image

20. Usnesení RM 563/03 - 582/03 (30.10.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


20. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 30. října 2003
Usnesení - 563/03 - 582/03


563/03
Kontrola plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínů plnění těchto usnesení:
          a) 285/03 na 31. 3. 2004
          b) 380/03 na 13. 11. 2003
          c) 475/03 na 27. 11. 2003

564/03
Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org.č. 1300, 2080, 2150, 2240, 2270

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org.č. 1300 ve výši
          120,48 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši
              120,48 tis. Kč (org.č. 1300, pol. 2322)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru MOS - oblast školství,
              org. č. 1300 o částku 49,36 tis. Kč (kap. 612, org.č. 1300, § 3113,
              pol. 5171) v oblasti údržby
          c) zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ o částku 71,12 tis. Kč za zcizený
              majetek a opravy provedené v důsledku vloupání takto:
              - ZŠ Vojnovičova, org. č. 2080 o částku 2,4 tis. Kč (kap. 612, org.
                č. 2080, § 3113, pol. 5331) 
              - ZŠ A. České, org. č. 2150 o částku 58,1 tis. Kč (kap. 612, org.
                 č. 2150, § 3113, pol. 5331)
              - MŠ Centrum, org. č. 2240 o částku 9 tis. Kč (kap. 622, org.
                č. 2240, § 3111, pol. 5331)
              - MŠ Stříbrníky, org. č. 2270 o částku 1,62 tis. Kč (kap. 622, org.
                č. 2270, § 3111, pol. 5331)

565/03
Rozpočtové opatření úhrada - dlužného nájemného za objekt Šrámkova 38  - mimosoudní vyrovnání

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. dohodu o mimosoudním vyrovnání s Českobratrskou církví evangelickou
          Praha ve věci úhrady dlužného nájemného za nebytové prostory bývalého
          domova důchodců Šrámkova 38 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
      2. rozpočtové opatření odborů MOS, org.č. 1900 a životního prostření org.
          č. 1000 ve výši 355 tis. Kč takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru ŽP, org.č. 1000, pol. 1333
              (poplatky za ukládání odpadů) o částku 355 tis. Kč
          b) zvýšení výdajové neinvestiční části rozpočtu odboru MOS, org.č. 1900,
              kap. 411, § 3639, pol. 5164 (nájemné za nebytové prostory) ve výši
              355 tis. Kč na mimosoudní vyrovnání s Českobratrskou církví evangelickou
              Praha
B)  ž á d á
      1. majetkový výbor
          a) projednat zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Ústí nad
              Labem a Českobratrskou církví evangelickou Praha

566/03
Rozpočtové opatření org. č. 2040

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 2040 ZŠ Školní náměstí ve výši 28,8 tis. Kč takto:
          a) poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Školní náměstí  ve výši 28,8 tis. Kč
              (org.č. 2040, kap. 612, § 3113, pol. 5331)
          b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 28,8 tis. Kč
              (org.č. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)
B)  u k l á d á
      1. Ing. Vlastě Štěpánové, vedoucí odboru pro mimořádné situace
          a) zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2004 přiměřenou částku na krytí výloh
              spojených s obdobnými situacemi
                                                                                                    T: ihned

567/03
Projednání úspor ve výdajové části rozpočtu odboru MOS, včetně příspěvkových organizací

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. celkové úspory odboru MOS ve výdajové části rozpočtu na rok 2003, včetně
          příspěvkových organizací budou ve výši 1 802,39 tis. Kč tj. k SR 2003 ve
          výši  0,54% a k US 2003 (kdy UR se časově vztahuje k datu 2.10.2003) ve
          výši 0,52%, v členění dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy
B)  v y s l o v u j e   p o d ě k o v á n í
      1. těm organizacím, kterým se podařilo dosáhnout úspor vůči rozpočtu
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) přihlédnout k výši úspor při přidělování odměn ředitelům příspěvkových
              organizací

568/03
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3290/1 v  k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3290/1 v k.ú. Střekov

569/03
Zveřejnění záměru výpůjčky částí p.p.č. 923/1 a 923/2, k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. zveřejnění záměru výpůjčky částí p.p.č. 923/1 a 923/2, obě v k.ú. Předlice,
           a to z důvodu stavby „Okresní ulice I. část“

570/03
Doprava v klidu - centrum města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. informaci o stavu parkování v centru města
B)   s c h v a l u j e
       1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených
           místních komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem
           v předloženém znění s účinností od 10.11.2003
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) zajistit cestou Městské policie důslednou kontrolu dodržování podmínek
              placeného parkování

