image

21. Usnesení RM 583/03 - 617/03 (13.11.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


21. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 13. listopadu 2003
Usnesení - 583/03 - 617/03


583/03
Kontrola plnění usnesení Rady města

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o plnění usnesení Rady města

584/03
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí org. č.  1000

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí -  org.č. 1000 ve výši
          160 tis. Kč takto:
          a) zapojení  příjmů vytvořených nad schválený rozpočet roku 2003 ve
              výši 160 tis. Kč (org.č. 1000, pol. 1333)
          b) zvýšení provozní části rozpočtu o 160 tis. Kč na likvidaci
               nebezpečného odpadu (800 ks lednic)
               (org.č. 1000, § 3725, pol. 5169, kap. 711)

585/03
Projednání úspor ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,  ž e
      1. celkové úspory odboru životního prostředí ve výdajové provozní části
          rozpočtu na rok 2003 budou ve výši 17,98 tis. Kč, tj. 0,04%

586/03
Harmonogram a finanční plán výstavby světelných zařízení a kruhových objezdů na   území města Ústí nad Labem do roku 2006

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. harmonogram a finanční plán výstavby světelných zařízení a kruhových
           objezdů na území města Ústí nad Labem do roku 2006

587/03
Rozpočtové opatření org.č. 1910 - zapojení účelové dotace od   Ústeckého kraje na akci „Rekonstrukce úpravny termální vody - Městské lázně“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru SOM, org.č. 1910 ve výši 647,547 tis. Kč
          takto:
          a) zapojení účelové dotace od Ústeckého kraje ve výši   647,547 tis. Kč
              na akci „Rekonstrukce úpravny termální vody - Městské lázně“
              (pol.  4222)
          b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru SOM, org.č. 1910 na výdaje
              spojené s realizací akce „Rekonstrukce úpravny termální vody -
              Městské lázně“ (kap. 523, org.č. 1910, § 3419, pol. 6122, UZ 26)

588/03
Rozpočtové opatření org.č. 1910 - zapojení účelové dotace od   Ústeckého kraje na opravu veřejného osvětlení zničeného povodní v roce 2002

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru SOM, org.č. 1910 ve výši 1 500 tis. Kč
          takto:
          a) zapojení  účelové  dotace  od Ústeckého  kraje  ve  výši 1 500 tis. Kč
              na opravy veřejného osvětlení zničeného povodní v roce 2002
              (pol. 4122)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org.č. 1910 na
              výdaje spojené s opravami veřejného osvětlení
              (kap. 961, org.č. 1910,  § 3631,  pol. 5171, UZ 399)

589/03
Prodej technologického zařízení VS v ul. Masarykova 1247/164, Ústí nad Labem,  včetně zrušení věcného břemene vážícího se k VS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. prodej technologického zařízení výměníkové stanice v ul. Masarykova
          1247/164, Ústí nad Labem, Ing. Josefu Machovi, Masarykova 1247/164,
          Ústí nad Labem za dohodnutou cenu ve výši 8 482,- Kč s tím, že
          předmětem prodeje nebude 1 ks měřiče spotřeby tepla, který je
          majetkem Teplárny a.s., Trmice
      2. zrušení věcného břemene vážícího se k výměníkové stanice v katastru
          nemovitostí v ul. Masarykova 1247/164, Ústí nad Labem

590/03
Pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - ČZS ZO Větruše

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem pozemků:
          a) 3897/3   o výměře    17 m2
          b) 3897/4   o výměře      2 m2
          c) 3897/7   o výměře    13 m2
          d) 3897/2   o výměře      5 m2
          e) 3897/5   o výměře      1 m2
           f) 3897/6    o výměře    11 m2
          g) 3897/8   o výměře     21 m2
          h) 3897/9   o výměře     15 m2
           i) 3897/10  o výměře       1 m2
           j) 3897/11  o výměře   695 m2
          k) 3897/12  o výměře     32 m2
           l) 3897/13  o výměře       1 m2
         m) 3897/14  o výměře    16 m2
          n) 3897/15  o výměře   102 m2
          o) 3897/16  o výměře   496 m2
          ----------------------------------
         celková výměra          1 438 m2
         v k.ú. Ústí nad Labem Českému  zahrádkářskému svazu základní
         organizaci Větruše za následujících  podmínek:
         - cena za pronájem 4,- Kč/m2/rok tj. při celkové výměře 1 438 m2 celkem
            roční nájemné ve výši 5 752,- Kč
         - pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou l rok

