image

2. Usnesení RM 20/04 - 55/04 (29.1.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

2. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 29. ledna 2004
Usnesení  20/04 - 55/04


20/04
Plnění usnesení Rady města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s  c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení RM  č. 533/03 na 30. 6. 2004

21/04
Rozpočtové opatření k zapojení finančních prostředků z Krajského úřadu pro MO  na opravy po povodních

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zapojení finančních prostředků ve výši 14 023 tis.
          Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje na opravy bytového fondu
          poškozeného povodněmi v roce 2002 takto:
          a)  zapojují se vázané prostředky na bank. účtech MmÚ z roku 2003 ve
               tř. 8 ve výši 14 023 tis. Kč (pol. 8115)
          b) zvyšuje se dotace městským obvodům o částku 14 023 tis. Kč takto:
              - MO město o částku 707,50 tis. Kč (org. 6000, pol. 5321, § 5299,
                kap. 982, UZ 17259)
              - MO Neštěmice o částku 869 tis. Kč (org. 8000, pol. 5321, § 5299,
                kap. 982, UZ 17259)
              - MO Střekov o částku 12 446,50 tis. Kč (org. 9000, pol. 5321, § 5299,
                kap. 982, UZ  17259)
       2. rozpočtové opatření k zapojení finančních prostředků ve výši 21 642
           tis. Kč  od Krajského úřadu Ústeckého kraje na opravy bytového fondu
           poškozeného povodněmi v r. 2002 takto:
           a) zvyšuje se příjmová část rozpočtu ve tř. 4 o částku 21 642 tis. Kč
               (pol. 4122, UZ 17259)
           b) zvyšuje se dotace městským obvodům o částku 21 642 tis. Kč takto:
              - MO město o částku 200 tis. Kč (org. 6000, pol. 4122, UZ  17259)
              - MO Neštěmice o částku 1 375 tis. Kč (org. 8000, pol. 4122, UZ
                17259)
              - MO Střekov o částku 20 067 tis. Kč (org. 9000, pol. 4122, UZ 17259)

22/04
Rozpočtové opatření k vytvoření finančních zdrojů pro odbor péče o občany MmÚ na vyhotovení   propagačního videofilmu

Rada města po projednání
                                                                       
A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření ve výši 250 tis. Kč takto:
          a) zvyšuje se investiční část výdajového rozpočtu  odboru péše o
              občany, org. č. 1320
              o částku 250 tis. Kč na úhrady videofilmu o ZOO (kap. 734, § 3316,
              pol. 6119, UZ 471)
          b) snižuje se neinvestiční část výdajového rozpočtu  finančního odboru
              v části výdajů na úroky z úvěru org. č. 5400 o částku 250 tis. Kč
              (kap. 971, § 6310, pol. 5141)

23/04
Návrh opakování dražby souboru pohledávek

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o neúspěšné dražbě souboru pohledávek uskutečněné dne
          26. 1. 2004, kdy do dražby souboru pohledávek v celkové částce
          34 346 451,26 Kč za cenu nejnižšího podání 3 400 000,- Kč se
          nepřihlásil žádný zájemce
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy se společností HERBST akciová společnost na
          provedení opakované dobrovolné dražby souboru  pohledávek v
          nominální  hodnotě  34 346 451,26 Kč s nejnižším podáním v této
          opakované dražbě ve výši 700 tis. Kč za předpokladu, že:
          a) náklady spojené s přípravou opakované dražby, které uhradí město
              Ústí nad Labem nepřesáhnou 60 tis. Kč
          b) odměna   zprostředkovatele  bude  činit 7%  z  ceny  předmětu
              dražby dosažené vydražením

24/04
Podání žádosti o udělení licence týkající se provozování zoologických zahrad pro  Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o udělení licence týkající se provozování zoologických
          zahrad na Ministerstvo životního prostředí pro Zoologickou zahradu
          v Ústí nad Labem

25/04
Rozpočtové opatření příspěvkové organizace MŠ Střekov, Sukova 1174/1, č. org. 2230