571/03
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru dopravy na rok 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro financování akce „Obnova
          komunikace Střekovské nábřeží, Ústí nad Labem poškozené povodní
          v srpnu 2002“ nad stávající rozpočet takto:
          a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu o částku 971,65 tis. Kč přijetím
              účelové dotace z Fondu solidarity Evropské unie (pol. 4118, UZ 95281)
          b) zvyšuje se výdajová část neinvestičního rozpočtu org.č. 1100 odboru
              dopravy o částku 971,65 tis. Kč (kap. 811, § 5299, pol. 5171, UZ 95281)
              na akci „Obnova komunikace Střekovské nábřeží, Ústí nad Labem
              poškozené povodní v srpnu 2002“

572/03
Záměr „Rozšíření výroby léčiv a chemických látek na hale chemických výrob, udržení a rozšíření zaměstnanosti v a.s. Chemopharma“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 4 zák.č. 100/2001
          Sb., o posuzování vlivů na životní prostřední a o změně některých
          souvisejících zákonů k záměru „Rozšíření výroby léčiv a chemických látek
          na hale chemických výrob, udržení a rozšíření zaměstnanosti v a.s.
          Chemopharma“
B)  n e p o ž a d u j e
      1. doplnění předloženého Oznámení ani další posuzování předmětného
          záměru ve smyslu citovaného zákona
C)  s o u h l a s í    ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
      1. se záměrem „Rozšíření výroby léčiv a chemických látek na hale chemických
          výrob, udržení a rozšíření zaměstnanosti v a.s. Chemopharma“

573/03
Rozpočtové opatření org. č. 1202 - přijetí dotace z MMR na změnu územního plánu  SÚ Ústí nad Labem - zpracování záplavových území a aktivních zón řek Labe, Bíliny a Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního plánu

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic, org. č. 1202 ve výši 150 tis.
          Kč takto:
          a) zapojení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ve
              výši 150 tis. Kč na „Změnu ÚP SÚ Ústí n.L. - zpracování záplavových
              území a aktivních zón řek Labe, Bíliny a Ždírnického potoka na území
              města Ústí nad Labem do územního plánu“ (pol. 4216, UZ 17 487)
          b) zvýšení investiční části rozpočtu odboru rozvoje a investic, org. 1202
              o 150 tis. Kč na „Změnu ÚP SÚ Ústí n.L. - zpracování záplavových území
              a aktivních zón řek Labe, Bíliny a Ždírnického potoka na území města Ústí
              nad Labem do územního plánu“ (org. 1202, pol. 6119, kap. 221, § 3635,
              UZ 17 487)

574/03
Rozpočtové opatření - „Rekonstrukce a modernizace gazelince - ustájení slonů v  ZOO v Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org.č. 1800 takto:
          a) zapojení účelové investiční dotace poskytnuté MMR ČR ve výši
              10 111 tis. Kč na stavbu „Rekonstrukce a modernizace gazelince
              - ustájení slonů v ZOO v Ústí nad Labem“ (pol. 4216, UZ 17534)

575/03
Rozpočtová změna - „Využití geotermální energie a ekologizace provozu ZOO v Ústí  nad Labem“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic org.č. 1800 a příspěvkové
          organizace
          ZOO Ústí nad Labem - org.č. 4000 v investiční části rozpočtu ve výši
          2 000 tis. Kč takto:
          a) snížení schváleného investičního příspěvku příspěvkové organizaci
              ZOO Ústí nad Labem ve výši  2 000 tis. Kč u akce „Využití obnovitelných
              zdrojů a ekologizace provozu ZOO Ústí nad Labem“ (kap. 734, org. 4000.
              § 3741, pol. 6351, UZ 493)
       b) zvýšení rozpočtu odboru rozvoje a investic v investiční části o částku
           2 000 tis. Kč na akci  na akci “Využití obnovitelných zdrojů a ekologizace
           provozj ZOO Ústí nad Labem“ (kap. 734,  org.č. 1800, , § 3441, pol. 6126,
           UZ 486)         

576/03
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a údolí II“
- pořízení

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s pořízením změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a údolí II“
B)  n e d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a
              údolí II“
C)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín
              - stráně a údolí II“ Zastupitelstvu města k rozhodnutí
                                                                                                     T: 11. 12. 2003

577/03
Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - p.p.č.305, 999/1“
- pořízení

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s pořízením změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - p.p.č. 305, 999/1“
B)  n e d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice - p.p.č. 305,
              999/1“
C)  u k l á d á
      1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Všebořice
              - p.p.č. 305, 999/1“ Zastupitelstvu města k rozhodnutí
                                                                                                       T: 11. 12. 2003