591/03
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 899/142, k.ú. Skorotice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 899/142 o výměře cca
          95 m2 s tím, že přesná výměra částí pozemku bude dána geometrickým
          plánem, k.ú. Skorotice

592/03
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Předlice a prodej částí pozemků fi   MINOREC k.s., Ústí n.L. - průmyslová zóna

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 901/46, 901/53 a 922/1 v k.ú.
          Předlice s tím, že přesná výměra částí pozemků bude dána
          geometrickým plánem
B)  s o u h l a s í
      1. s prodejem pozemků jejichž p.č. a výměra bude dána GP pro zaměření
          a které jsou bez omezení, za cenu 400,- Kč/m2
      2. s prodejem pozemků s omezením (plynovod, VN a VVN) za cenu
          200,- Kč/m2 v případě, že se v zákonné lhůtě zveřejnění záměru prodeje
          nepřihlásí jiný zájemce, společnosti MINOREC k.s., U Tonasa 2, Ústí nad
          Labem
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                   T: 11. 12. 2003

593/03
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků  k.ú. Klíše, Bukov a Všebořice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č.:
          v k.ú. Klíše
          1857/3                       1897/1,5                              1921                    1998
          1876/2,4,6,7              1884/1,12,14,15,16,17        1922/1,2,3           1999
          1880/4,6,8                 1905/1                                 1923/1,2,3,4        1989/2
          1882/2                       1913/4,5,6,9                        1924
          1883/4                       1915/1,2                              1925  
          1890/1                       1917/1,2,3,4,5,6,7               1926/3
          1896/1,18                  1918/1,3                              1938/1,2

          v k.ú. Bukov                                                 v k.ú. Všebořice

          804/2                                                            1011 
          863                                                               1020
          870                                                               1021
          798/1                                                            1022/1
          854                                                               1023
          871/2,3                                                         1031/1  
          1351                                                             1032
          1353/1,2                                                       1041/1
          1352                                                             1043
                                                                               1044
                                                                               1045
                                                                               1036
                                                                               1003


        spol. E.P.s.r.o. Ústí nad Labem, a to za účelem přípravy a výstavby
        “Sportovně rekreačního areálu EDENPARK Ústí nad Labem „

594/03
Zveřejnění záměru pronájmu částí přístřešků zastávek MHD - plastové desky s  kulturním programem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      a) zveřejnění záměru pronájmu částí přístřešků zastávek MHD za účelem
          instalace  plastových desek s kulturním programem

595/03
Zveřejnění pronájmu částí pozemků k reklamním účelům rozšířené o zveřejnění v  tisku

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. opětovné zveřejnění pronájmu částí pozemků v celém katastru Ústí nad
          Labem za účelem provozování výlepových ploch města, rozšířené
          o zveřejnění v tisku

596/03
Nabytí movitého majetku do majetku města od AC Spartak Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatné nabytí movitého majetku plynového kotle a 2 ks plynových
          bojlerů do majetku města od AC Spartak Ústí nad Labem
      2. svěření nově nabytého movitého majetku do správy TSmÚ s.r.o. formou
          dodatku ke stávající  nájemní smlouvě

597/03
Zřízení věcného břemene vážícího se k pozemku p.č. 1926/1 v k.ú. Klíše - Aliatel a.s.,  Praha

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení úplatného věcného břemene vážícího se k pozemku p.č. 1926/1
          v k.ú. Klíše pro stavbu podzemního telekomunikačního vedení „Ústí nad
          Labem - OK Bukov Nemocnice, Univerzita - Nemocnice budova B,
         Alšova - Radioterapie“ ve prospěch společnosti Aliatel a.s.,
         Sokolovská 131/86, Praha 8 za cenu 3 440,- Kč

598/03
Převod nemovitostí k.ú. Ústí nad Labem - Bělehradské č. 1471/22 - formou prodeje

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s převodem nemovitostí objektu Bělehradská č.p. 1471 se st.p.č. 2101/4
          o výměře 316 m2 včetně p.p.č. 2101/2 o výměře 225 m2 a p.p.č. 2101/3
          o výměře 224 m2 v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje panu Stanislavu
          Bejčkovi, bytem Čajkovského č.p. 55, Ústí nad Labem za cenu
          3 010 000,- Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na převod nemovitostí dle bodu  A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                 T: 11. 12. 2003

599/03
Vyřazení movitého majetku, ve vlastnictví města Ústí nad Labem, pronajatého spol.  Memory in Memory s.r.o., z účetní evidence