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové  opatření  příspěvkové  organizace  MŠ Střekov,  Sukova
          1174/1 ve  výši 19 tis. Kč takto:
          a) zapojení finančních prostředků ze Sbírky na povodeň ve výši 19 tis.
              Kč (pol. 2321, § 5299, UZ 360)
          b) poskytnutí investičního příspěvku p ro  MŠ Sukova  ve  výši 19 tis. Kč
              na akci Rekonstrukce oplocení  po  povodních  (kap. 621,  org. 2230,
              § 3111,  pol. 6351, UZ 511)

26/04
Schválení přijetí daru od s.r.o. Emma Srncová - Muzeum úsměvů a  následné  rozpočtové  opatření  odboru  MOS  -  oblast školství,
č. org. 1901

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. přijetí finančního daru ve výši 300 tis. Kč, od společnosti s ručením
          omezeným Emma Srncová - Muzeum úsměvů, za účelem  krytí  nákladů
          na zkvalitnění činnosti Základní školy Ústí nad Labem, Pražská 166,
          která  byla  výrazně  poškozena  povodní v  srpnu 2002
      2. rozpočtové  opatření  odboru MOS - oblast školství, org. č. 1901  ve
          výši 300 tis. Kč takto:
          a) zapojení finančních  prostředků  ze  Sbírky  na  povodeň  (dar ve
              smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení) ve výši 300 tis. Kč (pol. 2321,
              § 5299, UZ 360)
          b) zvýšení výdajové části rozpočtu odboru MOS - oblast školství, org.
              č. 1901, o částku 300 tis. Kč na nákup výpočetní techniky z toho:
              neinvestiční část rozpočtu o částku 232,59 tis. Kč  (kap. 613, org.
              1901, § 3113, pol. 5137, UZ 501) a  o  částku 22,88 tis. Kč  (kap. 612,
              org. 1901,  § 3113,  pol.  5169, UZ 501)
              investiční  část  rozpočtu o částku 44,53 tis. Kč (kap. 611, org. 1901,
              § 3113, pol. 6122, UZ 501)

27/04
Rozpočtové opatření org. č. 1400 - zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ na nákup referentského automobilu

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 1400 - odboru hospodářské správy takto:
          a) zapojení  volných  prostředků  na  bankovních  účtech  MmÚ  ve  výši
              150 tis. Kč (pol. 8115)
          b) zvýšení investiční části rozpočtu org. č. 1400 (kap. 911, § 6171, pol.
              6123 - DHM dopravní  prostředky,  ÚZ 476)  o  částku  150 tis. Kč
              na nákup referentského automobilu pro odbor životního prostředí MmÚ
              - městského veterináře

28/04
Rozpočtové opatření org. č.  1330

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče o
          občany, org. č. 1330 ve výši 622 845,- Kč ve smyslu § 20 zákona
          č. 250/2000 Sb. takto:
          a) zapojení volných prostředků na bank. účtech MmÚ ve výši 622 845,-
              Kč  (pol. 8115)
          b) zvýšení  rozpočtu  v  neinvestiční  části  rozpočtu  odboru  péče
              o občany,  oddělení podpory  nestátních  sociálních služeb o částku
              622 845,- Kč na vývoj projektů pro vnější  finanční  zdroje z Programu
              rozvoje  trhu  práce, lidských zdrojů a sociálně zdravotní sféry ve
              městě  Ústí nad Labem  (kap. 213, org. 1330, § 4319, pol. 5166)

29/04
Manažeři koordinačních skupin

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace z důvodové zprávy
B)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením mandátních smluv s těmito manažery zvolenými
          v koordinačních skupinách na rok 2004:
          a) za oblast péče o seniory                                            MUDr. Libor Svět
          b) za oblast péče o osoby ohrožené drogou                    Michal Polesný
          c) za oblast péče o etnické menšiny                                 Michal Polesný
          d) za oblast o dlouhodobě duševně nemocné občany
                                                                                           Bc. Zuzana Lešková
          e) za oblast o mentálně postižené občany              Mgr. Vendula Veselá
          f) za oblast péče o děti a mládež                                 Mgr. Lenka Černá
          g) za oblast péče o občany v přechodné sociální krizi
              a občany společensky nepřizpůsobivé                      LudmilaMusilová