578/03
Rozpočtové opatření ZŠ a MŠ v právní subjektivitě

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace ze státního
          rozpočtu školám v oblasti protidrogové politiky

           a) zvyšuje se příjmová část tř.4 o částku  55 tis. Kč (pol. 4122,
               UZ 33 163) 
           b) zvyšuje se výdajová část org.č. 2190 (ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem
               o částku 55 tis. Kč ( § 3113, pol. 5331, kap. 612, UZ 33 163) 
      2. rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace ze státního
          rozpočtu školám v oblasti prevence kriminality
           a) zvyšuje se příjmová část tř.4 o částku  114 tis. Kč (pol. 4122,
               UZ 33 122) 
           b) zvyšuje se výdajová část škol s PS o částku 114 tis. Kč  dle rozpisu
                č. 2b) důvodové zprávy ( § 3113, pol. 5331, kap. 612, UZ 33 122)
       3. rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace ze státní
           rozpočtu školám na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání
           Projektu P I 
           a) zvyšuje se příjmová část tř.4 o částku  1 025 tis. Kč (pol. 4122,
               UZ 33 245) 
           b) zvyšuje se výdajová část škol s PS o částku  1 025 tis. Kč  dle
               rozpisu č. 3b) důvodové zprávy ( § 3113, pol. 5331, kap. 612,
               UZ 33 245)
        4. rozpočtové opatření na základě převodu finančních prostředků na
            úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD dle § 19b, zákona
            č. 564/1990 Sb.
           a) zvyšuje se příjmová část tř.4 o částku  97,10 tis. Kč (pol. 4122,
               UZ 395) 
           b) zvyšuje se výdajová část škol s PS o částku  97,10 tis. Kč dle
               rozpisu č. 4b) důvodové zprávy ( § 3111, 3113, 3115,  pol. 5331,
               kap. 612, 622, UZ 395)
        5. rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace ze státního
            rozpočtu školám na pilotní projekty P I a P II .
           a) zvyšuje se příjmová část tř.4 o částku  126,08 tis. Kč (pol. 4122,
               UZ 33 245) 
           b) zvyšuje se výdajová část  org.č. 2170 o částku 126,08 tis. Kč (ZŠ
               Pod Vodojemem, Ústí nad Labem) UZ 33245, § 3113, pol. 5331,
               kap. 612)

579/03
Rozpočtová změna - změna účelu části dotace  pro městský obvod město na  sportovní plácky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření mezi investiční a neinvestiční částí rozpočtu MmÚ
          ve výši 415 tis. Kč u org.č. 6000 MO město takto:
          a) snížení investiční dotace MO město o částku 415 tis. Kč na akci
              „Vybudování sportovních plácků“ (org.č. 6000, pol. 6341, § 6409,
              kap. 981, UZ 022)
          b) zvýšení neinvestiční dotace MO město o částku 415 tis. Kč na akci
              „Oprava stávajících sportovišť a dětských hřišť“ (org.č. 6000, pol.
              5321, § 6409, kap. 982, UZ 022)

580/03
Informativní zpráva o názorech občanů města Ústí nad Labem získaných v   sociologickém průzkumu pořádaném v rámci regionálního kola Ekologické olympiády 2003 v DDM Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informativní zprávu o výsledcích sociologického průzkumu v rámci
          regionálního kola Ekologické olympiády 2003 pořádané Domem dětí
          a mládeže v Ústí nad Labem

581/03
Plnění  plánu práce Rady města k 30. 9. 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a  v ě d o m í
      1. souhrnnou zprávu o plnění plánu práce Rady města za období leden
          - září 2003
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) předložit Radě města plán práce na rok 2004 
                                                                                                      T: leden 2004

582/03
Rozpočtové opatření  - stavba „Olešnice - sanace svahu místní komunikace“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu odboru dopravy, org.č.
          1100, ve výši 815,4 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu o částku 815,4 tis. Kč u stavby „Rekonstrukce
               mostu na MK  543C-MI“ (kap. 813, org.č. 1100, pol. 6121, § 2212,
               UZ 444)
          b) zvýšení rozpočtu o částku 815,4 tis. Kč u stavby „Olešnice - sanace
              svahu místní komunikace“ (kap. 811, č.org. 1100, pol. 6121, § 2212,
              UZ 464)                         Ing. Miroslav Harciník                        Mgr. Petr Gandalovič
                          náměstek primátora                              primátor města