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyřazení nefunkčního movitého majetku, pronajatého spol. Memory in
          Memory s.r.o., z účetní evidence
          a) chladnička Calex 100                 588,- Kč
          b) vrtačka EV 315 č. 605 582        186,- Kč
          c) vrtačka CCCM 698-121032        480,- Kč
          d) teploměr  METRA + sonda         251,- Kč
          e) teploměr  METRA + sonda         257,- Kč
          f) ampermetr PK 110                      201,- Kč
          g) měřič odporu                              258,- Kč
          h) zkoušečka baterií                         30,- Kč
          Celkem k vyřazení                       2 251,- Kč    
B)  u k l á d á
      1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu odboru SOM
          a) zajistit příslušnou úpravu Dodatku č. 1/2000 nájemní smlouvy, týkající
              se účetní hodnoty movitého majetku

600/03
Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Konečné dotvarování tělesa skládky Chabařovice“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení
          nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Konečné
          dotvarování tělesa skládky Chabařovice“
B)  u k l á d á
      1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu odboru správy obecního majetku MmÚ
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě,
              tj. s firmou AZ SANACE  a.s., Ústí nad Labem
                                                                                                      T: 20. 11. 2003

601/03
Rozpočtové opatření org.č. 4100 - Činoherní studio a org. č. 4200 - Městské divadlo - zapojení účelové dotace z Ministerstva kultury ČR

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 4100 Činoherní studio ve
          výši 330 tis. Kč takto:
          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve výši
              330 tis. Kč na zabezpečení “Programu podpory profesionálních
              divadel“
              (pol. 4216, UZ 34 108)
          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 4100
              - Činoherní studio ve  výši  330 tis. Kč na vlastní uměleckou regionální
              a nadregionální činnost
              (kap. 511, org. 4100, § 3311, pol. 5331, UZ 34 108)
         2. rozpočtové opatření příspěvkové organizace č. 4200 Městské divadlo
             ve výši 500 tis. Kč takto:
            a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve
                výši 500 tis. Kč na zabezpečení “Programu podpory profesionálních
                divadel“ (pol. 4216, UZ 34 108)
            b) poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci č. 4200
                - Městské divadlo ve  výši  500 tis. Kč na vlastní uměleckou
                regionální a nadregionální činnost
                (kap. 511, org. 4200, § 3311, pol. 5331, UZ 34 108)

602/03
Stanovení limitu mzdových prostředků a schválení odpisů dlouhodobého  majetku  příspěvkových organizací pro rok 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. limit mzdových prostředků pro rok 2003 příspěvkovým organizacím
          v kompetenci odboru MOS dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - nařízení
          vlády ČR 447/2000 Sb.
      2. odpisy dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím v kompetenci
          odboru MOS dle příloh č. 2 a 3 tohoto usnesení  - zákon č. 563/1991 Sb.,
          o účetnictví v platném znění

603/03
Přehled o svěřeném movitém majetku školským zařízením v roce 2002

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přehled o svěřeném movitém majetku školským zařízením v roce 2002
          dle příloha č. 1 důvodové zprávy   