30/04
Výpůjčka částí p.p.č. 923/1 a 923/2 v k.ú.  Předlice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. výpůjčku částí p.p.č. 923/1  923/2 obě v k.ú. Předlice pro Ředitelství
          silnic a dálnic ČR a  to  z  důvodu  stavby  „Okresní  ulice - 1. část“,
          která  bude  sloužit  jako  účelová komunikace po dobu výstavby
          dálnice D 8

31/04
Převod nemovitosti Na Spálence 834/25 se st.p.č. 1660 a p.p.č. 1661/1 k.ú. Klíše do  správy odboru SOM

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
 
     1. převod  nemovitostí objektu  Na Spálence č. 834/25 se st.p.č. 1660 o
         výměře 97 m2 a  p.p.č. 166/1 o výměře 78 m2 k.ú. Klíše ze správy
         odboru MOS do správu odboru SOM
     2. svěření objektu Na Spálence č. č. 834/25 se st.p.č. 1660 o výměře
         97 m2 a   p.p.č. 166/1 o výměře 78 m2 k.ú. Klíše  do správy ODmÚ
         s.r.o. formou Mandátní smlouvy s účinností od 1.1.2004

32/04
Bezúplatné nabytí VO v k.ú. Skorotice do majetku města

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí zkolaudovaného veřejného osvětlení (VO) vybudovaného na
          částech pozemků p.č. 339/9 a 319 pro 5 RD,  k.ú.  Skorotice do majetku
          města  formou bezúplatného převodu od soukromých stavebníků
      2. svěření nově nabytého VO do správy TSmÚ s.r.o. formou dodatku ke
          stávající nájemní smlouvě

33/04
Zařazení pozemků do vybraného majetku města  v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zařazení pozemků p.č. 592/1 o výměře 3664 m2, 593/2 o výměře 8893
          m2 a 592/4 o výměře 55 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného
          majetku města

34/04
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 5098 v k.ú. Ústí nad
          Labem o výměře cca 2 m2 za účelem výstavby schodiště k RD

35/04
Zřízení věcných břemen v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení věcného břemene k části p.p.č. 5261/1 v k.ú. Ústí nad Labem
          pro
          a) spol. Eurotel Praha s.r.o., a to z důvodu stavby „Optické propojení
              stanic Eurotel“
          b) spol. Sitel s.r.o., a to z důvodu stavby „Metropolitní síť - 3. etapa“
          za jednorázovou úhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem
          dle skutečného zaměření geometrickým plánem

36/04
Zřízení věcného břemene v k.ú. Všebořice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení  věcného  břemene  pro  přípojky IS,  tj.  přípojka NN  a   telefonní
          přípojka slaboproudu z napojovacího bodu Českého Telecomu, k p.p.č.
          686/1 v k.ú. Všebořice pro pana Rudolfa Homolku s tím, že úhrada
          věcného břemene bude stanovena až po předložení skutečného
          zaměření geometrickým plánem ve výši 10,- Kč/m2/rok

37/04
Ukončení nájmu bytu v obj. Resslova 42

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. uvolnění bytové jednotky o  velikosti 0+1  s  příslušenstvím, I. kategorie
          v objektu Resslova č. 42 z důvodu ukončení nájemní smlouvy mezi
          ODmÚ s.r.o. a TSM ÚL s.r.o. k 30. 11. 2003
B)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení bytů institucím ve městě Ústí nad Labem  v členění dle
          přílohy č. 1 tohoto usnesení

38/04
Zrušení usnesení RM č. 592/03 ze dne 13. 11. 2003

Rada města po projednání

A)  r u š í
      1. usnesení RM č. 592/03 ze dne 13. 11. 2003 v úplném znění

39/04
Zpráva o efektivnosti pojištění majetku města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  zprávu o efektivnosti pojištění majetku města

40/04
Návrh opatření ke zefektivnění provozu Patrových garáží pod Mariánskou skálou

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložený návrh opatření ke zefektivnění provozu patrových garáží
          pod Mariánskou skálou
B)  u k l á d á
      1. ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) předložit Radě města návrh dopravního řešení u Patrových garáží
              pod Mariánskou skálou
                                                                                                 T: 31. 3. 2004

41/04
Stavba: Revitalizace Habrovického rybníka - výběr uchazečů o veřejnou zakázku

