová, referentka odd. koncepcí, OSR
D) u k l á d á
    1.  Ing. Milanu Zemanínovi, tajemníkovi MmÚ
         a)  jmenovat členy Pracovní skupiny ve složení dle návrhu Řídící skupiny

T: 31. 7. 2007

554/07
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy takto:
          a)  snížení   neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou
               částku  269,12 tis. Kč, z toho:
                - mzdové prostředky                     199,35 tis. Kč
                - povinné pojistné                           69,77 tis. Kč
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy – příděl
               do sociálního fondu o částku 269,12 tis. Kč

555/07
Agenda BD Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s tímto klientem:
          a) Petr Lindaur, Lipová 248, Štěnovice, okr. Plzeň
      2. prodloužení pronájmu zaměstnanci institucí:
          a) Mgr. Jiří Králík (zaměstnanec UJEP), Baráčnická 808/1, byt č. 505
              (prodloužení do 30. 6. 2008)
          b) MUDr. Vladimíra Saková (zaměstnankyně MN), Baráčnická 808/1, byt č. 203
              (prodloužení do 31. 7. 2008)

556/07
Výběrové řízení na zpracovatele  tržního ocenění DPmÚL a.s.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e  
      1. vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele tržního ocenění Dopravního podniku
          města Ústí nad Labem a.s. formou oslovení následujících uchazečů:
          a) FINESA, a.s.
          b)  VALUE ADDED, a.s.
          c) PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
          d) Deloite Czech Republic B.V., organizační složka
B)  j m e n u j e
      1. hodnotící komisi ve složení:
          členové:                                           náhradníci:
           a) Ing. Libor Turek, Ph.D.             h) MUDr. Tomáš Indra
           b) Jan Řeřicha                                i) Ivan Dostál
           c) Petr Ryšavý                                j) MUDr. Tomáš Nedvěd
           d) PaedDr. Gustav Krov                 k) Michal Rožec
           e) Ing. Jan Gergelits                       l)  Ing. Zdeněk  Bureš
           f) Ing. Rudolf Jakubec                   m) Ing. Miroslav Urban
           g) zástupce OHK                            n) zástupce OHK (jiný)
C)  u k l á d á
      1. Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., náměstkovi primátora
          a) zajistit provedení výběrového řízení ve smyslu bodu A) tohoto usnesení

T: 23. 8. 2007

 

 

                              Jan Řeřicha                                        Mgr. Jan Kubata
                          náměstek  primátora                                primátor města