604/03
Změna zřizovacích listin základních a mateřských škol

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e         s účinností od 1.1.2004
      1. svěření movitého majetku do správy základních a mateřských škol
          formou zřizovacích listin v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
          v platném znění, v celkové účetní hodnotě zjištěné inventarizací stav
          k 31.10.2003
      2. svěření nemovitého majetku do správy základních a mateřských škol
          formou zřizovacích listin v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
          v platném znění, v členění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
      3. změnu Směrnice Rady města č. 2/2003 - Organizační řád MmÚ ve
          smyslu důvodové zprávy
B)  r u š í      s účinností k 31.12.2003
      1. zmocnění Ing. Marcela Rahma, vedoucího odboru MOS
          a) schválené usnesením Rady města usn. č. 249/03 A) 1. c), d) a e)
C)  s o u h l a s í      s účinností od 1.1.2004
      1. se změnou zřizovacích listin základních škol v souladu s § 27 odst. 2
          zákona č. 50/2000 Sb. v platném znění a s úpravou jejich názvů takto:
         a) Základní škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
         b) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková
             organizace
         c) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
         d) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková
             organizace
         e) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková
             organizace
         f) Základní škola a základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova
             349/19, příspěvková organizace
        g) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková
             organizace
        h) Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková
            organizace
        i) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
        j) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková
           organizace
       k) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková
           organizace
 l) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
    m) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
         organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
o) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 
    organizace
p) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
s) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, Pražská 166/47, příspěvková
    organizace
 t) Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková
     organizace
    2. se změnou zřizovacích listin mateřských škol v souladu s § 27 odst. 2
        zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková
    organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
    3. se změnou zřizovacích listin mateřských škol v souladu s § 27 odst. 2
        zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a s úpravou jejich názvů takto :
 a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B,
     příspěvková organizace
 b) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková
     organizace
 c) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková
     organizace
 d) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková
      organizace
 e) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková
     organizace
 f) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková
     organizace
 g) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12,
     příspěvková organizace
 h) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
     příspěvková organizace
  i) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková
     organizace
  j) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
     příspěvková organizace
  k) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6,
      příspěvková organizace
  l) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
 m) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková
      organizace
 n) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1,
     příspěvková organizace
 o) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
 p) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14,
     příspěvková organizace
 q) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková
     organizace
 r) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí  786/2, příspěvková
     organizace
 s) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková
     organizace
 t) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková
    organizace
 u) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková
     organizace
 v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
D)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
           a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
               Ústí nad Labem ke schválení
                T : 11.12.2003

605/03
Návrh na sloučení organizací č. 4700 - Kulturní středisko Albis, č. 4800 - Kulturní   dům Krásné Březno CORSO a Kulturní středisko MO - město Ústí nad Labem
Návrh na změnu zřizovatele Kulturní středisko  MO - město Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. doporučení pracovní skupiny pro přípravu transformace kulturních
           zařízení řízených Magistrátem města Ústí nad Labem a  Úřady
           městských obvodů a Kulturní komise na sloučení KD KB CORSO,
           KS Albis s Kulturním střediskem MO - město Ústí nad Labem
           (Národní dům) do jedné organizace 
B)  s o u h l a s í   s účinností od 1. 1. 2004
      1. se změnou zřizovatele Kulturního střediska MO - Město Ústí nad Labem
          (Národního domu) z Městského obvodu Ústí nad Labem město na město
          Ústí nad Labem
      2. se změnou názvu Kulturního střediska MO - město Ústí nad Labem na
          “Kulturní středisko města Ústí nad Labem“
      3. se sloučením organizace Kulturní středisko Albis, IČO: 083291,
          organizace Kulturní dům, Krásné Březno CORSO, IČO 00828629
          s Kulturním střediskem města Ústí nad Labem
          IČO: 673803, včetně přechodu práv a povinností
     4. s úplným zněním zřizovací listina Kulturního střediska města Ústí nad
         Labem
C)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
         a) předložit návrh dle bodu bodu B)  tohoto usnesení Zastupitelstvu
             města
                                                                                                   T: 11. 12. 2003

606/03
Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, III. etapa, část Velké Březno - Tivoli,  Přerov - bezúplatné nabytí  pozemků

Rada města po projednání

A)   s o u h l a s í
       1. s bezúplatným nabytím pozemků dotčených stavbou cyklistické stezky
           od Pozemkového fondu ČR do majetku města Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na bezúplatné nabytí pozemků  dle bodu A) tohoto
              usnesení Zastupitelstvu  města ke schválení
                                                                                                     T: 11. 12. 2003

607/03
Výsledek  hodnocení  nabídek  výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Průmyslová  zóna Severní Předlice - I. etapa, III. stavba“

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. konečné  umístění  uchazečů o veřejnou  zakázku  po  vyhodnocení
           nabídek výzvy více zájemcům na akci „Průmyslové zóna Severní
           Předlice - I. etapa, III. stavba“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic MmÚ
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě,
              tj. s firmou RAVEL  s.r.o. Ústí nad Labem
                                                                                                  T: 24. 11. 2003

608/03
Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Zimní  stadion - I. etapa, Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku po vyhodnocení nabídek
         výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Zimní stadion - I. etapa, Ústí
         nad Labem“
B)  u k l á d á
      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic MmÚ
          a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě,
              tj. s firmou VIAMONT DSP a.s., Ústí nad Labem
                                                                                                  T: 25. 11. 2003