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku „Revitalizace
          Habrovického rybníka“ následovně:
          na 1. místě se umístila firma  Rekultivace s.r.o. Ústí nad Labem
          na 2. místě se umístila firma  AZ Sanace a.s. Ústí nad Labem
          na 3. místě se umístila firma  Stavby KÜHN s.r.o. Roudnice nad
          Labem
          na 4. místě se umístila firma Zemědělská stavby a.s. Trmice
B)  u k l á d á
      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
           a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním
               místě, tj. s firmou Rekultivace s.r.o. Ústí nad Labem
                                         T: po zajištění finančních prostředků na tuto stavbu
           b) předložit Radě města návrh na přijetí dotace v rámci rozpočtového
               opatření

42/04
Stavba: Kanalizace Strážky I. etapa - výběr uchazečů o veřejnou zakázku

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku „Kanalizace Strážky
          I. etapa“ následovně:
          a) na 1. místě se umístila firma Rekultivace s.r.o. Ústí nad Labem
          b) na 2. místě se umístila firma Viamont a.s. Ústí nad Labem
          c) na 3. místě se umístila firma Ravel s.r.o. Ústí nad Labem
          d) na 4. místě se umístila firma Komastav DS s.r.o. Roudnice n.L.
          e) na 5. místě se umístila firma AZ Sanace a.s. Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
           a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě,
                tj. s firmou Rekultivace s.r.o. Ústí nad Labem
                                            T: po zajištění finančních prostředků na tuto stavbu
           b) předložit Radě města  návrh na přijetí dotace v rámci rozpočtového
               opatření

43/04
Stavba: Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu - Zoologická  zahrada v Ústí nad Labem - II. stavba
- konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku „Využití obnovitelných
          zdrojů energie a ekologizace provozu -  Zoologická zahrada v Ústí nad
          Labem - II. stavba“ následovně:
          a) na  1. místě  se  umístila  firma  Sdružení Skanska CZ, a.s., Praha +
              Tep. čerp. IVT, s.r.o.
          b) na 2. místě se umístila firma ŽS Brno, a.s. Brno
          c) na 3. místě se umístila firma Hennlich Industrietechnik, s.r.o.,
              Litoměřice
          d) na 4. místě se umístila firma MVV Energie CZ
          e) na 5. místě se umístila firma  ČKD Praha DIZ, a.s. Praha
B)  u k l á d á
      1. Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic
           a) uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě,
               tj. s firmou Sdružení Skanska CZ, a.s. Praha + Tep. čerp. IVT, s.r.o.
                                                                                                      T: březen 2004

44/04
Přijetí peněžitého daru od firmy Sallerova výstavba, spol. s r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. přijetí daru ve výši 360 000,- Kč od spol. s r.o. Sallerova výstavba na
          zabezpečení ozelenění a parkových úprav v Krásném Březně
          - centrum
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) podepsat darovací smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení
                                                                                                T: do 10. 2. 2004  

45/04
Bukov - centrum, způsob obsazování bytových jednotek

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. způsob obsazování bytových jednotek zájemci dle příloh důvodové
          zprávy
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) podepsat plnou moc pro EUBE, a.s. dle přílohy č. 5 důvodové zprávy

46/04
Záměr „Závod na výrobu nerezových trubek“ v průmyslové zóně Severní Předlice

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené  Oznámení  zpracované  v  rozsahu  Přílohy č. 3 zákona
          č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní  prostředí  a  o  změně
          některých souvisejících zákonů k záměru “Závod na výrobu nerezových
          trubek“ v průmyslové zóně Severní Předlice
B)  n e p o ž a d u j e
      1. doplnění Oznámení ani další posuzování záměru “Závod na výrobu
          nerezových trubek“ v průmyslové zóně  Severní Předlice ve smyslu
          zákona  č. 100/2001 Sb.
C)  d o p o r u č u j e
       1. jednat o možnosti využití systému centrálního zdroje tepla (horkovod)

47/04
Petice občanů ul. Obvodová

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í 
      1. informaci o projednání petice občanů ul. Obvodová v městské části
          Neštěmice