609/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků na akce kulturního kalendáře 2003
          v celkové částce 58 tis. Kč takto:
          a) Poradna pro integraci - „Barevná planeta IV“                   -  20 000,- Kč
          b) Jasnet, spol. s r.o. - „Pod jednou střechou“                     -  25 000,- Kč
          c) Václav Novák - “Koncert Jazz výběru Ústí nad Labem“  -   3 000,- Kč
          d) Společnost pro duchovní hudbu v Ústí nad Labem -
              „Mikulášský koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
              v Ústí nad Labem“                                                             - 10 000,- Kč

610/03
Cena primátora - rok 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. udělení „Ceny primátora“ za rok 2003 Mgr. Květoslavě Koníčkové a in
          memoriam panu Pavlu Štolbovi
      2. čerpání finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč určených na „Cenu
          primátora“ 2003 z prostředků kulturního kalendáře 2003

611/03
Rok Trpaslíka v Ústí nad Labem 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o přípravě akce nazvané „Rok Trpaslíka v Ústí nad Labem
         2004“
B)  u k l á d á
      1. Kulturní komisi RM
          a) projednat celý projekt a informovat Radu města
                                                                                                    T: leden 2004

612/03
Rozpočtové opatření městskému obvodu město

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. poskytnutí účelové dotace MO město, č. org. 6000 do výše 900 tis. Kč
           z prostředků MmÚ takto:
           a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru MmÚ max.
               o částku 900 tis. Kč
               (org. č. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
           b) účelovou dotaci MO město do výše 900 tis. Kč na spolufinancování
                investiční akce „Rekonstrukce vodovodního řadu Na Kohoutě“
                (org.č. 6000,  kap. 981,  § 6409, pol. 6341)

613/03
Rozpočtové opatření městskému obvodu Neštěmice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí účelové dotace MO Neštěmice č. org. 8000 do výše 1 500 tis.
          Kč z prostředků MmÚ takto:
           a) snížení  neinvestiční  rezervy  finančního odboru  MmÚ  max.
               o částku 1 500 tis. Kč
               (org. č. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
           b) účelovou dotaci MO Neštěmice do výše 1 500 tis. Kč na
               spolufinancování investiční akce  „Rekonstrukce vodovodního řadu
               a kanalizace na sídlišti Sibiřská v k.ú. Neštěmice“
               (org.č. 8000,  kap. 981,  § 6409,   pol. 6341)

614/03
Rozpočtové opatření v neinvestiční části finančního odboru a PO KS Albis

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu finančního odboru
          a PO KS Albis ve výši 49,88 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru org.č. 5400 o částku
              49,88 tis. Kč (kap. 971, § 6409, pol. 5901)
          b) poskytnutí  neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci
              KS Albis ve výši 49,88 tis. Kč na úhradu víceprací rekonstrukce
              internetových stránek města Ústí nad Labem
              (org. .č 4700, kap. 515, § 3319, pol. 5331)

615/03
Vznik odboru aktivní politiky MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vznik odboru aktivní politiky MmÚ s dvěma samostatnými odděleními,
          a to oddělením koncepcí a oddělením proinvestorské politiky, o celkovém
          počtu 8 zaměstnanců od 1. 1. 2004
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a)  předložit Radě města návrh změny organizačního řádu MmÚ dle bodu
               A) tohoto usnesení tak, aby nedošlo k navýšení počtu zaměstnanců
                    MmÚ
                                                                                            T:  do 31. 12. 2003
         b) zabezpečit obsazení funkce vedoucího odboru aktivní politiky formou
             výběrového řízení
                                                                                            T: do 31. 12. 2003

616/03
Delegace zástupce města do komise pro hodnocení uchazečů výběrového řízení na  ředitele/ku Masarykovy nemocnice Ústí n.L.

Rada města po projednání

A)  d e l e g u j e
      1.  MUDr. Karolu Haasovou jako zástupce města  Ústí nad Labem do
           komise pro hodnocení uchazečů výběrového řízení na ředitele/ku
           Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

617/03 
Informace o přípravě rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004       

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o přípravě rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2004
      2. že, neinvestiční výdaje pro rok 2004 budou zcela pokryty řádnými příjmy
          pro rok 2004
B)  s o u h l a s í
      1. s limitem neinvestičních výdajů pro rok 2004 ve výši 1 003 mil Kč, včetně
          limitu na dotace městským obvodům ve výši  78 mil. Kč
      2. s investičním rámcem ve výdajové části rozpočtu na rok 2004 do
          výše 250 mil.

 

 

                      Ing. Miroslav Harciník                       Mgr. Petr Gandalovič   
                       náměstek primátora                             primátor města