48/04
Změna Organizačního řádu MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností  od 1. 2. 2004 takto:
       1. v příloze č. 2 Organizačního řádu se v odstavci “Ostatní příspěvkové
           organizace“ mění názvy Kulturního střediska Albis a Kulturního domu
           Krásné Březno CORSO v jeden název, a to Kulturní středisko města
           Ústí nad Labem
       2. úpravu počtu tabulkových míst takto:
           a) snížení počtu tabulkových míst:
               finanční odbor                       3 místa
               odbor statní soc. podpory      1 místo
           b) zvýšení počtu tabulkových míst:
               kancelář primátora                 1 místo
               kancelář tajemníka                 1 místo
        3. pracovní náplně odborů a kanceláře tajemníka se mění takto:
            a) kancelář tajemníka - doplňuje se bod:
                - zabezpečuje právní vymáhání pohledávek vzniklých z
                  občanskoprávních a obchodních závazků a poplatků z pokut
                  ze správního řízení
            b) finanční odbor - vypouští se bod:
                - provádí právní vymáhání vymezené skupiny pohledávek
            c) odbor životního prostředí - doplňuje se bod:
                - přezkoumává rozhodnutí orgánů městských obvodů vydané ve
                  správním řízení dle § 58 zákona o obcích 
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) vydat dodatek č. 2 ke směrnici Rady města č. 2/2003 s účinností
              od 1. 2. 2004 ve smyslu bodu A) tohoto usnesení
C)  k o n s t a t u j e ,
      1. celkový počet tabulkových míst MmÚ se snížil na 401

49/04
Sportovní kalendář 2003 - změna

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu  účelu  použití  finančního  příspěvku pro  občanské  sdružení
          Sportovní klub KYONGGI KWON z akce „Den bojových umění III.“ na
          akci „Sportovní a vánoční show pro veřejnost“.

50/04
Rok Trpaslíka v Ústí nad Labem 2004 - informace

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o připravovaném souboru akcí „Rok trpaslíka v Ústí nad
          Labem“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit Radě města Ústí nad Labem konkrétní program projektu
                                                                                                      T: duben 2004

51/04
Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za
          rok 2003
B)   u k l á d á
       1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
           a) informovat Zastupitelstvo města o vyhodnocení Programu prevence
               kriminality města Ústí nad Labem za rok 2003
                                                                                                       T: 11. 3. 2004
           b) odevzdat vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad
               Labem za rok 2003 na Ministerstvo vnitra ČR
                                                                                                        T: 31. 1. 2004

52/04
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004
B)  u k l á d á
       1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
           a) informovat Zastupitelstvo města o Programu prevence kriminality
               města Ústí nad Labem na rok 2004
                                                                                                      T: 11. 3. 2004
           b) odevzdat Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok
               2004 na Ministerstvo vnitra ČR
                                                                                                      T: 15. 2. 2004

53/04
Nepeněžité navýšení základního kapitálu společnosti Metropolnet a.s. vložením  metropolitní optické sítě

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené informace
B)  u k l á d á
      1. Ing. Jiřímu Brodskému, předsedovi představenstva společnosti
          Metropolnet a.s.
          a) po projednání v představenstvu společnosti předložit Radě města
              projekt navýšení základního kapitálu společnosti Metropolnet a.s.
              se sídlem Velká Hradební 8/2336, Ústí nad  Labem, IČO 25439022
                                                                                                     T: 12. 2. 2004

54/04
Kontrola uzavřených smluv v oblasti prodeje a pronájmu majetku města vč.   statistických  údajů na ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa a Neštěmice

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o kontrole uzavřených smluv v oblasti prodeje a pronájmu
          majetku města vč. statistických údajů na Úřadech městských obvodů
          Ústí nad Labem - Severní Terasa a Neštěmice
      2. zápisy o závěrečném projednání výsledků kontrol ze dne 1. 12. 2003
          a 12. 1. 2004
B)  u k l á d á
      1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru
          a) předložit Radě města údaje o naplňování fondu obnovy a rozvoje
              příjmy z prodeje majetku  městskými obvody

55/04
Kontrola činnosti a financování v Informačním středisku města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o kontrole činnosti a financování Informačního střediska města
          Ústí nad Labem za  kontrolované období  rok  2001 - I. pololetí roku 2003,
          včetně  zápisu  z projednání ze dne 12. 1. 2004

 

               Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
            náměstek primátora                                primátor města